Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Rok 2013

P.č. Predmet predaja, prenájmu na základe súťaže Súťažné podmienky Výsledok súťaže, zápis
1. Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 982/4 o výmere 64 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Matejovce, obec Poprad SP 1-2013 Úspešná
Zápis 1-2013
2.

Nebytový priestor o podlahovej ploche 260,84 m2 (kancelárie, salónik) nachádzajúci sa na 3. poschodí (4. nadzemnom podlaží) budovy Reduty v Poprade, na Nám. sv. Egídia,  súp. č. 44, postavenej na pozemku parc. č. 5/1 s podielom na spoločných častiach, zariadeniach a zastavanom pozemku o veľkosti 26084/137483, k. ú. Poprad, obec Poprad.

SP 2-2013 Neúspešná
Žiadne návrhy
3. Pozemok parc. č. KN-C 1988/10 o výmere 17 m2, zastavané plochy a nádvoria a novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1988/14 o výmere 20 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad, obec Poprad. SP 3-2013 Úspešná
Zápis 3-2013
4. Pozemok parc. č. KN-C 1813/1 o výmere 841 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Veľká, obec Poprad. SP 4-2013 Neúspešná
Zápis 4-2013
5. Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 2485/55 o výmere 103 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad, obec Poprad. SP 5-2013 Úspešná
Zápis 5-2013
6. Budova s príslušenstvom súpisné číslo 4786 (Prístavba administratívnej budovy, or. č. 6A), postavená na pozemku parc. č. KN-C 254 a pozemok parc. č. KN-C 254 o výmere 749 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad. SP 6-2013 Neúspešná
Žiadne návrhy
7. Časť pozemku parc. č. KN-C 92/1, ostatné plochy o výmere 86 m2, k. ú. Poprad, obec Poprad, za účelom vybudovania letnej terasy podľa predloženej architektonickej štúdie, na dobu určitú 30 rokov. SP 7-2013 Úspešná
Zápis 7-2013
8. Nebytový priestor o podlahovej ploche 260,84 m2 (kancelárie, salónik) nachádzajúci sa na 3. poschodí (4. nadzemnom podlaží) budovy Reduty v Poprade, na Nám. sv. Egídia,  súp. č. 44, postavenej na pozemku parc. č. 5/1 s podielom na spoločných častiach, zariadeniach a zastavanom pozemku o veľkosti 26084/137483, k. ú. Poprad, obec Poprad. SP 8-2013 Neúspešná
Žiadne návrhy
9. Budovy nachádzajúce sa v areáli bývalého gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade, k. ú. Spišská Sobota, obec Poprad:
A:
- budova učebného bloku súp. č. 4240, postavená na parc. č. KN-C 1417/3,
- zastavaný pozemok parc. č. KN-C 1417/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1260 m2,
- priľahlý pozemok parc. č. KN-C 1417/98, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1202 m2, 
- priľahlý pozemok parc. č. KN-C 1417/97, zastavané plochy a nádvoria o výmere 772 m2,
B:
- budova učebného bloku BAUMS súp. č. 4246, postavená na parc. č. KN-C 1417/9,
- zastavaný pozemok parc. č. KN-C 1417/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 670 m2,
- priľahlý pozemok parc. č. KN-C 1417/102, zastavané plochy a nádvoria o výmere 582 m2.
SP 9-2013 Úspešná
Zápis 9-2013
10. Pozemok parc. č. KN-C 1813/1 o výmere 841 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Veľká, obec Poprad. SP 10-2013 Úspešná
Zápis 10-2013
11. 1. maštaľ bez súpisného čísla postavená na pozemku parc. č. KN-C 3051 a pozemok parc. č. KN-C 3051 o výmere 529 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
2. veľká maštaľ bez súpisného čísla postavená na pozemku parc. č. KN-C 3053 a pozemok parc. č. KN-C 3053 o výmere 263 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
3. jazdiareň súpisné číslo 3576, postavená na pozemku parc. č. KN-C 3055/3, pozemok nie je majetkovoprávne vysporiadaný,
4. sociálna budova súpisné číslo 4769 postavená na pozemku parc. č. KN-C 3031/42, pozemok nie je majetkovoprávne vysporiadaný.
SP 11-2013 Úspešná
Zápis 11-2013

Zrušené, odstúpenie
od kúpnej zmluvy.

12. Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 2141/20, k. ú. Poprad o výmere   131 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. SP 12-2013 Úspešná
Zápis 12-2013
13. Nebytový priestor o podlahovej ploche 260,84 m2 (kancelárie, salónik) nachádzajúci sa na 3. poschodí (4. nadzemnom podlaží) budovy Reduty v Poprade, na Nám. sv. Egídia,  súp. č. 44, postavenej na pozemku parc. č. 5/1 s podielom na spoločných častiach, zariadeniach a zastavanom pozemku o veľkosti 26084/137483, k. ú. Poprad, obec Poprad. SP 13-2013 Neúspešná
Zápis 13-2013
14. Pozemok parc. č. KN-C 140/3 o výmere 106 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad, obec Poprad. SP 14-2013 Úspešná
Zápis 14-2013
15. A: Pozemok parc. č. KN-C 3289/156 o výmere 19 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad, obec Poprad.
B: parc. č. KN-C 3289/157 o výmere 18 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad, obec Poprad.
C: parc. č. KN-C 3289/158 o výmere 18 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad, obec Poprad.
D: parc. č. KN-C 3289/159 o výmere 18 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad, obec Poprad.
E: parc. č. KN-C 3289/160 o výmere 18 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad, obec Poprad.
SP 15-2013 Neúspešná
Zápis 15-2013
16. Nebytový priestor o podlahovej ploche 260,84 m2 (kancelárie, salónik) nachádzajúci sa na 3. poschodí (4. nadzemnom podlaží) budovy Reduty v Poprade, na Nám. sv. Egídia,  súp. č. 44, postavenej na pozemku parc. č. 5/1 s podielom na spoločných častiach, zariadeniach a zastavanom pozemku o veľkosti 26084/137483, k. ú. Poprad, obec Poprad. SP 16-2013 Neúspešná
Zápis 16-2013
17. Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 48/3, druh pozemku ostatné plochy o výmere 60 m2, odčlenený z pozemku parc. č. KN-C 48/1, druh pozemku ostatné plochy o výmere 1828 m2, k. ú.  Poprad, obec Poprad. SP 17-2013 Úspešná
Zápis 17-2013
18. Nebytový priestor č. 10 – klub dôchodcov o podlahovej ploche 154,43 m2, nachádzajúci sa na 1. poschodí budovy súp. č. 2501 (Nákupné centrum Limba), postavenej na  pozemku parc. č. KN-C 1284/3 o výmere 1576 m2    v k. ú. Poprad a s podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach budovy a s podielom na zastavanom pozemku parc. č.           KN-C 1284/3 o výmere 1576 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad o veľkosti 15443/253401. SP 18-2013 Úspešná
Zápis 18-2013
19. Nebytový priestor č. 6 – sklad o podlahovej ploche 109,38 m2, nachádzajúceho sa na prízemí budovy súp. č. 4559 (Nákupné stredisko sídl. Západ - „Limba“), postavenej na  pozemku parc. č. KN-C 1284/5 o výmere 607 m2 v k. ú. Poprad s podielom na spoločných častiach a zariadeniach budovy a na zastavanom pozemku parc. č. KN-C 1284/5 v k. ú.  Poprad,       o výmere 607 m2, zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 10938/91209. SP 19-2013 Úspešná
Zápis 19-2013
20. Pozemok parc. č. KN-C 962/6 o výmere 214 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú.  Matejovce, obec Poprad. SP 20-2013 Úspešná
Zápis 20-2013
21. Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2-ica v pomere k celku na pozemku parc. č. KN-C 2838/5, druh pozemku orná pôda o výmere 469 m2 v k. ú.  Poprad, obec Poprad. SP 21-2013 Úspešná
Zápis 21-2013
22. Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 3006/290, druh pozemku ostatné plochy o výmere 281 m2, k. ú. Poprad, obec Poprad. SP 22-2013 Úspešná
Zápis 22-2013
23. Časť pozemku parc. č. KN-C 1417/100, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 3493 m2, k. ú. Spišská Sobota, obec Poprad, a to:
A: časť pozemku parc. č. KN-C 1417/100, zastavané plochy a nádvoria         o výmere 449 m2,  podľa prílohy č. 1,
B: časť pozemku parc. č. KN-C 1417/100, zastavané plochy a nádvoria         o výmere 843 m2,  podľa prílohy č. 2.
SP 23-2013 Úspešná
Zápis 23-2013
24. Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 294/867, druh pozemku zastavané  plochy a nádvoria o výmere 1300 m2, k. ú. Svit, obec Svit. SP 24-2013 Úspešná
Zápis 24-2013
25. Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 97/4 o výmere 6 m2, druh pozemku ostatné plochy, odčlenený z pozemku parc. č. KN-C 97/1 o výmere 29 m2, druh pozemku ostatné plochy, k. ú. Spišská Sobota, obec Poprad. SP 25-2013 Úspešná
Zápis 25-2013
26. Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 2701/169 o výmere 334 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria odčlenený z pozemku parc. č. KN-C 2701/1 o výmere 8794 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a časť pozemku KN-C 2701/151 o výmere 2081 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, odčlenený z pôvodnej výmery pozemku 2334 m2, k. ú. Poprad, obec Poprad. SP 26-2013 Úspešná
Zápis 26-2013
27. 1. maštaľ bez súpisného čísla postavená na pozemku parc. č. KN-C 3051 a pozemok parc. č. KN-C 3051 o výmere 529 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
2. veľká maštaľ bez súpisného čísla postavená na pozemku parc. č. KN-C 3053 a pozemok parc. č. KN-C 3053 o výmere 263 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
3. jazdiareň súpisné číslo 3576, postavená na pozemku parc. č. KN-C 3055/3, pozemok nie je majetkovoprávne vysporiadaný,
4. sociálna budova súpisné číslo 4769 postavená na pozemku parc. č. KN-C 3031/42, pozemok nie je majetkovoprávne vysporiadaný.
SP 27-2013 Neúspešná
Zápis 27-2013

 


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka