Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Tlačivá na stiahnutie

Odbor výstavby

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia.pdf (205 kB) (205 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf (185.9 kB) (185.9 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
 Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.pdf (166.6 kB) (166.6 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska miestne príslušného všeobecného stavebného úradu na stavbu povoľovanú špeciálnym stavebným úradom
 Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska.pdf (124.7 kB) (124.7 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlásenie drobnej stavby.pdf (171 kB) (171 kB)

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
 Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby.pdf (179.2 kB) (179.2 kB)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác.pdf (139.3 kB) (139.3 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.pdf (165 kB) (165 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
 Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.pdf (182.2 kB) (182.2 kB)

Oznámenie o zmenách v podnikateľskej činnosti
 Oznámenie o zmenách v podnikateľskej činnosti.pdf (59.5 kB) (59.5 kB)

Oznámenie o zriadení prevádzky
 Oznámenie o zriadení prevádzky.pdf (54.7 kB) (54.7 kB)

Oznámenie o zrušení prevádzky
 Oznámenie o zrušení prevádzky.pdf (52.5 kB) (52.5 kB)

Žiadosť na osobitné užívanie verejného priestranstva
 Žiadosť na osobitné užívanie verejného priestranstva.pdf (72.1 kB) (72.1 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd a povolenia na vodné stavby - stavebné povolenie
 Žiadosť o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd a povolenia na vodné stavby - stavebné povolenie.pdf (69.9 kB) (69.9 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd a na užívanie vodných stavieb - kolaudačné rozhodnutie
 Žiadosť o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd a na užívanie vodných stavieb - kolaudačné rozhodnutie.pdf (69.1 kB) (69.1 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.pdf (81.4 kB) (81.4 kB)

Žiadosť o dodanie 120 l KUKA nádoby na komunálny odpad
 KUKA_nadoba.pdf (64.4 kB) (64.4 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Žiadosť o vydanie povolenia stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf (61.3 kB) (61.3 kB)

Žiadosť o vydanie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 MZZO - KR.pdf (60.6 kB) (60.6 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia zmeny stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 MZZO_zmena SP_nové 2016.pdf (62 kB) (62 kB)

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia
 Tlačivo_poplatky_2017.pdf (49.9 kB) (49.9 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín, na zmenu technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmenu ich využívania
 Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín, na zmenu technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmenu ich využívania.pdf (68.6 kB) (68.6 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzku malého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách (zmena palív a surovín, zmena technologických zariadení stacionárnych zdrojov, zmena ich využívania)
 Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzku malého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách (zmena palív a surovín, zmena technologických zariadení stacionárnych zdrojov, zmena ich využívania).pdf (68 kB) (68 kB)

Ohlásenie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka
 vzor ohlásenie činnosti SHR.pdf (167.2 kB) (167.2 kB)

Žiadosť o zrušenie osvedčenia SHR
 zrušenia_osvedčenia.pdf (46.4 kB) (46.4 kB)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o platnosti osvedčenia SHR
 Žiadosť o vydanie potvrdenia o platnosti osvedčenia SHR.pdf (36.9 kB) (36.9 kB)

Žiadosť o zmenu osvedčenia SHR
 vzor zmena osvedčenia 2018.pdf (163 kB) (163 kB)

Odbor urbanizmu a priestorového plánovania

Ohlásenie zásahu do pozemku vo Vašej správe (vlastníctve) za účelom odstránenia poruchy
 Ohlásenie zásahu do pozemku vo Vašej správe (vlastníctve) za účelom odstránenia poruchy.pdf (61.2 kB) (61.2 kB)

Žiadosť o povolenie dopravného značenia
 Žiadosť o povolenie dopravného značenia.pdf (84.2 kB) (84.2 kB)

Žiadosť o povolenie na čiastočnú a úplnú uzávierku miestnej komunikácie
 Žiadosť o povolenie na čiastočnú a úplnú uzávierku miestnej komunikácie.pdf (30 kB) (30 kB)

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
 Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť.pdf (57 kB) (57 kB)

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – prekopávka
 ziadost_o_povolenie_na_zvlastne_uzivanie_miestnej_komunikacie_-_prekopavka.pdf (218 kB) (218 kB)

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – vjazd do pešej zóny
 ziadost_o_povolenie_na_zvlastne_uzivanie_miestnej_komunikacie_-_vjazd_do_pesej_zony.pdf (214.8 kB) (214.8 kB)

Žiadosť o povolenie napojenia pozemnej komunikácie na miestnu komunikáciu
 Žiadosť o povolenie napojenia pozemnej komunikácie na miestnu komunikáciu.pdf (74 kB) (74 kB)

Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre držiteľa preukazu OŤZP
 Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre osobu ŤZP.pdf (60.8 kB) (60.8 kB)

Žiadosť o zrušenie vyhradeného parkovacieho miesta pre OŤZP
 Žiadosť o zrušenie vyhradeného parkovacieho miesta pre OŤZP.pdf (52.2 kB) (52.2 kB)

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu
 Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu.pdf (54.1 kB) (54.1 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska
 Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska.pdf (26.5 kB) (26.5 kB)

Žiadosť o vyjadrenie
 Žiadosť o vyjadrenie.pdf (26.3 kB) (26.3 kB)

Žiadosť o zmenu dodatkovej tabuľky na vyhradenom parkovisku pre OŤZP
 Žiadosť o zmenu dodatkovej tabuľky na vyhradenom PM pre OŤZP.pdf (55.6 kB) (55.6 kB)

Žiadosť o zmenu termínu výkopových prác
 Žiadosť o zmenu termínu výkopových prác.pdf (38.8 kB) (38.8 kB)

Odbor sociálny

Žiadosť o príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého
 ziadost_o_poskytnutie_prispevku_na_osamostatnenie_sa_mladeho_dospeleho.pdf (92.2 kB) (92.2 kB)

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
 lekarsky_nalez_na_ucely_posudenia_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.pdf (35.3 kB) (35.3 kB)

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky
 ziadost_jednor_davka.pdf (116.8 kB) (116.8 kB)

Žiadosť o nájom bytu v Dome s opatrovateľskou službou v Poprade
 ziadost_o_najom_bytu_v_dome_s_opatrovatelskou_sluzbou_v_poprade.pdf (135 kB) (135 kB)

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 ziadost_o_zabezpecenie_poskytovania_ss.pdf (202.3 kB) (202.3 kB)

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb
 ziadost__zss.pdf (92.2 kB) (92.2 kB)

Žiadosť o prijatie pacienta do Hospicu sv. Alžbety v Ľubici
 Ziadost_o_prijatie_klienta_do_hospicu.pdf (26.1 kB) (26.1 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov
 ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu_v_zps_1.pdf (135 kB) (135 kB)

Prepravná služba - potvrdenie o nepriaznivom zdravotnom stave
 prepravna_sluzba_-_potvrdenie_o_nepriaznivom_zdravotnom_stave_.pdf (23.9 kB) (23.9 kB)

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní prepravnej služby
 ziadost_o_uzatvorenie_zmluvy_o_poskytovani_prepravnej_sluzby.pdf (191.7 kB) (191.7 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári
 ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu_v_dennom_stacionari_1.pdf (135.7 kB) (135.7 kB)

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby
 ziadost_o_uzatvorenie_zmluvy_o_poskytovani_opatrovatelskej_sluzby.pdf (238.6 kB) (238.6 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby
 ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu_v_zariadeni_opatrovatelskej_sluzby_1.pdf (139.8 kB) (139.8 kB)

Žiadosť o poskytovanie stravovania v jedálni
 ziadost_o_poskytovanie_stravovania_v_jedalni.pdf (210.5 kB) (210.5 kB)

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na podporu zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
 ziadost_o_uzatvorenie_zmluvy_o_poskytovani_socialnej_sluzby_-_detske_jasle.pdf (77.8 kB) (77.8 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu
 ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_opatrovatelsku_sluzbu_1.pdf (216.8 kB) (216.8 kB)

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v Centre sociálnych služieb v Poprade
 ziadost_o_uzatvorenie_zmluvy_o_poskytovani_socialnej_sluzby_v_centre_soc_sluzieb_1.pdf (186.1 kB) (186.1 kB)

Odbor servisných činností

Žiadosť o jednorázové poskytnutie priestorov vo vlastníctve Mesta Poprad
 žiadosť o jednorázové poskytnutie priestorov.pdf (58.3 kB) (58.3 kB)

Minimálne sadzby za jednorázové poskytnutie priestorov a plôch v budovách a zariadeniach vo vlastníctve mesta Poprad
 Sadzobnik_20150605.pdf (331.9 kB) (331.9 kB)

Stanovenie výšky nájomného za jednorázové poskytnutie pódia a prestrešenia
 podium_prestresenie.PDF (43.5 kB) (43.5 kB)

Odbor ekonomický

Priznanie k dani z nehnutel‘nosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 Priznanie_k_DN_2015.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 Poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf (257.7 kB) (257.7 kB)

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hrade prístroje
 Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf (128 kB) (128 kB)

Oznámenie k miestnej dani za ubytovanie
 Oznámenie k miestnej dani za ubytovanie.pdf (64 kB) (64 kB)

Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie v zmysle VZN mesta Poprad
 Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie.pdf (57.8 kB) (57.8 kB)

Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - právnické osoby a podnikatelia
 Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf (113.8 kB) (113.8 kB)

Oznámenie o zániku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - právnické osoby a podnikatelia
 Oznámenie o zániku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf (37.5 kB) (37.5 kB)

Oznámenie o zmene poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - právnické osoby a podnikatelia
 Oznámenie o zmene poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf (110.8 kB) (110.8 kB)

Oznamovacia povinnosť k vzniku, zániku a zmene poplatkovej povinnosti za komunálne odpady - fyzické osoby
 Tlačivo rok 2018 KO.pdf (96.2 kB) (96.2 kB)

Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - pre osoby v hmotnej núdzi
 Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - pre osoby v hmotnej núdzi.pdf (92.8 kB) (92.8 kB)

Čestné vyhlásenie k odhláseniu psa z evidencie
 Čestné vyhlásenie PES.pdf (273 kB) (273 kB)

Žiadosť o oslobodenie od dane za psa
 Oslobodenie od dane za psa.pdf (58.3 kB) (58.3 kB)

Oznámenie o zmene adresy
 Oznámenie o zmene adresy - PO.pdf (31.7 kB) (31.7 kB)

Žiadosť o vrátenie preplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby
 Žiadosť o vrátenie preplatku za KO - FO 2015.pdf (55.6 kB) (55.6 kB)

Odbor správy majetku

Žiadosť o vyjadrenie k prenájmu/odpredaju pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu
 tlacivo_-_ziadost_o_vyjadrenie_k_prenájmu_odpredaju pozemkov SPF.pdf (67.5 kB) (67.5 kB)

Žiadosť o pridelenie bytu
 ziadost_o_pridelenie_bytu_n.pdf (104 kB) (104 kB)

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
 Tlačivo - žiadosť o prenájom NP_n.pdf (81.4 kB) (81.4 kB)

Čestné prehlásenie nájomcu
 Čestné prehlásenie nájomcu.pdf (64.2 kB) (64.2 kB)

Žiadosť nájomcu o prevod vlastníctva bytu
 tlačivo - Žiadosť nájomcu o prevod vlastníctva bytu_n.pdf (63 kB) (63 kB)

Žiadosť o nájom pozemku
 Tlačivo - žiadosť o nájom pozemku_n.pdf (83.5 kB) (83.5 kB)

Žiadosť o kúpu pozemku
 Tlačivo - žiadosť o kúpu pozemku_n.pdf (86.7 kB) (86.7 kB)

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom
 Tlačivo - Žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom_n.pdf (62.3 kB) (62.3 kB)

Žiadosť o zámenu nehnuteľností
 tlačivo - žiadosť o zámenu nehnuteľností_n.pdf (85.3 kB) (85.3 kB)

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
 tlačivo - žiadosť uzavretie zmluvy o vecnom bremene_n.pdf (63.3 kB) (63.3 kB)

Žiadosť o stanovisko vlastníka pozemku k územnému / stavebnému konaniu
 tlacivo_-_ziadost_vydanie_stanoviska_vlastnika_pozemku_n.pdf (64.1 kB) (64.1 kB)

Žiadosť o stanovisko vlastníka kotolní a technologických zariadení na výrobu tepla a TÚV k územnému / stavebnému konaniu
 tlacivo_-_ziadost_vydanie_stanoviska_vlastnika_kotolni_a_teplovodnych_vedeni_n.pdf (62.7 kB) (62.7 kB)

Žiadosť o stanovisko vlastníka verejného osvetlenia k územnému / stavebnému konaniu
 tlačivo - žiadosť vydanie stanoviska vlastníka verejného osvetlenia_n.pdf (61.1 kB) (61.1 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k osvedčeniu vlastníckeho práva
 Tlačivo - Žiadosť o vyjadrenie k osvedčeniu vlastníckeho práva_n.pdf (81.8 kB) (81.8 kB)

Žiadosť o náhradu škody
 Tlačivo - žiadosť o náhradu škody_n.pdf (61.9 kB) (61.9 kB)

Odbor školstva, mládeže a športu, školský úrad

Organizácia materských škôl v školskom roku 2017/2018
 organizacia_MS_2017_2018.pdf (41.9 kB) (41.9 kB)

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Poprad
 ziadost_dotacia.pdf (39.2 kB) (39.2 kB)

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu Mesta Poprad
 vyuctovanie_dotacie.pdf (41.6 kB) (41.6 kB)

Oddelenie kultúry

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia
 Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia.pdf (74.9 kB) (74.9 kB)

Matričný úrad

Správne poplatky - matričný úrad platné od 15.3.2018
 zmena poplatkov od 15.03.2018 na matrike.pdf (142.5 kB) (142.5 kB)

Ako vybaviť na matrike 2013
 Ako vybaviť na matrike 2013.pdf (62.9 kB) (62.9 kB)

Úsek pre občianske záležitosti

Žiadosť o slávnostné prijatie pri príležitosti môjho životného jubileá
 Žiadosť - jubilanti.pdf (46.5 kB) (46.5 kB)

Žiadosť o slávnostné prijatie pri príležitosti narodenia nášho dieťaťa
 Žiadosť - detičky.pdf (45.2 kB) (45.2 kB)


Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka