Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Občianske hliadky vystrieda od budúceho roka Miestna občianska poriadková službaVytlačiť
 

Mestom Poprad uspelo s projektom „Miestna občianska poriadková služba v meste Poprad,“ ktorý bol spracovaný v rámci operačného programu Ľudské zdroje. V mesiaci október 2017 bolo samospráve doručené z MV SR rozhodnutie o schválení výšky nenávratného finančného príspevku vo výške 143 647,69,- €, čo je 95 % nákladov na realizáciu projektu a zvyšných 5 % t. j. 7 560,41,-€ bude použitých z vlastných zdrojov.

„Projekt, ktorý je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny obyvateľstva ráta so zamestnaním 6 osôb na dobu 3 rokov, ktorí budú činnosť vykonávať v koordinácii a pod dohľadom mestských policajtov. Prostredníctvom týchto osôb chceme dosiahnuť zlepšenie rizikového správania, ochrany vlastníckych práv a dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania,“ informoval náčelník Mestskej polície Poprad Štefan Šipula.

Projekt Miestnej občianskej poriadkovej služby nadväzuje na projekt občianskych hliadok, ktoré v Poprade existovali v roku 2016 a fungujú aj v roku 2017. „Projekt hliadok bol vždy na 9 mesiacov v roku a pre 4 pracovníkov. Miestna občianska poriadková služba nám umožní zabezpečiť poriadkovú službu na 3 roky nepretržite a navyše s pomocou 6 pracovníkov,“ doplnil primátor Popradu Jozef Švagerko.

Od príslušníkov miestnej občianskej poriadkovej služby sa vyžaduje, aby vzbudzovala prirodzený rešpekt a to najmä medzi rómskou komunitou a mali dobrú miestnu a osobnú znalosť danej komunity. Čaká ich trojmesačná skúšobná doba a ak by sa neosvedčili, dôjde k ich výmene. Medzi hlavné úlohy miestnej občianskej poriadkovej služby bude patriť ochrana verejného poriadku, ochrana životného prostredia, ktorá bude spočívať hlavne v nahlasovaní čiernych skládok a pod. Ich činnosť však nebude iba pri ochrane verejného poriadku, ale chceme, aby boli nápomocní aj napr. pri nastoľovaní poriadku pri vyplácaní sociálnych dávok, pri výkone práce plynárov, elektrikárov, zdravotníckej služby, aby nedochádzalo počas vykonávania ich činnosti k ich napádaniu resp. ohrozeniu.

Všetci pracovníci budú preškolení vo vymedzenom rozsahu predovšetkým z oblasti trestného práva, zákona o priestupkoch a o cestnej premávke, aby ju vedeli primerane riadiť, hlavne počas sprevádzania detí do školy a to bezpečným prechodom cez hlavnú cestu.

Príslušníci „MOPS“ budú vybavení reflexnou vestou s označením „Miestna občianska poriadková služba“, na ktorej budú mať pripnutý preukaz člena „MOPS“ s fotografiou a okrem toho budú vybavení baterkou a zastavovacím terčom pre riadenie cestnej premávky. Pracovať budú vo dvojiciach v čase od 06. do 14. hod. a od 14. do 22. hod., ale v prípade potreby budú k dispozícii aj pri zásahoch spojených s rušením nočného pokoja alebo narušením verejného poriadku aj po 22. hod. Na mestskej polícií im budú vyhotovené karty úsekov s presným rozpisom ich činností, kde a kedy sa budú zdržiavať a akú konkrétnu činnosť budú v danom úseku vykonávať. Pôsobnosť príslušníkov „MOPS“ bude na teritóriu celého mesta Poprad, no keďže v Matejovciach je najvyššie zastúpenie obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity, tak zatiaľ sú hliadky situované hlavne tam. Dôležité je uviesť, že nebudú dohliadať na verejný poriadok iba v rómskej osade na Staničnej ul., ale v celých Matejovciach, predovšetkým však na sídliskách, pri garážach a základnej škole. Mestská polícia chce uvedený projekt začať realizovať od 01. 01. 2018.


 
 

MsÚ Poprad zavedie najnovší systém protikorupčného riadeniaVytlačiť
 

Mesto Poprad pripravuje zavedenie požiadaviek medzinárodnej normy ISO 37001, ktorá predstavuje najnovší štandard v oblasti protikorupčného riadenia. Pri jeho implementácii bude samospráva spolupracovať s Inštitútom manažérskych systémov (IMS) Ekonomickej fakulty UMB.

Norma ISO 37001 z roku 2016 bola vydaná Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu v Ženeve a na jej tvorbe sa podieľalo 37 krajín zo všetkých kontinentov. Aj keď nebola zatiaľ prijatá do sústavy slovenských technických noriem, jej medzinárodná platnosť zaručuje vydávanie certifikátov protikorupčného riadenia aj v Slovenskej republike.

„Ide o pilotný projekt v rámci SR, pretože zatiaľ žiadna organizácia u nás sa nepodujala na implementáciu požiadaviek tohto štandardu na protikorupčné manažérstvo. Tento štandard výrazne eliminuje korupčné správanie, pretože táto norma ide nad rámec požiadaviek a opatrení platnej legislatívy,“ uviedol prof. Ján Závadský z IMS Poprad.

„Verím, že do leta budúceho roka budeme mať konkrétne výsledky, aby sme mohli požiadať o certifikát a predišli akýmkoľvek podozreniam a šumom o rôznom ovplyvňovaní. Ako prví na Slovensku chceme implementovať normu, ktorá zabezpečí zavedenie výrazne nadštandardných opatrení v boji proti korupcii,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

„Táto norma je zároveň dôležitým signálom pre všetkých investorov, že v Poprade ich čaká korektné prostredie, kde sa im oplatí investovať,“ doplnil viceprimátor Igor Wzoš.

Norma ISO 37001 kladie náročné požiadavky na zvyšovanie protikorupčných opatrení. Určuje klasifikáciu rizikových zamestnancov, obchodných partnerov a projektov. Certifikácia vyžaduje celý rad opatrení nadväzujúcich na analýzu rizík, ktoré mesto musí prijať a dodržiavať.

Proces implementácie pozostáva zo 4 fáz:

1.vstupná analýza – vyhodnotenie existujúcich opatrení a stupňa plnenia požiadaviek normy, vyhodnotenie dodržiavania legislatívneho rámca v oblasti korupčného správania.

2.implementácia požiadaviek normy ISO 37001 – klasifikácia rizikových zamestnancov, obchodných partnerov a projektov, školenia zamestnancov, vypracovanie politiky a protikorupčných cieľov, vymenovanie predstaviteľa mesta proti korupcii, vypracovanie protikorupčných postupov a dokumentov.

3.predcertifikačný audit

4.certifikačný audit realizovaný nezávislým a akreditovaným certifikačným orgánom

„Mesto si na seba upletie bič. Najväčšia ťarcha je pritom na vedení mesta, ktoré musí opatrenia dodržiavať. Certifikačný orgán môže počas trojročnej platnosti certifikátu prísť a vykonať kontrolný audit, či je všetko v súlade s požiadavkami normy,“ uzavrel prof. Závadský.


 
 

Október priniesol do Popradu snehVytlačiť
 

sneh2.jpg   sneh.jpg

So začiatkom sneženia vyrazilo v nedeľu 29.októbra 2017 večer v Poprade do ulíc postupne 5 mechanizmov Správy mestských komunikácií(SMK) Poprad, ktoré pluhovali, posýpali chodníky a komunikácie medzi bytovkami. "Počas tejto noci bolo použitých spolu 22 ton posypovej soli. Momentálne prebieha dočisťovanie chodníkov, lávok, komunikácií medzi bytovými domami a ciest," uviedol v pondelok 30.októbra riaditeľ SMK Peter Fabian.


 
 

Mestskí policajti rozdávali reflexné prvky senioromVytlačiť
 

pre1.jpg   pre2.jpg

V súvislosti s očakávaným nárastom intenzity premávky na pozemných komunikáciách počas dní Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých a s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť účastníkov cestnej premávky počas sviatkov, Mestská polícia Poprad opätovne zaradila medzi svoje preventívne akcie aj rozdávanie reflexných prvkov. V nedeľu 29.októbra 2017 tieto reflexné prvky mestskí policajti rozdávali občanom pred Kostolom sv. Juraja v Spišskej Sobote, Chrámom svätého Petra a Pavla na Ulici Ústecko-orlickej, Kostolom svätého Cyrila a Metoda na Ulici L.Svobodu, Kostolom sv. Apoštola Jána v Poprade-Veľkej, Kostolom sv. Štefana v Poprade-Matejovciach a Kostolom sv. Jána Krstiteľa v Poprade-Strážach. Na uvedených miestach bolo celkovo občanom príslušníkmi Mestskej polície Poprad rozdaných 500 ks reflexných prvkov. „Používanie reflexných prvkov u chodcov a cyklistov je v tomto období životne dôležité. Chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky. Podcenenie reflexných prvkov na oblečení prináša v niektorých prípadoch až najvyššiu cenu, čím je samotný život. Je potrebné si uvedomiť, že vidieť a byť videný je životne dôležité pre vodičov, ale najmä pre chodcov a cyklistov. Veríme, že náš dobrý úmysel zvýši povedomie chodcov a účastníkov cestnej premávky o význame nosenia reflexných prvkov a prispeje k zvýšeniu bezpečnosti občanov v našom meste,“ uviedol náčelník Mestskej polície Poprad Štefan Šipula. Pre chodcov je aj veľmi riskantné a nebezpečné vchádzať na vozovku spoza stojaceho vozidla, predovšetkým na autobusových zastávkach, spomedzi zaparkovaných vozidiel a na málo osvetlených miestach. Je dôležité, aby vodiči rešpektovali práva chodcov na priechode a boli predvídaví. „Rizikovými skupinami hlavne v tomto období sú starší ľudia, ktorí sa často správajú nepredvídateľne, preto opatrnosti aj v okolí cintorínov nikdy nie je dosť. Predvídanie, prechádzanie cez cestu na miestach na to určených, vyhýbanie sa rizikovým úsekom, to všetko tiež zvyšuje bezpečnosť chodcov na ceste,“ doplnil Šipula. MsP zároveň apeluje na vodičov, aby boli ohľaduplní voči ostatným účastníkom cestnej premávky na cestách.

Príslušníci Mestskej polície Poprad vykonávajú v období sviatkov zvýšený výkon služby v okolí cintorínov so zámerom zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a zabezpečiť verejný poriadok.

foto: MsP Poprad

 


 
 

Odrazovým mostíkom olympiády je plávanie Vytlačiť
 

Hoci jedno z vrcholných športových podujatí organizovaných mestom Poprad začne tradične vo vode, rysoval sa iný variant. „Koncom septembra zavítal pod Tatry svetový pohár v cyklokrose. Plánovali sme spojiť Popradský detský pedál do novej disciplíny v rámci olympiády, do cyklistiky. Nápad presahoval rámec základných škôl, keďže mali súťažiť i škôlkari,“ rozhovoril sa referent mládeže a športu a zároveň koordinátor Športovej olympiády mesta Peter Procházka a jedným dychom dodal: „Žiaľ, areál organizátorskej školy na Vagonárskej ulici v Spišskej Sobote sa kvôli oprave chodníkov v tom čase zmenil na nepoznanie. Nabehli doň ťažké stroje a bolo vymaľované. Racionálne sme vyhodnotili, že bezpečnosť detí by to ohrozilo.“ Spomínané dôvody viedli opätovne k situácií, že olympiáda štartuje v bazéne. „Našťastie, podarilo sa nám nájsť spoločnú reč s Klubom plávania Aquacity, za čo im touto cestou ďakujem, a preteky budú. Po novom síce už nie ako súčasť Pohára olympijských nádejí, no zato s rozšíreným počtom disciplín pre mladších žiakov,“ informoval Procházka. Od aktuálneho ročníka sa môže vyvíjať formát súťaže do budúcnosti.  „Úprimne povedané, tých zmien je toľko, že sami nevieme, čo môžeme očakávať. Čas ukáže. Dôležitou skutočnosťou ale je, že popradské deti chcú športovať. Vo veľkej miere za to vďačíme trénerom a pedagógom, ktorí ich vedú,“ uzatvára Procházka z odboru školstva, mládeže a športu MsÚ Poprad. 

Program ŠOMP: 
10. november 2017 (čas, miesto, spoluorganizátor) plávanie (od 7,45 h.; Aquacity Poprad; ZŠ s MŠ Vagonárska Poprad - Spišská Sobota a KP Aquacity)
pozn.: Slávnostné otvorenie je naplánované na 9:00 hod. Vlani sa do súťaží v plávaní zapojilo
vyše sto pretekárov z 12 základných škôl.


 
 
Položky 66-70 z 1323

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Streda 25.4.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 26.4.
Dr.Max - Francisciho
Francisciho 4977/22,
058 01 Poprad
Piatok 27.4.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Sobota 28.4. - 29.4.
Dr.Max - Jiřího Wolkera
Jiřího Wolkera (OC Kaufland),
058 01 Poprad
Pondelok 30.4.
Schneider - Suchoňova
Suchoňova 3527/4,
05801 Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka