Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Rok 2017

P.č. Predmet predaja, prenájmu na základe súťaže Súťažné podmienky Výsledok súťaže, zápis
1. Predaj pozemkov v katastrálnom území Poprad, obec Poprad, časť parc. č. KN-C 2206/2 o výmere 4 m², druh pozemku orná pôda a časť parc. č. KN-C 2206/3 o výmere 16 m², druh pozemku orná pôda. (Šavel) SP 1-2017

Úspešná
Zápis 1-2017

2. Predaj novovytvorených pozemkov v katastrálnom území Svit, obec Svit, parc. č. KN-C 291/5 o výmere 262 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty a parc. č. KN-C 294/879 o výmere 318 m2, druh pozemku ostatné plochy. SP 2-2017

Úspešná
Zápis 2-2017

3. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 12,25 m2 nachádzajúci sa na 1. poschodí (vedľa sály) v budove, súp .č. 1308, or. č. 15 postavenom na pozemku, parc. č. KN-C 6/1 , k. ú. Veľká, zapísanom na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, v liste vlastníctva č. 1 SP 3-2017

Úspešná
Zápis 3-2017

4. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 15,78 m2 nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove, súp. .č. 1308, or. č. 15 postavenom na pozemku, parc. č. KN-C 6/1 , k. ú. Veľká, zapísanom na Okresnom úrade v Poprade,  katastrálnom odbore, v liste vlastníctva č. 1. SP 4-2017

Úspešná
Zápis 4-2017

5. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 46,40 m2 nachádzajúci sa na 2. nadzemnom podlaží v budove, súp. .č. 1308, or. č. 15 postavenom na pozemku, parc. č. KN-C 6/1 , k. ú. Veľká, zapísanom na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, v liste vlastníctva č. 1. SP 5-2017

Úspešná
Zápis 5-2017

6. Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 433/14, ostatné plochy o výmere      44 m² v katastrálnom území Poprad, obec Poprad na dobu určitú do 30. 04. 2044 za účelom osadenia konštrukcie trvalého vonkajšieho sedenia, letnej terasy, podľa záväznej architektonickej štúdie. SP 6-2017

Neúspešná
Zápis 6-2017

7.

Prenájom dvoch kioskov, ktoré sa nachádzajú v predstaničnom parku na Halátovej ulici v Poprade:
- kiosk č. 1 o celkovej výmere 12  mpostavený na pozemku, parc. č. 2735/6
- kiosk č. 2 o celkovej výmere 12  mpostavený na pozemku, parc. č. 2735/7
zapísané na Okresnom úrade Poprad, odbor katastrálny, katastrálne územie Poprad, obec Poprad v liste vlastníctva č. 1.

SP 7-2017

Úspešná
Zápis 7-2017

8. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 229,84 m2, nachádzajúcich sa na treťom poschodí budovy súp. č. 44 – Reduta, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 5/1 v katastrálnom území Poprad, evidovanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 4890. SP 8-2017

Neúspešná
Neuzatvorená zmluva

Zápis 8-2017

9. Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 345/1, ostatné plochy o výmere 165 m² v katastrálnom území Poprad, obec Poprad na dobu neurčitú za účelom vybudovania parkovacích miest a ich následného odovzdania do majetku mesta. SP 9-2017

Úspešná
Zápis 9-2017

10. Predaj novovytvorených pozemkov v katastrálnom území Svit, obec Svit, parc. č. KN-C 291/6 o výmere 368 m², druh pozemku trvalé trávnaté porasty, parc. č. KN-C 294/880 o výmere 257 m², druh pozemku ostatná plocha, parc. č. KN-C 294/881 o výmere 714 m², druh pozemku ostatná plocha a parc. č. KN-C 294/882 o výmere 132 m², druh pozemku ostatná plocha, spolu o výmere 1471 m². SP 10-2017

Úspešná
Zápis 10-2017

11. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 70,96 m2, nachádza-júcich sa v budove Zimný štadión, súp. č. 890, or. č. 46 na Štefánikovej ulici v Poprade, postavenej na pozemku parc. č. 268 KN/C  v katastrálnom území Spišská Sobota, evidovanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 1. SP 11-2017

Neúspešná
Neuzatvorená zmluva

Zápis 11-2017

12. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 229,84 m2, nachádzajúcich sa na treťom poschodí budovy súp. č. 44 – Reduta, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 5/1 v katastrálnom území Poprad, evidovanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 4890. SP 12-2017

Úspešná
Zápis 12-2017

13.

Prenájom predajných stánkov počas vianočného obdobia, ktoré sú vo výlučnom  vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, a to:
A: Predajný stánok č.1, rozmer 1,70 x 1,90 m
B: Predajný stánok č.2, rozmer 1,70 x 1,90 m
C: Predajný stánok č.3, rozmer 1,70 x 2,20 m
D: Predajný stánok č.4, rozmer 1,70 x 2,20 m
E: Predajný stánok č.5, rozmer 1,70 x 2,20 m
F: Predajný stánok č.6, rozmer 1,70 x 2,20 m
G:Predajný stánok č.7, rozmer  1,70x 1,90 m

SP 13-2017

Úspešná
Zápis 13-2017
Príloha 13-2017

Tabuľka 13-2017

14. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 70,96 m2, nachádza-júcich sa v budove Zimný štadión, súp. č. 890, or. č. 46 na Štefánikovej ulici v Poprade, postavenej na pozemku parc. č. 268 KN/C  v katastrálnom území Spišská Sobota, evidovanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 1. SP 14-2017

Úspešná
Zápis 14-2017

15. Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 3204/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 206 m² v katastrálnom území Poprad. SP 15-2017

Úspešná
Zápis 15-2017

 


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka