Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Oddelenie prezentácie mesta, občianskych záležitostí, sekretariáty a kancelária I. kontaktu

Vedúca sekretariátu:

Ing. Lenka Miľovčíková

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel.: 052/7167 202

e-mail: primator@poprad.sk

 

Sekretariáty

 • Pre primátora mesta, zástupcov primátora mesta a prednostu MsÚ je vytvorený spoločný sekretariát.
 • Sekretariát zabezpečuje činnosti spojené najmä s vedením spisovej služby a archiváciu písomnosti, organizovaním a zabezpečovaním pracovného programu primátora mesta,  zástupcov primátora mesta a prednostu MsÚ vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám, obyvateľom mesta, poslancom a pod. Zamestnanci sekretariátu plnia úlohy podľa priamych pokynov primátora mesta.

 

Kancelária 1. kontaktu:

 • poskytuje informácie občanom a zabezpečuje vybavenie prvotnej agendy delegovanej z odborov a oddelení MsÚ,
 • poskytuje informácie súvisiace s vybavením požiadaviek občanov na jednotlivých oddeleniach MsÚ, vysvetľuje postup pri vybavovaní konkrétnej požiadavky občanov a je nápomocná pri vyplňovaní tlačív, formulárov a dotazníkov,
 • osvedčuje podpisy a listiny podľa zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v platnom znení,
 • vydáva rybárske lístky a známky pre psov,
 • zabezpečuje rozmnožovanie písomností pre potreby MsÚ,
 • v prípade potreby zabezpečuje občiansky pohreb,
 • vybavuje základnú agendu nasledovných oddelení:
 • základná agenda stavebného poriadku:
  • ohlásenie drobnej stavby,
  • ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác,
  • žiadosť o stavebné povolenie,
  • návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia,
  • ŠFRB,
 • základná agenda životného prostredia:
  • žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín,
  • žiadosť o dodanie 120 1 KUKA nádoby na komunálny odpad,
  • žiadosti k malému zdroju znečisťovania ovzdušia,
  • žiadosti k činnostiam SHR,
  • žiadosti k vodným stavbám,
 • základná agenda oddelenia dopravy:
  • žiadosti k vyhradenému parkovaniu OŤZP,
  • žiadosti k dopravným obmedzeniam miestnych komunikácií,
 • základná agenda oddelenia daní a poplatkov:
  • daň za psa a nehnuteľnosť,
  • oznamovacia povinnosť k vzniku, zániku a zmene poplatkovej povinnosti za komunálne odpady – fyzické osoby, právnické osoby.

 

Na úseku prezentácie mesta

 • zabezpečuje tvorbu medzinárodných, miestnych zmlúv, alebo iných dokumentov v rámci spolupráce regionálneho rozvoja miest v oblasti ekonomického rozvoja,
 • zabezpečuje zber a spracúvanie informácii na tvorbu a obnovu propagačných materiálov mesta Poprad a regiónu v grafickej a číselnej forme,
 • obnovuje a aktualizuje súbor popisných informácii mesta Poprad,
 • pripravuje vstupné údaje pre hromadné spracovanie dát,
 • zabezpečuje grafické spracúvanie textu propagačných materiálov mesta Poprad,
 • vykonáva odbornú rešeršnú a inú informačnú agendu, spracúva záznamy, spracúva informácie,
 • zabezpečuje tvorivú odbornú publicistickú činnosť,
 • zabezpečuje spracovanie a sprístupňovanie získaných údajov o ekonomickom rozvoji.

 

Na úseku agendy pre občianske záležitosti:

 • zabezpečuje občianske obrady, slávnosti a prijatia primátorom mesta,
 • zabezpečuje vedenie kroniky mesta v náležitej kvalite,
 • spolupracuje s Pohrebno-cintorínskymi službami Poprad, s.r.o. pri príprave a organizácii občianskych pohrebov, rozlúčiek so zosnulými,
 • vedie evidenciu o účasti účinkujúcich na občianskych obradoch a vypracúva podklady pre vyplatenie mzdy,
 • prijíma, eviduje a predkladá žiadosti o finančné dotácie z rozpočtu mesta pre kultúrno-spoločenské organizácie pôsobiace na území mesta,
 • pripravuje  scenáre na obrady a slávnosti, organizačne sa podieľa na  ich  príprave  a priebehu a zabezpečuje potrebných účinkujúcich,
 • prijíma, eviduje, dokladuje písomné oznámenia (oznamovacia povinnosť) usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. NR SR o verejných kultúrnych podujatiach a vykonáva kontrolu o dodržiavaní podmienok usporiadaní verejných  kultúrnych  podujatí   na verejných  priestranstvách.  Pri vydávaní rozhodnutí  a  povolení   spolupracuje s odborom výstavby mestského úradu (vjazdy motorových vozidiel do pešej zóny, poriadok) a mestskou políciou.

 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka