Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Školy

MATERSKÉ ŠKOLY

Materská škola pri základnej škole 

Vagonárska ulica 1600/4
058 01 Poprad-Sp.Sobota


Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Otília Šterbáková
Telefón : 052/7769536
mobil: 0910 890 506

E-mail: materska.skola@zsspsobota

Internet: www.zsspsobota.edupage.org

 

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Ulica J. Tranovského 3497/7
058 01 Poprad-Veľká


Zástupkyňa riaditeľa : PaedDr. Repašská Bibiána
Telefón : 052/7768548
mobil: 0910 890 489

E-mail: mstranovskeho@gmail.com

internet: https://mspopradvelka.edupage.org/ 

 

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Dostojevského ulica 2267/27
058 01 Poprad


Zástupkyňa riaditeľa : PhDr. Staneková Taťána
Telefón : 052/7741566
mobil: 0910 890 333

E-mail: stanekova@skolka-uslonika.sk

internet: www.skolka-uslonika.sk

 

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Okružná ulica 765/49
058 01 Poprad


Zástupkyňa riaditeľa : Mgr. Harabinová Mária
Telefón : 052/7721547
mobil: 0910 890 334

E-mail: msokruzna@zsfranpp.sk

internet: msokruzna.wz.sk

 

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Podtatranská ulica 136/4
058 01 Poprad


Zástupkyňa riaditeľky : Korbová Oľga
Telefón : 052/7729858
mobil: 0910 890 335

internet: www.mspodtatranska-sk80.webnode.sk

E-mail: mspodtatranska@gmail.com

 

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Tajovského ulica 3015/20
058 01 Poprad


Zástupkyňa riaditeľky : Hešová Eva
Telefón : 052/7731251
mobil: 0910 890 469

internet: www.mstajovskeho.sk

E-mail: mstajovskeho@gmail.com

 

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Jarná ulica 3293/16
058 01 Poprad


Zástupkyňa riaditeľa : Fedorová Dana
Telefón : 052/7742320
mobil: 0910 890 336

internet: msjarna.edupage.sk

E-mail: msjarna.poprad@szm.sk

 

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Záborského ulica 3248/13
058 01 Poprad


Zástupkyňa riaditeľa : Rybková Mária
Telefón : 052/7743496
mobil: 0910 890 337

E-mail: zaborskeho@gmail.com

internet: www.zaborskeho.edupage.org

 

Materská škola pri základnej škole- elokované pracovisko

Ulica mládeže 2349/5
058 01 Poprad


Zástupkyňa riaditeľa : Mgr. Baburová Jana
Telefón : 052/7730806
mobil: 0910 890 338

E-mail: msmladeze@gmail.com

Internet: www.msmladeze.webnode.sk

 

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Ulica mládeže 2614/11
058 01 Poprad


Zástupkyňa riaditeľa : PaedDr. Martina Kovalčíková
Telefón : 052/7742007
mobil: 0910 890 339

E-mail: msmladeze2poprad@gmail.com

Internet: www.zsdostpp.edupage.org

 

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Letná ulica 3453/34
058 01 Poprad


Zástupkyňa riaditeľky :  Bc. Vladislava  Šerfelová
Telefón : 052/7893221
mobil: 0910 890 453

E-mail: ms.letna.pp@gmail.com

Internet : www.msletna.edupage.org

 

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Lidická ulica 3490/72
059 51 Poprad - Matejovce


Zástupkyňa riaditeľky : Mgr. Gabriela Bodyová
Telefón : 052/7732092
mobil: 0911770164

E-mail: zastupcamsppma@gmail.com

Internet: www.zsppmatejovce.edupage.org

 

Súkromná materská škola

Ul. Tranovského 9
058 01 Poprad

Zriaďovateľ: Nezisková organizácia Slniečko
Štatutárny zástupca: Jana Adamjaková
Riaditeľka: Renáta Gondová
mobil: 0905 719 757

E-mail: slnieckono@post.sk

 

Súkromná materská škola Stella

Jarná 3168/13
058 01 Poprad


Riaditeľka: Mária Svitaňová
zriaďovateľ: Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov 1. súkromnej materskej školy Stella
Štatutárny zástupca: Andrea Šuchaňová
Telefón: 052/77 30 216
mobil: 0911 875 006

Internet: www.smsstella.szm.com

E-mail: 1.smsstella@centrum.sk

 

Súkromná materská škola Centra pre rodinu

Ul. Tajovského 3015/20
058 01 Poprad

Zriaďovateľ: Centrum pre rodinu - Poprad, oz
Štatutárny zástupca: Ing. Beáta Spodná
Riaditeľka: Bc. Katarína Galovičová
Telefón: 052/468 3515
mobil: 0915 972 513

E-mail: rodinapp@centrum.sk

 

Súkromná materská škola -elokované pracovisko

Rovná 597/15
058 01  Poprad

Riaditeľka: Viera Krupová
Telefón: 052/7721 942
mobil: 0903 822 866

E-mail: lifeacademy@lifeacademy.sk

Internet: www.lifeacademy.sk

 

Ponúka:

 • podchytenie a rozvíjanie jazykových zručnosti v anglickom jazyku,
 • kvalitnú predškolskú prípravu detí do anglickej základnej školy Life Academy,
 • profesionálnu starostlivosť aj v čase školských prázdnin,
 • celodennú, poldennú, ale aj jednodňovú starostlivosť o dieťa podľa potrieb rodičov,
 • dynamické a zážitkové formy učenia detí od ranného detstva až po predškolský vek,
 • bezpečené, podnetné a atraktívne prostredie.

 

Súkromná materská škola TROJRUŽA

Hviezdoslavova 5109/2
058 01 Poprad

Zriaďovateľka:
Mgr. Ľuboslava Harabinová
Telef.: 0948 222 471 
E-mail: jela.harabin@gmail.com

 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

 

Spojená škola

Letná ulica 3453/34
058 01 Poprad

organizačné zložky:

 1. základná škola s materskou školou
 2. základná umelecká škola

a súčasti: školský klub detí

výdajná školská jedáleň


Riaditeľka : PaedDr. Viera Grohová
Telefón : 052/7895182
mobil: 0910 945 955
Fax: 052/7895181

E-mail : ssletnapoprad@gmail.com

Internet : www.spojenaskolapoprad.edupage.org

Škola s celodennou starostlivosťou, ktorá:

 • ráno vzdeláva,
 • poobede umožňuje tvorivú sebarealizáciu.

Škola pre každého - škola na každý deň

umožňuje deťom a žiakom v materskej, základnej umeleckej škole - v troch školách pod jednou strechou - získanie stupňa vzdelania.

Ďalej ich učí:

 • zručnostiam potrebným pre život,
 • myslieť, aby dokázali prijímať v živote správne rozhodnutia,
 • používať nové médiá a programy priamo vo vyučovaní,
 • cudzie jazyky,
 • objavovať, efektívne sa učiť,
 • venuje sa intelektovo a umelecky nadaným deťom.

Popoludní otvára pre svojich žiakov:

 • školský klub, v ktorom si môžu napísať úlohy a športovať,
 • ZUŠ-ku, v ktorej sa môžu sebarealizvoať pomocou umenia,
 • štúdium v jazykovej škole - anglický, nemecký jazyk,
 • pestrú paletu krúžkov ,
 • knižnicu a študovňu.

 

Základná škola s materskou školou

Dostojevského ulica 2616/25
058 01 Poprad


Riaditeľ : Mgr. Vladimír Tobis
mobil: 0910 890 456
Telefón : 052/7732822
Fax : 052/7747059

E-mail : zsdostpp@gmail.com

Internet : www.zsdostpp.edupage.org

Profilácia:

 • jazykové triedy-Aj,Nj,Fr.j.
 • príprava žiakov na štúdium na 8.roč. gymnáziá
 • ekologické projekty
 • kooperačné projekty škôl EU

Školské športové stredisko

 • športová gymnastika - GY-TA

 

Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela

Ulica Fraňa Kráľa 2086/2
058 01 Poprad


Riaditeľ : PhDr. Richard Bekess
mobil: 0910 890 473
Telefón : 052/7722806

E-mail: zsvelka@zskralapp.edu.org

Internet: www.zsvelka.edupage.org

Profilácia:

 • vyučovanie NJ a AJ od 1. ročníka
 • kurz na získanie vzdelania poskytovaného ZŠ
 • športové triedy -futbal
 • starostlivosť o integrovaných žiakov a žiakov zarad. do špeciálnych tried

 

Základná škola s materskou školou

Francisciho ulica 832/21
058 01 Poprad


Riaditeľ : Mgr. Jagáč Miroslav
mobil: 0910 890 458
Telefón : 052/7722118, 052/7889061

E-mail: 1.zsfrancisciho@gmail.com

Internet: www.1zspp.edupage.org

Profilácia :

 • triedy s rozšíreným vyučovním matematických a prírodovedných predmetov
 • jazykové triedy - Aj


Školské športové stredisko

 • zjazdové lyžovanie
 • karate

 

Základná škola s materskou školou

Jarná ulica 3168/13
058 01 Poprad


Riaditeľ : Mgr. Ján Brndiar
mobil: 0911 774 391
Telefón : 052/7743910, 0911 774 391

E-mail : skola@zsjarnapp.edu.sk

Internet: www.jarna.edupage.org

Profilácia :

 • jazykové triedy – Aj, Nj od 1. ročníka,
 • športové triedy od 5. ročníka - klasické lyžovanie (beh na lyžiach)
  Školské športové stredisko
 • judo

 

Základná škola s materskou školou

Komenského ulica 587/15
058 01 Poprad


Riaditeľka : Mgr. Monika Strnková
mobil: 0910 890 460
Telefón : 052/7728108

E-mail: zssmskompp@gmail.com

Internet: www.komenskehopp.edupage.org 

Organizačné zložky školy: materská škola, základná škola, školský klub detí, školská jedáleň pri ZŠ, školská jedáleň pri MŠ

Profilácia:

Škola s celodennou starostlivosťou, kde „Každý je dôležitý“:

 • doobeda vychováva a vzdeláva
 • využíva šport ako nástroj na skvalitnenie výchovno-vzdelávacích výsledkov
 • športové triedy so zameraním na basketbal chlapcov a dievčat od 5. ročníka 
 • podporuje a rozvíja talent u detí a žiakov v rôznych oblastiach
 • vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka
 • vyučovanie anglického, nemeckého a ruského jazyka
 • projekty environmentálnej výchovy

 

Popoludní ponúka svojim žiakom:

 • školský klub detí
 • pestrú paletu krúžkov
 • rozvíjanie talentu v športových triedach, základnej umeleckej škole alebo v knižnici 

 

Projekty:

 • Medzinárodný basketbalový turnaj a matematická súťaž, Škola podporujúca zdravie, Rozvoj kontaktov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, Všade mám kamaráta, Návrat tretieho groša, Kocky zdravia, Radosť rozdávaním rastie, Strom života, Enviróza, Ekologická stopa, Erazmus Plus.

 

Základná škola s materskou školou

Koperníkova ulica 1707/21
059 51 Poprad-Matejovce


Riaditeľka : Mgr. Barbora Cehulová
mobil: 0910 890 471
Telefón : 052/7732010

E-mail: zsppmatejovce@centrum.sk

Internet: www.zsppmatejovce.edupage.org


Profilácia :

 • Školský vzdelávací program: MAŤKO (MŠ), MATEJKO(1. st.ZŠ), MATEJ (2.st.ZŠ) zameraný:
  • regionálnu výchovu, tvorivé dielne, dramatickú výchovu
  • prírodovedné predmety, IKT, druhý cudzí jazyk od 5. ročníka
 • vyučovanie cudzieho jazyka v MŠ a v ZŠ od 1. ročníka
 • triedy s vyučovaním podľa osnov ŠZŠ
 • volejbal, gymnastika a stolný tenis
 • Projekty: Premena tradičnej školy na modernú, Otvorená škola, Zdravie v školách, Infovek - modernizácia pedagogického procesu, Zdravá škola, E-vzdelávanie ...

 

Základná škola s materskou školou

Tajovského ulica 2764/17
058 01 Poprad


Riaditeľka : PaedDr. Renáta Vlčková
mobil: 0911 088 142
Telefón : 052/7893221

E-mail : zs.taj.pp@gmail.com

Internet: www.zstajovskehopp.edupage.org


Profilácia :

Sme  škola,  ktorá

 • má  vysoké ambície kvalitného vzdelávania,
 • je ústretová voči potrebám svojich žiakov,
 • venuje pozornosť individuálnemu rozvoju každého žiaka,
 • sa  snaží sa viesť svojich žiakov k preberaniu zodpovednosti za seba.

 

Pedagógom našej školy záleží na celkovom rozvoji dieťaťa na všetkých úrovniach jeho potrieb a hodnôt tak, aby každý žiak mohol ukončiť školu s vedomím úspešnosti, našiel svoje uplatnenie v živote a bol prínosom pre spoločnosť.

 

POSKYTUJEME:

 • vyučovanie ANJ už od prvého ročníka
 • vyučovanie metódou CLIL od 3. ročníka
 • činnosť v ŠKD  do 17:00 hodiny
 • vyučovanie ANJ v ŠKD
 • bohatú popoludňajšiu krúžkovú činnosť zameranú na šport a tvorivé aktivity žiakov

 

PLÁNUJEME:

 • znovuotvorenie matematických tried so zameraním na informatiku

 

PROJEKTY:

 • Pilotný projekt ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj v spolupráci s Indíciou, n.o.;
 • experimentálne overovanie metódy Jolly Phonics;
 • školské – ČAJOVŇA pre žiakov školy;
 • enviroprojekty (Lesoochranárska škola, Enviróza, Recyklohry, Na skládky nie sme krátki).
 • NÁRODNÉ PROJEKTY:
 1. IT Akadémia
 2. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (digiškola)
 3. Aktivizujúce metódy vo výchove (AMV)
 4. Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.
 5. Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.
 6. Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy.
 7. Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách

Základná škola s materskou školou

Vagonárska ulica 1600/4
058 01 Poprad


Riaditeľka : PaedDr. Oravcová Adriana
mobil: 0910 890 470
Telefón : 052/7769088

E-mail: skola@zsspsobota.sk

Internet: www.zsspsobota.edupage.org

Profilácia :

 • športové triedy-ľadový hokej, plávanie a ich prípravky
 • vyučovanie cudzieho jazyka od 1. ročníka
 • projekty environmentálnej výchovy
 • špeciálne triedy - starostlivosť o začlenených žiakov

 

Súkromná základná škola - elokované pracovisko

Rovná 597/15
058 01  Poprad

Riaditeľka: PaedDr. Gabriela Česlová, PhD.
Telefón: 052/7721 942
mobil: 0918 727 735

E-mail: lifeacademy@lifeacademy.sk

Internet: www.lifeacademy.sk

 

Ponúka:

 • učenie, ktoré sa odohráva v pozitívnom prostredí, kde je to fyzicky, emocionálne a sociálne bezpečné a podnetné,
 • aktívne vitahnutie dieťaťa do vyučovacích aktivít, počas ktorých deti skôr spolupracujú, akoby navzájom súperili,
 • kontextové učenie anglického jazyka - prostredníctvom angličtiny vyučujú sa iné zručnosti alebo znalosti, nie samotnú angličtinu v izolácii,
 • odbornú a zodpovednú prípravu na vyučovanie v Detskom klube tak, aby dieťa odchádzalo zo školy už bez domácich úloh,
 • poobedňajšiu aktívnu jazykovú, záujmovú, športovú a umeleckú činnosť,
 • dynamické a zážitkové formy učenia, bádateľské aktivity, ročníkové projekty,
 • podporu nadania detí vo všetkých oblastiach,
 • prípravu na osemročné gymnázium Life Academy s rozšíreným vzdelávaním v anglickom jazyku.

 

Spojená škola

Dominika Tatarku 4666/7
Poprad

zabezpečuje výchovu a vzdelanie detí od 1. roč. ZŠ až po maturitu

Organizačná zložka:
Základná škola, Ulica mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
Riaditeľ: Mgr. Dušan Nebus
Telefón: 052/773 05 51

E-mail: gpdt@aminet.sk; gpdt@stonline.sk

Internet: www.ssdtpp.sk

projekt integrácie postihnutých žiakov

 • bezbariérová škola
 • na škole pracujú okrem kvalifikovaných učiteľov- špeciálny pedagóg, asistenti učiteľa, fyzioterapeut
 • škola pripravuje žiakov na osemročné gymnázium
 • anglický jazyk od 1. roč. základnej školy

súčasti školy:

 • dve telocvične
 • posilovňa
 • bazén
 • sauna
 • hydromasážna vaňa
 • školská jedáleň

záujmové krúžky v škole

 

Spojená škola sv. Jána Pavla II.

Dlhé hony 3522/2
058 01 Poprad


Riaditeľka: Ing. Katarína Krajňáková  
Telefón : 052/77213897/ 8

E-mail: scspp@scspp.sk
Internet: www.scspp.sk


Organizačné zložky školy:


Profilácia: Spojená škola sv. Jána Pavla II. zabezpečuje kvalitné vzdelanie v harmónii s múdrosťou a srdcom. Vychováva a  vzdeláva žiakov v kresťanskom  duchu od 1. ročníka základnej školy až po maturitnú skúšku na gymnáziu. Poskytuje žiakom hodnotné umelecké vzdelávanie a bohatú mimoškolskú činnosť. Umožňuje stravovanie žiakov v ŠJ a popoludňajšie zamestnanie detí v ŠKD.

 

Spojená škola

Partizánska 2
058 01 Poprad

Riaditeľka : Mgr. Oľga Šalingová
Telefón : 052/7729223

E-mail : specialna-zspp@stonline.sk

Internet: www.szspartpp.edu.sk

Profilácia: vzdelávanie deti s rôznym druhom a stupňom postihnutia. Triedy pre deti s mentálnym a kombinovaným postihnutím: telesným, sluchovým a deti s autizmom.

Súčasti školy:

 • Špeciálna materská škola
 • Špeciálna základná škola
 • Školský klub detí
 • Praktická škola - odbor: služby a domáce práce

 

Základná škola sv. Jána Pavla II.

Dlhé hony 3522/2
058 01 Poprad

Riaditeľka: Ing. Katarína Krajňáková  
Telefón : 052/7721389, 052/7765233


E-mail: scspp@scspp.sk


Internet: www.scspp.sk

Organizačná zložka školy: Základná škola sv. Jána Pavla II.

Profil školy:

 • Škola poskytuje žiakom všeobecný rozhľad a kvalitné vzdelávanie v pozitívnej  sociálnej  klíme.
 • O dieťa je účelne postarané celý deň už od 1. ročníka. Popoludní v umeleckej škole  alebo v školskom klube,  a to v tej istej budove. Odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný.
 • Angličtina  od 1. ročníka základnej školy a francúzsky alebo nemecký jazyk na 2. stupni ZŠ.
 • Zapájanie sa do projektov:
  Záložka do knihy spája školy -  výmenné pobyty so školou v ČR
  English go -  moderné metódy výučby anglického jazyka
  Viem, čo zjem -  rozvíjanie povedomia správnej životosprávy
  IT ACADEMY - zavádzanie  moderných metód informatiky do vyučovania predmetov informatika, fyzika, matematika, biológia...
  Permakultúrna záhrada a EKO trieda – príprava letnej triedy
  Starší čítajú mladším - na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti
 • Duchovný program, morálne hodnoty, tvorivosť, prepojenie s praxou vo vyučovaní, krúžková činnosť.
 • Kvalifikovaní pedagógovia, školský kaplán, špeciálny pedagóg a výchovný poradca na škole
 • Počet žiakov v troch organizačných zložkách: 444

 

ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY

Základná umelecká škola

Štefánikova ulica 99/72
058 01 Poprad

Riaditeľka : Mgr. Kočišová Katarína, DiS. art.
mobil: 0910 890 448
Telefón : 052/7722040; 052/7895111

E-mail : umeleckaskola@sinet.sk

Internet: www.zuspoprad.sk

Odbory : hudobný, výtvarný, literárno-dramatický,tanečný

 

Spojená škola

Základná umelecká škola
Letná ulica 3453/34
058 01 Poprad

Riaditeľka školy: PaedDr. Viera Grohová
Telefón:7895181

E-mail: ssletnapoprad@gmail.com

Internet: www.zuspp.edupage.org

Odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný

 

Základná umelecká škola sv. Jána Pavla II.

Dlhé hony 3522/2
058 01 Poprad

Riaditeľka: Ing. Katarína Krajňáková  
Telefón: 052/7721389


E-mail: scspp@scspp.sk


Internet: www.scspp.sk

Organizačná  zložka  školy: Základná umelecká škola sv. Jána Pavla II.

Odbory : hudobný,  výtvarný, literárno-dramatický, tanečný

 

STREDNÉ ŠKOLY

Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad

Organizačná zložka:
Gymnázium
Dominika Tatarku 4666/7
058 01 Poprad


Riaditeľ : Mgr. Nebus Dušan
Telefón : 052/7721663
Fax : 052/7724057


E-mail : gpdt@stonline.sk; gpdt@aminet.sk

Internet : www.ssdtpp.sk

 

 • štvorročné gymnázium
 • päťročné bilingválne gymnázium
 • osemročné gymnázium

zabezpečuje výchovu a vzdelanie detí od 1. roč. ZŠ až po maturitu

 

Gymnázium

Kukučínova 4239/1
058 39 Poprad


Riaditeľ : PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.
Telefón : 052/7721654
Fax : 052/7721654


E-mail : skola@stary-gympel.sk

Internet : www.stary-gympel.sk

Študijné odbory :

 • gymnázium
 • gymnázium so zameraním na matematiku a fyziku
 • osemročné gymnázium so zameraním na matematiku a fyziku

 

Stredná priemyselná škola

Mnoheľova 828/23
058 46 Poprad


Riaditeľ : Ing. Bašista Jaroslav
Telefón : 052/7723063
Fax : 052/7893601


E-mail : posta@spspp.sk

Internet : www.spspp.sk

Študijné odbory:

 • strojárstvo-grafické systémy,
 • mechatronika
 • staviteľstvo-pozemné staviteľstvo
 • staviteľstvo-stavebný manažment
 • elektrotechnika-priemyselná informatika
 • elektrotechnika-informačné a telekomunikačné systémy propagačná grafika
   

Local Cisco Networking Academy - vzdelávanie v oblasti počítačových sietí

 

Obchodná akadémia

Murgašova 94
058 22 Poprad


Riaditeľka : Ing. Iveta Račeková
Telefón : 052/7721635
Fax : 052/7765997


E-mail : oa@oapoprad.sk

Internet : www.oapoprad.sk

Študijný odbor 4 - ročné :

 • 6317 M obchodná akadémia
 • 6355 M služby v cestovnom ruchu


Škola má potvrdenie o akreditácii pre vzdelávaciu aktivitu: "Účtovník v podmienkach Európskej únie"

 

Stredná zdravotnícka škola

Levočska 5
058 50 Poprad


Riaditeľ : Mgr. Bednár Miroslav
Telefón : 052/7722704
Fax : 052/7721145

E-mail : skola@szspp.sk

Internet: www.szspp.sk

Študijný odbor:

 • 4-ročný : 53566 zdravotnícky asistent
 • 3-ročný : 53257 diplomovaná všeobecná sestra

Pomaturitné štúdium:

 • 1 -ročné: 53713 sanitár

Škola je členom Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR.
Ponúka zabezpečenie zdravotnej služby na kultúrne, športové a spoločenské podujatia.
Realizuje kurz prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie.

 

Stredná odborná škola technická

Ul. Kukučínova 483/12
058 01 Poprad

Riaditeľ : Ing. Ľubomír Rokos
Telefón : 052/7880811
Fax : 052/7761600

E-mail : riaditel@sostpoprad.sk  a  sekretariat@sostpoprad.sk

Internet : http://www.sostpoprad.sk

Študijné odbory 4 - ročné:

 • 2682 K mechanik počítačových sietí
 • 3447 K grafik digitálnych médií
 • 2426 K programátor obrábacích a zváracích str. a zariadení

Učebné odbory 3 - ročné:

 • 2433 H obrábač kovov - univerzálne obrábanie
 • 2464 H strojný mechanik- zváranie

Local Cisco Networking Academy - ďalšie vzdelávanie v oblasti počítačových sietí.
Školiace stredisko pre robotizované pracoviská na zváranie firmy CLOOS.

 

 

Stredná odborná škola

Okružná 761/25
058 01 Poprad


Riaditeľ : Mgr. Kuzmiak Vasiľ
Telefón : 052/7722428

E-mail : soustavpp@sinet.sk

internet: https://sospp.edupage.org

Študijné odbory : obchod a podnikanie

Učebné odbory: murár, stolár,tesár, maliar, inštalatér,technicko-administratívny pracovník,strojný mechanik pre oceľové konštrukcie, klampiar, montér suchých stavieb, štukatér, stolár

Študijné odbory v nadstavbovej forme: strojárstvo, stavebníctvo a technicko-ekonomický pracovník

 

Súkromná stredná odborná škola

Ul. SNP 1253
058 01 Poprad


Riaditeľ : Ing. Vencko Vladimír
Telefón : 052/7860 131,145
Fax : 052/7860 154,155

E-mail :  souvelka@souspp.edu.sk ; sekretariat@souspp.edu.sk

Internet : www.ssossnp.edupage. org

Študijné odbory 4. ročné:

 • kuchár, čašník,
 • mechanik elektrotechnik - od 3. ročníka zameranie na autoelektroniku, alebo silnoprúdovú elektrotechniku,
 • pracovník marketingu - cestovný ruch

Učebné odbory 3. ročné:

 • kuchár, časník,
 • cukrár,
 • predávač,
 • kaderník,
 • autoopravár - so zameraním od 2. ročníka na mechanika, elektrikára, karosára, lakovníka

Nadstavbové maturitné štúdium denné 2. ročné: spoločné stravovanie, dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava.

Štúdium je nespoplatňované.

Súkromná stredná odborná škola má vlastnú zváračskú školu s celoslovenskou pôsobnosťou pre základné kurzy zvárania el. oblúkom Z-E1, Z-M1, zváranie plameňom Z-G1, rezanie kyslíkom D-G2. Žiaci počas prípravy na povolanie majú možnosť získať zváračské oprávnenie na vyššie uvedené metódy-ako ďalšiu kvalifikáciu.
Možnosť periodického preskúšania z bezpečnostných ustanovení a STN 050601,STN 050610, STN 050630

 

SOŠ elektrotechnická

Hlavná 1400/1
059 51 Poprad-Matejovce


Riaditeľka : Ing. Anna Lorencovičová
Telefón : 052/7731696
Fax : 052/7731617

E-mail : skola@sosematej.sk

Internet : www.sosematej.sk

Študijné odbory:

5 - ročné :

 • 26 79 4/00 mechanik-mechatronik

4 - ročné:

 • 23 98 1/00 základy techniky
 • 2698407 mechanik v elektrotechnike - spotrebná elektrotechnika
 • 2698410 mechanik v elektrotechnike - silnoprúdové zariadenia
 • 2697 4 mechanik - elektrotechnik
 • 2426 4 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
 • 2499404 mechanik v strojárstve - číslicovo riadené stroje
 • 6442400 obchodný pracovník

3 - ročné:

 • 26 83 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
 • 26 83 2 15 elektromechanik - úžitková technika

2 - ročné nadstavbové štúdium:

 • 2675 4 elektromechanika
 • 2414 4 strojárstvo


Stredná odborná škola elektrotechnická vlastní medzinárodný certifikát IES. Je autorom a realizátorom viacerých medzinárodných projektov Leonardo da Vinci a projektu Comenius. Realizuje stáže - mobility študentov a pedagogických zamestnancov v zahraničí. Súčasťou školy je aj zváračská škola s dlhodobou tradiciou.

Partnerské školy:
Združená stredná škola Púchov
Integrovaná střední škola - centrum odborné prípravy - Valašské Meziříčí
ZESPÓL SZKÓL Brzesko - Poľská republika

 

Súkromná stredná odborná škola

Ulica 29. augusta 4812
058 01 Poprad

Riaditeľ : Ing. Beáta Mitická
Telefón : 0905298655

E-mail : riaditel@tatranskaakademia.sk

Internet : www.tatranskaakademia.sk

Zriaďovateľ školy : Tatranská akadémia n.o.

Študijné odbory 4 - ročné :

 • Právo a podnikanie
 • Informačné a digitálne technológie

Prednosti štúdia :

 • Možnosť štúdia na Local Cisco Networking Academy
 • Vlastný vzdelávací e-learningový portál
 • Účasť na prednáškach a videokonferenciách renomovaných odborníkov z praxe a vysokých škôl
 • Prepojenosť študijných programov na vysoké školy
 • Profesionalita učebných podmienok a vlastná príprava pre učiteľov a študentov zabezpečená notebookmi
 • Špecializované odborné počítačové učebne vybavené grafickými softwérami a zariadeniami pre vyučovanie počítačových sietí
 • Internetový informačný systém, elektronická žiacka knižka, čipové študijné preukazy
 • Nadaným študentom sú pripravené štipendia formou zliav zo školného. Výška závisí od prospechu, správania a účasti na vyšších odborných súťažiach, olympiádách …

 

Súkromné gymnázium

Rovná 597/15
058 01  Poprad

súčasť: Súkromné centrum voľného času
Riaditeľka: Mgr. Soňa Svienta
Telefón: 052/7721 942
mobil: 0918 473 448


E-mail: lifeacademy@lifeacademy.sk

Internet: www.lifeacademy.sk

Ponúka:

 • moderné bilingválne slovensko-anglické vzdelávanie,
 • uplatňovanie inovačných vyučovacích metód,
 • možnosť vzdelávať sa prostredníctvom iPadov,
 • prípravu na štúdium na vysokých školách u nás aj v zahraničí,
 • partnerský vzťah medzi učiteľmi a študentmi,
 • spoluprácu a podporu vzdelávania počas štúdia v zahraničí,
 • atraktívne formy odmeňovania študentov,
 • priestor pre aktívne zapájanie sa študentov do života školy.

 

Gymnázium sv. Jána Pavla II.


058 01 Poprad
 

Riaditeľka: Ing. Katarína Krajňáková  
Telefón:     052/7721389, 052/7765233


E-mail:       scspp@scspp.sk


Internet:     www.scspp.sk

Organizačná  zložka  školy: Gymnázium sv. Jána Pavla II.

Štvorročné denné štúdium, odbor všeobecný  č. 7902 J 00

Škola  ponúka žiakovi  programy a projekty,  ktoré podporujú komplexný prístup k študentovi v intelektuálnej, duchovnej a telesnej oblasti.

Projekty s medzinárodným rozmerom:

 • PROJEKTWOCHE
 • COMPACT  FOR  EUROPE
 • THE DUKE OF EDINBURGH´S AWARD

Ďalšie realizované projekty:

 • IT ACADEMY- vzdelávanie pre 21. storočie
 • ENGLISH  GO
 • PERMAKULTÚRNA ZÁHRADA A EKOTRIEDA

 

VYSOKOŠKOLSKÉ DETAŠOVANÉ PRACOVISKÁ

UMB Banská Bystrica

Inštitút manažérskych systémov Ekonomickej  fakulty Univerzity Mateja Bela
Francisciho 910/8
058 01 Poprad

Vedúca inštitútu:  Ing. Bartková Lucia, PhD.
Zástupkyňa vedúcej: Ing. Závadská Zuzana, PhD.
Sekretariát: Ing. Lapšanská Martina
Telefón : 052/4262322

E-mail : martina.lapsanska@umb.sk

Internet : www.ef.umb.sk

                

Študijný odbor : Ekonomika a manažment podniku /denné, esterné štúdium - Bc., Ing./

 

KATOLÍCKA UNIVERZITA v Ružomberku

Pedagogická fakulta
Inštitút Štefana Náhalku v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 15
058 01 Poprad

Vedúca katedry manažmentu a riaditeľka inštitútu prof. Ing. Alena Daňková, CSc.
e-mail: alena.dankova@ku.sk 

Študijný referent: PaedDr. Janka Bujalková
tel: +421 905 659 029
e-mail: studijne.isn.pf@ku.sk

Internet: www.manazmentpp.sk

               

UNIVERZITNÉ VZDELÁVACIE CENTRUM MESTA POPRAD

Riaditeľ: prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
Adresa:  Francisciho 910/8, 058 01  Poprad
Sekretariát: Ing. Mária Kožárová

Tel.: 044/432 6842 (+klapka 1860)

E-mail: maria.kozarova963@ku.sk

Univerzitné vzdelávacie centrum mesta Popad nadväzuje na činnosť Univerzitného inkubátora, ktorého vznik v roku 2013 bol iniciovaný podpisom Memoranda o spolupráci medzi univerzitami pôsobiacimi v meste Poprad, podnikmi so sídlom v Poprade a mestom Poprad. V budúcnosti má Univerzitné vzdelávacie centrum zabezpečovať aj aktivity pre občanov Popradu, ktorí majú záujem o ďalšie vzdelávanie.

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA v Bratislave

Fakulta architektúry
Školiace pracovisko Poprad
Mnoheľova 828/23
058 01 Poprad

Vedúci detašované pracoviska: Ing. arch. Juraj Furdik, PhD.
Organizačný pracovník: Ing. arch. Martin Baloga
Telefón: 0918665034
mobil: 0918 665 033


e-mail: baloga@fa.stuba.sk     furdik@fa.stuba.sk

Internet: www.fa.stuba.sk


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka