Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Rok 2016

P.č.

Predmet predaja, prenájmu na základe súťaže

Súťažné podmienky Výsledok súťaže, zápis
1. Predaj pozemku parc. č. KN-E 3321/1 o výmere 257 m2, druh pozemku orná pôda, katastrálne územie Poprad, obec Poprad, v podiele 3/4 v pomere k celku. SP 1-2016

Neúspešná
Žiadne návrhy

2. Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 29/18, druh pozemku ostatné plochy o výmere 62 m2 , katastrálne územie Poprad, obec Poprad, odčlenený geometrickým plánom č. 31693598-94/2015, a to z pozemku parc. č. KN-C 21/2, zastavané plochy a nádvoria, časť o výmere 5 m2, z pozemku parc. č. KN-C 29/2, zastavané plochy a nádvoria, časť o výmere 3 m2 a z pozemku parc. č. KN-C 29/1, ostatné plochy, časť o výmere 54 m2 . SP 2-2016

Neúspešná
Žiadne návrhy

3.

Predaj novovytvorených pozemkov v katastrálnom území Poprad, odčlenených geometrickým plánom č. 140/2015 z pozemku parc. č. KN-C 2485/30, ostatné plochy o výmere 3338 m2, vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, zapísanom na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 1 v celosti:
A: novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 2485/66 o výmere 20 m2 , druh pozemku ostatné plochy
B: novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 2485/67 o výmere 20 m2 , druh pozemku ostatné plochy.

SP 3-2016

Úspešná
Zápis 3-2016

4. Prenájom nebytových priestorov o výmere 52,50m2 nachádzajúcich sa na prízemí v objekte, súp. č. 732, or. č. 25 na ulici Joliota Curie v Poprade, k. ú. Poprad, zapísané na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, v liste vlastníctva č. 2807. SP 4-2016

Neúspešná
Žiadne návrhy

5.

Prenájom časti nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1 vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže Mesta Poprad, a to:
a) v rámci objektu budovy súpisné číslo 4680 Viacúčelová hala na Ulici Uherovej v k. ú. Poprad, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 3222/443 a pozemkov parc. č. KN-C 3222/443 o výmere 4011 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad a parc. č. KN-C 3222/444 o výmere 16106 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad - strecha budovy o výmere 120 m² - časť nebytových priestorov o výmere  36 m² - časť pozemku parc. č. KN-C 3222/443 a parc. č. KN-C 3222/444 o výmere 10 m²
b) v rámci objektu budovy súpisné číslo 99, Kultúrny dom na Ulici Štefánikovej v k. ú. Poprad, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1892 a pozemku parc. č. KN-C 1892 o výmere 2604 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad - strecha budovy o výmere 120 m² - časť nebytových priestorov o výmere 36 m² - časť pozemku parc. č. KN-C 1892   o výmere 10 m²
c) v rámci objektu budovy súpisné číslo 890, Zimný štadión na Ulici Štefánikovej v k. ú. Spišská Sobota, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 268 a pozemkov parc. č. KN-C 268 o výmere 6184 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Spišská Sobota a parc. č. KN-C 1821/1      o výmere 17410 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Spišská Sobota - strecha budovy o výmere 120 m² - časť nebytových priestorov o výmere 36 m² - časť pozemku parc. č. KN-C 1821/1 o výmere 10 m²
d) v rámci objektu budovy súpisné číslo 2031, Dom (Futbalový štadión) na Ulici Fraňa Kráľa v k. ú. Veľká, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 350/2 a pozemkov parc. č. KN-C 350/2 o výmere 512 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Veľká a parc. č. KN-C 355/1 o výmere 4885 m2 , druh pozemku ostatné plochy, k. ú. Veľká - strecha budovy o výmere 120 m² - časť nebytových priestorov o výmere 36 m² - časť pozemku parc. č. KN-C 355/1 o výmere 10 m² .

Prenájom časti nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností  na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 4773 v podielovom spoluvlastníctve vyhlasovateľa súťaže Mesta Poprad v podiele 5479210/5505399 v pomere k celku, a to
e) v rámci objektu budovy súpisné číslo 2802, Administratívna budova Mestského úradu na Ulici Nábrežie Jána Pavla II. v k. ú. Poprad, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 2800/1 a pozemku parc. č. KN-C 2800/1 o výmere 9217 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad - strecha budovy o výmere 120 m² - časť nebytových priestorov o výmere 36 m² - časť pozemku parc. č. KN-C 2800/1 o výmere 10 m².

SP 5-2016

Úspešná
Zápis 5-2016

6.

Prenájom budovy súp. č. 910 – Základná škola Francisciho II. - telocvičňa,  v katastrálnom území Poprad, postavená na pozemku parc. č. KN-C 836/3     o výmere 777 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. V budove sa nachádza telocvičňa, 4x šatňa, 2x kabinet, 2x sociálne zariadenie (WC, sprchy), náraďovňa a klubovňa. Budova je napojená na inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plyn a NN). V súčasnosti je nevyužívaná, vyžaduje kompletnú rekonštrukciu.

- Pozemok, časť parc. č. KN-C 836/1 v katastrálnom území Poprad, o výmere 62,5 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.

- Pozemok, časť parc. č. KN-C 840/5 v katastrálnom území Poprad, o výmere 60 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.

SP 6-2016

Neúspešná
Žiadne návrhy

7. Prenájom pozemku časť parcely č. KN-C 455/2 o výmere 12 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Stráže pod Tatrami, obec Poprad. SP 7-2016

Úspešná
Zápis 7-2016

8. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 80,61 m2 nachádzajúcich sa v objekte súpisné číslo 2607, or. č. 20  na Dostojevského ulici v Poprade, k. ú. Poprad. SP 8-2016

Úspešná
Zápis 8-2016

9. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 26,24 m2 nachádzajúcich sa v objekte súpisné číslo 4285  na Širokej ulici v Poprade, k. ú. Veľká. SP 9-2016

Úspešná
Zápis 9-2016

10. Prenájom dvoch kioskov nachádzajúcich sa v predstaničnom parku na Halátovej ulici v Poprade, každý o výmere 12 m2, postavené na pozemkoch parc. č. KN-C 2735/6 a 2735/7, k. ú. Poprad. SP 10-2016

Úspešná
Zápis 10-2016

11. Predaj pozemku parcela č. KN-E 1377 o výmere 191 m2, druh pozemku orná pôda v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad. SP 11-2016

Neúspešná
Žiadne návrhy

12. Predaj pozemku parcela č. KN-C 275/2 o výmere 22 m2, druh pozemku záhrady v katastrálnom území Poprad, obec Poprad. SP 12-2016

Neúspešná
Zápis 12-2016

13. Prenájom nebytových priestorov o výmere 20,80 m2 nachádzajúcich sa v objekte postavenom na parcele č. 350/1 na ulici Fraňa Kráľa v Poprade, k. ú. Veľká: bufet o výmere 6,6 m2  predsieň bufetu o výmere 6,6 m2 , šatňa bufetu o výmere 2,8 m2 , výlevka o výmere 1,6 m2 , predsieň WC  o výmere 1,6 m2 a  miestnosť WC o výmere 1,6 m2 . SP 13-2016

Úspešná
Zápis 13-2016

14.

Predaj pozemku parcela č. KN-C 3289/172 o výmere 15 m2, druh pozemku ostatné plochy, ktorý vznikol odčlenením časti pôvodného pozemku parc. č. KN-C 3289/172 o výmere 18 m², druh pozemku ostatné plochy, v katastrálnom území Poprad, obec Poprad.

SP 14-2016

Úspešná  Zápis 14-2016

15.

Predaj Tenisového areálu v k. ú. Spišská Sobota:

  • Prevádzková budova tenisového areálu súp. č. 4899, postavená na pozemku parc. č. KN-C 287 o výmere 185 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
  • Tenisové kurty s príslušenstvom na pozemku parc. č. KN-C 288,
  • Pozemok parc. č. KN-C 287 o výmere 185 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
  • Pozemok parc. č. KN-C 288 o výmere 4722 m2, druh pozemku ostatné plochy.
Súčasťou areálu sú drobné stavby (sklad a vodáreň, plechový sklad), domáca vodáreň, tlaková nádrž, cvičná stena, oplotenie areálu, inžinierske siete, osvetlenie a spevnené plochy.
SP 15-2016

Neúspešná
ukončená bez výberu návrhu
Zápis 15-2016

16. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 54,78 m2 nachádzajúce sa v objekte postavenom na parcele KN-C 5/1 na Námestí sv. Egídia 44 v Poprade, k. ú. Poprad, zapísanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, v liste vlastníctva č. 4890. SP 16-2016

Úspešná
Zápis 16-2016

17. Prenájom nebytového priestoru č. 3 o podlahovej ploche 118,40 m2 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu v Poprade na Novomeského ulici, súp.č. 3918, postavenom na pozemku, parc. č. KN-C 3226/84 , k. ú. Poprad, zapísanom na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, v liste vlastníctva č. 3455. SP 17-2016

Neúspešná
Žiadne návrhy

18. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 15 m2 nachádzajúci sa  na 2. poschodí v budove, súp .č. 1308, or. č. 15 postavenom na pozemku, parc. č. KN-C 6/1 , k. ú. Veľká, zapísanom na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, v liste vlastníctva č. 1. SP 18-2016

Úspešná
Zápis 18-2016

19. Prenájom časti pozemkov (každý o výmere do 1 m2) v k. ú Poprad vo vlastníctve mesta ako celku, za účelom umiestnenia a prevádzkovania reklamných nosičov (cityboardov) s možnosťou využitia časti týchto stojanov, alebo určitý počet týchto stojanov, Mestom Poprad. Nájom sa uzatvorí na dobu neurčitú s výpovednou dobou 6 mesiacov. SP 19-2016

Úspešná
Zápis 19-2016

20. Prenájom pozemkov v katastrálnom území Poprad, parc. č. KN-C 3233/54, trvalé trávne porasty o výmere 2320 m2, parc. č. KN-E 2897/1, trvalé trávne porasty o výmere 84 m2, parc. č. KN-E 2702, orná pôda o výmere 125 m2, parc. č. KN-E 2703, orná pôda o výmere 94 m2, parc. č. KN-E 2704, orná pôda o výmere 122 m2 a parc. č. KN-C 3233/57, trvalé trávne porasty o výmere 356 m2 za účelom výstavby a užívania bytového domu (event. bytových domov) s bytmi a technickej vybavenosti, ktoré budú spĺňať podmienky podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a zabezpečenia všetkých činností s tým súvisiacich vrátane zabezpečenia prípravných prác pre realizáciu stavby, stavebných a dokončovacích prác, zriadenia staveniska v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). SP 20-2016

Úspešná
Zápis 20-2016

21. Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 917/3, ostatné plochy o výmere 332 m² v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad, oddelený z pozemku parc. č. KN-C 917/1, ostatné plochy o výmere 812 m²  v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad. SP 21-2016

Úspešná
Zápis 21-2016

22. Predaj pozemku parc. č. KN-C 824/301 o výmere 18 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Matejovce, obec Poprad. SP 22-2016

Úspešná
Zápis 22-2016

23. Prenájom nebytových priestorov o výmere 52,50 m2 nachádzajúcich sa na prízemí v objekte, súp. č. 732, or. č. 25 na ulici  Joliota Curie v Poprade, k. ú. Poprad, zapísaných na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, SP 23-2016

Úspešná
Zápis 23-2016

24. Prenájom nebytového priestoru č. 3 o podlahovej ploche 118,40 m2 nachádzajúceho sa na prízemí  bytového domu v Poprade na Novomeského ulici, súp.č. 3918, postavenom na pozemku, parc. č. KN-C 3226/84 , k. ú. Poprad, zapísanom na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, v liste vlastníctva č. 3455. SP 24-2016

Neúspešná
Žiadne návrhy

25. Prenájom nebytového priestoru o celkovej výmere 12,10 m2 nachádzajúceho sa na 2. poschodí v budove, súp .č. 1308, or. č. 15  postavenej na pozemku, parc. č. KN-C 6/1 , k. ú. Veľká, zapísanej na Okresnom úrade v Poprade,  katastrálnom odbore, v liste vlastníctva č. 1. SP 25-2016

Úspešná
Zápis 25-2016

26.

Prenájom dvoch kioskov, ktoré sa nachádzajú v predstaničnom parku na Halatovej ulici v Poprade:
- kiosk č. 1 o celkovej výmere 12  mpostavený na pozemku, parc. č. 2735/6
- kiosk č. 2 o celkovej výmere 12  mpostavený na pozemku, parc. č. 2735/7, katastrálne územie Poprad, zapísaných na Okresnom úrade v Poprade,  katastrálnom odbore,  v liste vlastníctva č. 1.

SP 26-2016

Úspešná
Zápis 26-2016

27.

Prenájom predajných stánkov počas vianočného obdobia, ktoré sú vo výlučnom  vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, a to: 
A: Predajný stánok č.1, rozmer 1,70 x 1,90 m
B: Predajný stánok č.2, rozmer 1,70 x 1,90 m
C: Predajný stánok č.3, rozmer 1,70 x 2,20 m
D: Predajný stánok č.4, rozmer 1,70 x 2,20 m
E: Predajný stánok č.5, rozmer 1,70 x 2,20 m
F: Predajný stánok č.6, rozmer 1,70 x 2,20 m

SP 27-2016

Úspešná
Zápis 27-2016

28. Predaj pozemku parcela č. KN-E 1377 o výmere 191 m2, druh pozemku orná pôda v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad SP 28-2016 Zápis 28-2016
29. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 140,57 m2 nachádzajúce sa v  Dome smútku, v budove  súp .č. 2052, or č. 84   postavenej na pozemku, parc. č. KN-C 1638/7 , k. ú. Veľká, zapísanom  na  Okresnom úrade v Poprade,  katastrálnom odbore, v liste vlastníctva č. 1 SP 29-2016 Zápis 29-2016

 


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka