Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Počas letných prázdnin našlo 19 psíkov z popradského útulku nový domovVytlačiť
 

Letné mesiace júl a august boli v mestskom útulku pre túlavé a odchytené psy v znamení pravidelných návštev malých i veľkých milovníkov psov. Tie pokračujú aj v septembri, ale už v menšom rozsahu. „Počas prázdnin sme mali v útulku skutočne plno, ľudia chodili prakticky od rána do večera, denne sa u nás vystriedalo aj 30 dobrých ľudí, ktorí prišli vyvenčiť psíkov,“ informoval vedúci útulku Peter Greňa. Počas leta zorganizoval útulok spolu s mestom Poprad podujatie „Namaľuj si svojho psíka“, vďaka ktorému bol plot útulku spestrený desiatkami malieb vysnívaných psíkov predovšetkým detí a ich rodičov.

„Tou najlepšou správou je fakt, že počas letných mesiacov sa nám podarilo pre 19 psíkov nájsť nový domov, od začiatku septembra sme takto potešili ďalších 6 štvornohých obyvateľov útulku,“ doplnil Greňa. V súčasnosti je v útulku 28 psov a sedem šteniatok, 15 psov je umiestnených v dočasnej opatere.

Popradský útulok ponúka pre verejnosť možnosť prísť vziať psíkov na prechádzku prakticky každý deň okrem pondelka. „Medzi pravidelnými návštevníkmi nechýbajú okrem rodín s deťmi ani organizované skupiny seniorov z Popradu, prihlásili sa nám dokonca ďalšie z blízkeho okolia, z čoho máme naozaj radosť“ uzavrel Peter Greňa. Otváracie hodiny pre verejnosť sú v utorok, stredu, štvrtok a v piatok -každý deň v čase od 13:00 do 16:00, cez víkendy od 8:00 do 14:00. Od 1.októbra bude otváracia doba pre verejnosť predĺžená cez víkendy až do 16:00.


 
 

Jesenné upratovanie v meste Vytlačiť
 

Mesto Poprad, ako každoročne, aj v roku 2016 organizuje na obvyklých miestach jesenné upratovanie. Pristavené veľkoobjemové kontajnery VOK sú určené pre občanov mesta, nie pre podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné zbavovať sa odpadov zo svojej činnosti v súlade so zákonom a na vlastné náklady.

VOK-y  sú  určené  pre občanov,  ktorí  sa   prostredníctvom nich môžu bezplatne zbavovať drobného stavebného odpadu (obklady s udržiavacích prác a pod.), objemového odpadu (napr. staré nábytky, okná dvere a pod). Počas jesenného upratovania sa môžu občania mesta bezplatne zbavovať aj konárov z údržby záhrad,  ktoré   však   nesmú   byť  ukladané  do VOK-v, ale vedľa nich, nakoľko sú následne drvené a drevná štiepka zhodnocovaná pri údržbe verejnej zelene.  Do  VOK-ov  nesmú  byť ukladané stavebné odpady (tie musí stavebník   v  súlade so stavebným rozhodnutím na vlasné náklady uložiť na riadenej skládke a mať doklad o jeho likvidácii), elektroodpad, tráva, lístie, nebezpečný odpad a pod. Veľkoobjemných odpadov, drobných stavebných odpadov, elektroodpadov, trávy, lístia,  skla a pod.  sa  môžu  občania celoročne zbavovať v zberných centrách - na Hraničnej ulici a na Ul.L.Svobodu.

Ukladanie odpadu na stanovištiach VOK-ov po skončení jesenného upratovania je považované za tvorbu divokej skládky. Dodržiavanie termínov a pravidiel pri nakladaní s odpadmi v čase jesenného upratovania bude pravidelne monitorovať Mestská polícia Poprad a v prípade ich nerešpektovania bude vyvodzovať dôsledky formou blokových pokút. Lokality, kde budú umiestnené VOK-y:

Od 23. do 30. septembra 2016 na Juhu V, VI - Ul. L. Svobodu (bytový dom Labe), Ul. Šrobárova (bytový dom Sázava), Ul. Šrobárova (pri OSBD), bytový dom Amur (parkovisko) a v Strážach - ul. P. Jilemnického (pri záhradkách), pri ihrisku, v parku, ul. Fr. Hečku, ul. Štefánska, Ul. Švermova.

Od 30. septembra do 7. októbra vo Veľkej - na uliciach Na letisko (potraviny Fresh a pri viadukte), Vodárenskej, Scherfelovej, Novej, Širokej pri učilišti, Stavbárskej, Jarmočnej a pri futbalovom štadióne a v Kvetnici pri klzisku.

Od 7. do 14. októbra na Juhu I a II - parkovisko bytový dom Antimón, za bytovým domom Váh a Bárium a v Spišskej Sobote na Ul. B. Němcovej, pri ZŠ, na Košickej ul., pri cintoríne, na Sobotskom námestí, na Nižanoch pri mostíku a na Ul. Gattingerovej.

Od 14. do 21. októbra na sídlisku Západ - na Ul. 29. augusta, pred bytovým domom Šípka, za cestnými stavbami, pri garážach (pri hoteli Olympia) a v Matejovciach na Ul. Puškinovej, Bezručovej/ J. Kráľa, v Továrenskej štvrti, Ul. Allendeho pri garážach, na Matejovskom námestí a na Lidickej ul.

Od 21. do 28. októbra v centre mesta na Hviezdoslavovej, Levočskej, Sadovej, Baníckej, Bernolákovej, Murgašovej, Okružnej ulici a na Ul. Popradskej brigády a na Juhu III na Suchoňovej, Jesennej a Záborského ul.


 
 

Mestskí policajti v Poprade si posvietili na konzumáciu alkoholu maloletými a mladistvými Vytlačiť
 

Dňa 24. 09. 2016 v čase od 22.00 hod. do 01.00 hod. dňa 25. 09. 2016 sa v Poprade uskutočnila veľká preventívno – bezpečnostná akcia zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 219/96 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a zákona č. 96/1991 Zb. o konaní verejných kultúrnych podujatí. Akcia bola vykonaná aj v spolupráci s pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, pracovníkmi Colného úradu Prešov – stanica Colného úradu Poprad a s príslušníkmi Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade.

„Kontrola bola vykonaná v 2 prevádzkach, kde bolo vykonaných celkom 27 orientačných dychových skúšok na požívanie alkoholických nápojov. Počas akcie boli na Mestskú políciu v Poprade predvedené tri mladistvé osoby pod vplyvom alkoholických nápojov, kde najvyššie požitie alkoholických nápojov bolo zistené u osoby a to 0,85 mg/l /cca 1,77 promile. Po zistení totožnosti a zadokumentovaní protiprávnych konaní boli osoby prepustené. Vec bude ďalej riešená orgánmi príslušných obcí podľa miesta trvalého pobytu v správnom konaní za účasti pracovníkov sociálnej kurately príslušných ÚPSVaR,“ uviedol náčelník Mestskej polície v Poprade Štefan Šipula.

Okrem samotných maloletých a mladistvých venovali zasahujúce zložky pozornosť aj jednotlivým prevádzkam. V jednej prevádzke boli za porušenie zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, príslušníkmi mestskej polície uložené 3 blokové pokuty vo výške 75,- €, za umožnenie požívania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov. V tej istej prevádzke bolo pracovníkmi RÚVZ so sídlom v Poprade zistené porušenie zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, za čo bola na mieste uložená sankcia a zároveň v tejto prevádzke bolo pracovníkmi Colného úradu Prešov – stanica Colného úradu Poprad zistené porušenie § 3 ods. 1 Zákona č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Aj vzhľadom k zisteným okolnostiam bude Mestská polícia v Poprade v takýchto rozsiahlych preventívno – bezpečnostných akciách naďalej pokračovať.


 
 

Popradčania pomohli vytvoriť slovenský rekordVytlačiť
 

Spolu 3593 ľudí sa v piatok 23.9.2016 zapojilo do pokusu o zápis do Slovenskej knihy rekordov, ktorý bol spojený s celonárodnou zbierkou pre nevidiacich a zrakovo postihnutých BIELA PASTELKA 2016. Zámer zapojiť čo najväčší počet ľudí do chôdze s bielou paličkou na trati dlhej 15 metrov bol výsledkom spolupráce s ambasádorom podujatia - olympionikom Matejom Tóthom, ktorý na olympiáde v Riu "vychodil" pre Slovensko zlato. Slovenský rekord sa podarilo vytvoriť najmä vďaka Popradčanom, ktorých sa do tejto aktivity zapojilo 477 – najviac na celom Slovensku. Na ďalších miestach skončili Prešov (444), Topoľčany (344), Trnava (328), Nitra (323), Svidník (313),Banská Bystrica (302), Košice (263), Bratislava (211), Žilina (209), Martin (193) a Trenčín (186). Certifikát o zápise do Slovenskej knihy rekordov a pohár pre mesto Poprad s najvyšším počtom účastníkov odovzdal komisár Slovenských rekordov Igor Svitok zástupkyni ÚNSS Petre Ajdariovej.

Podporiť Bielu pastelku je možné do 31. decembra na účet verejnej zbierky SK11 3100 0000 0040 3001 6204, SMS v hodnote 2 na 820 alebo on-line cez  stránku www.bielapastelka.sk .

ĎAKUJEME!


 
 

Júl v Poprade prekvapilVytlačiť
 

Mestská informačná kancelária mesta Poprad vybavila počas prázdninových mesiacov na všetkých svojich pracoviskách – v centre mesta, na železničnej stanici a v Spišskej Sobote - spolu 16 555 návštevníkov. Pre zaujímavosť - len pracovisko MIK v centre Popradu obslúžilo v mesiaci júl spolu 6007 a v auguste dohromady 5077 osôb - v porovnaní s tým istým obdobím uplynulého roka ide o nárast o 954 vybavených klientov len na pracovisku na Námestí sv. Egídia. Leto v Poprade tak prinieslo z pohľadu cestovného ruchu prekvapenie – mesiac júl návštevnosťou prekonal august , čo sa v minulosti nestávalo. „Kým v júli dominovali návštevníci zo Slovenska(39%) a z Českej republiky(33%),  v auguste už prevládali Slováci(53%). Klientom sme v kancelárii v centra mesta vyšli v ústrety predĺžením prevádzkovej doby v týždni až do 20.-tej hodiny, novinkou v porovnaní s uplynulou sezónou bolo zriadenie infopointu v Spišskej Sobote, ktorý vznikol v spolupráci s Podtatranským múzeom v Poprade. Pracovníci infopointu vítali účastníkov vyhliadkových jázd turistického vláčika a pozývali ich do jednotlivých inštitúcií, ktoré je možné na Sobotskom námestí navštíviť,“ informovala riaditeľka Mestskej informačnej kancelárie mesta Poprad Lucia Pitoňáková.

Pre porovnanie – za celý rok 2015 vybavila MIK 33 331 klientov.

Mimoriadne pestré bolo národnostné zloženie klientely na pracovisku na železničnej stanici, kde počas letných mesiacov obslúžili 4200 cestovateľov z rôznych krajín – nevynímajúc návštevníkov z Brazílie, Singapúru, Hong Kongu, Indie, Turecka, Malajzie či Austrálie a Kanady.

Záujem návštevníkov Popradu sa už tradične sústreďoval na získavanie informácií o meste, o vysokých Tatrách, Slovenskom raji či aquaparkoch. Česká klientela sa často pýtala na možnosť vybaviť si preukaz na cestovanie vlakmi zdarma, či obzrieť si pôvodné miesta bývalých vojenských kasárni, kde mnoho z návštevníkov slúžilo na základnej vojenskej službe. Turisti z USA a Kanady mnohokrát spojili svoju dovolenku s hľadaním svojich koreňov aj v našom regióne. Zvykli sme si už aj na otázky ohľadom možností kúpania sa v plesách, či stanovaní vo vysokých nadmorských výškach,“ informoval Rastislav Hudec z informačnej kancelárie.

„S letom sme spokojní. Toľko ľudí v Poprade – aj čo sa týka všetkých akcií organizovaných mestom alebo pod našou záštitou – toľko ľudí na námestí si naozaj nepamätám , jedine v zime počas príchodu Mikuláša. Som rád, že sa osvedčila aj pobočka informačnej kancelárie v Spišskej Sobote , ktorá množstvom vybavených návštevníkov ukázala svoje opodstatnenie,“ zhodnotil primátor Popradu Jozef Švagerko.


 
 
Položky 101-105 z 1184

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 26.5.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 27.5.
Adus-centrum, Námestie sv.Egídia
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 28.5.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Pondelok 29.5.
Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 30.5.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka