Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Školy

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy

V meste Poprad sa nachádzajú tieto materské školy:

 1. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
  MŠ na Záborského ulici, Jarnej ulici, Tajovského ulici, Dostojevského ulici, Podtatranskej ulici, Letnej ulici, na Okružnej ulici, Ulici mládeže I, Ulici mládeže II, v Matejovciach na Lidickej ulici, vo Veľkej na Ulici Tranovského, v Spišskej Sobote na Vagonárskej ulici,
 2. súkromné materské školy:
  Stella, Centrum pre rodinu, Slniečko, Life Academy, Trojruža.

Prijímanie detí do materskej školy

Podmienky prijatia do MŠ:

vek dieťaťa:

 • od 3 do 6 rokov,
  prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou
  školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky,

potrebné doklady

 • písomná žiadosť zákonného zástupcu,
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa
  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

termín zápisu detí

 • predkladanie žiadostí rodičov/zákonných zástupcov detí pre nasledujúci školský rok je v termíne od 30. apríla do 31. mája, pričom ťažiskové obdobie zápisu budú prvé dva májové týždne, t. j. od 2. mája do 12. mája. Deti sa môžu prijímať do materskej školy aj priebežne, t. j. počas celého školského roka,

podávanie žiadosti

 • riaditeľ školy informácie o mieste a termíne podávania žiadosti ako aj ostatných podmienkach prijímania detí do materskej školy zverejní na viditeľnom mieste v MŠ a na internetovej stránke školy.

 

Informácie o zápise do 1. ročníka ZŠ

V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sa uskutoční zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2019/20 v prvý aprílový týždeň v súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 17/2015 takto:

02. apríla  2019 - utorok           od 12.00 hod. do 17.00 hod.,
03. apríla  2019 - streda           od 12.00 hod. do 17.00 hod.,
04. apríla  2019 - štvrtok          od 12.00 hod. do 17.00 hod..

Vo výnimočných prípadoch na základe žiadosti zákonného zástupcu po dohode s riaditeľom školy môže byť dieťa zapísané aj v inom náhradnom termíne.

Miesto zápisu v príslušnej základnej škole je zverejnené na webovom sídle školy, v priestoroch materských škôl, na dverách hlavného vchodu do budovy školy a na iných verejne prístupných miestach (obchody, zdravotné strediská, vchody do bytových domov a pod.).

Základné školy pri zápise dieťaťa do 1. ročníka požadujú podľa § 20 ods.4 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné údaje:

 1. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne  občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
 2. meno a priezvisko,  adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov a ďalšie špecifické údaje požadované konkrétnou školou.

Údaje o dieťati a zákonných zástupcoch dieťaťa si škola overí na základe platného rodného listu dieťaťa
a hodnoverných úradných dokladov  zákonných zástupcov dieťaťa.

Ďalšie informácie k zápisu:

 • žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode (určenom Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č.19/2015), v ktorom má trvalý  ppobyt,
 • žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inom školskom obvode v prípade, ak má škola kapacitné  možnosti,
 • do školy môže byť zapísané aj dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo s nadaním na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania zariadenia výchovného poradenstva
  a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • zákonný zástupca je povinný zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky po dovŕšení 6. roku veku (uvedený vek musí dovŕšiť najneskôr  31. augusta 2019),
 • spôsob, formu a priebeh zápisu si škola určuje samostatne.

 

Súbory na stiahnutie

Výsledky žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad dosiahnuté v Testovaní 5-2018
 testy_5-2018.pdf (65.5 kB) (65.5 kB)

 
Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad za školský rok 2017/2018
 Súhrnná správa 2017-18.pdf (184.8 kB) (184.8 kB)

 
Organizácia materských škôl v školskom roku 2018-19
 Organizácia materských škôl v školskom roku 2018-19.pdf (66.5 kB) (66.5 kB)

 
Prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad počas prázdnin v školskom roku 2018/2019
 Prevádzka v MŠ počas prázdnin v šk.r. roku 2018-2019.pdf (70.1 kB) (70.1 kB)

 
Prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad počas leta 2019
 Prevádzka v MŠ počas letných prázdnin 2019_u.pdf (66.7 kB) (66.7 kB)

 
Poradie škôl podľa úspešnosti v súťažiach v školskom roku 2017/2018
 poradie.pdf (69.4 kB) (69.4 kB)

 
Výsledky testovania žiakov 9. ročníka základných škôl 2018
 Testovanie T9-2018.pdf (89.1 kB) (89.1 kB)

 
Výsledky žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad dosiahnuté v Testovaní 5-2017
 Sumár T5_2017.pdf (54.6 kB) (54.6 kB)

 
Výsledky žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad dosiahnuté v Testovaní 5-2016
 Sumár T5-2016.pdf (54.6 kB) (54.6 kB)

 
Výsledky žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad dosiahnuté v Testovaní 5-2015
 Sumár T5-2015.pdf (43.6 kB) (43.6 kB)

 
Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad za školský rok 2016/2017
 Súhrnná správa 2016-17.pdf (191.6 kB) (191.6 kB)

 
Prázdniny do roku 2021
 POP 2018-19.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Poradie škôl podľa úspešnosti v súťažiach v školskom roku 2016/2017
 PORADIE _2016_17_POPRAD.pdf (69.5 kB) (69.5 kB)

 
Výsledky testovania žiakov 9. ročníka základných škôl 2017
 Výsledky testovania žiakov T9-2017.pdf (51.8 kB) (51.8 kB)

 
Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad za školský rok 2015/2016
 Súhrnná správa 2015-16.pdf (197.2 kB) (197.2 kB)

 
Počet tried a žiakov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v škol. roku 2016/2017
 pocet_tried_2016_2017.pdf (61.3 kB) (61.3 kB)

 
Organizácia materských škôl v školskom roku 2016/2017
 Počet detí v MŠ 2016-17.pdf (43.4 kB) (43.4 kB)

 
Organizácia materských škôl v školskom roku 2015/2016
 Organizácia materských škôl v školskom roku 2015-16.pdf (42.9 kB) (42.9 kB)

 
Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad za školský rok 2014/2015
 Hodnotiaca správa 2014-15.pdf (195.6 kB) (195.6 kB)

 
Výsledky testovania žiakov 9. ročníka základných škôl 2014
 Testovanie 9-2014.pdf (61.7 kB) (61.7 kB)

 
Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad za školský rok 2013/2014
 Hodnotiaca správa 2013-14.pdf (195.9 kB) (195.9 kB)

 
Výsledky a prehľad testovania žiakov 9. ročníka v šk. roku 2013/14 v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad
 testovanie-9-2013-14.pdf (21.6 kB) (21.6 kB)

 
Počet tried a žiakov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad vrátane špeciálnych tried v školskom roku 2013/2014
 Štatistika_13_14.pdf (58.7 kB) (58.7 kB)

 
Poradie škôl podľa úspešnosti v súťažiach v školskom roku 2015/2016
 Poradie_skol.pdf (70.4 kB) (70.4 kB)

 
Organizácia základných škôl v školskom roku 2014/2015
 Organizácia ZŠ v šk r 14 15.pdf (57.2 kB) (57.2 kB)

 
Organizácia materských škôl v školskom roku 2014/2015
 organizacia_MS_2014_2015.pdf (15.5 kB) (15.5 kB)

 
Výsledky testovania žiakov 9. ročníka základných škôl 2013
 monitor_2013.pdf (35.8 kB) (35.8 kB)

 
Výsledky testovania žiakov 9. ročníka základných škôl 2012
 testovanie-9-2012.pdf (26.4 kB) (26.4 kB)

 
Výsledky testovania žiakov 9. ročníka základných škôl 2011
 testovanie-9-2011.pdf (19 kB) (19 kB)

 
Výsledky testovania žiakov 9. ročníka základných škôl 2010
 Testovanie 9-2010.pdf (22.3 kB) (22.3 kB)

 
Výsledky testovania žiakov 9. ročníka základných škôl 2009
 Testovanie 9-2009.pdf (24.9 kB) (24.9 kB)

 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2012/2013
 správa_sumár_2012_13.pdf (104.4 kB) (104.4 kB)

 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka