Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Organizácie s majetkovou účasťou mesta

Mesto Poprad zabezpečuje plnenie svojich úloh prostredníctvom Mestského úradu, resp. svojich preddavkových a rozpočtových organizácií. Okrem toho sú funkcie mesta zabezpečované aj pomocou externých organizačných jednotiek so samostatnou právnou subjektivitou – príspevkových organizácií resp. obchodných spoločností, v ktorých má Mesto Poprad obchodný podiel.
 

Príspevkové organizácie

 

Mestská informačná kancelária Poprad

Riaditeľ: Ing. Lucia Pitoňáková

Životopis: na stiahnutie tu


Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie je bezplatné poskytovanie informácií o meste a regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, bezplatné poskytovanie komplexnej a stále aktuálnej ponuky cestovného ruchu v oblasti svojho pôsobenia domácemu obyvateľstvu, turistickej klientele či obchodným cestujúcim (napr. o prírodnom, kultúrno-historickom a folklórnom potenciáli, o ubytovacích, stravovacích, rekreačných, športových a kultúrno-spoločenských zariadeniach, o možnosti rekreačných činností, o podujatiach v meste a pod.), tvorba a distribúcia propagačných materiálov, prezentácia formou internetových stránok a zabezpečovanie prezentácie mesta na výstavách a veľtrhoch CR.
Príspevková organizácia vykonáva aj podnikateľskú činnosť - napr. maloobchod s upomienkovými a darčekovými predmetmi, sprostredkovateľská činnosť so spomienkovými a darčekovými predmetmi, sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja verejných kultúrnych podujatí, sprievodcovských služieb a reklamy, vydávanie kníh, máp, zborníkov, výroba, spracovanie a distribúcia reklamného materiálu, inzertná a informačná činnosť.

Kontakt:
Sídlo: Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01 Poprad
Telefón: 052/77 21 700
               052/43 61 192
Infotel:   052/16 186
Tel./fax: 052/ 77 21 394
E-mail: info@visitpoprad.sk
Internet: www.visitpoprad.sk

 

Správa mestských komunikácií Poprad

Riaditeľ: Mgr. Peter Fabian

Životopis: na stiahnutie tu


Príspevková organizácia zabezpečuje údržbu mestských komunikácií, komplexnú údržbu parkovísk, údržbu podchodov pre peších a prístreškov na autobusových zastávkach. Príspevková organizácia vykonáva podnikateľskú činnosť - prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá.

Kontakt:
Levočská 3312/37
058 01 Poprad
Telefón: 052/7731153
E-mail: smkpp@smkpp.sk
Internet: www.smkpp.sk

 

Redakcia POPRAD-noviny občanov

Šéfredaktorka: PhDr. Marta Marová

Životopis: na stiahnutie tu


Príspevková organizácia, vydávajúca rovnomenné periodikum. Noviny Poprad vychádzajú jedenkrát do týždňa - v stredu.

Kontakt:
Podtatranská 149/7
058 01 Poprad
Telefón: 052/7721062
E-mail: noviny-poprad@pp.sknet.sk
Internet: www.noviny-poprad.sk

 

Obchodné spoločnosti

 

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

Konateľ: Ing. Pavol Kubičko


Obchodná spoločnosť so 100% majetkovou účasťou Mesta Poprad. Popradská energetická spoločnosť (PES) je od 1. januára 2017 dodávateľom tepla a teplej vody v meste Poprad. Predmetom činnosti spoločnosti je:

  • výroba a distribúcia tepla a TÚV,
  • opravy a údržba tepelnotechnických zariadení (TTZ),
  • investície do TTZ a ich komplexná modernizácia a rekonštrukcia,
  • prevádzka TTZ (kotolní, tepelných rozvodov a výmenníkových staníc),
  • distribúcia studenej vody,
  • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky

 

Kontakt:
Široká  4285
058 01 Poprad
E-mail: info@poprad.energy
Internet: poprad.energy

 

Mestské lesy, s.r.o. Poprad

Konateľ: Ing. Róbert Dula

Životopis: na stiahnutie tu


Obchodná spoločnosť so 100% majetkovou účasťou Mesta Poprad vykonávajúca správu lesov vo vlastníctve Mesta Poprad.

Kontakt:
Levočská 3312/37
058 01 Poprad
Telefón: 052 / 772 41 60
E-mail: lesypp@stonline.sk
Internet: www.lesypoprad.sk

Individuálne účtovné závierky

 

Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad

Konateľ: Ing. Marek Budzák

zástupca Mesta Poprad do funkcie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad s účinnosťou od 01. 03. 2019, schválený uznesením č. 82/2019 zo zasadnutia Mestskéhozastupiteľstva mesta Poprad, konaného dňa 28. februára 2019.

Spoločnosť so 100% majetkovou účasťou Mesta Poprad zabezpečuje pohrebné služby a správu cintorínov, spoločnosť taktiež prevádzkuje kvetinovú sieň.

Kontakt:
Fraňa Kráľa 2052/84
058 01 Poprad
Telefón: 052 / 7725 250
Pohotovosť (non stop): 0902 600 300
E-mail: kancelaria@pcspp.sk
Internet: www.pcspp.sk

Individuálne účtovné závierky

 

TV Poprad, s.r.o.

Konateľ: Ing. Martin Sýkora

Zástupca Mesta Poprad do funkcie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti TV Poprad, s.r.o. s účinnosťou od 01. 03. 2019, schválený uznesením č. 81/2019 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mestaPoprad, konaného dňa 28. februára 2019.

Prevádzkovateľ mestského televízneho vysielania, zabezpečuje výrobu, dramaturgiu video programov, reklamnú, propagačnú a inzertnú činnosť. Mesto Poprad je 100%-ným vlastníkom spoločnosti.


Kontakt:
Podtatranská 149/7
058 01 Poprad
Telefón: 052 / 7724 236
E-mail: redakcia@tvpoprad.sk
Internet: www.tvpoprad.sk

Individuálne účtovné závierky

 

Veolia Energia Poprad a.s.

Riaditeľ: Ing. Ľuboš Kertész


Prevádzkovateľ tepelného hospodárstva na území mesta Poprad. Spoločnosť zabezpečuje výrobu a distribúciu tepla a teplej úžitkovej vody. Mesto Poprad je vlastníkom 25% akcií spoločnosti.

Kontakt:
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
Telefón: 052 / 78 80 908
Dispečing: 052 / 77 23 747
E-mail: dalkia.poprad@dalkia.sk
Internet: www.dalkia.sk

Individuálne účtovné závierky
Výročné správy

 

AQUAPARK Poprad, s.r.o.

Konateľ: Ing. Richard Pichonský, Neklan Herold


Spoločnosť AQUAPARK Poprad, s.r.o. zabezpečuje realizáciu odsúhlaseného projektu športového, relaxačného, rehabilitačného a zábavného parku s komplexným hotelovým a reštauračným zázemím a celoročnou prevádzkou založenou na využití geotermálnej vody v priestoroch Grebparku Poprad. Mesto Poprad je vlastníkom 15% obchodného podielu v spoločnosti.

Kontakt:
Športová 1397/1
058 01 Poprad
Telefón: 052 / 7851 111
E-mail: info@aquacity.sk
Internet: www.aquacity.sk

Individuálne účtovné závierky

 

Brantner Poprad, s.r.o.

Konateľ: Ing. Rastislav Skokan


Obchodná spoločnosť zabezpečujúca zber, prepravu a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Mesto Poprad je vlastníkom 10% obchodného podielu v spoločnosti.

Kontakt:
Nová 76
058 01 Poprad
Telefón: 052 / 776 72 51
E-mail: poprad@brantner.sk

Internet: www.brantnerpoprad.sk

Individuálne účtovné závierky

 

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Generálny riaditeľ, Výrobný riaditeľ: Ing. Robert Tencer


Predmetom činnosti spoločnosti je výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi pre obyvateľstvo, priemysel a poľnohospodárstvo, kontrola hospodárenia s vodou a odvádzaných odpadových vôd z miest, sídlisk, obcí a ochrana zdrojov pitnej vody. Mesto Poprad je vlastníkom 14,999% akcií spoločnosti.

Kontakt:
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
Telefón: 052 / 787 31 15
E-mail: info@pvpsas.sk
Internet: www.pvpsas.sk

Individuálne účtovné závierky

 

Letisko Poprad - Tatry, a.s.

Výkonná riaditeľka: Ing. Ivana Herkeľová


Mesto Poprad je vlastníkom 1,695 % akcií spoločnosti. Predmetom činnosti je prevádzkovanie letiska, pozemná obsluha lietadiel, predaj leteckých prepravných služieb, údržba odstavných plôch, poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu.

Kontakt:
Na letisko 100
058 98 Poprad
Telefón: 052 / 776 38 75
E-mail: airport@airport-poprad.sk
Internet: www.airport-poprad.sk

Individuálne účtovné závierky


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka