Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Oprava schodov v centre mestaVytlačiť
 

sch1.jpgSpráva mestských komunikácií(SMK) v Poprade začala s opravou schodov na Námestí sv.Egídia. "Musíme ísť až do podložia, ktoré bolo zvetralé a nedokázalo udržať dlažbu. Tým dochádzalo k jej uvoľňovaniu a lámaniu," informoval riaditeľ SMK Peter Fabian. V prípade priaznivých poveternostných podmienok by oprava oboch horných schodísk v medzikostolí mala byť hotová do polovice mája. Okrem opravy podložia bude úplne vymenená aj dlažba.


 
 

Novinka na mestskom úrade - infokiosk s vyvolávacím systémomVytlačiť
 

18194594_1464944756882998_7519890610631741586_n.jpg

Novinkou vybavenia Mestského úradu v Poprade bude od utorka 2.mája 2017 nový informačný kiosk vo vestibule MsÚ. Zahŕňa v sebe dve funkcie – vyvolávací systém do rýchlej zóny a zároveň prehľadný navigačný informačný systém poskytujúci návštevníkom informácie o lokalizácii jednotlivých pracovísk ako aj kontaktoch na ich pracovníkov. „Je to moderný informačný systém, ktorý by mal pomôcť občanom zjednodušiť orientáciu na mestskom úrade a zároveň v maximálnej možnej miere zefektívniť vybavovanie potrebnej agendy,“ informoval primátor Popradu Jozef Švagerko. V pravej časti obrazovky je časť venovaná vyvolávaciemu systému, v ktorej sa nachádzajú najčastejšie vyhľadávané agendy a požiadavky občanov. Tie boli vyselektované po 2 mesiacoch prevádzky rýchlej zóny na základe reálnych potrieb ľudí prichádzajúcich na mestský úrad. Po zvolení oblasti – napríklad osvedčovanie dokumentov – získa návštevník lístok s číslom, ktoré si následne odsleduje na LED paneli nad rýchlou zónou. V samotnej rýchlej zóne sú k dispozícii 4 plne obsadené pracoviská, ktoré následne obslúžia klientov V ľavej časti obrazovky infokiosku sa nachádza komplexný orientačný plán celého mestského úradu, ktorý dokáže navigovať občana na konkrétne oddelenia alebo za konkrétnymi pracovníkmi MsÚ. 
Infokiosk vo vybavení mestských úradov nie je žiadnou novinkou, avšak kombinácia navigačného informačného systému a vyvolávacieho systému je výnimočná. „Bola to naša špecifická požiadavka, aby bola integrovaná informačná rovina a vyvolávací systém. Podľa našich informácií je to vôbec prvá inštalácia takéhoto kombinovaného systému na Slovensku,“ informoval prednosta MsÚ Róbert Bujalka. Komplexná dodávka informačného a vyvolávacieho systému vrátane príslušných školení pre jeho administráciu stála samosprávu 18 476,43.-eur. Celý systém je nadimenzovaný tak, aby bolo možné jeho rozšírenie o ďalšie funkcionality v rámci úradu.


 
 

Po dvoch rokoch ožila fontána na sídlisku JUH Vytlačiť
 

f1.jpg

Mesto Poprad uviedlo do prevádzky prvé dve z troch fontán, ktoré prevádzkuje. Zrejme najočakávanejšie bolo spustenie fontány na sídlisku Juh pri Kostole sv. Cyrila a Metoda. Atypická fontána v tvare kvetu bola mimo prevádzky dva roky. Spôsobili to prívalové dažde, ktoré úplne poškodili riadiaci systém fontány a následne aj jej čerpadlá. „Už na jeseň minulého roka boli odborne spôsobilou firmou poškodené prvky vymenené a v snahe minimalizovať možnosť opätovného zaplavenia technológie bola betónová šachta vyústená nad úrovňou terénu. Oprava fontány stála spolu 19 985,04.-eur. V testovacom režime bola fontána odskúšaná už v októbri 2016 a následne zazimovaná. V pondelok 1.mája o 9:00 bola fontána na sídlisku JUH opäť spustená do riadnej letnej prevádzky,“ uviedla Iveta Borňáková z odboru správy majetku MsÚ v Poprade. Fontána bude v prevádzke podľa nasledujúceho harmonogramu:

od 1.5. do 31.5. : 9:00 - 19:00,
od 1.6. do 31.8. : 9:00 - 20:00,
od 1.9. do 31.10 : 9:00 - 18:00.

Samospráva zároveň vyzýva rodičov, aby zvýšili dozor nad ratolesťami hrajúcimi sa v blízkosti tejto fontány. Deti bez dozoru často vstupujú priamo do stredu fontány a riskujú zranenie pri možnom páde na šmykľavom povrchu a kontakte s tryskami fontány. Voda vo fontáne nie je pitná.

Okrem fontány na sídlisku JUH bola do prevádzky uvedená aj fontána na Námestí sv. Egídia. Posledná mestská fontána – mimoriadne obľúbená „chodníková“ fontána nachádzajúca sa pred Arénou Poprad – je na prevádzku pripravená a fungovať začne v priaznivejších poveternostých podmienkach. 

 


 
 

Stanovisko mesta Poprad k medializovaným informáciám o odpredaji bytu A.Krotákovi Vytlačiť
 

Dňa 4.5.2017 boli v denníkoch Nový čas a Plus 1 deň uverejnené informácie o odpredaji nájomného bytu hokejistovi a poslancovi MsZ mesta Poprad Arne Krotákovi. Vzhľadom na spôsob spracovania poskytnutých informácií, uverejňujeme fakty v plnom znení:

Mestský nájomný byt bol Arne Krotákovi pridelený dňa 22.5.2006 a to na dobu neurčitú na základe odporúčania Komisie sociálnej a bytovej pri MsZ mesta Poprad a na základe uznesenia Mestskej rady v Poprade konanej dňa 18.5.2006. Pri prideľovaní bytu sa prihliadalo na osobitný zreteľ, nakoľko A. Kroták v tom čase reprezentoval mesto Poprad v ľadovom hokeji.

V roku 2016 požiadal A. Kroták o prevod vlastníctva bytu.

Mesto Poprad predalo byt A.Krotákovi v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného zákona, môže vlastník domu previesť byt, ktorého nájomcom je fyzická osoba, do vlastníctva len tomuto nájomcovi, ak nie je nájom bytu dohodnutý na určitý čas. Keďže v danom prípade bol kupujúci nájomcom uvedeného bytu od 01.06.2006 a nájom bol uzatvorený na dobu neurčitú, podmienku prevodu splnil.

Podľa uvedeného zákona je vlastník domu povinný uzavrieť s nájomcom bytu, ktorý požiadal o prevod vlastníctva bytu do 31.12.2016, zmluvu o prevode vlastníctva bytu do dvoch rokov od doručenia žiadosti, pričom cenu bytu, pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku je povinný vypočítať podľa § 18, § 18a ods. 1 a § 18b. V opačnom prípade môže nájomca bytu podať návrh na súd, aby uložil splnenie tejto povinnosti. Na odkúpenie mal teda Kroták zákonný nárok.

Kúpna cena bytu a pozemku pod bytovým domom bola vypočítaná v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Podrobný výpočet ceny bytu je uvedený na strane č. 3 zverejnenej zmluvy o prevode vlastníctva bytu č. 16-01-5631-3782/012, e.č.316/2016. Okrem uvedeného bolo mesto povinné poskytnúť zrážku 30% z ceny bytu podľa §18 ods.4 uvedeného zákona a podľa § 18b ods. 3 a VZN č. 3/1999 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov , čl. IV ods. 2b) ďalšiu zľavu 10% z ceny bytu, ak uhradí celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy. Uvedené zľavy aj s odkazmi na príslušné ustanovenia zákona sú podrobne uvedené na strane 4 v článku VII predmetnej zmluvy.

Pre kúpu bytu A. Krotákom boli splnené zákonom stanovené podmienky, a to že bol nájomcom bytu na dobu neurčitú a požiadal o odkúpenie bytu. Mesto bolo povinné za zákonom stanovených podmienok a za zákonom stanovenú cenu byt odpredať. Za rovnakých podmienok pri splnení zákonom stanovených podmienok a za zákonom stanovenú cenu bolo v predmetnom bytovom dome k dnešnému dňu odpredaných 30 bytov.

V prípade odkúpenia bytu A.Krotákom nevznikol konflikt záujmov, pretože zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ktorý o tomto pojednáva, sa nevzťahuje na nakladanie s majetkom obce, ktoré upravujú osobitné predpisy.

 


 
 

V Poprade začala kosba verejnej zeleneVytlačiť
 

Mesto Poprad začalo v utorok 9.mája 2017 s prvou kosbou trávnatých plôch v správe mesta. „Keďže trávy a buriny sú najrozšírenejšími a najväčšími alergénmi v mestskom prostredí, kosbou verejných priestranstiev sa snažíme eliminovať ich negatívny dopad na zdravie obyvateľov,“ uviedla Zuzana Čákyová z oddelenia životného prostredia MsÚ v Poprade. Povinnosť zabezpečiť kosbu na svojich pozemkoch majú aj ostatní vlastníci trávnatých plôch na území mesta.

Verejná zeleň v správe mesta je rozdelená do dvoch zón. V prvej zóne sa nachádzajú predovšetkým námestia a parky v jednotlivých častiach mesta, ktoré sú kosené v pravidelných približne dvojtýždňových intervaloch. Prvá zóna, s ktorej kosbou sa začalo dnes, by mala byť v prípade priaznivého počasia pokosená do konca tohto týždňa. Začiatkom budúceho týždňa začne kosba druhej zóny, v ktorej sú všetky zostávajúce lokality. Druhá zóna bude v závislosti od počasia pokosená do 14 dní od jej začatia. Celkovo by mala byť kosená 3 - 4x ročne.

Kosenie plôch vykonáva pre mesto spoločnosť Brantner s. r. o. Poprad.


 
 
Položky 121-125 z 1322

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Sobota 24.3.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 25.3.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 26.3.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Utorok 27.3.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 28.3.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 1
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 29.3.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 30.3.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Sobota 31.3.
Cyprián - L. Svobodu 2589/74 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka