Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Organizačná štruktúra Mestskej polície Poprad

Mestská polícia Poprad je poriadkovým útvarom mesta Poprad. V súlade s § 4 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov mestskej polície určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.

Sídlo Mestskej polície Poprad sa nachádza v budove Mestského úradu Poprad na Nábreží Jána Pavla II. 2802/3 hneď na prízemí (vpravo) v priestoroch, ktoré v minulosti slúžili detašovanému pracovisku Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica. Okrem režimového pracoviska príslušníkov zaradených na pracovisko stálej služby sa tam nachádza kancelária náčelníka mestskej polície, zástupcu náčelníka mestskej polície, veliteľa pre výkon služby, kancelária priestupkového referátu a kancelárie referentiek. V priestoroch pracoviska stálej služby sa nachádza aj režimové pracovisko Mestského kamerového systému. Hliadky mestskej polície využívajú  zasadaciu miestnosť nielen na ďalšie vzdelávanie, ale aj na vypisovanie úradných tlačív.

Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.

Činnosť mestskej polície riadi náčelník, ktorý za týmto účelom najmä:

  • organizuje prácu príslušníkov mestskej polície,
  • podáva primátorovi mesta správy o situácii na úseku mestských vecí verejného poriadku a o výsledkoch činnosti mestskej polície, o závažných udalostiach ho vyrozumie okamžite,
  • spolupracuje s veliteľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi,
  • predkladá primátorovi požiadavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície a zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov,
  • zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov mestskej polície,
  • podáva primátorovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov mestskej polície,
  • plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov primátora mesta.

Náčelníka mestskej polície v jeho neprítomnosti zastupuje zástupca náčelníka mestskej polície.

Administratívnu prácu zabezpečuje referentka.
 


 

Zmeny v organizácií práce mestskej polícií

stretnutie mestských policajtov s primátorom mesta Poprad.jpg

Od začiatku tohto roka dochádza k zmene v organizácii práce Mestskej polície Poprad. Cieľom zmien je zvýšiť bezpečnosť v uliciach, priblížiť službu mestskej polície čo najviac k občanom,  iniciovať  ochotu verejnosti podieľať sa na zabezpečení verejného poriadku a prehlbovať dôveru obyvateľov mesta voči mestskej polícií.

Zmeny v organizácii práce inicioval primátor Anton Danko: “ Nie som spokojný s prácou mestskej polície za posledné 4 roky a myslím si, že ani ľudia neboli veľmi spokojní. Od mestských policajtov budem vyžadovať, aby boli dôslední, prísni a aby nezneužívali svoje postavenie. V mestskej časti Matejovce sme už zaviedli službu do 22. hodiny, čo zlepšilo bezpečnostnú situáciu. Zámerom je zaviesť tam nepretržitú 24 hodinovú službu a vytvorenie integrovanej policajnej stanice na Staničnej ulici. Na to však budeme potrebovať prijať do pracovného pomeru minimálne 4 nových členov mestskej polície,“ dodal primátor mesta.

pracovná porada príslušníkov MsP Poprad.jpg

Jedným z pripravovaných kľúčových opatrení bude postupný návrat policajtov k intenzívnejšej obchôdzkovej službe. Vykonávať ju budú skúsení policajti pešou formou i formou cyklistických hliadok. „Podstatou tejto už pomaly zabudnutej formy policajnej činnosti je samostatná činnosť konkrétneho policajta v územnej mestskej časti – okrsku.  Fyzická prítomnosť policajtov v uliciach nielenže zvyšuje pocit bezpečia občanov, ale zároveň odrádza potenciálnych páchateľov od páchania akejkoľvek protispoločenskej činnosti,“ uviedol náčelník mestskej polície Marián Gardoš.

Každý okrsok bude mať určeného policajta s územnou zodpovednosťou. Mesto bude rozdelené na 5 okrskov: Centrum, Západ+Juh III, Juh+Kvetnica, Matejovce, Spišská Sobota+Stráže+Veľká. Občania si budú môcť nájsť informácie o svojom  „okrskárovi“ na webovej stránke mestskej polície s uvedeným  telefonickým kontaktom, na ktorom ho budú môcť v čase jeho pracovnej doby kontaktovať. Naďalej ostáva v platnosti aj tiesňové číslo mestskej polície 159.

Cieľom samosprávy je vybudovanie mestskej polície, ktorá bude moderná a efektívna vo vzťahu k vynaloženým finančným prostriedkom. V pláne je aj modernizácie techniky, výstroje a výzbroje mestských policajtov.


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka