Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Energetické riešenie historických budovVytlačiť
 

Mesto Poprad privítalo 30 partnerov programu INTERREG Central Europe, ktorý sa zaoberá energetickým riešením historických budov. Kľúčovými partnermi projektu, ktorý sa začal v júni tohto roku a potrvá do novembra 2019, je talianske historické mesto Mantova, slovenský Poprad a Slovenská technická univerzita Bratislava. Ďalší partneri sú z Čiech, Rakúska a Maďarska. Celkový rozpočet na projekt dosahuje takmer 1 mil. 851 tisíc eur, z toho tvorí dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja takmer 1 mil. 533 tis. eur, zvyšok spolufinancujú jednotliví partneri.
V Poprade oboznámil účastníkov s históriou i súčasnosťou mesta Martin Baloga z STU, zároveň predseda Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad. Privítal ich profesor Maroš Finka z STU Bratislava a vypočuli si aj informácie o smart city a energetickom manažmente v Poprade, ktoré im predniesol viceprimátor Igor Wzoš. Hostia si v sprievode primátora Popradu Jozefa Švagerka pozreli tiež historické námestie Spišskej Soboty a Kostol sv. Juraja. Absolvovali aj návštevu Bardejova a Hervartova. Vo Veľkej Lomnici na pracovnom stretnutí rokovali o znižovaní energetickej náročnosti historických budov.
Ako povedal M. Finka, na konci projektu bude vypracovaná konkrétna modelová aplikácia zameraná práve na energetický manažment historických budov - nástroj ako zladiť konzerváciu pamiatkových hodnôt s ich efektívnym využitím. Bude slúžiť nielen Popradu a Mantove, ale aj iným mestám Európy. (Noviny Poprad)


 
 

Rekonštrukcia prístupových ciest a chodníkov v ZŠ s MŠ VagonárskaVytlačiť
 

ch3.jpg   ch5.jpg

V areáli Základnej školy s materskou školou na Vagonárskej ulici v Poprade prebieha úprava a rekonštrukcia prístupových ciest a chodníkov. „Pôvodné jestvujúce plochy prístupových ciest a chodníkov boli po 40 rokoch nevyhovujúce, nezodpovedali požiadavkám bezpečnej komunikácie,“ uviedla riaditeľka školy Adriana Oravcová. Uznesením MsZ č.198/2017 boli schválené kapitálové výdavky vo výške 95-tisíc eur na investičnú akciu „Úprava rekonštrukcia prístupových ciest a chodníkov Areál Základnej školy s materskou školou, Vagonárska 1600/4, 058 01 Poprad – Spišská Sobota“. „Je to predovšetkým o bezpečností detí - toto je zásadná priorita celej tejto investičnej akcie,“ doplnil primátor Popradu Jozef Švagerko.

Rekonštrukcia pôvodných spevnených plôch bude mať dve podoby. Prístupová komunikácia pri školskej jedálni bola zrekonštruovaná novým asfaltovým povrchom, na chodníkoch budú pôvodné betónové tvárnice nahradené zámkovou dlažbou. „Stavebné práce, ktoré započali 19.septembra, by mali byť ukončené do polovice novembra,“ uzavrela riaditeľka školy Adriana Oravcová.

 


 
 

Tretí vek sa zabávalVytlačiť
 

s7.JPG

Po roku sa opäť Tretí vek zabával.Minulú stredu popoludní sa vyše 310 seniorov z desiatich popradských denných centier stretlo v Matejovciach. Zaspomínali, zatancovali si a pobavili sa pri vystúpeniach Štefana Skrúcaného, Solus Dance Academy aj svojich vlastných členov.

Primátor Popradu Jozef Švagerko seniorom pri tejto príležitosti zaželal hlavne veľa zdravia: „Treba, aby sa ľudia stretávali, uvoľnili sa a zabudli na trápenia, ktoré staroba prináša, hlavne v zdravotnom stave. Poprad je jediné mesto na Slovensku, ktoré robí welness a ozdravné pobyty pre svojich dôchodcov. Budeme v tom pokračovať a hľadať aj nové cesty, aby mohli starší občania v našom meste dôstojne prežívať starobu. Veď život sa dôchodkom nekončí.“ Dôchodcom sa prihovoril i viceprimátor Igor Wzoš: „Tretí vek je čas, kedy chytíme druhý dych, aby sme niektoré veci mohli urobiť prvýkrát. Želám teda seniorom, aby veci, ktoré v živote doteraz nestihli, mohli urobiť v tomto čase.“

Podujatie Tretí vek sa zabáva organizoval sociálny odbor MsÚ už po 24-krát a stále patrí k najpopulárnejším programom Mesiaca úcty k starším v Poprade. Vedúca sociálneho odboru Etela Lučivjanská uviedla: „Mesto sa venuje starším po celý rok, nielen v októbri. Poskytuje im všetky druhy sociálnych služieb, ktoré mu vyplývajú zo zákona. Najvyhľadávanejšou je stravovanie seniorov. Kým v roku 2003 sme mali 125 stravníkov, dnes ich už máme vyše 1 300. Ďalej je to opatrovateľská služba, nakoľko mnohí starkí odkázaní na pomoc iných chcú ostať vo svojom prostredí, a samozrejme aj dlhodobá opatrovateľská služba, zariadenia opatrovateľskej služby a zariadenia pre seniorov.“

Viac podrobností v najbližšom vydaní týždenníka Noviny Poprad.

FOTO – Marta Marová


 
 

Mesiac úcty k starším trvá v Poprade celý rokVytlačiť
 

3.1.jpg  

Sériou kultúrno-spoločenských akcií vrcholí v Poprade séria podujatí pripravených pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Sociálny odbor v spolupráci s oddelením kultúry MsÚ v Poprade pripravili špeciálne pre seniorov koncerty vážnej a populárnej hudby, divadelné predstavenia a premietanie v kine. Vyvrcholením bol 24.ročník podujatia Tretí vek sa zabáva, ktorého sa zúčastnilo viac ako 300 seniorov z celého mesta. „Je to naša forma poďakovania seniorom za to, čo všetko urobili pre svoje rodiny, pre svoje mesto. V Poprade sa snažíme vychádzať im maximálne v ústrety, zabezpečujeme sociálne služby na naozaj vysokej úrovni a budeme v tom pokračovať a hľadať aj nové cesty, aby mohli starší občania v našom meste dôstojne prežívať starobu,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. „Mesto Poprad sa venuje svojim starším obyvateľom po celý rok, nielen v októbri. Poskytujeme im všetky druhy sociálnych služieb, ktoré mu vyplývajú zo zákona. Najvyhľadávanejšou je stravovanie seniorov. Kým v roku 2003 sme mali 125 stravníkov, dnes ich už máme vyše 1 300. Ďalej je to opatrovateľská služba, nakoľko mnohí starkí odkázaní na pomoc iných chcú ostať vo  svojom prirodzenom prostredí , a samozrejme sú to ďalšie sociálne služby ako prepravná služba, Dom s opatrovateľskou službou Xenón, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár  a zariadenia pre seniorov,“ uviedla vedúca sociálneho odboru MsÚ v Poprade Etela Lučivjanská.

dc1.jpg Už začiatkom leta dostali seniori darček v podobe nového denného centra. Bolo otvorené na Ulici Ludvíka Svobodu a ide o v poradí desiate denné centrum, ktoré mesto pre seniorov otvorilo. Nové denné centrum na sídlisku Juh si vyžiadala demografia, čo konštatoval už Komunitný plán sociálnych služieb. „V Poprade žije viac ako 7-tisíc ľudí nad 65 rokov, z toho viac ako 3-tisíc práve na sídliskách Juh. Práve preto sme sa rozhodli, že v tejto lokalite je ďalšie denné centrum nevyhnutné,“ uviedla vedúca sociálneho odboru MsÚ v Poprade Etela Lučivjanská. Denné centrum bolo otvorené v nevyužitých mestských priestoroch, ktoré naposledy slúžili ako krajčírska dielňa. Rekonštrukcia priestorov spolu s vnútorným vybavením stáli samosprávu 67 tisíc eur.

02.jpgĎalším projektom zvyšujúcim kvalitu života seniorov v Poprade bola rekonštrukcia 11 obytných jednotiek v Zariadení pre seniorov na Komenského ulici v Poprade, ktorá bola ukončená v septembri. Pri úprave ubytovacích buniek na 7. poschodí boli zrealizované pôdorysné a materiálové úpravy priestorov s účelom dosiahnuť ich väčšiu bezbariérovosť. „Došlo k úpravám hygienických jadier – kúpeľní a WC, úprave existujúceho priestoru kuchyne a výmene elektrických rozvodov v celej obytnej jednotke. Súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena starého signalizačno-komunikačného systému za nový, technologicko modernejší,“ uviedol riaditeľ Centra sociálnych služieb v Poprade Jozef Košický. Celkovo ide o štvrté zrekonštruované poschodie v objekte na sídlisku Západ, v podobnom duchu chce samospráva zrekonštruovať aj zostávajúce štyri.

Mesto Poprad v roku 2017 zároveň zvýšilo dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a s nepriaznivým zdravotným stavom a zároveň podporilo ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite. Podarilo sa to vďaka zapojeniu do  Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Mesto Poprad  ako poskytovateľ opatrovateľskej služby  postupne  získalo nenávratný finančný príspevok  na vytvorenie  pracovných miest pre opatrovateľky a od 1. novembra 2017 to bude 30 opatrovateliek na plný pracovný úväzok. V súčasnosti zabezpečuje mesto Poprad opatrovateľskú službu prostredníctvom 73 opatrovateliek.


 
 

Občianske hliadky vystrieda od budúceho roka Miestna občianska poriadková službaVytlačiť
 

Mestom Poprad uspelo s projektom „Miestna občianska poriadková služba v meste Poprad,“ ktorý bol spracovaný v rámci operačného programu Ľudské zdroje. V mesiaci október 2017 bolo samospráve doručené z MV SR rozhodnutie o schválení výšky nenávratného finančného príspevku vo výške 143 647,69,- €, čo je 95 % nákladov na realizáciu projektu a zvyšných 5 % t. j. 7 560,41,-€ bude použitých z vlastných zdrojov.

„Projekt, ktorý je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny obyvateľstva ráta so zamestnaním 6 osôb na dobu 3 rokov, ktorí budú činnosť vykonávať v koordinácii a pod dohľadom mestských policajtov. Prostredníctvom týchto osôb chceme dosiahnuť zlepšenie rizikového správania, ochrany vlastníckych práv a dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania,“ informoval náčelník Mestskej polície Poprad Štefan Šipula.

Projekt Miestnej občianskej poriadkovej služby nadväzuje na projekt občianskych hliadok, ktoré v Poprade existovali v roku 2016 a fungujú aj v roku 2017. „Projekt hliadok bol vždy na 9 mesiacov v roku a pre 4 pracovníkov. Miestna občianska poriadková služba nám umožní zabezpečiť poriadkovú službu na 3 roky nepretržite a navyše s pomocou 6 pracovníkov,“ doplnil primátor Popradu Jozef Švagerko.

Od príslušníkov miestnej občianskej poriadkovej služby sa vyžaduje, aby vzbudzovala prirodzený rešpekt a to najmä medzi rómskou komunitou a mali dobrú miestnu a osobnú znalosť danej komunity. Čaká ich trojmesačná skúšobná doba a ak by sa neosvedčili, dôjde k ich výmene. Medzi hlavné úlohy miestnej občianskej poriadkovej služby bude patriť ochrana verejného poriadku, ochrana životného prostredia, ktorá bude spočívať hlavne v nahlasovaní čiernych skládok a pod. Ich činnosť však nebude iba pri ochrane verejného poriadku, ale chceme, aby boli nápomocní aj napr. pri nastoľovaní poriadku pri vyplácaní sociálnych dávok, pri výkone práce plynárov, elektrikárov, zdravotníckej služby, aby nedochádzalo počas vykonávania ich činnosti k ich napádaniu resp. ohrozeniu.

Všetci pracovníci budú preškolení vo vymedzenom rozsahu predovšetkým z oblasti trestného práva, zákona o priestupkoch a o cestnej premávke, aby ju vedeli primerane riadiť, hlavne počas sprevádzania detí do školy a to bezpečným prechodom cez hlavnú cestu.

Príslušníci „MOPS“ budú vybavení reflexnou vestou s označením „Miestna občianska poriadková služba“, na ktorej budú mať pripnutý preukaz člena „MOPS“ s fotografiou a okrem toho budú vybavení baterkou a zastavovacím terčom pre riadenie cestnej premávky. Pracovať budú vo dvojiciach v čase od 06. do 14. hod. a od 14. do 22. hod., ale v prípade potreby budú k dispozícii aj pri zásahoch spojených s rušením nočného pokoja alebo narušením verejného poriadku aj po 22. hod. Na mestskej polícií im budú vyhotovené karty úsekov s presným rozpisom ich činností, kde a kedy sa budú zdržiavať a akú konkrétnu činnosť budú v danom úseku vykonávať. Pôsobnosť príslušníkov „MOPS“ bude na teritóriu celého mesta Poprad, no keďže v Matejovciach je najvyššie zastúpenie obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity, tak zatiaľ sú hliadky situované hlavne tam. Dôležité je uviesť, že nebudú dohliadať na verejný poriadok iba v rómskej osade na Staničnej ul., ale v celých Matejovciach, predovšetkým však na sídliskách, pri garážach a základnej škole. Mestská polícia chce uvedený projekt začať realizovať od 01. 01. 2018.


 
 
Položky 61-65 z 1322

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Sobota 24.3.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 25.3.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 26.3.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Utorok 27.3.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 28.3.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 1
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 29.3.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 30.3.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Sobota 31.3.
Cyprián - L. Svobodu 2589/74 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka