Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Rok 2012

P.č. Predmet predaja, prenájmu na základe súťaže Súťažné podmienky Výsledok súťaže, zápis
1. Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1242/4, katastrálne územie Poprad o výmere 54 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vytvorený z časti pozemku parc. č. KN-C 1242/1, katastrálne územie Poprad o výmere 2442 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. SP 1-2012

Úspešná
Zápis 1-2012

2. Nebytový priestor č. 1 o podlahovej ploche 235,26 m2 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu v Poprade na Ul. L. Svobodu súpisné číslo 3783, č. vchodu 75, postaveného na pozemku parc. č. 3288/47, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1484 m2, s podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a podielom na zastavanom pozemku pod domom o veľkosti 571/10000,  katastrálne územie Poprad, obec Poprad. SP 2-2012

Neúspešná
Žiadne návrhy

3. Nebytový priestor č. 3 o podlahovej ploche 118,40 m2 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu v Poprade, na ul. Novomeského súp. č. 3918, postaveného na pozemku parc. č. 3226/84, s podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a podielom na zastavanom pozemku pod domom, v ktorom sa nebytový priestor nachádza o veľkosti 4736/537175, a to parc. č. KN-C 3226/84 o výmere 1 486 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Poprad. SP 3-2012

Neúspešná
Žiadne návrhy

4.

Budovy nachádzajúce sa v areáli bývalého gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade, v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad:
A:
- budova učebného bloku súp. č. 4240, postavená na parc. č. KN-C 1417/3,
- zastavaný pozemok parc. č. KN-C 1417/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1260 m2,
- priľahlý pozemok parc. č. KN-C 1417/98, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1202 m2,
- priľahlý pozemok parc. č. KN-C 1417/96, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1542 m2,
B:
-
 budova učebného bloku BAUMS súp. č. 4246, postavená na parc. č. KN-C 1417/9,
- zastavaný pozemok parc. č. KN-C 1417/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 670 m2,
- priľahlý pozemok parc. č. KN-C 1417/102, zastavané plochy a nádvoria o výmere 804 m2,
- priľahlý pozemok parc. č. KN-C 1417/97, zastavané plochy a nádvoria o výmere 772 m2,
- priľahlý pozemok parc. č. KN-C 1417/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,
- priľahlý pozemok parc. č. KN-E 1377, orná pôda o výmere 351 m2.
Ťarchy:
Na pozemku parc. č. KN-C 1417/31 a časti pozemku KN-E 1377 sa nachádza stavba - septik.

SP 4-2012

Neúspešná
Žiadne návrhy

5.

Rekreačné zariadenie v katastrálnom území Mlynčeky:
A:- chatka súp. č. 254, nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. KN-C 365, pozemok pod stavbou a priľahlý pozemok parcela č. KN-C 365 o výmere 382 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie o výmere 937 m2
B:- chatka súp. č. 255, nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. KN-C 364, pozemok pod stavbou a priľahlý pozemok parcela č. KN-C 364 o výmere 694 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie o výmere 937 m2
C:- chatka súp. č. 256, nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. KN-C 363, pozemok pod stavbou a priľahlý pozemok parcela č. KN-C 363 o výmere 694 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie o výmere 937 m2
D:- chatka súp. č. 257, nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. KN-C 362, pozemok pod stavbou a priľahlý pozemok parcela č. KN-C 362 o výmere 353 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie o výmere 937 m2
E:- chatka súp. č. 258, nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. KN-C 361, pozemok pod stavbou a priľahlý pozemok parcela č. KN-C 361 o výmere 676 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie o výmere 937 m2
F:- chatka súp. č. 259, nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. KN-C 360, pozemok pod stavbou a priľahlý pozemok parcela č. KN-C 360 o výmere 619 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie o výmere 937 m2
G:- chatka súp. č. 260, nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. KN-C 359, pozemok pod stavbou a priľahlý pozemok parcela č. KN-C 359 o výmere 538 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie o výmere 937 m2
H:- pozemok parcela č. KN-C 358 o výmere 2614 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie o výmere 937 m2
I:- pozemok parcela č. KN-C  o výmere 478 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie o výmere 937 m2
J:- pozemok parcela č. KN-C  o výmere 665 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 na pozemku prístupovej komunikácie o výmere 937 m2,zapísané na Katastrálnom úrade Prešov, Správe katastra Kežmarok, katastrálne územie Mlynčeky v liste vlastníctva č. 535. Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.Súčasťou areálu sú ďalej: vodovodné prípojky, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, kanalizačné šachty, elektrická prípojka, vonkajšie osvetlenie areálu a prístupové spevnené plochy k jednotlivým chatám, ktoré budú v spoluvlastníctve všetkých vlastníkov jednotlivých nehnuteľností každého v podiele 1/10-ina k celku.

SP 5-2012

Neúspešná
Zápis 5-2012

6. Nebytový priestor č. 1 o podlahovej ploche 235,26 m2 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu v Poprade na Ul. L. Svobodu súpisné číslo 3783, č. vchodu 75, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 3288/47, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1484 m2,  s podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a podielom na zastavanom pozemku pod domom o veľkosti 571/10000,  katastrálne územie Poprad, obec Poprad. SP 6-2012

Neúspešná
Žiadne návrhy

7. Nebytový priestor č. 3 o podlahovej ploche 118,40 m2 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu v Poprade, na ul. Novomeského súp. č. 3918, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 3226/84, s podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a podielom na zastavanom pozemku pod domom, v ktorom sa nebytový priestor nachádza o veľkosti 4736/537175, a to parc. č. KN-C 3226/84 o výmere 1 486 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Poprad. SP 7-2012

Neúspešná
Žiadne návrhy

8.

Pozemky, nachádzajúce sa v areáli bývalého gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade, v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad: pozemok parc. č. KN-C 1417/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, časť pozemku parc. č. KN-C 1417/102, zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m2, časť pozemku parc. č. KN-E 1377, orná pôda o výmere 160 m2.
Ťarchy: Na pozemku parc. č. KN-C 1417/31 a časti pozemku KN-E 1377 sa nachádza stavba - septik.

SP 8-2012

Neúspešná
Žiadne návrhy

9.

Pozemok parc. č. KN-C 1417/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4307 m2,  nachádzajúci sa v areáli bývalého gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade, v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad. Ponúkaná nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a je zapísaná na Katastrálnom úrade Prešov, Správe katastra Poprad, katastrálne územie Spišská Sobota v liste vlastníctva č. 1 v celosti.
Ťarchy: Na pozemku sa nachádzajú kovové konštrukcie.

SP 9-2012

Neúspešná
Žiadne návrhy

10.

Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 2144/5, katastrálne územie Poprad o výmere 730 m2, druh pozemku ostatné plochy, vytvorený z časti pozemku parc. č. KN-C 2144/1, katastrálne územie Poprad o výmere 3613 m2, druh pozemku ostatné plochy.
Ťarchy: na pozemku je uložené elektrické vedenie.

SP 10-2012

Úspešná
Zápis 10-2012

11. Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1627/3, katastrálne územie Poprad o výmere 23 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vytvorený z časti pozemku parc. č. KN-C 1627/2, katastrálne územie Poprad o výmere 89 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. SP 11-2012

Úspešná
Zápis 11-2012

12. Pozemky, nachádzajúce sa v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Pop-rad: časť pozemku parc. č. KN-C 110/1, ostatné plochy o výmere 265 m2, pozemok parc. č. KN-C 74, ostatné plochy o výmere 216 m2. SP 12-2012

Neúspešná
Zápis 12-2012

13. Pozemok parc. č. KN-C 1124/75 o výmere 441 m2, ostatné plochy, v katastrálnom území Veľká, obec Poprad. SP 13-2012

Úspešná
Zápis 13-2012

14. Nebytový priestor č. 1 o podlahovej ploche 235,26 m2 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu v Poprade na Ul. L. Svobodu súpisné číslo 3783, č. vchodu 75, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 3288/47, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1484 m2, s podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a podielom na zastavanom pozemku pod domom o veľkosti 571/10000, katastrálne územie Poprad, obec Poprad. SP 14-2012

Neúspešná
Žiadne návrhy

15. Nebytový priestor č. 3 o podlahovej ploche 118,40 m2 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu v Poprade, na ul. Novomeského súp. č. 3918, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 3226/84, s podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a podielom na zastavanom pozemku pod domom, v ktorom sa nebytový priestor nachádza o veľkosti 4736/537175, a to parc. č. KN-C 3226/84 o výmere 1 486 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Poprad. SP 15-2012

Neúspešná
Žiadne návrhy

16.

Pozemky, nachádzajúce sa v areáli bývalého gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade, v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad: pozemok parc. č. KN-C 1417/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, časť pozemku parc. č. KN-C 1417/102, zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m2, časť pozemku parc. č. KN-E 1377, orná pôda o výmere 160 m2.
Ťarchy: Na pozemku parc. č. KN-C 1417/31 a časti pozemku KN-E 1377 sa nachádza stavba - septik.

SP 16-2012

Úspešná
Zápis 16-2012

17. Pozemok parc. č. KN-C 1417/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4307 m2,  nachádzajúci sa v areáli bývalého gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade, v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad. SP 17-2012

Neúspešná
Žiadne návrhy

18.

Pozemky, nachádzajúce sa v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad:
A - časť pozemku parc. č. KN-C 110/1, ostatné plochy o výmere 265 m2,
B - pozemok parc. č. KN-C 74, ostatné plochy o výmere 216 m2.

SP 18-2012

Úspešná
Zápis 18-2012

19.

Pozemok parc. č. KN-E 3329 o výmere 478 m2, orná pôda, v katastrálnom území Poprad, obec Poprad.
Ťarchy: na pozemku je zriadené vecné bremeno v prospech spoločnosti INPROX Poprad, spol. s r. o. - právo uloženia potrubia dažďovej kanalizácie a jeho súčastí v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 123/2005 podľa V-4603/05. 

SP 19-2012

Neúspešná
Žiadne návrhy

20. Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 962/13, katastrálne územie Matejovce o výmere 208 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vytvorený z časti pozemku parc. č. KN-C 962/1, katastrálne územie Matejovce o výmere 2 129 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, SP 20-2012

Úspešná
Zápis 20-2012

21.

Časť pozemku parc. č. KN-C 790, katastrálne územie Poprad o výmere    137 m2, druh pozemku ostatné plochy.
Ťarchy: Vzhľadom k lokalite, v ktorej sa predmet obchodnej verejnej súťaže nachádza, je vysoko pravdepodobný výskyt inžinierskych sietí na danom pozemku.

SP 21-2012

Úspešná
Zápis 21-2012

22. Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 2423/5 o výmere 973 m2, orná pôda, v katastrálnom území Poprad, obec Poprad. Pozemok bol vytvorený z časti pozemkov vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, parc. č. KN-E 3831/1 o celkovej výmere 667 m2, druh pozemku orná pôda a parc. č. KN-E 5202/2 o celkovej výmere 580 m2, druh pozemku orná pôda. SP 22-2012

Úspešná
Zápis 22-2012

Zrušené, nedošlo k podpísaniu kúpnej zmluvy.

23.

Pozemok parc. č. KN-E 3329 o výmere 478 m2, orná pôda, v katastrálnom území Poprad, obec Poprad.
Ťarchy: na pozemku je zriadené vecné bremeno v prospech spoločnosti INPROX Poprad, spol. s r. o. - právo uloženia potrubia dažďovej kanalizácie a jeho súčastí v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 123/2005 podľa V-4603/05.

SP 23-2012

Úspešná
Zápis 23-2012

24.

Pozemok parc. č. KN-C 1417/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4307 m2,  nachádzajúci sa v areáli bývalého gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade, v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad.
Ťarchy: Na pozemku sa nachádzajú kovové konštrukcie.

SP 24-2012

Neúspešná
Žiadne návrhy

25.

Nebytový priestor o podlahovej ploche 260,84 m2 (kancelárie, salónik) nachádzajúci sa na 3. poschodí (4. nadzemnom podlaží) budovy Reduty v Poprade, na Nám. sv. Egídia,  súp. č. 44, postavenej na pozemku parc. č. 5/1 s podielom na spoločných častiach, zariadeniach a zastavanom pozemku o veľkosti 26084/137483, katastrálne územie Poprad, obec Poprad.
Ťarchy: Podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov:
- § 16 ods. 3 má nájomca nebytového priestoru, vlastníci a nájomcovia bytov v dome  právo na prednostný prevod nebytového priestoru do vlastníctva v tomto poradí; iným ako nájomcom nebytových priestorov, vlastníkom bytov a nájomcom bytov v dome možno nebytový priestor previesť do vlastníctva len so súhlasom spoločenstva; ak spoločenstvo nevznikne, vyžaduje sa predchádzajúci súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov a nájomcov bytov v dome; pri hlasovaní má za každý byt v dome vlastník a nájomca bytu jeden hlas a za každý nebytový priestor v dome vlastník nebytového priestoru jeden hlas,
- § 24 ods. 1 ustanovenia tohto zákona s výnimkou § 6 až 8b, § 29 a § 29a ods. 1 sa primerane vzťahujú aj na budovy, ktoré nemajú charakter bytového domu.

SP 25-2012

Neúspešná
Žiadne návrhy

26.

Pozemok parc. č. KN-C 1369/1 o výmere 528 m2, ostatné plochy, v katastrál-nom území Spišská Sobota, obec Poprad.
Ťarchy: na pozemok je možný prístup iba z pozemkov parc. č. KN-C 1371, parc. č. KN-C 1372 a parc. č. KN-C 1368/1 vo vlastníctve súkromných osôb,na pozemku sa nachádzajú inžinierske siete, vybudované predchádzajúcim vlastníkom pre zabezpečenie prevádzky autobazáru.

SP 26-2012

Úspešná
Zápis 26-2012

27. Pozemky v katastrálnom území Veľká, obec Poprad, parcela č. KN-E 836/1 o výmere 3746 m2, druh pozemku orná pôda a parcela č. KN-E 836/2 o výmere 1862 m2, druh pozemku orná pôda. SP 27-2012

Neúspešná
Žiadne návrhy 

28.

Časť pozemku parc. č. KN-C 2701/151, katastrálne územie Poprad o výmere 1442 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Ťarchy: Na predmetnom pozemku parc. č. KN-C 2701/151 sú umiestnené dočasná VN trafostanica, vodovodná a kanalizačná prípojka a novovybudovaný chodník pre peších. Vzhľadom k lokalite, v ktorej sa predmet obchodnej verejnej súťaže nachádza, je vysoko pravdepodobný výskyt inžinierskych sietí na danom pozemku. Pri prevode predmetného pozemku bude v prospech vlastníka susedného pozemku parc. č. KN-C 2701/45 zriadené vecné bremeno práva prechodu a prejazdu.

SP 28-2012

Úspešná
Zápis 28-2012
Zrušené, odstúpenie
od kúpnej zmluvy

 


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka