Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Pomoc občanom bez prístrešia

Sociálne poradenstvo

 • Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii;
 • Ide o posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

 

Kontakt
Mesto Poprad – MsÚ – odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 1, tel. kontakt: 052/7160 378

 

Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia

 • Zariadenie poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať;
 • Klientovi sa v zariadení poskytujú sociálne služby na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
 • Naliehavé prenocovanie vo výnimočných prípadoch môže povoliť vedúci zariadenia. Za naliehavé sa považuje týranie, bezprostredné ohrozenie života;
 • Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb klient podáva na Mestskom úrade v Poprade, odbore sociálnom alebo priamo v Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia;
 • V zariadení na základe uzatvorenej zmluvy s prijímateľom sa poskytuje:
  • sociálne poradenstvo;
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov;
  • ubytovanie, poskytnutím prístrešia na účel prenocovania;
  • podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny;
  • podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva;
  • podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy (teplá polievka);
  • nevyhnutné ošatenie a obuv;
  • podmienky na záujmovú činnosť.
 • V zimných mesiacoch je zriadené nízkoprahové zariadenie (vojenský stan).
 • Podmienky poskytovania a spôsob úhrady sociálnych služieb v  zariadení sú určené vo VZN č. 5/2017.

 

kontakt
Mesto Poprad – MsÚ – odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 1, tel. kontakt: 052/7160 378

 

kontakt
Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia
Ul. Levočská 4051
(za rampami)
058 01 Poprad
tel. kontakt: 052/77 24 209

 

Predaj časopisov NOTABENE

 • V meste Poprad majú občania možnosť zvýšiť si príjem predajom časopisu NOTA BENE a to prostredníctvom OZ Korene v Poprade, ktoré uzatvorilo zmluvu s OZ Proti prúdu v Bratislave.
 • Pouličný časopis dáva šancu ľuďom bez domova, aby si pomohli sami. Predajcami sú ľudia žijúci na ulici, v nocľahárni alebo ľudia, ktorým hrozí, že prídu o strechu nad hlavou z finančných dôvodov.
 • Predaj časopisu pomáha preklenúť ťažké životné situácie a postaviť sa na vlastné nohy. Poskytuje možnosť dôstojného príjmu pre ľudí, ktorí majú malé možnosti zamestnať sa, čím zároveň funguje ako prevencia vzniku rôznych sociálno-patologických javov.
 • Každý predajca dostáva rovnakú štartovaciu pozíciu. Pri registrácii dostáva jednorazový príspevok vo forme troch časopisov zdarma, ktoré mu umožnia neskôr si kupovať časopis po 0,70 €.
 • Predajca predáva časopis po 1,40 € a ako odmena za jeho pracovné zapojenie je 50% z tejto ceny.
 • Záujemca o predaj tohto časopisu sa musí v prvom rade zaregistrovať ako predajca a podpísať Kódex predajcu.
   

 

kontakt
Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia
Ul. Levočská 4051
(za rampami)
058 01 Poprad
tel. kontakt: 052/77 24 209

 

Jednorazová dávka

 • V zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže mesto poskytnúť jednorazovú dávu na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.
 • Žiadosť o jednorazovú dávku sa podáva na Mestskom úrade v Poprade, odbore sociálnom.

 

kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 18, tel. kontakt: 052/7160 376.


 

Súbory na stiahnutie


logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka