Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Nové parkovisko pri bytovom dome Erbium sa stavať nebudeVytlačiť
 

Mestu Poprad bola dňa 22.12.2015 podaná petícia rodičov detí navštevujúcich Materskú školu pri ZŠ na Ul. Mládeže 2349/5 v Poprade, v ktorej žiadali mesto o zrušenie zámeru vybudovať parkovisko pri bytovom dome ERBIUM na sídlisku JUH I v Poprade. Parkovacie plochy mali byť situované na pozemkoch vo vlastníctve mesta, v priestore medzi obytnými domami ERBIUM, SELÉN a CÉR, polyfunkčným objektom na Ul. Ludvíka Svobodu súp. č. 4992 a súp. č. 2689 a pozdĺž oplotenia areálu MŠ Mládeže. Argumentovali tým, že parkovisko je plánované pred oknami tried a spální, čo spôsobí rušenie vyučovania a poobedňajšieho spánku detí. Ďalej poukazovali na to, že detí budú počas pobytu na detskom ihrisku vystavené výfukovým plynom z áut. Na základe zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Poprad zaslalo podávateľke petície výzvu na odstránenie nedostatkov petície. Dňa 19.01.2016 boli jej nedostatky odstránené. Mesto Poprad v súvislosti s vybavovaním petície prekontrolovalo podpisové hárky priložené k petícii. Ich kontrolou bolo zistené, že petícia obsahovala 7 podpisových hárkov, na ktorých sa nachádzalo spolu 101 podpisov. Z tohto počtu neboli vzaté do úvahy 4 podpisy.

Pri vybavovaní petície sa prihliadalo aj na podnety občanov mesta, odporúčanie Komisie výstavby a majetku pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad a výsledky rokovaní. Na základe doterajších zistení bolo skonštatované, že nie je v záujme mesta situovať parkovisko do lokality, kde by svojim umiestnením mohlo spôsobiť zníženie kvality života občanov a rovnako aj detí navštevujúcich materskú školu. Nakoľko snahou mesta je predovšetkým utvárať zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov mesta, rovnako tak zabezpečiť pohodlie a kvalitu bývania svojich občanov, mesto ustúpilo od realizácie parkoviska vo vyššie uvedenom priestore a bude hľadať náhradné riešenia.  


 
 

Poprad, Vysoké Tatry a Zakopane chcú spoluprácu v novej podobeVytlačiť
 

Po víkendovom stretnutí slovenského a poľského prezidenta v našich veľhorách, sa nedali zahanbiť ani predstavitelia miest Zakopané, Vysoké Tatry a Poprad. Témou pondelkového pracovného stretnutia v Poprade bolo zintenzívnenie vzájomnej spolupráce.

Primátor Zakopaného Leszek Dorula zdôraznil, že mestá na oboch stranách Tatier spája nielen toto horstvo, ale tiež folklór, tradície, zimné športy, v mnohom aj kuchyňa, ale v posledných rokoch sa do popredia dostáva i budovanie cyklotrás: „Trojstranná spolupráca je vítaná. Očakávame spoločné podujatia pre všetkých obyvateľov a budeme načúvať ich iniciatívam.“ Primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš zašiel do minulosti, kedy sa v roku 2003 začali stavať základy spolupráce všetkých troch miest. Po rokoch ju však treba oživiť a prehodnotiť. Dodal: „Najreálnejšie vidím spoluprácu v oblasti infraštruktúry, mládeže, školstva, športu, kultúry, ktorú by sme vedeli realizovať v krátkom časovom horizonte s napojením na čerpanie eurofondov.“ Mesto V. Tatry spracovalo už 7 spoločných cezhraničných projektov miest V. Tatry a Zakopané, 5 bolo zrealizovaných a týkali sa predovšetkým cyklotrás. Tie plánujú, takisto, ako aj mesto Poprad, ďalej rozširovať. Dobrým príklad z minulosti je Tatranská lyžiarska liga, ktorá funguje doteraz. Mestá očakávajú, že k zdarným aktivitám sa môže zaradiť Podtatranský polmaratón, ktorý minulého roku zaznamenal pod Tatrami výborný ohlas. Jeho súčasťou by mala byť opäť aj súťaž O NAJŠPORTOVEJŠIU RODINU, v ktorej by mohli mať už tento rok zastúpenie všetky tri mestá. Samosprávy sa dohodli tiež na intenzívnejšej výmene informácií o kultúrnom a spoločenskom dianí ako dobrom základe pre budúcu vzájomnú účasť na najväčších akciách jednotlivých miest.

Iniciatívu novej podoby vzájomných vzťahov v súčasnosti vyvinulo hlavne mesto Poprad. Primátor Jozef Švagerko zhrnul, že do jedného mesiaca chcú zmapovať terajší stav spolupráce a za každé mesto určia 2 zástupcov do spoločnej komisie. „Vieme povedať, čo majú jednotlivé mestá naplánované v súčasnosti a kde sú spojnice, v ktorých by sme dokázali rozvíjať medzinárodnú spoluprácu.“ 


 
 

Mestskí policajti predviedli 12 mladistvých pod vplyvom alkoholuVytlačiť
 

Dňa 26.02.2016 v čase od 22:00 do 01:00 hod. sa uskutočnila na teritóriu mesta Poprad preventívno – bezpečnostná akcia zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 219/96 Z. z. o ochrane  pred zneužívaním alkoholických nápojov ako aj pátrania po hľadaných osobách a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti.

Počas akcie bolo na Mestskú políciu v Poprade predvedených celkom 12 mladistvých osôb pod vplyvom alkoholických nápojov, kde najvyššie požitie alkoholických nápojov bolo zistené u osoby a to 0,75 mg/l (cca 1,5 promile alkoholu v krvi). Medzi predvedenými osobami bolo aj jedno dievča vo veku 16 rokov, u ktorého bolo zistené požitie alkoholických nápojov 0,43 mg/l (cca 0,9promile alkoholu v krvi). Po zistení totožnosti a zdokumentovaní protiprávnych konaní boli osoby odovzdané rodičom. Vec bude ďalej riešená orgánmi obce v správnom konaní za účasti pracovníkov sociálnej kurately príslušných ÚPSVaR.

Aj vzhľadom k zisteným okolnostiam Mestská polícia v Poprade bude aj naďalej pokračovať v takýchto preventívno – bezpečnostných akciách. 

                                                                                                  Štefan Šipula

                                                                                           náčelník MsP Poprad

 


 
 

Správa mestských komunikácií začala s čistením ulíc od posypuVytlačiť
 

V sobotu 27.2.2016 začala Správa mestských komunikácií(SMK) v Poprade s postupným čistením chodníkov a ciest od inertného posypového materiálu. S čistením sa začalo aj napriek tomu, že predpokladaný dátum ukončenia zimnej údržby je stanovený až na 15.marca 2016, pričom presný dátum ukončenia stanoví riaditeľ organizácie až vzhľadom na klimatické podmienky.

„Do ulíc už postupne nasadzujeme traktory so zametacími metlami, ktoré využívajú najmä vlhké počasie a zníženú prašnosť na čistenie od zimného posypu. Po mechanizmoch príde na rad ručné dočistenie a odvoz vyzametaného materiálu,“ informoval riaditeľ SMK Peter Fabian. Každoročne takto z ulíc mesta SMK odvezie desiatky ton materiálu. Ten sa však už vzhľadom na znečistenie zeminou a ďalším odpadom nedá opätovne použiť a bude vyvezený na skládku.  


 
 

Požiar na Levočskej ulici Vytlačiť
 

       

V areáli Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia(ZSSOBP) na Levočskej ulici začal v stredu 2.marca 2016 popoludní horieť uzavretý objekt bývalých sociálnych bytov III.kategórie. Oheň sa v unimobunkách rozšíril veľmi rýchlo a vplyvom silného vetra začal poškodzovať vedľa stojacu nocľaháreň(ZSSOBP). „Hrozilo rozšírenie požiaru na ďalšie blízke objekty, mali sme tu plynovú kotolňu, objekty pod napätím, dosť komplikovaný začiatok požiaru. Keďže budovu už nebolo možné zachrániť orientovali sme sa na evakuáciu obyvateľov vedľajšej budovy a ochladzovanie objektu,“ informoval veliteľ zásahu hasičov Marián Lopúch.
Vzhľadom na vážnosť danej udalosti bola mestom o 16.-tej hodine vyhlásená mimoriadna situácia. Z objektu boli evakuovaní všetci jeho obyvatelia. „Mesto Poprad zabezpečilo núdzové ubytovanie pre všetkých ľudí pôvodne ubytovaných v nocľahárni na Levočskej ulici. V spolupráci so Slovenským Červeným krížom im bude zabezpečená strava. Po definitívnom uhasení požiaru v areáli a po posúdení stavu objektu nocľahárne rozhodneme o ďalšom postupe“, uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

Video zo zásahu si môžete pozrieť TU.  

* aktualizované 4.3.2016*

Polícia v Poprade dňa 02.03.2016 večer zadržala osobu, ktorá je podozrivá z podpálenie neobývaného objektu na Levočskej ulici. Ide o Popradčana vo veku 49 rokov. Podozrivý muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia a sú s ním vykonávané potrebné procesné úkony.

Bezdomovci sa vrátili do nocľahárne

Dnes t.j. v piatok 4.3.2016 o 18:00 zasadal krízový štáb mesta Poprad.Oddelenie správy majetku MsÚ v Poprade informovalo, že ubytovacia časť Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia je po požiari vedľajšej budovy zo statického hľadiska po posúdení statikom bezpečná.Bola vykonaná revízia elektroinštalácií, na základe ktorej bolo konštatované, že je možné opätovné pripojenie k distribučnej sieti.Na základe uvedených skutočností primátor mesta Poprad Jozef Švagerko rozhodol o ukončení evakuácie a návrate 35 občanov z núdzového ubytovania späť do ubytovacej časti objektu nocľahárne.  

ODVOLANIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Po splnení úloh a opatrení počas mimoriadnej situácie vykonaných v súlade s §3b zákona NR SR č.42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva a z dôvodu ukončenia záchranných prác odvolal primátor mesta Jozef Švagerko v zmysle §15 ods. 1 písm.j) zákona NR SR číslo 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva mimoriadnu situáciu na území mesta Poprad dňa 8.3.2016 k 12:00 hod. 


 
 
Položky 121-125 z 1045

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Nedeľa 25.9.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 26.9.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 27.9.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 28.9.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Štvrtok 29.9.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 30.9.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka