Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Nové kruhové križovatky na Juhu Vytlačiť
 

V Poprade vyrastie ďalšia kruhová križovatka- pôjde o združenú investíciu mesta Poprad a spoločnosti Slovnaft. Realizácia križovatky, nachádzajúcej sa na ose cesty č. I/66, v tesnej blízkosti nákupného centra Kaufland, bude riešiť dopravnú situáciu v južnom sektore mesta a je súčasťou južného dopravného mestského okruhu. Okrem toho tvorí prirodzený komunikačný vstup do mesta a je tranzitnou trasou v smere Maďarsko – Poľská republika. Je situovaná v lokalite s výrazným pohybom automobilovej dopravy, s kolíznymi napojeniami na miestne komunikácie a na vstupy k významným subjektom , ktoré sú vybavené vysokým stupňom statickej dopravnej záťaže. Je to aj miesto s častým výskytom dopravných nehôd. „Je to veľmi komplikovaný dopravný uzol. Sme preto veľmi radi, že táto združená investícia dokáže pripraviť nielen strategické napojenie na budúci obchvat, ale zároveň pomôže vyriešiť plynulosť a bezpečnosť dopravy v tejto lokalite,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

Existujúca spracovaná projektová dokumentácia riešila pôvodne súkromné záujmy investorov v tesnej blízkosti križovatky. Mesto aktívne vstúpilo do tohto procesu a po dohode s pôvodným investorom križovatky – spoločnosťou Slovnaft, bola dohodnutá zmena stavby tak, aby reflektovala záujmy mesta v tomto území a celková koncepcia bola spracovaná s ohľadom na potreby mestského dopravného systému, navrhnutého v ÚPN mesta. „Táto kruhová križovatka pozostáva vlastne z dvoch kruhových križovatiek. Ten druhý kruh bol dodatočne naplánovaný na žiadosť mesta kvôli tomu, aby sme vyriešili problémy, ktoré na vstupe do sídliska existujú. Celá križovatka je súčasťou navrhnutého vonkajšieho dopravného okruhu mesta, tak ako to rieši územný plán. My sme týmto projektom dokázali vyriešiť hneď niekoľko problémov naraz. Vyriešili sme hlavný ťah a obchvat mesta, vyriešili sme bezpečnejšiu a plynulejšiu dopravu z JUH-u do centra, vyriešili sme aj potreby investora,“ uviedol vedúci odboru priestorového plánovania a urbanizmu MsÚ v Poprade Ľuboslav Mlynarčík.

Investor súhlasil so zapracovaním požiadaviek mesta a zapracuje ich do zmeny projektovej dokumentácie. Vzhľadom na skutočnosť, že nová dokumentácia bude obsahovať všetky pripomienky a požiadavky, vyplývajúce z požiadaviek mesta, bolo rozhodnuté , že mesto združí finančné prostriedky na realizáciu predmetného diela a bude spolufinancovať túto akciu sumou v celkovej výške 400 000, - Eur, čo odsúhlasili aj poslanci na zasadnutí MsZ. Celková cena realizácie je odhadovaná na základe spracovanej štúdie na sumu 1 152 632,16, - Eur.

krizovatka.jpg

 


 
 

Parkovanie v centre Popradu bude viac ako 3 týždne bezplatnéVytlačiť
 

Od 15.decembra vstupuje do platnosti úprava parkovacieho režimu v centre mesta Poprad. Samospráva opäť vychádza v ústrety návštevníkom centra mesta, ktorí tak od tohto dátumu budú môcť po celý deň parkovať na mestských parkoviskách bez poplatkov. „Verejnosť bude mať k dispozícii celkovo takmer 1000 parkovacích miest. Mimo prevádzky budú v tomto vianočnom období rampy na parkoviskách s bezobslužným rampovým systémom ako aj parkovacie automaty,“ uviedol Peter Fabian zo Správy mestských komunikácií(SMK) v Poprade. O špeciálnom režime na parkoviskách v správe SMK budú informovať nálepky v trojjazyčnej textovej mutácii umiestnené na parkovacích automatoch. Parkoviská budú opäť spoplatnené v štandardnom režime od 8.1.2018.

Špeciálny režim na mestských parkoviskách je ústretovým krokom voči domácim i návštevníkom, ktorí budú na Námestie sv. Egídia ozdobené bohatou vianočnou výzdobou prichádzať na rôzne podujatia zimného festivalu POPRADSKĚ VIANOCE 2017, medzi ktorými nebude chýbať ani Živý betlehem. V centre Popradu je otvorené Adventné mestečko, k dispozícii bude čoskoro aj mobilná ľadová plocha. Bezplatné parkovanie je zároveň pozvánkou na prechádzku námestím či predvianočné nákupy.


 
 

Vianočný jarmok v Poprade od piatka do nedeleVytlačiť
 

Centrum Popradu bude od piatka do nedele dejiskom v poradí už 15. Tradičného vianočného jarmoku. Popradčania a návštevníci mesta sa môžu tešiť na viac ako 100 stánkov, ktoré zaplnia Námestie sv. Egídia. Na jarmoku, ktorý bude patriť najmä ľudovo–umeleckej výrobe a prezentácii ľudových tradícií sa predvedú remeselníci a predajcovia z celého Slovenska, predstavia sa aj hostia z okolitých štátov. Nebudú chýbať stánky s vianočnými dekoračnými predmetmi, výrobky z včelieho vosku, drevené a prútené výrobky, ručne fúkané a zdobené sklenené ozdoby, šité vianočné hračky, ľudovo-umelecká keramika, vianočné stromčeky, drevené betlehemy a pod. Okrem samotných stánkov sa návštevníci môžu tešiť na pestrý sprievodný program, v ktorom sa predstavia DFS VENČEK a DFS CINDRUŠKA, FS PODPOĽANEC, STARÁ ŠKOLA VAGONÁR, BOBÁŇOVCI Z TERCHOVEJ, DH TATRAMAT, zábavná skupina BRAVO, MARCELA LAIFEROVÁ a rocková skupina AYA. V sobotu dopoludnia nebude v centre Popradu chýbať ukážka pravej dedinskej zabíjačky s ochutnávkou. Na jarmoku sa ukážu aj rozprávkové bytosti na chodúliach a vodník bude strážiť svoje ryby vo fontáne. „Tradičný vianočný jarmok je jedným z 33 podujatí, ktoré sú súčasťou zimného festivalu POPRADSKÉ VIANOCE. Tento zimný festival ponúka akcie v celom meste a prinesie tak atmosféru najkrajších sviatkov roka do všetkých jeho častí,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.


jarmok.jpg


 
 

Príchod Mikuláša - kedy, kde, akoVytlačiť
 

V Poprade je už všetko pripravené na PRÍCHOD MIKULÁŠA. Veľkolepé vítanie čaká Popradčanov v utorok 5.decembra podvečer. Podujatie PRÍCHOD MIKULÁŠA spojené s rozsvietením vianočného stromčeka a celej vianočnej výzdoby mesta bude sprevádzať farebný pyromuzikálny ohňostroj. Začiatok programu na Námestí sv. Egídia, v ktorom okrem Mikuláša, čerta a anjela nebude chýbať ani Snehulienka a sedem trpaslíkov, bude o 17:00 hod. Pódium bude umiestnené vo východnej časti námestia, veľkoplošná obrazovka sa bude nachádzať vedľa OC Eterna. Príjemnú atmosféru na námestí dotvoria fotoateliéry v medzikostolí, v ktorých sa budú môcť deti odfotiť s Mikulášom, chýbať nebude ani mikulášske sladké prekvapenie pre všetky deti.

Z dôvodu použitia pyrotechniky bude v rámci preventívnych opatrení úplná uzávierka cestnej premávky v čase od 17:20 do 17:50 hod. na miestnych komunikáciách Levočská ul. – úsek od križovatky so Štefánikovou ul. po križovatku s Francisciho ul. a časťou Ulice popradskej brigády.

Z dôvodu úplnej uzávierky bude v rovnakom čase uvedená do pohotovostného režimu cestná svetelná signalizácia (Levočská – Štefánikova – J. Curie). Uzávierka ovplyvní aj vedenie liniek MHD Poprad, pričom spoj č. 39 na linke č. 1 s odchodom z autobusovej stanice o 17:30 hod. smerom na JUH III, prechádzajúci cez zastávky Dom kultúry, Sl. sporiteľňa a Levočská ul. bude vedený k nemocnici cez Francisciho ulicu. Presmerovaný cez Francisciho ul. bude aj spoj č.29 na linke č.6 s odchodom z autobusovej stanice o 17:00 hod.

Mikulášskym darčekom pre všetkých Popradčanov bude po celý deň bezplatná MHD. Vzhľadom na uzávierky ciest a očakávanú vysokú návštevnosť podujatia predstavuje MHD jednoduchšiu alternatívu dopravy na podujatie.

Mikuláš spolu s anjelom a čertom navštívili deti už cez víkend aj v jednotlivých častiach mesta. PUTUJÚCI MIKULÁŠ tak navštívil deti v Kvetnici, Spišskej Sobote, Matejovciach, Veľkej , v Strážach i na sídlisku Juh.

Príchod Mikuláša 2017.jpg


 
 

Zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Veľká a k.ú. Sp.SobotaVytlačiť
 

Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor (d'alej len ,,správny orgán") ako príslušný orgán štátnej správy na úseku pozemkových úprav v zmysle zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojitosti so zákonom č. 330/91 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon") a Mesto Poprad v rámci konania o pozemkových úpravách vykonávaných v katastrálnom území Vel'ká nariadených rozhodnutím č. j. OU-PP-PLO-2017/000464-061-UE zo dňa 20.07.2017, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 16.08.2017 zvolávajú podl'a § 24 ods. 1 zákona v spojitosti s § 26 ods. 2 zákona 71/1967  o správnom konaní v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok") ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Vel'ká (d'alej len ,,ustanovujúce zhromaždenie"), ktoré sa uskutoční 29.11.2017 (streda) o 15:00 hod. vo vel'kej zasadacej miestnosti na Mestskom úrade Poprad. 

Účastníci pozemkových úprav na ustanovujúcom zhromaždení utvárajú na obstaranie svojich spoločných záležitosti združenie účastníkov pozemkových úprav, schvália stanovy združenia a zvolia predstavenstvo ako výkonný orgán združenia.

Program:

1 . Prezentácia prítomných účastníkov pozemkových úprav v čase od 14.30 do 15.00 hod.

2. Otvorenie a schválenie programu

3. Úvod do problematiky pozemkových úprav

4. Návrh a schválenie rokovacieho poriadku

5. Vol'ba spoločnej mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

6. Návrh stanov Združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Vel'ká a ich schválenie

7. Vol'ba predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav

8. Diskusia

9. Návrh na uznesenie

10.Záver

 

Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor (d'alej len ,,správny orgán") ako príslušný orgán štátnej správy na úseku pozemkových úprav v zmysle zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojitosti so zákonom č. 330/91 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon") a Mesto Poprad v rámci konania o pozemkových úpravách vykonávaných v katastrálnom území Spišská Sobota, ktoré boli nariadené rozhodnutím č. j. OU-PP-PLO-2017/000160-009-ŠK zo dňa 25.07.2017, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 16.08.2017 zvolávajú podľa § 24 ods. 1 zákona v spojitosti s § 26 ods. 2 zákona 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok") ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Spišská Sobota (d'alej len ,,ustanovujúce zhromaždenie"), ktoré sa uskutoční 30.11.20l7 (štvrtok) o 15:00 hod. vo vel'kej zasadacej miestnosti na mestskom úrade Poprad. 

Účastníci pozemkových úprav na ustanovujúcom zhromaždení utvárajú na obstaranie svojich spoločných záležitosti združenie účastníkov pozemkových úprav, schvália stanovy združenia a zvolia predstavenstvo ako výkonný orgán združenia. 

Program:

1.Prezentácia prítomných účastníkov pozemkových úprav v čase od l4.30 do 15.00 hod.

2. Otvorenie a schválenie programu

3 .Úvod do problematiky pozemkových úprav

4. Návrh a schválenie rokovacieho poriadku

5. Vol'ba spoločnej mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

6. Návrh stanov Združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Spišská Sobota a ich

schválenie

7. Vol'ba predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav

8. Diskusia

9. Návrh na uznesenie

10. Záver

 


 
 
Položky 91-95 z 1323

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Streda 25.4.
Altea - Námestie sv.Egídia - pri ul.J.Curie
Nám. sv. Egídia 25,
Poprad

052/772 42 22

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 26.4.
Dr.Max - Francisciho
Francisciho 4977/22,
058 01 Poprad
Piatok 27.4.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Sobota 28.4. - 29.4.
Dr.Max - Jiřího Wolkera
Jiřího Wolkera (OC Kaufland),
058 01 Poprad
Pondelok 30.4.
Schneider - Suchoňova
Suchoňova 3527/4,
05801 Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka