Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Referát právny

Zabezpečuje po právnej stránke prípravu a posúdenie písomností právneho charakteru a poskytuje v prípade potreby právne konzultácie, najmä:

 • posudzuje základné právne dokumenty mesta a ich dodatky, napr. štatút mesta, organizačný poriadok mesta, pracovný poriadok mesta a pod.,
 • posudzuje a kontroluje zmluvy a iné právne úkony,
 • zastupuje mesto na súdoch, prokuratúre, štátnych orgánoch  a orgánoch činných v trestnom konaní,
 • podáva návrhy na súdy, prokuratúru, štátne orgány  a orgány činné v trestnom konaní,
 • vymáha pohľadávky mesta v exekučnom konaní,
 • sleduje zákonnosť písomností, ktoré mesto schvaľuje vo forme nariadení a uznesení, upozorňuje primátora na rozdiely a navrhuje opatrenia,
 • poskytuje konzultácie a právne rady odborom a oddeleniam MsÚ pri výkone ich úloh,
 • podáva informácie o právnych predpisoch a vedie Zbierku zákonov, ktorú poskytuje pre potreby MsÚ, primátora mesta, mestského zastupiteľstva, mestskej rady a na požiadanie občanom mesta,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi a s inštitúciami v oblasti  legislatívy z dôvodu predkladania návrhov nových právnych predpisov,
 • vyhotovuje rozhodnutia v rámci správneho konania,
 • zabezpečuje kontrolu právnych podaní a  rozhodnutí vydávaných mestom v rámci správneho konania,
 • zabezpečuje archív spisov právneho oddelenia,
 • vedie  evidenciu  žiadostí  podľa  zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
 • vedie register súdnych konaní,
 • vedie register exekučných konaní,
 • vybavuje sťažnosti  a  petície v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Uvítali by ste trasu cyklistického chodníka:

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka