Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Univerzita tretieho veku otvára ďalší akademický rokVytlačiť
 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Mestom Poprad v akademickom roku 2017/2018 otvára ďalší ročník Univerzity tretieho veku v Poprade. Akademický rok začína 2. októbra 2017. Do oficiálneho termínu podania prihlášok bolo zaevidovaných viac ako dvesto záujemcov. V tomto týždni prebiehajú zápisy a na podanie prihlášky je stále ešte čas aj po termíne.

Cieľom Univerzity tretieho veku je na vysokoškolskej úrovni sprístupniť študujúcim nové poznatky a zručnosti z vedeckých disciplín v priamej nadväznosti na ich životné skúsenosti, záujmy a schopnosti. Študijné programy sa otvárajú v súlade s potrebami a záujmami študujúcich. V tomto akademickom roku boli z tohto dôvodu zaradené do ponuky aj nové študijné odbory. „Univerzita ponúka záujmové vzdelávanie, štúdium je trojročné a štúdium vždy prebieha iba v rámci jedného odboru. Výučba prebieha v popoludňajších hodinách, odbor Spoločenský a diplomatický protokol býva v sobotu dopoludnia. Študijné odbory a jazykové kurzy budeme otvárať v závislosti od počtu zapísaných študentov. Pokiaľ ide o zverejnenú ponuku záujmových odborov, už teraz viem, že z pôvodnej ponuky tento rok nebudeme otvárať odbory Záhradníctvo a Udržateľný svetový rozvoj. Prijímacie skúšky sa nerobia. Základný poplatok za štúdium je 100 eur na jeden rok, poberatelia dôchodkov v prípade dostatočného počtu zapísaných poslucháčov môžu využiť zľavu 30 eur,“ uviedla Katarína Zimermanová z UMB pracovisko Poprad a dodala: „Hodnotiť, ktoré odbory otvoríme alebo kde ešte váhame je dnes ťažké. Všetko bude jasné po zápise. Čakáme ešte napríklad na záujemcov o kurz španielskeho jazyka pre začiatočníkov, aby mohol byť otvorený. K odborom s najväčším záujmom študentov patria: Dejiny Slovenska so zameraním na región Spiš, Výživa a netradičné formy medicíny, Psychológia, Právo, veľmi obľúbené sú Turistika a spoznávanie regiónu Vysokých Tatier a Zdravotný telocvik. Novým odborom je odbor Cestovný ruch, verím, že si nájde veľa priaznivcov, pretože je spojený s návštevami zaujímavých miest nielen v našom meste a jeho okolí. Z kurzov je najobľúbenejší kurz anglického jazyka.“

Podmienkou prijatia na štúdium je vek nad 40 rokov a stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou. Študijný program sa otvorí iba pri dostatočnom počte záujemcov. Uchádzači o štúdium môžu súbežne študovať aj 2 študijné programy, resp. môžu so študijným odborom absolvovať niektorý z kurzov.

Ponuka študijných programov UTV v akademickom roku 2017/2018: Výživa a netradičné formy medicíny, Kvalita života seniorov v dnešnej spoločnosti, Starostlivosť o telesné zdravie – zdravotný telocvik, Psychológia, Právo, Dejiny Slovenska (so zameraním na regionálnu históriu), Spoločenský a diplomatický protokol, Záhradníctvo, Turistika a spoznávanie regiónu Vysokých Tatier, Cestovný ruch, Udržateľný svetový rozvoj, Finančná gramotnosť v 21. storočí, Kresba a maľba, Informačné a komunikačné technológie, Cudzie jazyky: anglický, nemecký, španielsky, taliansky.  


 
 

Leto prinieslo zvýšený záujem o sprievodcovské službyVytlačiť
 

V mesiacoch júl a august obslúžili pracovníci Mestskej informačnej kancelárie Poprad spolu 10 533 klientov, čo je počet porovnateľný s rovnakým obdobím v roku 2016. Turisti a návštevníci mesta mali k dispozícii okrem hlavnej prevádzky MIK v centre mesta aj dva infopointy – na popradskej železničnej stanici a v priestoroch Podtatranského múzea v Spišskej Sobote. Tretinu návštevníkov počas leta tvorili Slováci, zvyšok zahraniční návštevníci, medzi ktorými dominovali Česi, Poliaci a nemecky hovoriaci turisti. „Medzi pravidelných hostí sa zaradili izraelskí turisti. Zaznamenali sme tiež nárast turistov z krajín Beneluxu, ktorí navštívili našu krajinu vôbec po prvýkrát a boli veľmi spokojní a nadšení. MIK Poprad aj v tomto roku privítala exotických návštevníkov – napr. z Francúzskej Guyany, Mexika, Argentíny, Islandu, Surinam, Madagaskaru, či Konga,“ uviedla riaditeľka MIK Lucia Pitoňáková. Zaznamenaný bol zvýšený záujem o sprievodcovské služby. Pozitívne ohlasy od turistov i domácich zaznamenala MIK na novinky tejto sezóny - bedeker mesta Poprad, zľavové kupóny POPRADské VISITky, turistickú mapu Kvetnice, či digitálny panel so špeciálnou aplikáciou v zákazníckom centre na popradskej železničnej stanici.


 
 

Dopravno-sociologický prieskum v PopradeVytlačiť
 

Mesto Poprad v súčasnosti pripravuje dopravno sociologický prieskum, ktorý bude v popradských domácnostiach realizovaný v dňoch 09.10.2017 – 06.11.2017. Prieskum bude prebiehať formou vyplňovania anonymného dotazníka prostredníctvom vyškolených anketárov, ktorí jednotlivé domácnosti v meste navštívia. Tento prieskum bude základom pre prípravu a realizáciu opatrení v oblasti dopravy a mobility, ktoré pomôžu zlepšiť dopravnú situáciu v Poprade a prispejú k zvýšeniu kvality života v meste.

"Hlavným cieľom tohto prieskumu je zlepšenie a zefektívnenie mestskej hromadnej dopravy v meste a odstránenie pretrvávajúcich problémov. Keďže tento zámer je možné dosiahnuť iba na základe presných a pravdivých informácií od veľkej vzorky obyvateľov mesta, chceme z tohto dôvodu požiadať obyvateľov o súčinnosť a pravdivé vyplnenie dotazníka za jednotlivých členov domácností," informoval Ľubomír Hán z odd.dopravy MsÚ v Poprade.

Výsledky prieskumu poskytnú samospráve údaje o dopravnom správaní obyvateľov, ktoré budú použité pre spracovanie plánu dopravnej oblužnosti. Využijú sa prioritne pri návrhu opatrení v rámci MHD v meste Poprad ako aj pri tvorbe ďalších strategických dokumentov mesta.


 
 

Mesto Poprad pripravilo kastračný program pre túlavé mačky na sídliskáchVytlačiť
 

macky.jpg

Mesto Poprad pripravilo kastračný program pre túlavé mačky na sídliskách. Dôvodom je ich premnoženie spôsobené vhodnými podmienkami, vrátane prikrmovania zo strany niektorých obyvateľov. Snahy zakázať kŕmenie prostredníctvom VZN sa ukázali ako neúčinné a nevymáhateľné. Premnožené mačky predstavujú možné zdravotné riziko aj pre obyvateľov, keďže dokážu prenášať ochorenia prenosné na človeka. Preto samospráva pripravila reguláciu populácie túlavých mačiek prostredníctvom kastračného programu.

“V spolupráci s veterinárnym lekárom pripravujeme opatrenia na zabránenie premnoženiu tzv. ferálnych alebo pouličných mačiek, ktorých domovom a prirodzeným prostredím je ulica. Takéto mačky by sa nemali vyháňať z prirodzených skrýš pri obydliach, keďže tam majú svoje miesto a zbavujú okolie škodcov. Na základe odporúčania Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Poprad preto mesto zabezpečí odchyt, kastráciu a návrat mačiek do pôvodného prostredia,” uviedla Iveta Borňáková z MsÚ v Poprade.

„Kastrovaná mačka nemigruje v prostredí za účelom vyhľadávania partnera a rozmnožovania, čím sa znižuje riziko súbojov medzi mačkami a následných vážnych zranení, ktoré môžu končiť ťažkými infekciami až úhynom, ako takisto sa znižuje aj počet stretov mačiek s autami na ceste, ktoré často končia smrteľne. Kastráciou tak získavame mačku ktorá nie je schopná rozmnožovania. Kastrovaná mačka pevne chráni svoje teritórium a hlavne zdroje potravy, čím vytláča ostatné mačky zo svojho okolia. Rozumne vedenou kastračnou kampaňou sa teda kontroluje populácia mačiek v priestore a znižuje sa množstvo potenciálnych prenášačov parazitárnych a infekčných ochorení z čoho majú zase len úžitok obyvatelia,“ uviedol MVDr. Pavol Duroň.

Cieľom kastračného programu je znížiť počty mačiek v Poprade, najmä však na sídliskách a v blízkosti detských ihrísk,školských zariadení pre deti a mládež a zdravotníckych zariadení.

Akcia bude vykonávaná výlučne za asistencie Mestskej polície, ktorá zabezpečí v danej lokalite odchyt mačiek, ich odvoz na kastráciu a vypustenie späť do priestoru, v ktorom boli odchytené. Každá mačka po kastrácii bude označená výstrihom v tvare V na pravom uchu.


 
 

Žiadatelia o dotácie na rok 2018 musia doručiť žiadosti do 30.októbra 2017Vytlačiť
 

Znam Poprad.jpg

Mesto Poprad upozorňuje potenciálnych žiadateľov o dotácie na všeobecne prospešné služby a verejnoprospešné účely, že v zmysle Všeobecne-záväzného nariadenia č.7/2016 je žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2018 potrebné doručiť do podateľne MsÚ v Poprade v termíne najneskôr do 30.októbra 2017.

Z rozpočtu mesta Poprad sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je mesto Poprad a fyzickým osobám — podnikateľom so sídlom alebo trvalým pobytom na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť‘ na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.

Za všeobecne prospešné služby a verejnoprospešné účely sa pre potreby tohto všeobecne záväzného nariadenia považujú:

a) poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna a charitatívna činnosť‘,

b) poskytovanie zdravotníckej starostlivosti,

c) záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity,

d) vzdelávanie a výchova,

e) aktivity pre deti a mládež,

i) rozvoj telesnej kultúry a športu(podpora športových podujatí, podpora výkonnostného a vrcholového športu, podpora materiálno-technických podmienok pre rozvoj športu),

g) tvorba, rozvoj a obnova duchovných hodnôt,

h) služby na podporu regionálneho rozvoj a a zamestnanosti,

i) požiarna ochrana, civilná ochrana a ochrana zdravia obyvateľstva.

Dotácie vyčlenené z rozpočtu mesta Poprad, ktoré nie sú priamo určené pre konkrétny subjekt, osobu, účel, schvaľuje po prerokovaní žiadosti v príslušnej komisii zriadenej pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad: a) primátor mesta – do 3 500,00 €‚ b) mestské zastupiteľstvo – nad 3 5 00,00 € .

Príslušnými komisiami, ktoré prerokujú žiadosti o dotáciu, sú:

a) komisia sociálna,bytová a zdravotná (poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna a charitatívna činnosť, poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, požiarna ochrana, civilná ochrana, zdravie obyvateľstva, aktivity pre deti a mládež),

b) komisia školstva, športu a mládeže (vzdelávanie a výchova, rozvoj telesnej kultúry a športu, aktivity pre deti a mládež),

c) komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry (služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, tvorba rozvoja a obnova duchovných hodnôt, záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity, aktivity pre deti a mládež).

Dotácia z rozpočtu mesta Poprad nebude žiadateľovi poskytnutá v prípade, ak má záväzky voči mestu Poprad, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadeným mestom Poprad a obchodným spoločnostiam, v ktorých je mesto Poprad jediným spoločníkom.

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta musí byť spracovaná podľa Prílohy č. 1 k VZN č. 7/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Poprad.


 
 
Položky 61-65 z 1329

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Corrib
Levočská 26/A,
058 01 Poprad

ďalšie dni

Štvrtok 24.5.
Corrib
Levočská 26/A,
058 01 Poprad
Piatok 25.5.
Dr.Max - Jiřího Wolkera
Jiřího Wolkera (OC Kaufland),
058 01 Poprad
Sobota 26.5.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 27.5.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 28.5.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 29.5.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 30.5.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 31.5.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka