Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Pomoc seniorom a ťažko zdravotne postihnutým občanom

Sociálne poradenstvo

 • Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii;
 • Ide o posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

 

kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 22, 24, 31, 32, 33, 34, 
tel. kontakt: 052/7160 371, 052/7160 372, 052/7160 361, 052/7160 370, 052/7160 379

 

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt v meste Poprad a

 • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a
 • je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu začína podaním Žiadosti o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu.

 

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu, si občan podáva na Mestskom úrade v Poprade, odbore sociálnom, Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby (predpísané tlačivo).

K žiadosti je potrebné doložiť:

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu;
 • doklad o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac, pri nepravidelnom príjme za predchádzajúci kalendárny rok;
 • rozhodnutie ÚPSVaR o priznaní pomoci v hmotnej núdzi;
 • občiansky preukaz.

Na základe tejto žiadosti občan uzatvorí s mestom Poprad Zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby. Suma úhrady, spôsob jej určenia a platenia sú stanovené v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Poprad č. 5/2017 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v znení neskorších predpisov.

Opatrovateľská služba sa poskytuje terénnou formou priamo v domácnosti prijímateľa sociálnej služby v pracovných dňoch, a to v dvoch časových pásmach:

 1. v čase od 7.30 h. do 15.30 h.;
 2. v čase od 15.30 h. do 19.30 h. ( len v prípade odľahčovacej služby ).


kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie: 34
tel. kontakt: 052/7160 372; 052/7160 337


Okrem Mesta Poprad poskytujú opatrovateľskú službu aj títo neverejný poskytovateľia:

 

Denné centrum

 • Poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou;
 • Poskytuje sa najmä sociálne poradenstvo a záujmová činnosť;
 • Mesto spravuje a riadi 9 denných centier (DC):

 

DC - Spišská Sobota, Sobotské námestie 1740, 1741, Poprad ( Brokoffov dom )
predseda: Kamila Kukurová
členovia sa stretávajú v stredu v čase od 13:30 h

DC - Matejovce, (budova obvodného úradu), Matejovské námestie 22, Poprad
predseda: Mária Hrebenárová
členovia sa stretávajú v utorok a štvrtok v čase od 14:00 h

DC – Stráže pod Tatrami, Strážske námestie 536/19, ( budova Radnice), Poprad
predseda: Ing. Mária Čenščáková
členovia sa stretávajú v pondelok, stredu a piatok v čase od 13:00 h

DC – Limba, sídlisko Západ, ul. Podtatranská 1 (na poschodí), Poprad
predseda: Viera Kupčíková
členovia sa stretávajú v pondelok, stredu a piatok v čase od 13:00 h

DC – Xenón, (v Dome opatrovateľskej služby – Xenón), Dostojevského 2607/16, Poprad
predseda: Ján Surmík
členovia sa stretávajú: v pondelok a v stredu v čase od 14:00 h

DC – Veľká, ul.Scherffelova 1360/36, Poprad
predseda: Mária Kromková
členovia sa stretávajú v pondelok a štvrtok v čase od 14:00 h

DC – Kresťanských seniorov, Podtatranská 1, Poprad
predseda: Anna Janikovská
členovia sa stretávajú v pondelok a štvrtok v čase od 13:00 h a každý druhý utorok v mesiaci od 14.00 h

DC – Juh, L. Svobodu 3783/75 , Poprad
predseda: Erika Rusiňáková
členovia sa stretávajú v pondelok v čase od 14.00 h, v utorok v čase od 15.00 h

Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení sa:

Poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby;
 • sociálne poradenstvo;
 • sociálna rehabilitácia;
 • ošetrovateľská starostlivosť;
 • ubytovanie;
 • stravovanie;
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva;
 • osobné vybavenie;

Utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí;

Zabezpečuje záujmová činnosť.

V prípade, ak fyzická osoba je odkázaná na sociálnu službu poskytovanú v Zariadení pre seniorov, musí si v prvom rade podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, ktorej súčasťou je aj lekársky nález, posudok, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie ( doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave ) nie staršieho ako 6 mesiacov, ktoré klient predloží k Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
Na základe posudku o odkázanosti, ( ktorý je vyhotovený na základe zdravotného a sociálneho posudku) mesto vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov;

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, občan podáva zariadeniu pre seniorov  Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov.

 

kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 22, 25
tel. kontakt: 052/7160 371, 052/7160 370, 052/7160 337;

 

Denný stacionár

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. V dennom stacionári sa:

 1. poskytuje
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby;
  • sociálne poradenstvo;
  • sociálna rehabilitácia;
  • stravovanie.
 2. zabezpečuje
  • pracovná terapia;
  • záujmová činnosť.

 

 • Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu začína podaním Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári, ktorej súčasťou je aj zdravotný posudok, nález, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie ( doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave ) nie staršieho ako 6 mesiacov, ktoré klient predloží k Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
 • Na základe posudku o odkázanosti ( ktorý je vyhotovený na základe zdravotného a sociálneho posudku ) mesto vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári.
 • Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, občan podáva Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári.


Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Poprad č. 5/2017 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad v znení neskorších predpisov. Sociálna služba v dennom stacionári sa poskytuje v pracovných dňoch v čase od 7.00 h. do 17.00 h.

 

kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 22, 25
tel. kontakt: 052/7160 371; 052/7160 337

 

Zariadenie opatrovateľskej služby

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. V Zariadení opatrovateľskej služby sa

 1. poskytuje:
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby;
  • sociálne poradenstvo;
  • sociálna rehabilitácia;
  • ošetrovateľská starostlivosť;
  • ubytovanie;
  • stravovanie;
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
 2. utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.
  • Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu začína podaním Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby, ktorej súčasťou je aj zdravotný posudok, nález, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie ( doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave ) nie staršieho ako 6 mesiacov, ktoré klient predloží k Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
   Na základe posudku o odkázanosti, (ktorý je vyhotovený na základe zdravotného a sociálneho posudku) mesto vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby.
  • Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, občan podáva Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby.

 

kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 22, 25
tel. kontakt: 052/7160 371, 052/7160 370, 052/7160 337

 

Poskytovanie sociálnej služby v jedálni

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt v meste Poprad

 1. nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
 2. má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo,
 3. dovŕšila dôchodkový vek.

V súlade s § 14 VZN č. 5/2017 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v znení neskorších predpisov sa príspevok mesta určuje v piatich príjmových pásmach, a to percentuálnym podielom z celkovej ceny stravného lístka v závislosti od príjmu seniora.

K žiadosti o poskytovanie sociálnej služby v jedálni, ktorá sa podáva na Mestský úrad v Poprade, odbor sociálny, je potrebné doložiť:

 • doklad o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac pred podaním žiadosti, pri nepravidelnom príjme za predchádzajúci kalendárny rok;
 • rozhodnutie ÚPSVR o priznaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi;
 • rozhodnutie ÚPSVR o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie;
 • potvrdenie sociálnej poisťovne o dobe poistenia za predchádzajúci kalendárny rok;
 • občiansky preukaz;
 • v prípade žiadosti o diabetický obed je potrebné predložiť preukaz Dia;
 • v prípade žiadosti o šetriaci obed je potrebné predložiť doporučenie odborného lekára.


Pre občanov mesta je zabezpečený bezplatný rozvoz a výdaj obedov v mestských častiach Stráže pod Tatrami, Veľká, Kvetnica.

Dom SČK v Spišskej Sobote zabezpečuje stravovanie dôchodcov mestských častí Matejovce, Spišská Sobota a dôchodcov Mesta Poprad, ktorí sú imobilní alebo málo mobilní.
Na základe žiadosti mesto vydá súhlasné stanovisko o poskytovaní sociálnej služby v jedálni.

Kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 33, 24
tel. kontakt: 052/7160 379, 052/7880 362

 

Dom s opatrovateľskou službou Xenón

 • V Dome s opatrovateľskou službou Xenón sa poskytuje opatrovateľská služba a bývanie fyzickým osobám, ktoré poberajú starobný alebo invalidný dôchodok ( u ktorých bola sociálnou poisťovňou - ústredím stanovená miera poklesu zárobkovej činnosti na viac ako 70%, a ktorí sú bez príjmu z akejkoľvek pracovnej činnosti ) tak, aby si mohli aspoň čiastočne zabezpečovať svoje životné potreby pri zachovaní vlastného súkromia. V DOS Xenón je 105 bytov, z toho: 70 jednoizbových bytov, 35 garsóniek
 • V DOS Xenón sa nachádza jedáleň, denné centrum, telocvičňa, kaplnka a ambulancia praktického lekára (MUDr. Mária Jančíková). V kaplnke sa denne konajú omše v čase od 8.00 h.
 • Sociálne poradenstvo poskytuje sociálny pracovník.
 • Žiadosť o nájom bytu v Dome s opatrovateľskou službou Xenón sa podáva na Mestskom úrade v Poprade, odbore sociálnom.
 • Postup pri vybavovaní žiadostí o umiestnenie v DOS Xenón s opatrovateľskou službou sa nachádza vo VZN 5/2012, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania bytov v Dome s opatrovateľskou službou v Poprade.

 

kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 22,
tel. kontakt: 052/7160 371

 

Masážno – relaxačné centrum pre seniorov

 • Tieto služby sa poskytujú v Masážno – relaxačnom centre pri Dennom centre vo Veľkej, ul. Scherffelova 1360/36 (vchod z Kmeťovej ulice);
 • Poskytuje ich profesionálna zdravotná sestra v dňoch:
  pondelok – piatok, v čase od 12.00 h do 17.00 h; zdravotná sestra zabezpečuje aj časovanie;
 • Poskytujú sa pre všetkých seniorov mesta Poprad bezplatne ( masážne kreslo, masážne lehátko, masážny prístroj HSM, masážny otoman, Helios magnetic, relaxačný masážny prístroj Apollo, ligt therapy).

 

kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 22,
tel. kontakt: 052/7160 371

 

Hospicová a paliatívna starostlivosť

 • Hospic je špecializované zdravotnícke zariadenie poskytujúce paliatívnu starostlivosť osobám s chronickou, nevyliečiteľnou, a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou s časovo obmedzeným prežívaním v terminálnom štádiu;
 • Žiadosť o prijatie klienta do Hospicu Sv. Alžbety v Ľubici sa podáva priamo tomuto zariadeniu. Tlačivo je možné vyzdvihnúť na Mestskom úrade, odbore sociálnom v Poprade.


kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 32,
tel. kontakt: 052/7160 370


kontakt
Hospic Sv. Alžbety v Ľubici
Sv. Alžbety 1
059 71 Ľubica
tel. kontakt: 052/4780 900
e-mail: hospic@caritas.sk

 

Jednorazová dávka

 • V zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže mesto poskytnúť jednorazovú dávku na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáu, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.
 • Žiadosť o jednorazovú dávku sa podáva na Mestskom úrade v Poprade, odbore sociálnom.


kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 18,
tel. kontakt: 052/7160 376.

Prepravná služba

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom v meste Poprad odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje posudkom ÚPSVR alebo potvrdením lekára o nepriaznivom zdravotnom stave žiadateľa o prepravnú službu.

V prípade, ak je fyzická osoba odkázaná na prepravnú službu a má záujem túto službu využiť, podá na Mestský úrad v Poprade, odbor sociálny, Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní prepravnej služby.

Prepravná služba je zabezpečovaná špeciálne upraveným motorovým vozidlom vybaveným nájazdovou plošinou pre vozíky.

Objednávanie: najmenej 24 hodín vopred

 1. telefonicky na tel. č.: 0904 205 205; 052/716 03 79.
 2. osobne


Úhrada za prepravnú službu:

 1. Fyzická osoba odkázaná na prepravnú službu
  1. jazda na území mesta Poprad 0,30 € / km
  2. stojné na území mesta Poprad 1,00 € / h
 2. Fyzická osoba sprevádzajúca prepravovanú osobu
  1. jazda na území mesta Poprad 0,30 € / km
  2. stojné na území mesta Poprad 1,00 € /h
 3. Fyzická osoba sprevádzajúca:
  1. imobilnú fyzickú osobu alebo
  2. fyzickú osobu odkázanú na sprevádzanie
   1. jazda na území mesta Poprad bezplatne
   2. stojné na území mesta Poprad bezplatne

Podmienky poskytovania a spôsob úhrady prepravnej služby sú určené v VZN č. 5/2017.

 

Kontakt
Mesto Poprad - MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 33
tel. kontakt: 0904 205 205; 052/7160 379


 

Súbory na stiahnutie

vzn_c._5_2017.pdf(12.5 MB)VZN č. 5/2017
vzn_07_2018_o_uhradach_za_socialne_sluzby.pdf(513.6 kB)VZN č. 7/2018

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka