Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Sociálna pomoc

Sociálne poradenstvo

 • Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii;
 • Ide o posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

 

kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 22, 24, 31, 32, 33, 34, 
tel. kontakt: 052/7160 371, 052/7160 372, 052/7160 361, 052/7160 370, 052/7160 379

 

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt v meste Poprad a

 • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a
 • je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu začína podaním Žiadosti o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu.

 

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu, si občan podáva na Mestskom úrade v Poprade, odbore sociálnom, Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby (predpísané tlačivo).

K žiadosti je potrebné doložiť:

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu;
 • doklad o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac, pri nepravidelnom príjme za predchádzajúci kalendárny rok;
 • rozhodnutie ÚPSVaR o priznaní pomoci v hmotnej núdzi;
 • občiansky preukaz.

Na základe tejto žiadosti občan uzatvorí s mestom Poprad Zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby. Suma úhrady, spôsob jej určenia a platenia sú stanovené v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Poprad č. 5/2017 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v znení neskorších predpisov.

Opatrovateľská služba sa poskytuje terénnou formou priamo v domácnosti prijímateľa sociálnej služby v pracovných dňoch, a to v dvoch časových pásmach:

 1. v čase od 7.30 h. do 15.30 h.;
 2. v čase od 15.30 h. do 19.30 h. ( len v prípade odľahčovacej služby ).


kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie: 34
tel. kontakt: 052/7160 372; 052/7160 337


Okrem Mesta Poprad poskytujú opatrovateľskú službu aj títo neverejný poskytovateľia:

 

Denné centrum

 • Poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou;
 • Poskytuje sa najmä sociálne poradenstvo a záujmová činnosť;
 • Mesto spravuje a riadi 9 denných centier (DC):

 

DC - Spišská Sobota, Sobotské námestie 1740, 1741, Poprad ( Brokoffov dom )
predseda: Kamila Kukurová
členovia sa stretávajú v stredu v čase od 13:30 h

DC - Matejovce, (budova obvodného úradu), Matejovské námestie 22, Poprad
predseda: Mária Hrebenárová
členovia sa stretávajú v utorok a štvrtok v čase od 14:00 h

DC – Stráže pod Tatrami, Strážske námestie 536/19, ( budova Radnice), Poprad
predseda: Ing. Mária Čenščáková
členovia sa stretávajú v pondelok, stredu a piatok v čase od 13:00 h

DC – Limba, sídlisko Západ, ul. Podtatranská 1 (na poschodí), Poprad
predseda: Viera Kupčíková
členovia sa stretávajú v pondelok, stredu a piatok v čase od 13:00 h

DC – Xenón, (v Dome opatrovateľskej služby – Xenón), Dostojevského 2607/16, Poprad
predseda: Ján Surmík
členovia sa stretávajú: v pondelok a v stredu v čase od 14:00 h

DC – Veľká, ul.Scherffelova 1360/36, Poprad
predseda: Mária Kromková
členovia sa stretávajú v pondelok a štvrtok v čase od 14:00 h

DC – Kresťanských seniorov, Podtatranská 1, Poprad
predseda: Anna Janikovská
členovia sa stretávajú v pondelok a štvrtok v čase od 13:00 h a každý druhý utorok v mesiaci od 14.00 h

DC – Juh, L. Svobodu 3783/75 , Poprad
predseda: Erika Rusiňáková
členovia sa stretávajú v pondelok v čase od 14.00 h, v utorok v čase od 15.00 h

Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení sa:

Poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby;
 • sociálne poradenstvo;
 • sociálna rehabilitácia;
 • ošetrovateľská starostlivosť;
 • ubytovanie;
 • stravovanie;
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva;
 • osobné vybavenie;

Utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí;

Zabezpečuje záujmová činnosť.

V prípade, ak fyzická osoba je odkázaná na sociálnu službu poskytovanú v Zariadení pre seniorov, musí si v prvom rade podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, ktorej súčasťou je aj lekársky nález, posudok, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie ( doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave ) nie staršieho ako 6 mesiacov, ktoré klient predloží k Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
Na základe posudku o odkázanosti, ( ktorý je vyhotovený na základe zdravotného a sociálneho posudku) mesto vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov;

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, občan podáva zariadeniu pre seniorov  Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov.

 

kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 22, 25
tel. kontakt: 052/7160 371, 052/7160 370, 052/7160 337;

 

Denný stacionár

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. V dennom stacionári sa:

 1. poskytuje
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby;
  • sociálne poradenstvo;
  • sociálna rehabilitácia;
  • stravovanie.
 2. zabezpečuje
  • pracovná terapia;
  • záujmová činnosť.

 

 • Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu začína podaním Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári, ktorej súčasťou je aj zdravotný posudok, nález, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie ( doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave ) nie staršieho ako 6 mesiacov, ktoré klient predloží k Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
 • Na základe posudku o odkázanosti ( ktorý je vyhotovený na základe zdravotného a sociálneho posudku ) mesto vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári.
 • Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, občan podáva Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári.


Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Poprad č. 5/2017 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad v znení neskorších predpisov. Sociálna služba v dennom stacionári sa poskytuje v pracovných dňoch v čase od 7.00 h. do 17.00 h.

 

kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 22, 25
tel. kontakt: 052/7160 371; 052/7160 337

 

Zariadenie opatrovateľskej služby

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. V Zariadení opatrovateľskej služby sa

 1. poskytuje:
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby;
  • sociálne poradenstvo;
  • sociálna rehabilitácia;
  • ošetrovateľská starostlivosť;
  • ubytovanie;
  • stravovanie;
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
 2. utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.
  • Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu začína podaním Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby, ktorej súčasťou je aj zdravotný posudok, nález, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie ( doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave ) nie staršieho ako 6 mesiacov, ktoré klient predloží k Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
   Na základe posudku o odkázanosti, (ktorý je vyhotovený na základe zdravotného a sociálneho posudku) mesto vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby.
  • Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, občan podáva Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby.

 

kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 22, 25
tel. kontakt: 052/7160 371, 052/7160 370, 052/7160 337

 

Poskytovanie sociálnej služby v jedálni

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt v meste Poprad

 1. nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
 2. má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo,
 3. dovŕšila dôchodkový vek.

V súlade s § 14 VZN č. 5/2017 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v znení neskorších predpisov sa príspevok mesta určuje v piatich príjmových pásmach, a to percentuálnym podielom z celkovej ceny stravného lístka v závislosti od príjmu seniora.

K žiadosti o poskytovanie sociálnej služby v jedálni, ktorá sa podáva na Mestský úrad v Poprade, odbor sociálny, je potrebné doložiť:

 • doklad o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac pred podaním žiadosti, pri nepravidelnom príjme za predchádzajúci kalendárny rok;
 • rozhodnutie ÚPSVR o priznaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi;
 • rozhodnutie ÚPSVR o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie;
 • potvrdenie sociálnej poisťovne o dobe poistenia za predchádzajúci kalendárny rok;
 • občiansky preukaz;
 • v prípade žiadosti o diabetický obed je potrebné predložiť preukaz Dia;
 • v prípade žiadosti o šetriaci obed je potrebné predložiť doporučenie odborného lekára.


Pre občanov mesta je zabezpečený bezplatný rozvoz a výdaj obedov v mestských častiach Stráže pod Tatrami, Veľká, Kvetnica.

Dom SČK v Spišskej Sobote zabezpečuje stravovanie dôchodcov mestských častí Matejovce, Spišská Sobota a dôchodcov Mesta Poprad, ktorí sú imobilní alebo málo mobilní.
Na základe žiadosti mesto vydá súhlasné stanovisko o poskytovaní sociálnej služby v jedálni.

Kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 33, 24
tel. kontakt: 052/7160 379, 052/7880 362

 

Dom s opatrovateľskou službou Xenón

 • V Dome s opatrovateľskou službou Xenón sa poskytuje opatrovateľská služba a bývanie fyzickým osobám, ktoré poberajú starobný alebo invalidný dôchodok ( u ktorých bola sociálnou poisťovňou - ústredím stanovená miera poklesu zárobkovej činnosti na viac ako 70%, a ktorí sú bez príjmu z akejkoľvek pracovnej činnosti ) tak, aby si mohli aspoň čiastočne zabezpečovať svoje životné potreby pri zachovaní vlastného súkromia. V DOS Xenón je 105 bytov, z toho: 70 jednoizbových bytov, 35 garsóniek
 • V DOS Xenón sa nachádza jedáleň, denné centrum, telocvičňa, kaplnka a ambulancia praktického lekára (MUDr. Mária Jančíková). V kaplnke sa denne konajú omše v čase od 8.00 h.
 • Sociálne poradenstvo poskytuje sociálny pracovník.
 • Žiadosť o nájom bytu v Dome s opatrovateľskou službou Xenón sa podáva na Mestskom úrade v Poprade, odbore sociálnom.
 • Postup pri vybavovaní žiadostí o umiestnenie v DOS Xenón s opatrovateľskou službou sa nachádza vo VZN 5/2012, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania bytov v Dome s opatrovateľskou službou v Poprade.

 

kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 22,
tel. kontakt: 052/7160 371

 

Masážno – relaxačné centrum pre seniorov

 • Tieto služby sa poskytujú v Masážno – relaxačnom centre pri Dennom centre vo Veľkej, ul. Scherffelova 1360/36 (vchod z Kmeťovej ulice);
 • Poskytuje ich profesionálna zdravotná sestra v dňoch:
  pondelok – piatok, v čase od 12.00 h do 17.00 h; zdravotná sestra zabezpečuje aj časovanie;
 • Poskytujú sa pre všetkých seniorov mesta Poprad bezplatne ( masážne kreslo, masážne lehátko, masážny prístroj HSM, masážny otoman, Helios magnetic, relaxačný masážny prístroj Apollo, ligt therapy).

 

kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 22,
tel. kontakt: 052/7160 371

 

Hospicová a paliatívna starostlivosť

 • Hospic je špecializované zdravotnícke zariadenie poskytujúce paliatívnu starostlivosť osobám s chronickou, nevyliečiteľnou, a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou s časovo obmedzeným prežívaním v terminálnom štádiu;
 • Žiadosť o prijatie klienta do Hospicu Sv. Alžbety v Ľubici sa podáva priamo tomuto zariadeniu. Tlačivo je možné vyzdvihnúť na Mestskom úrade, odbore sociálnom v Poprade.


kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 32,
tel. kontakt: 052/7160 370


kontakt
Hospic Sv. Alžbety v Ľubici
Sv. Alžbety 1
059 71 Ľubica
tel. kontakt: 052/4780 900
e-mail: hospic@caritas.sk

 

Jednorazová dávka

 • V zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže mesto poskytnúť jednorazovú dávku na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáu, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.
 • Žiadosť o jednorazovú dávku sa podáva na Mestskom úrade v Poprade, odbore sociálnom.


kontakt
Mesto Poprad – MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 18,
tel. kontakt: 052/7160 376.

Prepravná služba

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom v meste Poprad odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje posudkom ÚPSVR alebo potvrdením lekára o nepriaznivom zdravotnom stave žiadateľa o prepravnú službu.

V prípade, ak je fyzická osoba odkázaná na prepravnú službu a má záujem túto službu využiť, podá na Mestský úrad v Poprade, odbor sociálny, Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní prepravnej služby.

Prepravná služba je zabezpečovaná špeciálne upraveným motorovým vozidlom vybaveným nájazdovou plošinou pre vozíky.

Objednávanie: najmenej 24 hodín vopred

 1. telefonicky na tel. č.: 0904 205 205; 052/716 03 79.
 2. osobne


Úhrada za prepravnú službu:

 1. Fyzická osoba odkázaná na prepravnú službu
  1. jazda na území mesta Poprad 0,30 € / km
  2. stojné na území mesta Poprad 1,00 € / h
 2. Fyzická osoba sprevádzajúca prepravovanú osobu
  1. jazda na území mesta Poprad 0,30 € / km
  2. stojné na území mesta Poprad 1,00 € /h
 3. Fyzická osoba sprevádzajúca:
  1. imobilnú fyzickú osobu alebo
  2. fyzickú osobu odkázanú na sprevádzanie
   1. jazda na území mesta Poprad bezplatne
   2. stojné na území mesta Poprad bezplatne

Podmienky poskytovania a spôsob úhrady prepravnej služby sú určené v VZN č. 5/2017.

 

Kontakt
Mesto Poprad - MsÚ - odbor sociálny
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
(sídli v bývalej budove katastra na Joliota Curie 3)
č. kancelárie 33
tel. kontakt: 0904 205 205; 052/7160 379


 

Súbory na stiahnutie

vzn_c._5_2017.pdf(12.5 MB)VZN č. 5/2017
vzn_07_2018_o_uhradach_za_socialne_sluzby.pdf(513.6 kB)VZN č. 7/2018


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka