Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Projekty podporované z Medzinárodného vyšehradského fondu

 

visegrad_fund_logo_supported-by_blue.jpgVISEGRAD PROJECT:
„LET’S MIX THE QUARTET OF BUILT AND CULTURAL HERITAGE, GASTRONOMY AND HANDICRAFT”

Lead partner: Municipality of Szarvas
5540 Szarvas, Szabadság street 36., Hungary
Website: www.szarvas.hu
Project coordinator: Eszter Prievaráné Mácsár
Tel.: +36 20 446 0115
Email: macsareszter@szarvas.eu

Project partner No. 1: Municipality of Poprad
05842 Poprad, Nábrezie Jána Pavla II. 2802/3, Slovakia
Website: www.poprad.sk
Contact person: Jozef Durbák
Tel.: +421 527167114
Email: jozef.durbak@msupoprad.sk

Project partner No. 2: Rozmberk Society
37901 Trebon, P.O. Box 41., Czechia
Website: www.rozmberk.org or ruze.ekomuzeum.cz
Contact person: Robert Dulfer
Tel.: +420 724132180
Email: dulfer@rozmberk.org

Project partner No. 3: Bieszczadzka Foundation
38-700 Ustrzyki Dolne, 1 Maja Street 16., Poland
Website: www.fundacjabieszczadzka.org
Contact person: Iwona Gratkowska
Tel.: +48 134697297
Email: i.gratkowska@fundacja.bieszczady.pl

VISEGRAD GRANT NO. 21830204

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary,

Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International

Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for

sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

 

Project title: „Let’s Mix the Quartet of Built and Cultural Heritage, Gastronomy and Handicraft”

The main objective of the project is to boost regional tourism and help local entrepreneurs improve their services and range of offers. In the existing practice local actors in tourism have limited opportunity to encounter with new and innovative ideas, exchange experiences and good practices.

 In the framework of the project participants will be able to find new ways and solutions to promote and improve their services, especially in the four focus areas: built heritage, natural heritage, gastronomy and handicraft. The project will strengthen the connection between the four geographic regions, improve the dialogue between participants and facilitate the development of further joint projects.

The four partners learn each other’s best practices through workshops and cultural introduction days, contributing to sustainable regional cooperation in the V4 region according to the aims of Visegrad Fund. For more information on Visegrad Fund, please visit: www.visegradfund.org

The municipality of Szarvas was granted 9,617.00 EUR for the implementation.

I. Stretnutie – Nové Hrady ČR

visegrad_fund_logo_supported-by_blue.jpg 

 

VISEGRAD PROJECT:

„LET’S MIX THE QUARTET OF BUILT AND CULTURAL HERITAGE, GASTRONOMY AND HANDICRAFT”

SZARVAS, POPRAD, TŘEBOŇ,
USTRZYKI DOLNE

VISEGRAD GRANT NO. 21830204

 

Tento projekt je spolu-financovaný  vládou Českej republiky, Maďarska,

Poľska a Slovenska v rámci Vyšehradského grantu z Medzinárodného vyšehradského fondu.

 Funkciou fondu je zvýšiť počet nápadov na trvalú regionálnu spoluprácu v strednej Európe.

Názov projektu: „Let’s Mix the Quartet of Built and Cultural Heritage, Gastronomy and Handicraft”

„Mix kvarteta architektonického a kultúrneho dedičstva, gastronómie a remesla“

Hlavným cieľom tohto projektu je vylepšiť regionálny turizmus a pomôcť lokálnym podnikateľom zlepšiť ich služby a zvýšiť kvalitu ich ponúk. V súčasnosti majú lokálni podnikatelia v oblasti turizmu limitované možnosti ako zapojiť nové a inovatívne myšlienky, vymeniť si skúsenosti a osvedčené praktiky. V rámci projektu budú môcť účastníci nájsť nové spôsoby a riešenia na podporu a zlepšenie svojich služieb, najmä v štyroch zameraných oblastiach: architektonické dedičstvo, prírodné dedičstvo, gastronómia a remeslá. Projekt posilní prepojenie medzi štyrmi geografickými regiónmi, skvalitní komunikáciu medzi účastníkmi a uľahčí rozvoj ďalších spoločných projektov.

Štyria partneri sa navzájom oboznámia o najlepších postupoch prostredníctvom workshopov a kultúrnych dní, ktoré prispievajú k udržateľnej regionálnej spolupráci v regióne V4 podľa cieľov Vyšehradského fondu.

Pre viac informácií, prosím navštívte stránku vyšehradského fondu: www.visegradfund.org

Samospráva mesta Szarvas získala grant v hodnote 9,617. 00EUR na implementáciu tohto projektu.

Tento fond bude rozdelený medzi štyroch partnerov V4.

 

Hlavný partner projektu: Samospráva mesta Sarvaš
5540 Szarvas, Szabadság street 36., Maďarsko
Website: www.szarvas.hu
Koordinátor projektu: Eszter Prievaráné Mácsár
Tel.: +36 20 446 0115
Email: macsareszter@szarvas.eu

Partner projektu č. 1: Samospráva mesta Poprad
05842 Poprad, Nábrezie Jána Pavla II. 2802/3, Slovensko
Website: www.poprad.sk
Kontaktná osoba: Jozef Durbák
Tel.: +421 527167114
Email: jozef.durbak@msupoprad.sk

Partner projektu č. 2: Společnost Rožmberk o.p.s.
37901 Trebon, P.O. Box 41., Česká republika
Website: www.rozmberk.org or ruze.ekomuzeum.cz
Kontaktná osoba: Robert Dulfer
Tel.: +420 724132180
Email: dulfer@rozmberk.org

Partner projektu č. 3: Bieszczadzka Nadácia
38-700 Ustrzyki Dolne, 1 Maja Street 16., Poľsko
Website: www.fundacjabieszczadzka.org
Kontaktná osoba: Iwona Gratkowska
Tel.: +48 134697297
Email: i.gratkowska@fundacja.bieszczady.pl

II. Stretnutie - Szarvas Maďarsko

visegrad_fund_logo_supported-by_blue.jpg

"Let’s Mix the Quartet of Built and Cultural Heritage,Gastronomy and Handicraft",

Vyšehradský projekt v oblasti cestovného ruchu a kultúry.

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Vyšehradského fondu. Poslaním fondu je rozvíjať nápady udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Štyri vyšehradské subjekty uspeli v spoločnom projekte "Let’s Mix the Quartet of Built and Cultural Heritage, Gastronomy and Handicraft" („Mix kvarteta architektonického a kultúrneho dedičstva, gastronómie a remesla“). Partnerské organizácie sú dve mestá - Szarvas z Maďarska ako vedúci partner a Poprad zo Slovenska. Štvoricu dopĺňajú dve neziskové organizácie - Nadácia Bieszczadzka z Ustrzyki Dolne v Poľsku a spoločnosť Rožmberk z mesta Třeboň v Českej republike. Obe tieto organizácie sa zaoberajú najmä regionálnym rozvojom a ochranou kultúrneho dedičstva.

Projekt je realizovaný Medzinárodným vyšehradským fondom. Ako už názov napovedá, tento projekt je zameraný na turistické a kultúrne témy. Jeho cieľom je podpora propagácie regionálneho kultúrneho a prírodného dedičstva. Účastníci hľadajú nové spôsoby a riešenia na podporu a zlepšenie svojich služieb najmä v štyroch oblastiach, na ktoré je projekt zameraný. Ďalším cieľom je posilniť spojenie medzi týmito regiónmi, zlepšiť dialóg medzi účastníkmi a uľahčiť rozvoj ďalších spoločných projektov.

Druhé podujatie, ktoré pripravilo mesto Szarvas ako hostiteľ sa konalo v dňoch 2. - 4. októbra 2019 v Maďarsku. Cieľom stretnutia bolo vzájomné spoznanie sa jednotlivých partnerov a prezentácia hostiteľského mesta a regiónu, jeho turistických atrakcií, aktivít, produktov a služieb formou študijných návštev. 

Mesto Szarvas počas pracovného stretnutia  prezentovalo zúčastneným partnerom svoju ponuku cestovného ruchu. Spolu navštívili miestnu poľnohospodársku farmu, jedinečný funkčný suchý mlyn, vodné divadlo, park miniatúr, arborétum, trh s lokálnymi produktmi, miestnu cukrárenskú výrobu s možnosťou ochutnania „Maďarského dezertu roka 2018“ a absolvovali plavbu vyhliadkovou loďou po rieke Körös, ktorá preteká mestom. O svoje postrehy, skúsenosti a návrhy na možnú spoluprácu jednotlivých partnerov IVF v oblasti rozvoja CR ako aj v oblasti prezentácie produktov CR sa podelili s pracovníkmi miestneho informačného centra. Zároveň všetci partneri absolvovali pracovné semináre, na ktorých sa prezentovali jednotlivé organizácie spolu s vybranými oblasťami pôsobenia.

Ďalšie stretnutie sa uskutoční v termíne 9. – 11. 12. 2019 v meste Ustrzyki Dolne - Poľsko

a od 11. – 13. 12. 2019 v Poprade - Slovensko.

III. stretnutie – Ustrzyki Dolne, Poľsko

visegrad_fund_logo_supported-by_blue.jpg

"Let’s Mix the Quartet of Built and Cultural Heritage, Gastronomy and Handicraft",

Mesto Poprad sa zapojilo do projektu, ktorý je podporený Medzinárodným vyšehradským fondom s cieľom posilniť spoluprácu medzi krajinami V4 v oblasti rozvoja CR.

Bieszczadzka nadácia, partner projektu písomne pozvalo všetkých partnerov na tretie pracovné stretnutie, ktoré sa konalo v dňoch 09. – 11. 12. 2019 v Poľsku.

Počas pracovného stretnutia zástupcovia nadácie prezentovali zúčastneným partnerom lokálne produkty cestovného ruchu. Zástupcovia jednotlivých partnerov tak mali možnosť zúčastniť sa na prehliadke mlyna. Zároveň organizátori stretnutia prezentovali lyžiarske stredisko, certifikát GoToCarpathia, eko-múzeum troch kultúr, sociálny podnik pôsobiaci v oblasti cestovného ruchu, informačnú kanceláriu a pekáreň, v ktorej sa realizovali pracovné dielne. Druhý deň zúčastnené strany navštívili vodné dielo a zároveň letovisko Solina, park miniatúr drevených kostolíkov a charitatívne centrum. Zámerom a celkovým cieľom organizátora bolo oboznámenie účastníkov  s lokálnymi produktmi CR. V rámci uvedeného stretnutia partneri diskutovali o rôznych problémoch rozvoja cestovného ruchu v tej-ktorej krajine a tiež o spôsobe financovania a participácii rôznych subjektov na podpore rozvoja cestovného ruchu.

Ďalšie už štvrté stretnutie sa uskutoční v Poprade v dňoch 11. – 13. 12. 2019.

IV. stretnutie – Poprad, Slovensko

i_5913643.jpgMesto Poprad sa zapojilo do projektu, ktorý je podporený Medzinárodným vyšehradským fondom s cieľom posilniť spoluprácu medzi krajinami V4 v oblasti rozvoja CR.

Mesto Poprad, partner projektu písomne pozvalo všetkých partnerov na štvrté pracovné stretnutie, ktoré sa konalo v dňoch 11. – 13. 12. 2019 na Slovensku.

Počas pracovného stretnutia zástupcovia Mesta Poprad predstavili koncepciu rozvoja cestovného ruchu v meste Poprad a na pracovných seminároch sa prezentovali jednotlivé organizácie vo vybraných oblastiach pôsobenia. Partnerom projektu bolo predstavené široké spektrum lokálnych produktov cestovného ruchu, pričom zástupcovia jednotlivých partnerských subjektov navštívili Scherfelov dom, brusiareň skla a krištáľu, štátny archív, Kostol sv. Juraja v Spišskej Sobote, Kostol sv. Egídia v Poprade a mestskú informačnú kanceláriu, kde im bolo predstavené jej fungovanie a aktivity na podporu rozvoja cestovného ruchu v meste Poprad. Zámerom stretnutia bolo okrem prezentácie lokálnych produktov cestovného ruchu a implementácie jednotlivých opatrení smerujúcich k rozvoju cestovného ruchu v meste Poprad, aj diskutovanie a porovnávanie jednotlivých systémov podpory rozvoja cestovného ruchu v krajinách Vyšehradskej štvorky. Partneri projektu prezentovali „Best practice“ – najlepšie skúsenosti resp. najlepšie príklady z praxe, ktoré výrazným spôsobom dokázali naštartovať tú-ktorú oblasť cestovného ruchu. Inšpirácie z takýchto príkladov sú jednoznačne najlepším návodom pre implementáciu podpory rozvoja cestovného ruchu a to nielen v rámci krajín V4, ale i krajín EÚ.

V. záverečné stretnutie – Szarvas, Maďarsko

visegrad_fund_logo_supported-by_blue.jpgMesto Poprad, ako partner projektu podporovaného Medzinárodným Vyšehradským fondom bolo pozvané na záverečné stretnutie, ktoré sa konalo od 25. – 27. júna 2020 v meste Szarvas. Samospráva mesta Szarvas, ako vedúci partner pozvala všetkých partnerov projektu na finálne stretnutie, ktorým bol ukončený spoločný projekt partnerov krajín V4.                                                       

Tlačová správa mesta Szarvas:

Ukončenie vyšehradského projektu samosprávou  mesta Szarvas

Prvý vyšehradský projekt samosprávy mesta Szarvas sa dostal k záverečnému stretnutiu, ktoré sa uskutoční 23. - 25. júna v Szarvasi. Príležitosť usporiadať túto udalosť bola dlhšiu dobu neistá a to kvôli dnešnej zdravotnej situácií. Projekt sa oficiálne ukončí 30. júna 2020 a predpokladalo sa, že ho bude možné uskutočniť len online formou. Po diskusiách s českými, poľskými a slovenskými partnermi sme však po začatí zmierňovania zdravotných opatrení a obmedzení mohli s potešením konštatovať, že partneri boli za možnosť a prejavili ochotu fyzicky sa stretnúť. Náš slovenský partner sa k udalosti pripojí online.

Názov projektu je „Let’s Mix the Quartet of Built and Cultural Heritage, Gastronomy and Handicraft”. („Mix kvarteta architektonického a kultúrneho dedičstva, gastronómie a remesla“).

Projekt je financovaný z Medzinárodného vyšehradského fondu. Hlavnou témou je kultúra a cestovný ruch, jeho cieľom je posilnenie a podpora úlohy regionálneho kultúrneho a prírodného dedičstva.

Realizovaný projekt bude úspešne ukončený s partnermi projektu Mestom Poprad, Slovensko, Nadáciou Bieszczadzka,  Ustrzyki Dolne, Poľsko a Združením Rožumberk,  Třeboň, Česká republika. Každý partner zorganizoval dvojdňové projektové podujatie, počas  ktorého sme sa oboznámili s jeho prácou v oblasti rozvoja turizmu a s regionálnymi možnosťami v oblasti rozvoja cestovného ruchu. .

Predmetom záverečného stretnutia  popri prehliadke mesta Szarvas a jeho okolia, bude aj zhrnutie skúseností, diskusia o úlohách súvisiacich so spracovaním záverečnej správy, vyplnenie dotazníka o projekte, zmapovanie budúcich plánov, očakávaní, možností spolupráce a vypracovanie plánu spolupráce pre oblasť rozvoja cestovného ruchu.

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je rozvíjať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Galéria

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.