Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Pracovné príležitosti

Kritéria prijatia do radov Mestskej polície Poprad

 

Uchádzači o miesto príslušníka Mestskej polície v Poprade sú podrobení výberovému konaniu.

 

Príslušníkom mestskej polície sa môže stať len:

 • bezúhonná osoba (nesmie mať záznam v registri trestov),
 • osoba staršia ako 21 rokov,
 • osoba, ktorá má ukončené úplné stredoškolské vzdelanie (maturitná skúška),
 • osoba, ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh mestskej polície,
 • osoba musí byť odborne spôsobilá (v súlade so zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zmien a noviel).

 

Uchádzač, ktorý chce byť zaradený do výberového konania musí predložiť:

 • riadne vyplnenú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 • osobný dotazník uchádzača,
 • profesijný životopis,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, povinne predložiť pred nástupom do pracovného pomeru)
 • úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia resp. dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Príloha: osobný dotazník uchádzača na stiahnutie tu

              test fyzickej zdatnosti - muži

              test fyzickej zdatnosti - ženy

Uchádzači sú počas výberového konania podrobení:

 • osobnému pohovoru so zameraním na povahové vlastnosti, predpoklady a schopnosti na prácu mestského policajta,
 • previerkam telesnej zdatnosti - muži (tlak činky v ľahu na lavičke, ľah – sed za 60 sekúnd, skok ďaleký z miesta, zhyby na hrazde, beh na 100 metrov, 12 minútový beh), -ženy (tlak činky v ľahu na lavičke, ľah – sed za 60 sekúnd, výdrž na hrazde, beh na 100 metrov, 12 minútový beh),
 • písomnému testu so slovenského jazyka,
 • psychodiagnostickému vyšetreniu (v prípade, že sa uchádzač dostane do užšieho výberu).

Príloha: Smernica pre posudzovanie telesnej spôsobilosti na stiahnutie -tu

 

 

Ďalšie informácie:

 • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície sa získava absolvovaním odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície (trvanie odbornej prípravy je približne 3 mesiace) a úspešným vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou Policajného zboru SR (zákon č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v platnom znení),
 • na výkon povolania je potrebný zbrojný preukaz skupiny „C“. O vydanie zbrojného preukazu možno požiadať (v zmysle zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v platnom znení) na miestne a vecne príslušnom útvare Policajného zboru SR po získaní osvedčenia odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície,
 • náklady na vstupnú lekársku prehliadku na overenie zdravotného stavu z hľadiska vhodnosti budúcej práce sú hradené zamestnávateľom,
 • výdavky spojené s vykonávaním psychodiagnostického testu, overovaním spôsobilosti na držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania s lekárskym vyšetrením zdravotnej spôsobilosti pre vydanie zbrojného preukazu si uchádzači hradia sami,
 • úspešné absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti je podmienkou zotrvania v pracovnom pomere,
 • výnimku z povinnosti podrobiť sa skúške odbornej spôsobilosti majú uchádzači, ktorí získali vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole a Ministerstvo vnútra SR im na základe predložených dokladov vydá „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície“.

 

Žiadosť o prijatie do radov MsP Poprad zasielajte na adresu:

Mestská polícia Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3

05801 Poprad


 

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy pri Aréne Poprad od 6.12.2018
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka