Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Postup pri riešení priestupkov

Mestská polícia môže podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov prejednávať v blokovom konaní priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47, §47a, §48, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49, priestupky proti majetku podľa § 50, priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. k) a l), ako aj priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou (§ 21 ods. 1, § 24 ods. 1 písm. a) a d), § 26 ods. 1, § 30 ods. 1, § 32 ods. 1, § 34 ods. 1, § 35 ods. 1, § 45 a 46 zákona o priestupkoch) a priestupky porušenia všeobecne záväzných nariadení obce.
Príslušník mestskej polície môže uložiť  v blokovom konaní pokutu do 33 eur, ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný blokovú pokutu zaplatiť.

Za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. l) môže príslušník mestskej polície uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 50 eur a za priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. k) do výšky 150 €,  ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný blokovú pokutu zaplatiť.
Horná hranica pokuty sa u osôb mladistvých znižuje na polovicu. Za osobu mladistvú sa považuje osoba, ktorá v čase spáchania priestupku dovŕšila pätnásty rok a neprekročila osemnásty rok svojho veku.

Pokiaľ ste sa dopustili priestupku, ktorý bol príslušníkom mestskej polície spoľahlivo zistený a ste ochotný uloženú blokovú pokutu zaplatiť na mieste, tak si po zaplatení tejto pokuty od príslušníka mestskej polície prevezmite blok na pokutu, ktorý slúži zároveň ako potvrdenie o zaplatení pokuty v hotovosti. Skontrolujte si potvrdenie o zaplatení blokovej pokuty, najmä to, či suma uvedená na potvrdenke súhlasí s výškou Vami zaplatenej blokovej pokuty.

Pokiaľ sa dopustíte priestupku a mestský policajt Vám uloží blokovú pokutu, ktorú nemôžete na mieste zaplatiť, bude Vám vydaný blok na pokutu nezaplatenú na mieste v zmysle ustanovenia § 85 ods. 3 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa ktorého ak nemôže páchateľ priestupku zaplatiť pokutu na mieste, vydá sa mu blok na pokutu na mieste nezaplatenú s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, o lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty. Prevzatie tohto bloku páchateľ priestupku potvrdí svojim podpisom. Proti uloženiu pokuty v blokovom konaní sa nemožno odvolať, preto vydaním a prevzatím bloku na pokutu na mieste nezaplatenú sa stáva rozhodnutie o uložení pokuty právoplatným. Vykonateľným sa stáva po uplynutí lehoty na zaplatenie pokuty, ktorá je vyznačená na bloku na pokutu nezaplatenú na mieste.

V prípade neuhradenia pokuty upozorňujeme, že blok na pokutu nezaplatenú na mieste je už sám o sebe exekučným titulom (rozhodnutím správneho orgánu) a preto sa už žiadna predžalobná výzva ani upomienka neposiela. Sám postačuje na úspešné vymoženie nezaplatenej pokuty. V prípade, že pokutu nezaplatíte v stanovenom termíne, budete musieť zaplatiť dlžnú istinu (pokutu) spolu s trovami exekúcie. V prípade, že budete konať ústretovo a budete s exekútorom spolupracovať, je možné sa dohodnúť na znížení trov exekúcie.

Pokutu na mieste nezaplatenú môžete uhradiť viacerými spôsobmi:

  • na pošte poštovým poukazom
  • bankovým prevodom
  • v pokladni mestského úradu v hotovosti alebo bankovým terminálom

Pre zaradenie platby je nevyhnutné uviesť správne identifikačné údaje. Pri všetkých spôsoboch úhrady pokuty je dôležité uviesť meno priestupcu (hlavne pokiaľ je platba realizovaná z iného účtu), špecifický symbol a variabilný symbol (symboly sú uvedené na poštovom poukaze).
 


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka