Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Rok 2018

 P.č. Predmet predaja, prenájmu na základe súťaže Súťažné podmienky Výsledok súťaže, zápis
1. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 17,39 m2, nachádzajúcich sa na 2. poschodí v budove, súp. č. 1308, or. č. 15 postavenej na pozemku, parc. č.  KN-C 6/1, k. ú. Veľká, zapísanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, v liste vlastníctva č. 1. SP 1-2018

Úspešná
Zápis 1-2018

2. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 12,19 m2, nachádzajúcich sa na 2. poschodí v budove, súp. č. 1308, or. č. 15 postavenej na pozemku, parc. č.  KN-C 6/1, k. ú. Veľká, zapísanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, v liste vlastníctva č. 1. SP 2-2018

Úspešná
Zápis 2-2018

3.

Prenájom dvoch kioskov, ktoré sa nachádzajú v predstaničnom parku na Halátovej ulici v Poprade:
- kiosk č. 1 o celkovej výmere 12  mpostavený na pozemku, parc. č. 2735/6
- kiosk č. 2 o celkovej výmere 12  mpostavený na pozemku, parc. č. 2735/7
zapísané na Okresnom úrade Poprad, odbor katastrálny, katastrálne územie Poprad, obec Poprad v liste vlastníctva č. 1.

SP 3-2018

Neúspešná
Žiadne návrhy

4. Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 2785/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m² v katastrálnom území Poprad, obec Poprad na dobu určitú 10 rokov za účelom umiestnenia nabíjacej stanice pre elektromobily. SP 4-2018

Neúspešná
Žiadne návrhy

5.

Prenájom areálu tenisových kurtov:
- Prevádzková budova tenisového areálu súp. č. 4899, postavená na pozemku parc. č. KN-C 287, v katastrálnom území Spišská Sobota o výmere 185 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
- Tenisové kurty s príslušenstvom na pozemku parc. č. KN-C 288.
- Pozemok parc. č. KN-C 287 v katastrálnom území Spišská Sobota o výmere 185 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
- Pozemok parc. č. KN-C 288 v katastrálnom území Spišská Sobota o výmere 4722 m2, druh pozemku ostatné plochy.

Súčasťou areálu sú drobné stavby (sklad a vodáreň, plechový sklad), domáca vodáreň, tlaková nádrž, cvičná stena, oplotenie areálu, inžinierske siete, osvetlenie a spevnené plochy. 
SP 5-2018

Úspešná
Zápis 5-2018

6. Prenájom pozemkov časť parc. č. KN-C 355/1, ostatné plochy a časť parc. č. KN-C 355/2, ostatné plochy spolu o výmere 1655 m² v katastrálnom území Veľká, obec Poprad na dobu neurčitú za účelom revitalizácie územia a vytvorenia výstavného priestoru. SP 6-2018

Úspešná
Zápis 6-2018

7. Predaj pozemku v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad, časť parc. č. KN-E 806 o výmere 11 m², orná pôda. SP 7-2018

Úspešná
Zápis 7-2018

8. Prenájom predajných stánkov počas vianočného obdobia SP_8-2018 Úspešná Zápis 8-2018

 


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka