Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Mesto vyhlásilo dobrovoľnú finančnú zbierku na pomoc útulku pre psovVytlačiť
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Poprad schválili vyhlásenie dobrovoľnej finančnej zbierky na spolufinancovanie nákladov spojených s prevádzkovaním Mestského útulku pre psov Poprad.Snahou mesta pri zabezpečovaní prevádzky útulku je neustále skvalitňovanie poskytovaných služieb a zlepšovanie životných podmienok prichýlených psov. Viac finančných prostriedkov dá mestu priestor na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb – od poskytovania kvalitnejšieho krmiva, kvalitnejšej starostlivosti až po možné investície do opráv a rekonštrukcie priestorov útulku. Vyzbierané finančné prostriedky nebudú použité na úhradu nákladov na mzdy pracovníkov útulku.

číslo účtu: 000000-5078065878/0900

IBAN: SK1309000000005078065878

BIC: GIBASKBX

Mesto Poprad prevzalo útulok pre psov do svojej správy dňa 1. 9. 2015, dovtedy bolo prevádzkovanie útulku zabezpečované na základe zmluvy s externým prevádzkovateľom.

Okamžite po prevzatí útulku pristúpilo mesto k realizácii nevyhnutných opráv a k zabezpečeniu skvalitnenia služieb poskytovaných útulkom.

Do 14. 10. 2015 sa zrealizovalo:

- oprava kovaní, dvierok a mreží na kotercoch,

- zabezpečenie kovových skríň pre bezpečné uloženie krmiva,

- vybratie a odvoz mulčovacej kôry a štiepky,

- vysypanie a spevnenie makadamu,

- položenie trávnika vo výbehu pre šteňatá,

- 1. etapa deratizácie,

- sfunkčnenie umývadiel, WC,

- dokúpenie a namontovanie elektrických radiátorov a elektrických prietokových

ohrievačov vody,

- vymaľovanie kancelárie a jej vybavenie nábytkom,

- vybavenie priestorov lekárničkou, hasiacimi prístrojmi,

- zabezpečenie pitnej vody pre zamestnancov,

- prestrešenie výbehov v kotercoch.

 

 


 
 

Bezplatná mediačná poradňa pre PopradčanovVytlačiť
 

Mesto Poprad a mediátori Mediačného centra Poprad zapísaní v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR podpísali dňa 06.októbra 2015 Memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je vzájomná spolupráca, podpora a šírenie povedomia o možnosti riešenia konfliktných situácii pomocou mediácie. V súlade s textom memoranda sa obe strany dohodli na zriadení mediačnej poradne, v ktorej budú mediátori k dispozícii obyvateľom mesta Poprad každý prvý štvrtok v mesiaci, vždy v čase od 14:00 do 16:00 v priestoroch MsÚ v Poprade. Prvá mediačná poradňa bola otvorená už 5.novembra 2015. „Cieľom našej vzájomnej spolupráce je zabezpečiť lepší prístup k spravodlivosti  prostredníctvom alternatívnej možnosti riešenia sporov, t.j. formou mediácie a zabezpečiť efektívnejšiu vymožiteľnosť práva pre obyvateľov mesta Poprad. Mediátori pomôžu sporiacim sa stranám reflektovať súčasný stav a poukázať na právne následky ich rozhodnutí. Mediácia nie je zameraná na minulosť, ale pomáha riešiť súčasný stav so zameraním na zachovanie budúcich dobrých vzťahov. Naši mediátori sa spolu s mestom Poprad ako otvorenou a zodpovednou samosprávou budú zároveň snažiť zabezpečovať primárnu prevenciu v oblasti prevencie kriminality a sociálno-patologických javov v školskom prostredí realizovaním prevenčných programov školskej a rovesníckej mediácie,“ uviedla Dagmar Tragalová, riaditeľka Mediačného centra Poprad. Zo vzájomnej spolupráce samosprávy a mediátorov by mali profitovať v prvom rade samotní obyvatelia mesta. „Na mediácii je dôležité, že dokáže súperenie zmeniť na spoluprácu, že dokáže zlepšiť komunikáciu medzi obomi stranami a zlepšiť vzájomné vzťahy. Aj preto verím, že tak ako sa osvedčila bezplatná právna poradňa, ktorú zabezpečujú mestskí právnici pre Popradčanov každú prvú stredu v mesiaci v čase od 14.00 do 16.00, tak si svojich klientov nájde aj bezplatná mediačná poradňa,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

Mesto Poprad a Mediačné centrum Poprad budú o svojich spoločných aktivitách informovať prostredníctvom svojich webových portálov.

Spory, ktoré možno riešiť mediáciou:

- susedské spory (obťažovanie hlukom, prachom, dymom, odpadmi, zvieratami),

- konflikty občanov so susediacimi inštitúciami, reštauráciami, dopravcami či obecným úradom,

- rodinnoprávne spory (úprava vzájomných rodičovských práv, výživne, bezpodielové spoluvlastníctvo, generačné nedorozumenia),

- obchodné záväzkové spory (vzťahy medzi podnikateľmi),

- environmentálne konflikty,

- spory vzniknuté z pracovnoprávnych vzťahov,

- spory vzniknuté v školskom prostredí (spojené so šikanovaním, záškoláctvom, ohováraním, konflikt učiteľ – rodič, učiteľ žiak a pod.).


 
 

Testovací psí pisoár na JUH-uVytlačiť
 

Psy v Poprade majú svoj prvý verejný pisoár. Popradská samospráva pripravila 3-mesačnú testovaciu prevádzku zariadenia, o ktorého umiestnení rozhodla verejnosť prostredníctvom ankety na webovom sídle mesta. V čase od 10. do 15.novembra v nej vyjadrilo svoj názor 106 osôb, ktoré svoje hlasy rozdelili takto: 

Starý JUH - 35 hlasov

JUH III - 27

Centrum - 16

Západ - 16

Veľká - 6

Spišská Sobota - 5

Matejovce - 1

 

 

Na základe výsledkov ankety bol testovací pisoár inštalovaný vo víťaznej lokalite.

„Psí pisoár má jednoduchú konštrukciu a vhodným umiestnením dokáže ochrániť detské ihriská a ostatnú občiansku vybavenosť či zeleň od psieho značkovania. V prípade, že sa toto zariadenie osvedčí a stretne s pozitívnou odozvou, je samospráva pripravená inštalovať ho aj na ďalšie miesta v meste,“ uviedol prednosta MsÚ v Poprade Róbert Bujalka.

Psie toalety sú súčasťou komplexnej koncepcie chovu psov v meste Mesto Poprad. V rámci nej už samospráva prevzala do svojej správy útulok pre túlavé psy a vyhlásila tiež dobrovoľnú finančnú zbierku na spolufinancovanie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku. Prostredníctvom vyškolených pracovníkov mestskej polície mesto tiež zriadilo aj odchytovú službu.  V zmysle rôznych cieľových skupín (napr. školy) je realizovaný vzdelávací program zameraný najmä na problematiku zberu psích exkrementov a ich dopadu na človeka a životné prostredie. V jeseni začali tiež pravidelné stretnutia v útulku, na ktorých má verejnosť možnosť venovať sa nielen venčeniu psíkov z útulku ale pod odborným dohľadom aj ich výcviku. Koncepciu chovu psov v meste samospráva spracovala v spolupráci s odborníkmi, občianskymi združeniami a kynologickými klubmi pôsobiacimi na území Popradu.

 


 
 

Samospráva vychádza v ústrety obyvateľom pri jesenných brigádachVytlačiť
 

Mesto Poprad prichádza s ponukou pre spoločenstvá bytových domov, ktoré v tomto čase organizujú brigády na vyčistenie okolia bytových domov. Samospráva si túto aktivitu pri zveľaďovaní prostredia veľmi cení a preto týmto aktívnym obyvateľom mesta ponúka bezplatný odvoz vyhrabaného lístia a trávy. „Keďže mesto spravuje niekoľko tisíc metrov štvorcových zelene a pri takom rozsahu nie je možné zabezpečiť okamžité vyčistenie a vyhrabanie všetkých plôch, každú pomoc zo strany obyvateľov, ktorým záleží na vzhľade mesta privítame. Pre spoločenstvá a bytové domy, ktoré si zorganizujú takéto brigády, vieme zabezpečiť odvoz vyhrabanej trávy a lístia,“ uviedla Daniela Polaštiková z oddelenia životného prostredia MsÚ v Poprade. „Odpad je najlepšie uložiť do vriec a následne potom nahlásiť telefonicky na číslach 052/7167 258, 7167 254, 7167 263 alebo mailom alebo osobne na MsÚ, odbor výstavby, oddelenie životného prostredia. Po nahlásení bude takto zhromaždený odpad odvezený bezplatne,“ doplnila Polaštiková. Padajúcemu lístiu venuje samospráva pozornosť už od polovice októbra, odkedy bolo prostredníctvom malých obecných služieb (MOS) vyhrabaných a odvezených viac ako 40 ton lístia. Čistili sa cintoríny Veľká, Sp. Sobota, Matejovce a Stráže, ďalej Námestie sv. Egídia, Sobotské námestie, Velické námestie a v meste Poprad ulice J. Curie, Alžbetina, Murgašova, D. Tatarku, 1. mája, Hviezdoslavova, Mnoheľova, Nábrežie J.Pavla II., Zvarov park, okolie Domu kultúry, Slovenského odboja, časť Huszovej ulice a veľká kruhová križovatka. Popri hrabaní lístia sa súbežne zametajú aj chodníky. Keďže lístie padá priebežne, pracovníci MOS sú operatívne nasadzovaní postupne v rôznych častiach mesta. 


 
 

Popradskí škôlkari opäť na ľadeVytlačiť
 

Deti z popradských materských škôl sú opäť na ľade. Populárny prípravný výcvik v korčuľovaní pre materské školy mesta Poprad pripravila samospráva v súlade s koncepciou rozvoja športu v meste Poprad, ktorej jedným z cieľov je podpora športovania najmladšej vekovej kategórie. S výukou korčuľovania u najmenších detí začali v Poprade už pred dvomi rokmi. O tento výcvik, ktorý prebieha na Zimnom štadióne mesta Poprad a v zimných mesiacoch aj na ľadovej ploche pri Aréne Poprad, je od začiatku veľký záujem. „V minulom školskom roku sa do projektu zapojilo 9 materských škôl a výcvik absolvovalo 241 detí,“ informoval Jozef Pavlík z Odd. školstva, mládež a športu MsÚ v Poprade. Skúsení tréneri Eugen Nahalka a Pavol Majchrovič začali nový školský rok na ľade 14.septembra výcvikom detí z materských škôl na Vagonárskej a Podtatranskej ulici. Do projektu sa v tomto roku zapojilo opäť 9 materských škôl. Mesto Poprad v spolupráci s HK Poprad na základe prihlášok predpokladá, že kurz absolvuje približne rovnaký počet detí ako vlani.


 
 
Položky 141-145 z 1045

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Pondelok 26.9.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 27.9.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 28.9.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Štvrtok 29.9.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 30.9.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 1.10.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 2.10.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 3.10.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka