Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuality - archív

Aktuality

Z ulíc mesta vyhrabali už 26 ton lístia Vytlačiť
 

Pracovníci menších obecných služieb (MOS) už takmer mesiac čistia verejné priestranstvá v Poprade od lístia padajúceho zo stromov. Spolu 40 pracovníkov MOS vyhrabáva jednotlivé lokality opakovane v závislosti od množstva postupne opadávajúceho lístia.

Práce sa začali zametaním najviac lístím pokrytých úsekov chodníkov, postupne prišli na rad jednotlivé lokality, v prvom rade námestie v centre, námestia v jednotlivých mestských častiach, plochy na Nábreží Jána Pavla II., parčík pri Dome kultúry, úseky na Ul. Dominika Tatarku, Murgašovej, Mnoheľovej, Curie, pri Nemocnici Poprad, na Tranovského a Širokej vo Veľkej, v parku na Sobotskom námestí, na námestí v Matejovciach a inde. Koordinátorka menších obecných služieb Iveta Hazroliová z MsÚ uviedla: „Od začiatku prác na odstraňovaní lístia do začiatku tohto týždňa sme vyhrabali takmer 26 ton. Do toho nie je zarátané lístie, ktoré sme pomohli pohrabať niekoľko dni pred Pamiatkou zosnulých na cintoríne vo Veľkej.“

Vyhrabané lístie odváža spoločnosť Brantner. Kompostuje sa a vzniknutý humus sa spätne používa pri výsadbe kvetín a zelene v meste Poprad. Kým nenapadne sneh a pretrvá vhodné počasie, budú môcť odstraňovať napadané listy ešte aj v nasledujúcich týždňoch. V niektorých lokalitách spolupracovali MOS pri vyhrabávaní so  Správou mestských komunikácií a pomocníkmi z Úradu práce.

Noviny Poprad


 
 

Vianočnú výzdobu mesta Poprad skrášlia stromčeky ozdobené popradskými školamiVytlačiť
 

Vianočná výzdoba mesta Poprad bude aj tento rok bohatšia o vianočné stromčeky ozdobené vlastnoručne vyrobenými ozdobami žiakov popradských základných škôl. Malí Popradčania tak rovnako prispejú k tomu, aby ich mesto patrilo počas Vianoc k najkrajším mestám na Slovensku a aby v ňom sviatočnú atmosféru precítili všetci - domáci i turisti.

Každá základná škola (vrátane základných umeleckých škôl), pôsobiaca na území mesta Poprad, môže do tejto prehliadky zručnosti prihlásiť a vyzdobiť jeden vianočný stromček. Výzdoba môže byť individuálnym alebo kolektívnym výtvorom, pričom jednotlivé ozdoby môžu byť vytvorené ľubovoľnými technikami s prihliadnutím na ich exteriérové využitie. Na výzdobu stromčekov nemôžu byť použité priemyselne vyrábané ozdoby dostupné v obchodnej sieti. Na stromčeky môžu školy zároveň zavesiť aj želania, čo by pre ne a pre popradské deti mohlo mesto urobiť. Zdobenie stromčekov sa uskutoční priamo na Námestí sv. Egídia pod dozorom pedagogických zamestnancov dňa 9.decembra 2016 od 9:00 hod. do 12:00 hod. Stromčeky budú súčasťou výzdoby popradského námestia až do 21.decembra, kedy budú kreatívne tímy z jednotlivých škôl odmenené vecnými cenami, ktoré im venuje mesto Poprad a OZ Pre mesto. Po tomto ocenení si zapojené školy budú môcť ozdobené stromčeky previezť do svojich priestorov.


 
 

STANOVISKO NÁČELNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE V POPRADE Vytlačiť
 

STANOVISKO NÁČELNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE V POPRADE 

alebo čo neodznelo v reportáži „Pranierovali starenku“

Dňa 9.11.2016 odvysielala TV Markíza v spravodajskej relácii TV NOVINY reportáž pod názvom PRANIEROVALI STARENKU. Keďže v tejto reportáži došlo podľa nášho názoru k neobjektívnemu vykresleniu zákroku príslušníkov Mestskej polície Poprad, pre objektívne posúdenie zákroku podrobnejšie popíšeme činnosť hliadky v danej veci :

Počas hliadkovej činnosti, ktorá bola vykonávaná okrem iného aj za účelom predchádzania nedovoleného predaja, ku ktorému dochádza hlavne pred vstupom do nákupných centier ako aj na základe častého oznamovania takejto činnosti pracovníkmi dotknutých nákupných centier, bola pred vchodom do NC BILLA zistená osoba, ktorá mala rozložené orechy. Hliadka vzhľadom k tomu, že s vozidlom označenom príslušnosťou k Mestskej polícií Poprad zastavila pred vchodom do predajne na priamom výjazde od nákupného centra, kde je vysoká frekvencia vozidiel, za účelom zabezpečenia maximálnej bezpečnosti osôb použila svetelné výstražné znamenie v zmysle platných právnych predpisov. Následne prišla k staršej osobe, ktorú vyzvala na preukázanie totožnosti a preukázanie povolenia na predaj plodov z vlastnej produkcie. Hliadka MP Poprad jednala s osobou bez negatívnych emócií a s ľudským prístupom, vzhľadom k pokročilému veku a po zistení, že táto predáva svoje produkty na nepovolenom mieste, ju vyzvala, aby si zabezpečila povolenie na Mestskom úrade v Poprade a následne predávala svoje produkty na určenom trhovom mieste. Hliadka MP Poprad jej zároveň ponúkla, že ju odvezie na vozidle na Mestský úrad Poprad, za účelom vybavenia predmetného povolenia, na čo táto uviedla, že nikam nejde a radšej pôjde domov a tam predá orechy, nakoľko uznala, že má povolenie iba od mesta Košice. Počas celého rozhovoru a jednania hliadky MP Poprad nebol dôvod na zvyšovanie hlasu, nikto na ňu nekričal a jednanie s ňou bolo slušné a bol dodržaný ľudský princíp pri jednaní. Vzhľadom na vek osoby ako aj povahu priestupku bola celá vec aj vyriešená pohovorom a v kľude.

Na základe odvysielanej reportáže verejnosť nadobudla dojem, že tento zásah bol vedený neadekvátne. Skutočný priebeh udalostí by však mal poukázať na rozdiel medzi realitou a spôsobom jej spracovania pre potreby spravodajstva komerčnej televízie. Nechávame na vecnom zhodnotení verejnosti, aby si z týchto informácií vytvorila obraz o priebehu zásahu sama. Ja ako náčelník vediem svojich podriadených k slušnému jednaniu a dodržiavaniu etického kódexu pri jednaní so všetkými občanmi počas výkonu služby. Na druhej strane však zároveň vyžadujem aj plnenie úloh ako aj dodržiavanie zákonov, nariadení a iných platných právnych predpisov ako príslušníkmi MP Poprad tak aj zo strany občanov, nakoľko ako aj v tomto prípade je potrebné, aby bol uplatnený rovnaký princíp ku konaniu, nakoľko v prípade benevolentného prístupu, resp. výberu osôb, ktoré sa môžu dopúšťať protiprávnej činnosti by boli poškodení tí občania, ktorí si pri predaji svojich produktov splnia svoju povinnosť a zakúpia si za svoje peniaze povolenie a predávajú tovar na určených miestach v meste Poprad.

Zároveň ako náčelník vediem svojich podriadených k tomu, že nie je nič horšie ako keď tí, ktorí majú dohliadať na dodržiavanie zákonov, prechádzajú nevšímavo okolo miesta, kde k takémuto konaniu dochádza, čo hlavne verejnosť vníma vždy negatívne a práve na takéto nevšímavé konanie občania často kriticky poukazujú. Preto ak hliadka dôsledne vykonávala službu a všímala si aj protiprávne konania, tak to považujem za správne a ako zodpovedný výkon služby, za ktorým si plne stojím a aj priamo nesiem zodpovednosť za to, že hliadka pristúpila k jeho riešeniu. Taktiež je potrebné si uvedomiť, že ak by sme boli tolerantní k staršej osobe, ktorej by sme dovolili predávať tovar mimo určených miest, potom by aj iní mohli poukazovať, že takú činnosť chcú vykonávať aj oni a viedlo by to k podporovaniu protiprávneho konania, kde by sme za dostali znova do začarovaného kruhu, nakoľko potom by nás opätovne volali občania za účelom riešenia porušovania predpisov a zákonov.

Je dôležité poukázať aj na vyjadrenie ústrednej riaditeľky Slovenskej obchodnej inšpekcie RNDr. Machútovej, ktorá v odvysielanom príspevku informovala, že „pri kontrole by sa mal dodržať ľudský princíp“. Ako sme sa po telefonickom rozhovore dozvedeli od ústrednej riaditeľky SOI, redaktorovi TV Markíza okrem iného poskytla aj vyjadrenie, že aj SOI vykonáva kontroly osôb bez rozdielu veku ( tak ako tomu bolo aj v tomto prípade ) a taktiež, že pri riešení prihliadajú na ľudský princíp ( tak ako tomu bolo aj v tomto prípade a osoba bola riešená napomenutím a nie sankciou ), avšak toto jej vyjadrenie nebolo v reportáži odvysielané. Ako nás informovala, vyznelo to tak, ako keby SOI neriešila staršie osoby, čo v skutočnosti nie je pravda.

Toto vysvetlenie má za cieľ aspoň čiastočne poukázať na skutočné konanie príslušníkov Mestskej polície Poprad, ktorí si iba riadne a zodpovedne plnili svoje úlohy, za plného rešpektovania individuálneho a ľudského prístupu k prejednávaniu veci. Podľa nášho názoru tento obsahovo neúplný a melodramaticky vyskladaný príspevok s emotívnou hudobnou podhrávkou by nemal negovať ostatnú prospešnú prácu, ktorú príslušníci Mestskej polície Poprad každý deň odvádzajú pre zabezpečenie bezpečnosti obyvateľov ako aj návštevníkov mesta Poprad.

Štefan Šipula

náčelník Mestskej polície Poprad


 
 

Poprad má za sebou doposiaľ najväčšie opravy chodníkovVytlačiť
 

Veľkoplošné opravy mestských komunikácií a chodníkov v Poprade sa podarilo dokončiť do konca októbra. Opravených bolo viac ako 16 tisíc m2 chodníkov, čo v dĺžke predstavuje 6,5 km. Vzhľadom na rozsah opráv začali pracovníci Správy mestských komunikácií v Poprade z odstraňovaním starých poškodených asfaltových povrchov už v predstihu tak, aby boli všetky práce hotové v požadovanom termíne. „Opravy chodníkov v tejto výmere boli doposiaľ najväčšie, aké sa v Poprade realizovali. Zhotoviteľ sa zároveň v rámci súťažných podmienok zaviazal k 5-ročnej záruke na dielo,“ informoval riaditeľ SMK Peter Fabian. V rámci týchto opráv bolo zrekonštruovaných aj 407 metrov mestských komunikácií. Opravy realizované externými dodávateľmi boli v hodnote 198 249,40.-Eur. Zoznam chodníkov a mestských komunikácií vznikol na základe podnetov a požiadaviek občanov.

Okrem vyššie uvedených opráv mesto v roku 2016 zrealizovalo aj ďalšie investície do ciest a chodníkov. „V tomto roku sme už zrekonštruovali Bernolákovu ulicu v širšom centre mesta, chodník na Francisciho ulici, výrazne už pokročili práce aj na kruhovej križovatke na sídlisku JUH, pripravujeme dlhoočakávanú kruhovú križovatku Slovenského odboja/Hraničná. Cesty a chodníky sú základnou infraštruktúrou, takže na jej zveľaďovaní chceme pokračovať aj naďalej,“ doplnil primátor Popradu Jozef Švagerko.

Správa mestských komunikácií Poprad sa počas uplynulých mesiacov venovala štandardnej údržbe mestských ciest a chodníkov, ktorá zahŕňala aj tieto činnosti:

 

CHODNÍKY:

- oprava poškodenej dlažby na Sobotskom námestí,

- oprava prepadnutej zámkovej dlažby a šachty na Velickom námestí,

- oprava schodov a zábradlí v Strážach pod Tatrami,

- oprava schodov a chodníka na Tajovského ulici pri BD Kriváň,

- oprava palisád a schodov na Nám. sv. Egídia,

- oprava chodníka a výmena obrubníkov na Ul.Fraňa Kráľa,

- montáž zábradlia schodov na uliciach Okružná a Pavlovova,

- bezbariérový vstup do zariadenia OZ Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím sídliaceho v mestských priestoroch,

- oprava poškodeného zábradlia po dopravnej nehode na Ul.Fraňa Kráľa,

- výmena obrubníkov v lokalite Staré ihrisko.

 

MESTSKÉ KOMUNIKÁCIE:

- oprava dlažby na príjazdovej komunikácii k Redute na Nám.sv.Egídia,

- výmena 82 poškodených spomaľovacích prahov,

- inštalácia nového spomaľovacieho prahu na Moyzesovej ulici – za supermarketom,

- inštalácia dopravného zrkadla na Lidickej ulici v Matejovciach - na základe požiadaviek občanov,

- oprava 22 ks dažďových vpustov a 10 ks revíznych kanalizačných poklopov,

- jarné a jesenné čistenie 1500 šácht a priepustov,

- čistenie rigolov 2110 m,

- kosba zelene krajníc - vyše 310 tisíc m2.

 

CYKLOCHODNÍKY:

- oprava a náter mobiliáru - lavičiek a stolov - vedľa cyklistického chodníka ,

- opravy povrchov,

- kosba viac ako 88-tisíc m2 okolia cyklochodníkov.

 

LÁVKY:

- oprava lávky cez rieku Poprad zo Štefánikovej ulice na Ul.Jána Pavla II,

- oprava lávky cez Velický potok na Ul.Fraňa Kráľa.

 

PRÍSTREŠKY:

- oprava poškodeného prístrešku SAD v časti mesta Kvetnica,

- výmena a údržba presklenia kolonády a prístreškov v Predstaničnom parku.

 

Fotodokumentácia všetkých prác realizovaných SMK je k dispozícii na webových stránkach www.smkpp.sk .

 


 
 

Úplné uzavretie križovatky na sídlisku JUHVytlačiť
 

Z dôvodu asfaltovania budúcej kruhovej križovatky bude v závislosti od počasia v stredu 23.novembra alebo vo štvrtok 24.novembra 2016 v čase od 9:00 do 13:00 úplne uzatvorená križovatka ulíc L.Svobodu, Rázusova a Mládeže.

Z Ul.L.Svobodu budú v tomto čase na 4 hodiny vytvorené dve slepé ulice končiace pri novovybudovanej kruhovej križovatke.

Vjazd a výjazd z Rázusovej ulice v tomto čase nebude možný!

Z celej Ul. L. Svobodu bude v uvedenom čase vylúčená MHD.

Dopravu v lokalite budú riadiť príslušníci štátnej a mestskej polície.

Za porozumenie ďakujeme.

 


 
 
Položky 66-70 z 1124

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

PRIMA Lekáreň
Huszova 4994/6,
Poprad

052/789 56 60

Pondelok - Nedeľa
7:00 - 19:00

ďalšie dni

Piatok 24.2.
PRIMA Lekáreň
Huszova 4994/6,
Poprad

052/789 56 60

Pondelok - Nedeľa
7:00 - 19:00

Sobota 25.2. - 28.2.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 1.3.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 2.3.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 3.3.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:
Pri Aréne od 6.12.2016:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka