Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Školy

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy

V meste Poprad sa nachádzajú tieto materské školy:

 1. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
  MŠ na Záborského ulici, Jarnej ulici, Tajovského ulici, Dostojevského ulici, Podtatranskej ulici, Letnej ulici, na Okružnej ulici, Ulici mládeže I, Ulici mládeže II, v Matejovciach na Lidickej ulici, vo Veľkej na Ulici Tranovského, v Spišskej Sobote na Vagonárskej ulici,
 2. súkromné materské školy:
  Stella, Centrum pre rodinu, Slniečko, Life Academy, Trojruža.

Prijímanie detí do materskej školy

Podmienky prijatia do MŠ:

vek dieťaťa:

 • od 3 do 6 rokov,
  prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou
  školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky,

potrebné doklady

 • písomná žiadosť zákonného zástupcu,
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa
  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

termín zápisu detí

 • predkladanie žiadostí rodičov/zákonných zástupcov detí pre nasledujúci školský rok je v termíne od 30. apríla do 31. mája, pričom ťažiskové obdobie zápisu budú prvé dva májové týždne, t. j. od 2. mája do 12. mája. Deti sa môžu prijímať do materskej školy aj priebežne, t. j. počas celého školského roka,

podávanie žiadosti

 • riaditeľ školy informácie o mieste a termíne podávania žiadosti ako aj ostatných podmienkach prijímania detí do materskej školy zverejní na viditeľnom mieste v MŠ a na internetovej stránke školy.

 

Informácie o zápise do 1. ročníka ZŠ

V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sa uskutoční zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2017/18 v prvý aprílový týždeň v súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 17/2015 takto:

04. apríla  2017 - utorok           od 12.00 hod. do 17. 00 hod.,
05. apríla  2017 - streda           od 12.00 hod. do 17. 00 hod.,
06. apríla  2017 - štvrtok           od 12.00 hod. do 17. 00 hod..

Vo výnimočných prípadoch na základe žiadosti zákonného zástupcu po dohode s riaditeľom školy môže byť dieťa zapísané aj v inom náhradnom termíne.

Miesto zápisu v príslušnej základnej škole je zverejnené na webovom sídle školy, v priestoroch materských škôl, na dverách hlavného vchodu do budovy školy a na iných verejne prístupných miestach (obchody, zdravotné strediská, vchody do bytových domov a pod.).

Základné školy pri zápise dieťaťa do 1. ročníka požadujú podľa § 20 ods.4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné údaje:

 1. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne     občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
 2. meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov a ďalšie špecifické údaje požadované konkrétnou školou.

Ďalšie informácie k zápisu:

 • žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode (určenom   Všeobecne    záväzným nariadením mesta Poprad č. 19/2015), v ktorom má trvalý pobyt ,
 • žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inom školskom obvode v prípade, ak má škola kapacitné  možnosti,
 • do školy môže byť zapísané aj dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo s nadaním na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a  všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • zákonný zástupca je povinný zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky po dovŕšení 6. roku veku (uvedený vek musí dovŕšiť najneskôr  31. augusta 2017),
 • spôsob, formu a priebeh zápisu si škola určuje samostatne. 

 

Súbory na stiahnutie

Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad za školský rok 2015/2016
 Súhrnná správa 2015-16.pdf (197.2 kB) (197.2 kB)

 
Počet tried a žiakov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v škol. roku 2016/2017
 pocet_tried_2016_2017.pdf (61.3 kB) (61.3 kB)

 
Organizácia materských škôl v školskom roku 2016/2017
 Počet detí v MŠ 2016-17.pdf (43.4 kB) (43.4 kB)

 
Organizácia materských škôl v školskom roku 2015/2016
 Organizácia materských škôl v školskom roku 2015-16.pdf (42.9 kB) (42.9 kB)

 
Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad za školský rok 2014/2015
 Hodnotiaca správa 2014-15.pdf (195.6 kB) (195.6 kB)

 
Výsledky testovania žiakov 9. ročníka základných škôl 2014
 Testovanie 9-2014.pdf (61.7 kB) (61.7 kB)

 
Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad za školský rok 2013/2014
 Hodnotiaca správa 2013-14.pdf (195.9 kB) (195.9 kB)

 
Výsledky a prehľad testovania žiakov 9. ročníka v šk. roku 2013/14 v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad
 testovanie-9-2013-14.pdf (21.6 kB) (21.6 kB)

 
Počet tried a žiakov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad vrátane špeciálnych tried v školskom roku 2013/2014
 Štatistika_13_14.pdf (58.7 kB) (58.7 kB)

 
Poradie škôl podľa úspešnosti v súťažiach v školskom roku 2015/2016
 Poradie_skol.pdf (70.4 kB) (70.4 kB)

 
Organizácia základných škôl v školskom roku 2014/2015
 Organizácia ZŠ v šk r 14 15.pdf (57.2 kB) (57.2 kB)

 
Organizácia materských škôl v školskom roku 2014/2015
 organizacia_MS_2014_2015.pdf (15.5 kB) (15.5 kB)

 
Prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad počas prázdnin
 Prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad počas prázdnin 2016-2017.pdf (72.2 kB) (72.2 kB)

 
Prázdniny do roku 2019
 Prázdniny do roku 2019.pdf (385 kB) (385 kB)

 
Výsledky testovania žiakov 9. ročníka základných škôl 2013
 monitor_2013.pdf (35.8 kB) (35.8 kB)

 
Výsledky testovania žiakov 9. ročníka základných škôl 2012
 testovanie-9-2012.pdf (26.4 kB) (26.4 kB)

 
Výsledky testovania žiakov 9. ročníka základných škôl 2011
 testovanie-9-2011.pdf (19 kB) (19 kB)

 
Výsledky testovania žiakov 9. ročníka základných škôl 2010
 Testovanie 9-2010.pdf (22.3 kB) (22.3 kB)

 
Výsledky testovania žiakov 9. ročníka základných škôl 2009
 Testovanie 9-2009.pdf (24.9 kB) (24.9 kB)

 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2012/2013
 správa_sumár_2012_13.pdf (104.4 kB) (104.4 kB)

 

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Streda 26.4.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 27.4.
Benu - Teplická cesta
Teplická cesta 4359/3 (Tesco),
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 28.4.
Dr.Max - Námestie sv.Egídia
Námestie svätého Egídia 16/37,
058 01 Poprad

052/285 85 89

Pondelok - Piatok
7:30 - 17:00

Sobota - Nedeľa
zatvorené

Sobota 29.4.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 30.4.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka