Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Cyklotrasa cez mesto povedie z východu na západ Vytlačiť
 

Mesto Poprad pokračuje v budovaní cyklistických chodníkov, ktoré podporia cyklodopravu ako jeden z najdostupnejších a najekologickejších spôsobov dopravy. Zámerom je vybudovať cyklochodník od západu na východ popri rieke Poprad - od napojenia na jestvujúci cyklochodník pri vodnej kaskáde na sídlisku Západ až po čističku odpadových vôd na východnej hranici katastra mesta.

Výstavba nového cyklochodníka je rozdelená do 4 etáp:

1.etapa: ČOV - čerpacia stanica OKTAN,

2.etapa: čerpacia stanica – Aquacity Poprad,

3.etapa: Aquacity Poprad - veľká kruhová križovatka,

4.etapa: veľká kruhová križovatka – napojenie na jestvujúcu cyklotrasu pri vodnej kaskáde.

Projekt cyklochodníka bol spracovaný v zmysle prerokovaných zmien a doplnkov územného plánu. Ako prvý by sa mal dočkať realizácie úsek od veľkej kruhovej križovatky pri mestskom úrade po Aquacity. „Túto časť sme vybrali zámerne, pretože z hľadiska technického aj majetkovo-právneho sa javí ako najrýchlejšie realizovateľná a predpokladáme, že bude aj najviac využívaná obyvateľmi. Máme už spracovaný projekt pre územné rozhodnutie aj stavebné povolenie, momentálne prebieha inžinierska činnosť, ktorá zabezpečuje všetky dokladové časti , aby sme projekt mohli podať na vydanie územného rozhodnutia,“ uviedol vedúci odboru urbanizmu a priestorového plánovania MsÚ Ľuboslav Mlynarčík.

Požiadavka na finančné prostriedky na budovanie prvej časti cyklochodníka bola zahrnutá už do návrhu rozpočtu na rok 2017 s tým, že samospráva sa bude uchádzať aj o prostriedky zo zdrojov EÚ.

Celá trasa cyklistického chodníka je vedená v blízkosti rieky Poprad. Súčasťou jeho výstavby budú aj vyvolané investície - revitalizácia peších trás okolo rieky, revitalizácia osvetlenia, revitalizácia jestvujúcich detských ihrísk pri trase, ktoré by mali byť riešené formou odpočinkových zón. „Chceme, aby cyklochodník cez mesto bol osvetlený, preto to budeme riešiť nielen rekonštrukciou jestvujúceho osvetlenia, ale aj doplnením nových osvetľovacích telies,“ doplnil Ľ.Mlynarčík.

„Tento cyklochodník by mal slúžiť nielen na aktívny oddych, ale zároveň by to mala byť aj bezpečná trasa pre tých, ktorí bicykel používajú ako dopravný prostriedok do práce či do školy. Chodník z východu na západ bude strategickou osou, na ktorú sa postupne môžu pripájať ďalšie trasy a napojenia. Už teraz riešime napojenie na hlavnú stanicu, napojenie na Námestie sv.Egídia, do Spišskej Soboty a ďalšie,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

Popradský cyklochodník zo západu na východ by sa mal pri čističke odpadových vôd na východnej hranici katastra mesta Poprad napojiť na plánovaný cyklochodník z Veľkej Lomnice a stať sa súčasťou cyklotrasy okolo Tatier.


 
 

Mesto Poprad podporí športové kluby dotáciami vo výške 470 000.-EurVytlačiť
 

Mesto Poprad podporí športové kluby v meste dotáciami vo výške 470 000.-Eur. Podporu v tejto výške schválili poslanci na svojom zasadnutí 23.februára 2017.Mestu bolo doručených celkom 32 žiadostí.

Mestu Poprad bolo predložených 7 žiadostí o poskytnutie dotácií na športovú činnosť prioritných klubov pre žiacke a mládežnícke kategórie a kategórie dospelých (HK Poprad, s.r.o., HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD, Basketbalová akadémia mládeže Poprad, Futbalový klub Poprad, ŽHK POPRAD ). Basketbalová akadémia mládeže Poprad požiadala o dotácie pre mládež a pre družstvo žien dvoma samostatnými žiadosťami a Futbalový klub Poprad požiadal o dotácie pre športovú činnosť družstiev dospelých a športovú činnosť mládeže tiež dvoma samostatnými žiadosťami.

Okrem uvedených športových klubov požiadalo o dotáciu aj občianske združenie KROKUS EXTREM SPORT TEAM na projekt slovenského horolezca Petra Hámora Himalayadventure MMXVII, ktorého hlavným cieľom je výstup na poslednú ním nezdolanú osemtisícovku, siedmu najvyššiu horu sveta Dhaulágiri Himal. Jeho neprehliadnuteľné úspechy sa neoddeliteľne spájajú s mestom Poprad, ktoré úspešne reprezentuje doma i v zahraničí.

Jednotlivé žiadosti posudzovali členovia komisie školstva, športu a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad. Požiadavky športových klubov boli v celkovej výške 1 265 000,–€ (HK Poprad, s.r.o., HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD, Basketbalová akadémia mládeže Poprad, Futbalový klub Poprad, ŽHK POPRAD) a 90 890,–€ na ostatné športové kluby. Rozpočet na činnosť športových klubov bol schválený vo výške 470 000,– €. Na základe tejto analýzy členovia komisie školstva, mládeže a športu navrhli rozdeliť túto sumu v súlade so zásadami rozdeľovania finančných prostriedkov pre športové kluby v roku 2017 nasledovným spôsobom:

HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 59 000,– €  na žiacke a mládež.kategórie

HK Poprad, s.r.o. 137 500,– €  družstvo dospelých

Futbalový klub Poprad   136 500,– €

- v tom žiacke a mládežnícke kategórie 89 000,– €

- v tom družstvá dospelých 47 500,– €

Basketbalová akadémia mládeže Poprad 80 500,– €

- v tom žiacke a mládežnícke kategórie 41 000,– €

- v tom družstvo žien 39 500,– €

ŽHK POPRAD 10 000,– €

KROKUS EXTREM SPORT TEAM 5 000,– €

Ostatné športové kluby 41 500,– €

SPOLU 470 000,– €

Cieľom Mesta Poprad v roku 2017 je naďalej podporovať športové kluby v súlade s prijatou Koncepciou rozvoja športu v meste Poprad. Podporovaním športových klubov sa vytvára u mládeže vzťah k  zdravému životnému štýlu,  pohybovým aktivitám a vytvárajú sa podmienky pre rast budúcich úspešných mladých reprezentantov. Športovci jednotlivých športových klubov reprezentujú nielen svoje kluby, ale aj Poprad doma i v zahraničí. V porovnaní s uplynulým rokom bolo malým klubom vyčlenených 15% z prerozdelenej sumy, čo v praxi znamená nárast o viac ako 100%. O konkrétnom prerozdelení súm pre malé športové kluby rozhodne komisia školstva, športu a mládeže pri MsÚ.


 
 

Zmenu a doplnok ÚPN 2016 poslanci MsZ neschválili!Vytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad neschválilo najdôležitejší dokument z pohľadu ďalšieho rozvoja mesta - Zmenu a doplnok 2016 Územného plánu (ÚPN) 2016 mesta Poprad, ktorá zásadným spôsobom vytvárala predpoklady na zastavenie stagnácie a naštartovanie rozvoja mesta.. Práce na tomto dokumente trvali jeden a pol roka. Samospráva ho prerokovávala s inštitúciami, ale podrobne aj s verejnosťou. Viceprimátor Pavol Gašper, ktorý materiál predkladal, konštatoval, že do zmeny a doplnku ÚPN bolo zahrnutých aj približne 150 nových pripomienok zo strany občanov. Doteraz platný ÚPN bol schválený v roku 1998, v roku 2003-4 sa uskutočnila väčšia aktualizácia.

Na zastupiteľstvo prišli i občania, ktorí mali výhrady k dokumentu. Poslanci im udelili slovo. Denisa Vozáková zo Spišskej Soboty hovorila predovšetkým o problémoch v lokalite Walltech,Štefan Péter poukazoval na preťaženú lokalitu bývalých Stavomontáží, Teplickej a Stavbárskej ulice, Ján Vaľko z OZ Popradčania za čistejšie životné prostredie popísal krok, ktoré OZ podniklo a zdôraznil: „Návrh zmeny a doplnku ÚPN nerieši problémy občanov z tejto lokality, hrozí ďalšie rozširovanie Schule.“ Dodatočne v priebehu rokovania vystúpil s pripomienkami aj zástupca záhradkárov.

Svoj názor vyjadrili tiež poslanci. Vladimír Lajčák povedal: „Je to obrovský materiál, zdá sa mi celkovo dobrý a v podstate zostalo veľmi málo nevyriešeného. Nepozdáva sa mi pre 3-4 malé veci neprijať takýto zásadný materiál.“ 1. viceprimátor Igor Wzoš vypracovanú zmenu a doplnok pokladá za kvalitné a posúvajúce mesto v plánovaní o 10-20 rokov: „Mesto Poprad už dlhé roky bojuje so stagnáciou, počet obyvateľov dlhodobo klesá. Tento návrh aktualizácie ÚPN mohol byť jedným z vážnych nástrojov, ako tento stav zmeniť. To, že nebol prijatý v plnom znení je veľmi veľká škoda pre občanov mesta.“ Štefan Pčola objasnil, prečo hlasoval proti: „Mne sa nepozdávali procesné postupy, na naše otázky neboli jasné odpovede. Vážim si prácu tímu, ktorý na zmene a doplnku pracoval, ale môj názor je, že v tejto chvíli stačila digitalizácia ÚPN a riešenie dopravy a hlavne venovanie sa podrobne po určitých častiach, nie v takom veľkom celku.“

Konečné hlasovanie bolo 11 hlasov za, 8 proti. Viceprimátor P. Gašper uviedol: „Je mi ľúto, že dnes poslanci neschválili predkladaný materiál a hlavne boli proti tí poslanci, ktorí sedeli v laviciach, keď sa odsúhlasili problémové záležitosti, voči ktorým vystúpili občania na dnešnom rokovaní. V podstate zakonzervovali existujúci stav.“

Primátor Popradu Jozef Švagerko považuje situáciu za patovú, nechce v nej nechať občanov a verí, že sa poslanci k dokumentu ešte vrátia.

Ďalšie podrobnosti k tejto téme čítajte v najbližšom vydaní týždenníka Noviny Poprad. 

(mar)


 
 

Zámenu pozemkov v Kvetnici poslanci neschváliliVytlačiť
 

Poslanci na štvrtkovom zasadaní neschválili zámenu pozemkov rekreačného areálu v Mlynčekoch vo vlastníctve mesta za pozemky v Kvetnici vo vlastníctve spoločnosti Danmir s doplatkom vo výške 61 600 eur v prospech tejto firmy. Podľa znaleckých posudkov ide o rozdiel medzi hodnotou zamieňaných nehnuteľností – 194 tis. eur v Kvetnici oproti 132 400 eur v Mlynčekoch. Zámena mala vyriešiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod komunikáciami, chodníkmi a verejnou zeleňou v tejto mestskej časti.

Spoločnosť Danmir odkúpila kvetnické pozemky, ktoré zahŕňajú aj jedinú prístupovú cestu k tamojším bytovkám. Keď pred približne deviatimi rokmi zanikal liečebný ústav v Kvetnici, pozemky rozpredávala likvidačná komisia. Primátor Popradu Jozef Švagerko povedal: „Prečo si vtedy mesto neuplatnilo nároky u likvidátora, ale teraz musíme riešiť minulosť. Verím, že poslanci, ktorí hlasovali proti, prídu s nejakými možnosťami, ako situáciu riešiť. Občanom zostáva odkázať, aby si pozreli, ako poslanci hlasovali a prečo nepodporili tento návrh.“ V minulosti nebolo zriadené ani žiadne vecné bremeno na právo prechodu a prejazdu. Primátor nechce nechať obyvateľov Kvetnice ako rukojemníkov stavu, ktorý nespôsobili a stále verí, že sa nájde riešenie.

Predseda klubu opozičných poslancov Štefan Pčola, ktorý zámenu nepodporil, si nie je istý, či mesto vyčerpalo všetky právne možnosti: „Niekoľkokrát sme sa stretli spolu s poslankyňou Annou Schlosserovou s obyvateľmi Kvetnice. Chceli sme spoznať situáciu. Som toho názoru, že nie sú jasne zdokladované a vysvetlené vlastnícke práva a ak existuje možnosť, že vlastníci bytov budú zapísaní ako vecné bremeno na tej ceste, počkajme, kým vyčerpáme všetky právne možnosti.“ Takúto eventualitu uviedol na MsZ viceprimátor Pavol Gašper: „Uplatnenie vecného bremena zo zákona by však vyriešilo iba prejazd a parkovanie pre vlastníkov dotknutých bytov. Žiadna ďalšia osoba by tam nemohla ani prechádzať.“

Za schválenie zámeny hlasovalo 9 poslancov, 7 proti, zdržali sa 2, nehlasoval 1. (mar)


 
 

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úpravVytlačiť
 

Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán Štátnej správy na úseku pozemkových úprav a Mesto Poprad v rámci konania o pozemkových úpravách vykonávaných v katastrálnom území Poprad, ktoré boli nariadené mrozhodnutím d. j. OU-PP-PLO-20 1 6 I 003021 -0 I0-MA zo dňa 04.10.2016, opätovne zvolávajú ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Poprad (d'alej len ,,ustanovujúce zhromaždenie"), ktoré sa uskutoční 29.03.2017 (streda) o 15:00 hod vo vel'kej zasadacej miestnosti na Mestskom úrade Poprad. Učastníci pozemkových úprav na ustanovujúcom zhromaždení utvárajú na obstaranie svojich spoločných záležitostí združenie účastníkov pozemkových úprav, schvália stanovy združenia a zvolia predstavenstvo ako výkonný orgán združenia.

 
 


 
 
Položky 101-105 z 1229

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Benu - Moyzesova
Moyzesova ul. 3 (Juh,
Kaufland),
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Streda 22.11.
Benu - Moyzesova
Moyzesova ul. 3 (Juh,
Kaufland),
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 23.11.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Piatok 24.11. - 25.11.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 26.11. - 27.11.
Benu - Moyzesova
Moyzesova ul. 3 (Juh,
Kaufland),
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 28.11.
Benu - Teplická cesta
Teplická cesta 4359/3 (Tesco),
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 29.11.
Dr.Max - Námestie sv.Egídia
Námestie svätého Egídia 16/37,
058 01 Poprad

052/285 85 89

Pondelok - Piatok
7:30 - 17:00

Sobota - Nedeľa
zatvorené

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka