Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Rekonštrukcia prístupových ciest a chodníkov v ZŠ s MŠ VagonárskaVytlačiť
 

ch3.jpg   ch5.jpg

V areáli Základnej školy s materskou školou na Vagonárskej ulici v Poprade prebieha úprava a rekonštrukcia prístupových ciest a chodníkov. „Pôvodné jestvujúce plochy prístupových ciest a chodníkov boli po 40 rokoch nevyhovujúce, nezodpovedali požiadavkám bezpečnej komunikácie,“ uviedla riaditeľka školy Adriana Oravcová. Uznesením MsZ č.198/2017 boli schválené kapitálové výdavky vo výške 95-tisíc eur na investičnú akciu „Úprava rekonštrukcia prístupových ciest a chodníkov Areál Základnej školy s materskou školou, Vagonárska 1600/4, 058 01 Poprad – Spišská Sobota“. „Je to predovšetkým o bezpečností detí - toto je zásadná priorita celej tejto investičnej akcie,“ doplnil primátor Popradu Jozef Švagerko.

Rekonštrukcia pôvodných spevnených plôch bude mať dve podoby. Prístupová komunikácia pri školskej jedálni bola zrekonštruovaná novým asfaltovým povrchom, na chodníkoch budú pôvodné betónové tvárnice nahradené zámkovou dlažbou. „Stavebné práce, ktoré započali 19.septembra, by mali byť ukončené do polovice novembra,“ uzavrela riaditeľka školy Adriana Oravcová.

 


 
 

Tretí vek sa zabávalVytlačiť
 

s7.JPG

Po roku sa opäť Tretí vek zabával.Minulú stredu popoludní sa vyše 310 seniorov z desiatich popradských denných centier stretlo v Matejovciach. Zaspomínali, zatancovali si a pobavili sa pri vystúpeniach Štefana Skrúcaného, Solus Dance Academy aj svojich vlastných členov.

Primátor Popradu Jozef Švagerko seniorom pri tejto príležitosti zaželal hlavne veľa zdravia: „Treba, aby sa ľudia stretávali, uvoľnili sa a zabudli na trápenia, ktoré staroba prináša, hlavne v zdravotnom stave. Poprad je jediné mesto na Slovensku, ktoré robí welness a ozdravné pobyty pre svojich dôchodcov. Budeme v tom pokračovať a hľadať aj nové cesty, aby mohli starší občania v našom meste dôstojne prežívať starobu. Veď život sa dôchodkom nekončí.“ Dôchodcom sa prihovoril i viceprimátor Igor Wzoš: „Tretí vek je čas, kedy chytíme druhý dych, aby sme niektoré veci mohli urobiť prvýkrát. Želám teda seniorom, aby veci, ktoré v živote doteraz nestihli, mohli urobiť v tomto čase.“

Podujatie Tretí vek sa zabáva organizoval sociálny odbor MsÚ už po 24-krát a stále patrí k najpopulárnejším programom Mesiaca úcty k starším v Poprade. Vedúca sociálneho odboru Etela Lučivjanská uviedla: „Mesto sa venuje starším po celý rok, nielen v októbri. Poskytuje im všetky druhy sociálnych služieb, ktoré mu vyplývajú zo zákona. Najvyhľadávanejšou je stravovanie seniorov. Kým v roku 2003 sme mali 125 stravníkov, dnes ich už máme vyše 1 300. Ďalej je to opatrovateľská služba, nakoľko mnohí starkí odkázaní na pomoc iných chcú ostať vo svojom prostredí, a samozrejme aj dlhodobá opatrovateľská služba, zariadenia opatrovateľskej služby a zariadenia pre seniorov.“

Viac podrobností v najbližšom vydaní týždenníka Noviny Poprad.

FOTO – Marta Marová


 
 

Mesiac úcty k starším trvá v Poprade celý rokVytlačiť
 

3.1.jpg  

Sériou kultúrno-spoločenských akcií vrcholí v Poprade séria podujatí pripravených pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Sociálny odbor v spolupráci s oddelením kultúry MsÚ v Poprade pripravili špeciálne pre seniorov koncerty vážnej a populárnej hudby, divadelné predstavenia a premietanie v kine. Vyvrcholením bol 24.ročník podujatia Tretí vek sa zabáva, ktorého sa zúčastnilo viac ako 300 seniorov z celého mesta. „Je to naša forma poďakovania seniorom za to, čo všetko urobili pre svoje rodiny, pre svoje mesto. V Poprade sa snažíme vychádzať im maximálne v ústrety, zabezpečujeme sociálne služby na naozaj vysokej úrovni a budeme v tom pokračovať a hľadať aj nové cesty, aby mohli starší občania v našom meste dôstojne prežívať starobu,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. „Mesto Poprad sa venuje svojim starším obyvateľom po celý rok, nielen v októbri. Poskytujeme im všetky druhy sociálnych služieb, ktoré mu vyplývajú zo zákona. Najvyhľadávanejšou je stravovanie seniorov. Kým v roku 2003 sme mali 125 stravníkov, dnes ich už máme vyše 1 300. Ďalej je to opatrovateľská služba, nakoľko mnohí starkí odkázaní na pomoc iných chcú ostať vo  svojom prirodzenom prostredí , a samozrejme sú to ďalšie sociálne služby ako prepravná služba, Dom s opatrovateľskou službou Xenón, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár  a zariadenia pre seniorov,“ uviedla vedúca sociálneho odboru MsÚ v Poprade Etela Lučivjanská.

dc1.jpg Už začiatkom leta dostali seniori darček v podobe nového denného centra. Bolo otvorené na Ulici Ludvíka Svobodu a ide o v poradí desiate denné centrum, ktoré mesto pre seniorov otvorilo. Nové denné centrum na sídlisku Juh si vyžiadala demografia, čo konštatoval už Komunitný plán sociálnych služieb. „V Poprade žije viac ako 7-tisíc ľudí nad 65 rokov, z toho viac ako 3-tisíc práve na sídliskách Juh. Práve preto sme sa rozhodli, že v tejto lokalite je ďalšie denné centrum nevyhnutné,“ uviedla vedúca sociálneho odboru MsÚ v Poprade Etela Lučivjanská. Denné centrum bolo otvorené v nevyužitých mestských priestoroch, ktoré naposledy slúžili ako krajčírska dielňa. Rekonštrukcia priestorov spolu s vnútorným vybavením stáli samosprávu 67 tisíc eur.

02.jpgĎalším projektom zvyšujúcim kvalitu života seniorov v Poprade bola rekonštrukcia 11 obytných jednotiek v Zariadení pre seniorov na Komenského ulici v Poprade, ktorá bola ukončená v septembri. Pri úprave ubytovacích buniek na 7. poschodí boli zrealizované pôdorysné a materiálové úpravy priestorov s účelom dosiahnuť ich väčšiu bezbariérovosť. „Došlo k úpravám hygienických jadier – kúpeľní a WC, úprave existujúceho priestoru kuchyne a výmene elektrických rozvodov v celej obytnej jednotke. Súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena starého signalizačno-komunikačného systému za nový, technologicko modernejší,“ uviedol riaditeľ Centra sociálnych služieb v Poprade Jozef Košický. Celkovo ide o štvrté zrekonštruované poschodie v objekte na sídlisku Západ, v podobnom duchu chce samospráva zrekonštruovať aj zostávajúce štyri.

Mesto Poprad v roku 2017 zároveň zvýšilo dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a s nepriaznivým zdravotným stavom a zároveň podporilo ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite. Podarilo sa to vďaka zapojeniu do  Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Mesto Poprad  ako poskytovateľ opatrovateľskej služby  postupne  získalo nenávratný finančný príspevok  na vytvorenie  pracovných miest pre opatrovateľky a od 1. novembra 2017 to bude 30 opatrovateliek na plný pracovný úväzok. V súčasnosti zabezpečuje mesto Poprad opatrovateľskú službu prostredníctvom 73 opatrovateliek.


 
 

Občianske hliadky vystrieda od budúceho roka Miestna občianska poriadková službaVytlačiť
 

Mestom Poprad uspelo s projektom „Miestna občianska poriadková služba v meste Poprad,“ ktorý bol spracovaný v rámci operačného programu Ľudské zdroje. V mesiaci október 2017 bolo samospráve doručené z MV SR rozhodnutie o schválení výšky nenávratného finančného príspevku vo výške 143 647,69,- €, čo je 95 % nákladov na realizáciu projektu a zvyšných 5 % t. j. 7 560,41,-€ bude použitých z vlastných zdrojov.

„Projekt, ktorý je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny obyvateľstva ráta so zamestnaním 6 osôb na dobu 3 rokov, ktorí budú činnosť vykonávať v koordinácii a pod dohľadom mestských policajtov. Prostredníctvom týchto osôb chceme dosiahnuť zlepšenie rizikového správania, ochrany vlastníckych práv a dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania,“ informoval náčelník Mestskej polície Poprad Štefan Šipula.

Projekt Miestnej občianskej poriadkovej služby nadväzuje na projekt občianskych hliadok, ktoré v Poprade existovali v roku 2016 a fungujú aj v roku 2017. „Projekt hliadok bol vždy na 9 mesiacov v roku a pre 4 pracovníkov. Miestna občianska poriadková služba nám umožní zabezpečiť poriadkovú službu na 3 roky nepretržite a navyše s pomocou 6 pracovníkov,“ doplnil primátor Popradu Jozef Švagerko.

Od príslušníkov miestnej občianskej poriadkovej služby sa vyžaduje, aby vzbudzovala prirodzený rešpekt a to najmä medzi rómskou komunitou a mali dobrú miestnu a osobnú znalosť danej komunity. Čaká ich trojmesačná skúšobná doba a ak by sa neosvedčili, dôjde k ich výmene. Medzi hlavné úlohy miestnej občianskej poriadkovej služby bude patriť ochrana verejného poriadku, ochrana životného prostredia, ktorá bude spočívať hlavne v nahlasovaní čiernych skládok a pod. Ich činnosť však nebude iba pri ochrane verejného poriadku, ale chceme, aby boli nápomocní aj napr. pri nastoľovaní poriadku pri vyplácaní sociálnych dávok, pri výkone práce plynárov, elektrikárov, zdravotníckej služby, aby nedochádzalo počas vykonávania ich činnosti k ich napádaniu resp. ohrozeniu.

Všetci pracovníci budú preškolení vo vymedzenom rozsahu predovšetkým z oblasti trestného práva, zákona o priestupkoch a o cestnej premávke, aby ju vedeli primerane riadiť, hlavne počas sprevádzania detí do školy a to bezpečným prechodom cez hlavnú cestu.

Príslušníci „MOPS“ budú vybavení reflexnou vestou s označením „Miestna občianska poriadková služba“, na ktorej budú mať pripnutý preukaz člena „MOPS“ s fotografiou a okrem toho budú vybavení baterkou a zastavovacím terčom pre riadenie cestnej premávky. Pracovať budú vo dvojiciach v čase od 06. do 14. hod. a od 14. do 22. hod., ale v prípade potreby budú k dispozícii aj pri zásahoch spojených s rušením nočného pokoja alebo narušením verejného poriadku aj po 22. hod. Na mestskej polícií im budú vyhotovené karty úsekov s presným rozpisom ich činností, kde a kedy sa budú zdržiavať a akú konkrétnu činnosť budú v danom úseku vykonávať. Pôsobnosť príslušníkov „MOPS“ bude na teritóriu celého mesta Poprad, no keďže v Matejovciach je najvyššie zastúpenie obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity, tak zatiaľ sú hliadky situované hlavne tam. Dôležité je uviesť, že nebudú dohliadať na verejný poriadok iba v rómskej osade na Staničnej ul., ale v celých Matejovciach, predovšetkým však na sídliskách, pri garážach a základnej škole. Mestská polícia chce uvedený projekt začať realizovať od 01. 01. 2018.


 
 

MsÚ Poprad zavedie najnovší systém protikorupčného riadeniaVytlačiť
 

Mesto Poprad pripravuje zavedenie požiadaviek medzinárodnej normy ISO 37001, ktorá predstavuje najnovší štandard v oblasti protikorupčného riadenia. Pri jeho implementácii bude samospráva spolupracovať s Inštitútom manažérskych systémov (IMS) Ekonomickej fakulty UMB.

Norma ISO 37001 z roku 2016 bola vydaná Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu v Ženeve a na jej tvorbe sa podieľalo 37 krajín zo všetkých kontinentov. Aj keď nebola zatiaľ prijatá do sústavy slovenských technických noriem, jej medzinárodná platnosť zaručuje vydávanie certifikátov protikorupčného riadenia aj v Slovenskej republike.

„Ide o pilotný projekt v rámci SR, pretože zatiaľ žiadna organizácia u nás sa nepodujala na implementáciu požiadaviek tohto štandardu na protikorupčné manažérstvo. Tento štandard výrazne eliminuje korupčné správanie, pretože táto norma ide nad rámec požiadaviek a opatrení platnej legislatívy,“ uviedol prof. Ján Závadský z IMS Poprad.

„Verím, že do leta budúceho roka budeme mať konkrétne výsledky, aby sme mohli požiadať o certifikát a predišli akýmkoľvek podozreniam a šumom o rôznom ovplyvňovaní. Ako prví na Slovensku chceme implementovať normu, ktorá zabezpečí zavedenie výrazne nadštandardných opatrení v boji proti korupcii,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

„Táto norma je zároveň dôležitým signálom pre všetkých investorov, že v Poprade ich čaká korektné prostredie, kde sa im oplatí investovať,“ doplnil viceprimátor Igor Wzoš.

Norma ISO 37001 kladie náročné požiadavky na zvyšovanie protikorupčných opatrení. Určuje klasifikáciu rizikových zamestnancov, obchodných partnerov a projektov. Certifikácia vyžaduje celý rad opatrení nadväzujúcich na analýzu rizík, ktoré mesto musí prijať a dodržiavať.

Proces implementácie pozostáva zo 4 fáz:

1.vstupná analýza – vyhodnotenie existujúcich opatrení a stupňa plnenia požiadaviek normy, vyhodnotenie dodržiavania legislatívneho rámca v oblasti korupčného správania.

2.implementácia požiadaviek normy ISO 37001 – klasifikácia rizikových zamestnancov, obchodných partnerov a projektov, školenia zamestnancov, vypracovanie politiky a protikorupčných cieľov, vymenovanie predstaviteľa mesta proti korupcii, vypracovanie protikorupčných postupov a dokumentov.

3.predcertifikačný audit

4.certifikačný audit realizovaný nezávislým a akreditovaným certifikačným orgánom

„Mesto si na seba upletie bič. Najväčšia ťarcha je pritom na vedení mesta, ktoré musí opatrenia dodržiavať. Certifikačný orgán môže počas trojročnej platnosti certifikátu prísť a vykonať kontrolný audit, či je všetko v súlade s požiadavkami normy,“ uzavrel prof. Závadský.


 
 
Položky 76-80 z 1336

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Štvrtok 21.6.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 22.6.
Benu - Moyzesova
Moyzesova ul. 3 (Juh,
Kaufland),
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 23.6.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 24.6.
Dr.Max - 1. Mája
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 25.6.
Dr.Max - 1. Mája
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 26.6.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 27.6.
Benu - Moyzesova
Moyzesova ul. 3 (Juh,
Kaufland),
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 28.6.
Benu - Teplická cesta
Teplická cesta 4359/3 (Tesco),
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka