Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Pomoc rodinám s deťmi

Sociálne poradenstvo

 • Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii;
 • Ide o posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

 

kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 1, 4, 6, 14, 18
tel. kontakt: 052/7160 378, 052/7160 380, 052/7160 374, 052/7160 375, 052/7160376.

 

Podpora rodiny s deťmi - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je terénna sociálna služba poskytovaná rodičovi dieťaťa alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a má trvalý pobyt v meste Poprad, ak nemôže zabezpečiť sama alebo s pomocou rodiny riadnu starostlivosť o dieťa a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu.

Dôvodom, pre ktorý nemôže rodič dieťaťa alebo iná plnoletá fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu zabezpečiť sama alebo za pomoci príbuznej fyzickej osoby osobnú starostlivosť o dieťa sa považuje narodenie najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch detí alebo viac detí súčasne v priebehu dvoch rokov.

Za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa považujú najmä:
bežné úkony starostlivosti o dieťa alebo domácnosť, úkony osobnej hygieny, stravovania, obliekania a vyzliekania.

 

Poskytovanie sociálnej služby je podmienené:

 • podaním písomnej žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi – pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa na Mestský úrad, odbor sociálny v Poprade;
 • súčasťou žiadosti sú povinné prílohy:
  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok;
  • rodné listy detí;
  • iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy;
  • občiansky preukaz.
 • na základe tejto žiadosti občan uzatvorí s Mestom Poprad Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje priamo v domácnosti prijímateľa sociálnej služby v pracovných dňoch, a to v čase od 7.30 h do 15.30 h.

Úhradu za poskytovanú sociálnu službu platí prijímateľ sociálnej služby v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Poprad č. 5/2017 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad v znení neskorších predpisov.


kontakt
Mesto Poprad – MsÚ – odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 14
tel. kontakt 052/7160 374

 

Podpora rodiny s deťmi  -  Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa  (Detské jasle )

 

V detských jasliach sa poskytuje sociálna služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu:

-  pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo vysokej škole;

- pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh    práce;

- vykonáva zárobkovú činnosť;

- nemôže z dôvodov (choroba, úraz alebo kúpeľná liečba rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe súdu, alebo úmrtie jedného z rodičov, pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe súdu, narodenie najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch detí alebo viac detí súčasne v priebehu dvoch rokov, a to až do troch rokov veku najmladších detí.

Poskytovanie sociálnej služby je podmienené podaním písomnej Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku (Detské jasle), ktorej súčasťou sú povinné prílohy.

V detských jasliach  na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle) sa poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa,  stravovanie a výchova.

Podmienky poskytovania a spôsob úhrady sociálnej služby sú určené vo VZN č. 5/2017  o úhradách,  spôsobe   určenia  a  platenia  úhrad za poskytovanie sociálnych služieb  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v znení neskorších predpisov.

Rodič alebo fyzická osoba,  ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, za splnenia zákonných podmienok v zmysle zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa,  má nárok  na príspevok štátu na starostlivosť o dieťa  do výšky 280 €. Príspevok na starostlivosť o dieťa vypláca úrad práce sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta trvalého pobytu.

 

kontakt

Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie: 14
tel. č.: 052/ 7160 374

Detské jasle - Ing. Alena Palgutová
Ul. Mládeže 4886/5A
058 42 Poprad
tel. č.: 052/ 7730 968, 0910 890 301

 

Poradenstvo a pomoc rodinám s deťmi

 

 • Ide o odbornú činnosť, ktorá je zameraná na poradenstvo a pomoc pri riešení rodinných a sociálnych problémov, na predchádzanie vzniku porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb, na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, upevňovanie vzťahov medzi rodičmi a deťmi:

          - pri riešení výchovných problémov (záškoláctvo, poruchy správania a pod.);

          - pri riešení problémov hospodárenia v rodine (výkon inštitútu osobitného príjemcu);

 • V naliehavých prípadoch sa poskytuje pomoc dieťaťu, najmä ak je jeho život a zdravie ohrozené. V rámci súčinnosti s inštitúciami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa poskytuje poradenstvo a kontakty na príslušné inštitúcie.


kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie: 14, 18
tel. č.: 052/ 7160 374, 052/7160 376

 

Výkon inštitútu osobitného príjemcu

Mesto Poprad vykonáva funkciu osobitného príjemcu, ak sa výplatou prídavku na dieťa, príplatku k prídavku, pomoci v hmotnej núdzi, rodičovského príspevku, príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa nedosiahol alebo zrejme nedosiahne účel, na ktorý sú určené. Výkon funkcie osobitného príjemcu sa vykonáva vo vecnom plnení alebo v peňažnom plnení. Výkon vecného plnenia je zameraný predovšetkým na úhradu nájomného a služieb spojených s bývaním, v prípade potreby deratizáciu obydlí, ako aj na úhradu sociálnych služieb poskytovaných v zariadení pre občanov bez prístrešia, úhradu výživného a úhradu stravy v školských jedálňach pre deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, prípadne ju zanedbávajú. Výkon peňažného plnenia je zameraný na hospodárenie s finančnými prostriedkami, a to najmä dohľadom, vzdelávaním a intervenciou pri nákupe potravín, ošatenia, školských pomôcok, úhrade stravy v školskcýh jedálňach, úhrade poplatkov spojených so zdravotníckou starostlivosťou, úhrade výživného, nákupe výbavy potrebnej pre starostlivosť o novorodenca a pod..

 

kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
kancelária č. 1,
tel. kontakt: 052/7160 378.

 

Jednorazová dávka

 • V zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže mesto poskytnúť jednorazovú dávu na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.
 • Žiadosť o jednorazovú dávku sa podáva na Mestskom úrade v Poprade, odbore sociálnom.


kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 18,
tel. kontakt: 052/7160 376.

 

Pomoc mladým dospelým po odchode z centra pre deti a rodiny

 

V zmysle § 69 zákona č. 305/2018 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele  a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01. 04. 2018, vznikla obciam povinnosť  poskytnúť mladému dospelému príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30 % príspevku podľa § 68 ods.3, ak

 1. o príspevok požiada do 30 dní po skončení vykonávania opatrení podľa § 55 ods.1 a 
 2. mal trvalý pobyt na území obce v čase jeho umiestnenia do centra.

Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého poskytuje obec

a) peňažnou formou,

b) vecnou formou alebo

c) kombinovanou formou.

Obec môže rozhodnúť, že príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého bude poskytnutý vo viacerých splátkach. Plná výška príspevku musí byť poskytnutá najneskôr do šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia.

kontakt
Mesto Poprad – MsÚ – odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 14
tel. kontakt 052/7160 374

 

Klub pre deti a mládež

 

 • Je zriadený pre deti a mládež z rodín, ktoré sú ohrozená sociálnym vylúčením alebo majú obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky, spôsob života.
 • Cieľom aktivít v klube je rozvíjať vzdelanostný, kultúrny, osobnostný potenciál u sociálne vylúčených detí a mládeže, ktoré nemajú vytvorené v domácom prostredí žiadne podmienky pre ich rozvoj;
 • V Klube pre deti a mládež sú vytvorené podmienky na:
  • sociálne poradenstvo pre rodičov detí;
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov;
  • záujmovú činnosť (krúžky tanečný, športový, dramatický, počítačový, divadelný, hudobný a pod.);
  • prípravu na vyučovanie (k dispozícii knižnica);
  • organizovanie rôznych športových a kultúrnych podujatí;
  • vzdelávanie (kurz varenia a pečenia, plánované rodičovstvo a pod.);
  • poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi.

 

V klube môžu deti aktivitami zmysluplne tráviť voľný čas počas týždňa v pracovných dňoch v čase od 10.00 h do 11.00 h a školopovinné deti a mládež v popoludňajších hodinách v čase od 14.00 h do 15.30 h.

 

Kontakt:
Klub pre deti a mládež
( nachádza sa v priestoroch ZSS pre občanov bez prístrešia)
Levočská 4051, Poprad
tel. č. kontakt: 052/77 24 209.


 

Súbory na stiahnutie


logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka