Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Rok 2014

P.č. Predmet predaja, prenájmu na základe súťaže Súťažné podmienky Výsledok súťaže, zápis
1. Pozemok parc. č. KN-C 1284/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1219 m2  v katastrálnom území Poprad, obec Poprad vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, zapísaný na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 1 v celosti, rozdelený na štyri časti – novovytvorené pozemky parc. č. KN-C 1284/1 o výmere 384 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KN-C 1284/23 o výmere    357 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KN-C 1284/24 o výmere 235 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KN-C 1284/25 o výmere 243 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s ťarchami vecných bremien práva prechodu a prejazdu pre vlastníkov vymenovaných nebytových priestorov. SP 1-2014

Neúspešná
Zápis 1-2014

2. Nebytový priestor č. 1 o podlahovej ploche 36,14 m2, nachádzajúci sa na prízemí  bytového domu súp. č. 170, orientačné číslo 55, postaveného na pozemkoch parc. č. KN-C 2070 o výmere 209 m2 a parc. č. KN-C 2071 o výmere 216 m² v katastrálnom území Poprad a s podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach budovy a s podielom na zastavaných pozemkoch parc. č. KN-C 2070 o výmere 209 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parc. č. KN-C 2071 o výmere 216 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Poprad o veľkosti 3614/226556.  SP 2-2014

Neúspešná
Žiadne návrhy

3. Pozemok parc. č. KN-C 1284/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1219 m2  v katastrálnom území Poprad, obec Poprad vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, zapísaný na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 1 v celosti, rozdelený na tri časti – novovytvorené pozemky parc. č. KN-C 1284/1 o výmere 623 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KN-C 1284/26 o výmere   302 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KN-C 1284/27 o výmere 294 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, s ťarchami vecných bremien práva prechodu a prejazdu a státia po dobu nevyhnutnú  pre zásobovanie pre vlastníkov vymenovaných nebytových priestorov. SP 3-2014

Úspešná
Zápis 3-2014

4. Pozemok parc. č. KN-C 272/1, druh pozemku trvalé trávnaté porasty            o výmere 399 m2, katastrálne územie Spišská Sobota, obec Poprad. SP 4-2014

Úspešná
Zápis 4-2014

5.

Rekreačné zariadenie pozostávajúce z chatky súp. č. 254 na pozemku parcela č. KN-C 365 a pozemku parcela č. KN-C 365 o výmere 39 m2, chatky súp. č. 255 na pozemku parcela č. KN-C 364 a pozemku parcela č. KN-C 364 o výmere 38 m2, chatky súp. č. 256, na pozemku parcela č. KN-C 363 a pozemku parcela č. KN-C 363 o výmere 38 m2, chatky súp. č. 257             na pozemku parcela č. KN-C 362 a pozemku parcela č. KN-C 362 o výmere 38 m2, chatky súp. č. 258 na pozemku parcela č. KN-C 361 a pozemku parcela č. KN-C 361 o výmere 49 m2, chatky súp. č. 259 na pozemku parcela č. KN-C 360 a pozemku parcela č. KN-C 360 o výmere 203 m2, chatky súp. č. 260 na pozemku parcela č. KN-C 359 a pozemku parcela č. KN-C 359 o výmere 85 m2 a pozemku parcela č. KN-C 358/1 o výmere 8339 m2 zapísané na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom odbore, katastrálne územie Mlynčeky v liste vlastníctva č. 535.
Súčasťou areálu sú ďalej: vodovodné prípojky, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, kanalizačné šachty, elektrická prípojka, vonkajšie osvetlenie areálu a prístupové spevnené plochy k jednotlivým chatám.
Ťarcha:
Na pozemku parc. č. KN-C 358 bude zriadené vecné bremeno práva prechodu a prejazdu pre vlastníkov pozemkov v katastrálnom území Mlynčeky, parc. č. KN-C 374/2, parc. č. KN-C 374/3, parc. č. KN-C 374/4, parc. č. KN-C 374/5, parc. č. KN-C 374/6 a parc. č. KN-C 374/7, pri chatkách súp. č. 169, súp. č. 170, súp. č. 171, súp. č. 172, súp. č. 173 a súp. č. 174. Rozsah vecného bremena bude stanovený geometrickým plánom.

SP 5-2014

Neúspešná
Zápis 5-20144

 


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka