Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Prevencia

Mestská polícia Poprad plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej v §-e 3 ods. 1 písm. h)  zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.


 

Základné pojmy z prevencie kriminality

Prevencia kriminality predstavuje vedecky zdôvodnené, zámerné, cieľavedomé, plánovité a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky kriminality s cieľom predísť im, odstrániť ich, alebo ich vhodnými formami a metódami pôsobenia aspoň sčasti (podľa možnosti v čo najvyššej miere) eliminovať, prípadne ich negatívne prejavy obmedziť a súčasne podporovať vytváranie antikriminogénnych podmienok. K prevencii kriminality je potrebné pristupovať v kontexte prevencie iných sociálno-patologických javov.

Do systému prevencie kriminality patrí:

 • Prevencia prostredníctvom trestného práva a iných zákonných opatrení
 • Prevencia prostredníctvom osobitných preventívnych činností, ktorá sa uskutočňuje ako:

Sociálna prevencia

je všeobecnou prevenciou všetkých sociálnopatologických javov a jej podstatou je vytváranie priaznivých spoločenských podmienok v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej, výchovnovzdelávacej, v oblasti zamestnanosti, podmienok na využitie voľného času, rast životnej úrovne, duchovný rozvoj, humanizáciu a skvalitňovanie spôsobu života spoločnosti ako celku, sociálnych skupín, ako aj na socializáciu, resocializáciu a sociálnu integráciu jednotlivca. Pri sociálnej prevencii ide o vytváranie takých podmienok, aby sa človek nestal páchateľom trestného činu, alebo aby v páchaní trestnej činnosti nepokračoval.
 

Situačná prevencia

je špecificky orientovaná na kriminalitu, ochranu verejného poriadku, bezpečnosti, zdravia, života a majetku. Jej prínosom je, že na jednej strane prostredníctvom klasickej, technickej, fyzickej a režimovej ochrany sťažuje potenciálnemu páchateľovi spáchať trestný čin alebo iný delikt, na druhej strane zvyšuje pravdepodobnosť odhalenia reálneho páchateľa.
 

Prevencia viktimácie

je druhom špecificky orientovanej prevencie kriminality, ktorá sleduje, aby sa človek nestal obeťou trestného činu.Sociálna, situačná prevencia a prevencia viktimácie sa môžu realizovať podľa:

 1. kritérii vývoja kriminálneho problému ako:

  primárna prevencia - predstavuje všeobecné preventívne pôsobenie na ľudí, situácie a objekty

  sekundárna prevencia - je orientovaná na rizikové osoby, u ktorých sa predpokladá, že sa môžu stať páchateľmi alebo obeťami trestnej činnosti, ako aj na elimináciu situačných kriminogénnych faktorov

  terciárna prevencia - je vo vzťahu k páchateľom a situáciám prevenciou recidívy trestnej činnosti, vo vzťahu k obetiam sociálnou, zdravotníckou, psychologickou a právnou pomocou s cieľom ich psychickej stabilizácie a sociálnej reintegrácie

 2. kritérii rozsahu, šírky, resp. veľkosti cieľového objektu ako:

  širokoplošná - realizovaná v celoštátnom alebo regionálnom meradle

  skupinová, komunitná - v rámci mesta, obce, komunity alebo cieľovej skupiny

  individuálna - adresne zameraná na konkrétny objekt

 3. kritérii časovej pôsobnosti na objekt prevencie ako:
 • jednorazová - formou jednorazovej intervencie, aktivity alebo poradenstva
 • krátkodobá - pôsobenie na objekt prevencie niekoľko dní až týždňov
 • strednodobá - viacmesačné či viacročné priebežné pôsobenie na objekt, príp. dohľad nad ním
 • dlhodobá - vyjadruje mnohoročné a sústavné pôsobenie na objekt
   

Princípy prevencie

 • Princíp jednoty represie a prevencie
 • Princíp ústavnosti a zákonnosti prevencie
 • Princíp aktuálnosti a objektívnosti prevencie
 • Princíp koordinácie prevencie
 • Princíp inštitucionálneho a personálneho zabezpečenia prevencie
 • Princíp širokej účasti občanov na prevencii
 • Princíp finančného zabezpečenia prevencie
 • Princíp informačného zabezpečenia prevencie
 • Princíp komplexnosti prevencie
 • Princíp plánovitosti a cielenosti prevencie
 • Princíp vedeckosti prevencie
 • Princíp medzinárodnej spolupráce v prevencii
 • Princíp sústavnosti prevencie

Prevencia kriminality sa v Slovenskej republike zabezpečuje v rámci trojstupňového systému riadenia. Jednotlivé stupne riadenia sú odvodené od územnosprávneho členenia Slovenskej republiky. Ide o:

 • celospoločenskú (Slovenská republika),
 • regionálnu (kraje) a
 • miestnu úroveň (mestá, obce alebo ich časti).

 


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka