Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuality - archív

Aktuality

Popradčania majú k dispozícii dva zberné dvory Vytlačiť
 

Popradčanom sa opäť skvalitnili možnosti na odovzdanie rôznych druhov odpadov. K zbernému dvoru na sídlisku Juh – Ul. L. Svobodu, ktorý bol otvorený už v roku 1998, pribudol ďalší. Spoločnosť Brantner Poprad dostala povolenie na prevádzku druhého zberného dvora na jar a od začiatku apríla slúži najmä na výkup železa a farebných kovov. Od júla 2016 je určený aj na ostatné odpady ako sú stavebný a objemný, elektroodpad, atď.

Pre občanov Popradu ide o ústretový krok, pretože najmä pre obyvateľov Veľkej sa vzdialenosť podstatne skrátila a popradská samospráva je spokojná, pretože pri počte obyvateľov nad 50 tisíc by malo mať mesto dva zberné dvory.

Obidva zberné dvory – na Ul. L. Svobodu a Hraničnej ul. v Poprade sú cez leto, teda v júli a auguste otvorené v predĺžených hodinách od pondelka do piatka: 7. - 19. hod., v sobotu od 10. do 15. hod., nedeľa je zatvorené. V septembri bude otváracia doba počas pracovných dní kratšia o hodinu, teda do 18. hod. (takisto býva aj v apríli až júni) a od októbra do marca je otvorené od 7. do 17. hod. Sobotňajšie otváracie hodiny sú rovnaké počas celého roka.

„Zberný dvor na Hraničnej ulici má rozlohu 7660 m2 a je lepšie vybavený ako zberný dvor na sídlisku Juh. Je v ňom umiestnená aj elektromagnetická mostová váha a môžeme tam od občanov vykupovať okrem papiera aj železo a farebné kovy. Občania môžu odovzdávať prakticky všetky veci, ktoré sa v domácnosti bežne používajú a už ich nepotrebujú. Je to papier, plasty, sklo, drevo, kovové obaly, elektroodpad, stavebné odpady, nábytok, biologicky rozložiteľný odpad, textil, okrem starých vozidiel a pneumatík. Konečný používateľ je povinný odpadovú pneumatiku odovzdať výlučne distribútorovi pneumatík a staré vozidlo do zariadenia na zber starých vozidiel resp. spracovateľovi starých vozidiel. Drobný stavebný odpad sa bude od budúceho roka, t.j. od 1. januára 2017, odovzdávať len v zbernom dvore na Hraničnej ulici, z toho dôvodu, že tento odpad musí byť odvážený. V tomto zbernom dvore od občanov vykupujeme nielen papier, kartón a použitý jedlý olej, ale aj železo a farebné kovy ako sú meď, hliník, mosadz, bronz, nerez, zinok, olovo,“ uviedol konateľ spoločnosti Brantner Ondrej Korenko. Papier, kartón a použitý jedlý olej spoločnosť Brantner vykupuje takisto naďalej vo svojom zbernom dvore na Ul. L. Svobodu. Odovzdanie všetkých ostatných odpadov (elektroodpad, nábytok, stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad, atď.) je pre občanov s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Poprad bezplatné.

Zberné dvory sú vyťažené. Aj Popradčania si čoraz viac uvedomujú nevyhnutnosť separovania a recyklovania odpadov, a preto využívajú možnosť odovzdávať ich na ďalšie spracovanie. „Obyvatelia Popradu za obdobie prvého polroka 2016 odovzdali do zberného dvora na sídlisku Juh takmer 2236 ton odpadu, z toho najviac predstavoval stavebný odpad 1182 ton, nasledoval objemný odpad 851 ton, papier, elektroodpad, použitý jedlý olej, motorový olej, batérie a akumulátory. Za rok 2015 to bolo celkovo takmer 4475 ton odpadu, z toho najviac stavebného odpadu 2380 ton, nasledoval objemný odpad 1707 ton, papier, elektroodpad, batérie a akumulátory, motorový olej a použitý jedlý olej,“ konštatoval O. Korenko. (Noviny Poprad)


 
 

Chodníky pripravené na veľké opravyVytlačiť
 

Leto v meste sa vyznačuje nielen mnohými kultúrnymi a športovými podujatiami, ale neodmysliteľne k nemu patria aj opravy ciest a komunikácií. Primátor Popradu Jozef Švagerko uviedol, že mesto okrem prípravy troch najvýznamnejších investičných akcií – kruhovej križovatky na Ul. L. Svobodu, rekonštrukcie ulice Staré ihrisko a Velická cesta, venuje v tomto čase veľkú pozornosť veľkoplošným opravám ciest a chodníkov. V najkritickejšom stave sú chodníky s povrchom z liateho asfaltu, ktorý nie je taký trvácny ako klasický cestný asfalt.

„Opravy chodníkov, mestských komunikácií, opravy a vyčistenie kanalizačných vpustov a ďalšie práce realizuje Správa mestských komunikácií. Pri väčších investičných akciách by sme chceli dosiahnuť, aby sa zladili s prácami vlastníkov sietí, najmä vodárov a energetikov,“ podotkol primátor. Celkovo SMK plánuje do konca septembra opraviť 15 500 m2 chodníkov a približne 2 tisíc m2 mestských ciest. Riaditeľ SMK Peter Fabian povedal: „Momentálne pripravujeme chodníky pred veľkoplošnými opravami, teda odstraňujeme starý liaty asfalt. Firma Strabag, ktorá vyhrala túto zákazku nastúpi koncom augusta robiť pokládky nových kobercov. Verím, že občania budú zhovievaví, pri takom veľkom rozsahu prác sme museli odstraňovať starý asfalt v predstihu kvôli príprave pred realizáciou prác ak chceme, aby tieto opravy boli do konca septembra hotové. Na jednej strane to znížilo komfort chodcov pred samotnou pokládkou nových povrchov, na strane druhej to ale zabezpečí plynulú a rýchlu pokládku nových povrchov zo strany zhotoviteľa.“ Výber chodníkov a komunikácií bol vypracovaný SMK Poprad na základe požiadaviek a podnetov občanov a schválený vedením mesta a MsZ.

Okrem opráv chodníkov v rôznych častiach mesta sa budú robiť aj opravy 3 mestských komunikácií – ku základnej škole vo Veľkej, na Ul. Fraňa Kráľa k obytnému domu a napojenie na rekonštrukciu cesty na Ul. staré ihrisko. Termín ukončenia týchto prác je do konca septembra. „Záleží to aj od počasia, čím skôr, tým lepšie, aby sme sa mohli venovať ďalším rozbehnutým prácam ako sú opravy schodov na sídliskách – pri Výkriku, na Šoltésovej ul., oprave lávky na 1. mája, dostriekavaniu parkovacích boxov na sídliskách, čisteniu vpustov, z ktorých mnohé sú vpadnuté a musíme ich opravovať a ďalším,“ zrekapituloval P. Fabian. 


 
 

Lepšia orientácia v prímestských rekreačných lesochVytlačiť
 

Mesto Poprad v spolupráci so spoločnosťou Mestské lesy, s.r.o. Poprad osadilo v miestnej časti Kvetnica dve exteriérové tabule s turistickou mapou prímestských rekreačných lesov mesta Poprad.

Mapa obsahuje vyznačené okruhy, náučné chodníky, cyklistické chodníky, studničky, altánky a ohniská. Cieľom osadenia týchto tabúľ je zabezpečiť domácim a zahraničným turistom lepšiu orientáciu v teréne. Jedna z tabúľ sa nachádza v blízkosti odpočívadla pri cyklistickom chodníku, druhá na mieste bývalej starej Tančiarne.


 
 

Kontrola nočných podnikovVytlačiť
 

Dňa 19. 08. 2016 v čase od 22.00 do 01.00 hod. sa uskutočnila na teritóriu mesta Poprad preventívno – bezpečnostná akcia zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 219/96 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov ako aj pátrania po hľadaných osobách a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti.

Kontrola bola vykonaná v dvoch prevádzkach na teritóriu mesta Poprad. Počas akcie bolo vykonaných celkom 37 dychových skúšok zameraných na zistenie požívania alkoholických nápojov, pričom nebolo zistené porušenie zákona NR SR č. 219/96 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov. Na Mestskú políciu v Poprade bolo v zmysle § 9 ods. 2 Zákona č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov predvedených celkom 5 osôb za účelom zistenia totožnosti.

Mestská polícia v Poprade bude aj naďalej pokračovať v takýchto preventívno – bezpečnostných akciách na teritóriu mesta.


 
 

Poslanci schválili peniaze na prípravu viacerých investičných aktivítVytlačiť
 

Rozsiahlu časť augustového zasadania Mestského zastupiteľstva v Poprade zabrali majetkovo-právne záležitosti. Pripomienky boli okrem iného k návrhu na predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Stráže pod Tatrami pre spoločnosť Zizak. Poslankyňu Annu Schlosserovú prekvapilo nesúhlasné stanovisko obyvateľov z Jilemnického ul., s ktorými sa touto vecou niekoľkokrát zaoberala. Poslanci návrh na predaj neschválili. Takisto neschválili zámenu pozemkov pri OC Forum. Ako podotkol poslanec Vladimír Lajčák, zdá sa mu to pre mesto nevýhodné. Primátor Popradu Jozef Švagerko bol v tomto prípade za odpredaj, nie zámenu pozemkov. Z rokovania bol stiahnutý návrh na predaj Tenisového areálu Spišská Sobota.

Ostatné body programu v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom MsZ schválilo (viac na www.poprad.sk). Patrí medzi ne i darovanie umeleckého diela – smaltovanej kompozície umelca Jozefa Kornucika z budovy Zimného štadióna v Poprade občianskemu združeniu Art factory Elektráreň Poprad. Ako uviedla poslankyňa Anna Ondrušeková, zároveň riaditeľka Tatranskej galérie, dielo pozostáva zo sústavy samostatných smaltovaných dielcov: „Celé dielo nebude možné inštalovať vzhľadom na jeho stav. Chceme však využiť, zachrániť a zrecyklovať čo sa bude dať.“ Riaditeľka pred piatimi rokmi, keď sa dozvedela, že dielo dávajú stavbári dole z priečelia zimného štadióna, urobila všetko pre jeho záchranu. Kompozícia významného slovenského výtvarného umelca J. Kornucika bola následne uložená do skladu v Spišskej Sobote. Ten musí byť vyprataný a keďže mesto nepočíta s osadením na pôvodné miesto, oslovili riaditeľku TG. Galéria o dielo prejavila záujem a poslanci darovanie schválili. Ďalej poslanci schválili zámer prenájmu pozemkov vhodných na výstavbu bytových domov na Suchoňovej ulici v Poprade a podmienky obchodnej verejnej súťaže k tomuto zámeru.

MsZ schválilo aj zmenu a doplnok územného plánu mesta Poprad v katastrálnom území Matejovce, stiahnutá bola zmena a doplnok ÚPN – SÚ na Ul. 29. augusta. Schválilo tiež financie na zabezpečenie projektovej dokumentácie pre budúci Skatepark vo výške 6 500 eur, pre Komunitné centrum Matejovce vo výške 33 000 eur, pre oplotenie futbalového ihriska Stráže pod Tatrami vo výške 2 500 eur, pre cyklistický chodník Matejovce vo výške 25 tisíc eur a na finančné zabezpečenie stavebnej úpravy - odvodnenie časti pozemku v k.ú. Matejovce vo výške 40 000 eur. Poslanci tiež schválili doplnenie vecnej náplne a finančného zabezpečenia pre realizáciu investičnej akcie Parkovisko NTC vo výške 536 tisíc eur, pre rekonštrukciu časti mestskej komunikácie a chodníkov na Ul. staré ihrisko vo výške 114 tisíc eur a zaradili do nových investičných akcií architektonickú súťaž Vyhliadková veža Kvetnica. Primátor J. Švagerko zastáva názor, že by malo ísť o dobovú rozhľadňu. O vytvorenie súboru rozhľadní majú záujem aj iné okolité mestá a obce.

Diskusia sa rozvinula k novej investičnej akcii – oploteniu Zariadenia pre seniorov na Komenského ulici, pre ktoré poslanci schválili na zabezpečenie projektovej dokumentácie 3 500 eur. Poslankyňa A. Schlosserová poznamenala, že sa zdvihla vlna odporu od obyvateľov bloku Šípka a okolia. Poslanec Š. Pčola dúfa, že nepôjde o štandardný plot a poslanec P. Gápa poukázal na to, koľko ľudí využíva tamojší parčík a „ohrada“ by nebola vhodná. V zariadení sa však nachádzajú aj seniori s ťažkým zdravotným stavom a kvôli ich bezpečnosti a súkromiu je vhodné vyčleniť časť plochy pre potreby tohto objektu kultivovaným oddelením od verejného priestoru.

Pred záverom augustového MsZ vystúpil prednosta MsÚ Róbert Bujalka s informatívnou správou o zavedení Digitálneho zastupiteľstva, ktoré má prispieť k zefektívneniu komunikácie pre poslancov a úradníkov. V septembri budú pre nich pripravené školenia o využívaní tohto systému.

V bode Rôzne poslanci neschválili zámenu nehnuteľností – pozemkov pri garážach pri Kauflande, po tom, čo poslanec, predseda komisie výstavby a majetku Slavomír Božoň vysvetlil, prečo komisia výstavby túto zámenu neodporúča. Poslanci ďalej schválili spolufinancovanie mesta Poprad vlastnými zdrojmi pri realizácii projektu osadenia meračov rýchlosti motorových vozidiel. Náčelník Mestskej polície v Poprade Štefan Šipula uviedol, že mesto sa môže uchádzať o poskytnutie dotácie na tento zámer, ale súčasťou žiadosti o dotáciu z Ministerstva vnútra SR je doklad o zabezpečení spolufinancovania vo výške najmenej 5 perc. z celkových predpokladaných výdavkov. Vo finančnom vyjadrení ide o 1200 eur z maximálnej sumy dootácie 24 tisíc eur. Zámerom je v záujme bezpečnosti obyvateľov osadiť 4 merače rýchlosti v rizikových úsekoch na miestne komunikácie na Vagonárskej ul., Ul. Ludvíka Svobodu, Slovenského odboja a Železničnej ul.

NOVINY POPRAD,  (mar)


 
 
Položky 56-60 z 1096

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Utorok 24.1.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 25.1.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Štvrtok 26.1.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 27.1.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 28.1.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 29.1.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Pondelok 30.1.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 1
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 31.1.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:
Pri Aréne od 6.12.2016:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka