Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

V Poprade pribudne monitorovacia stanica SHMÚVytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo prenájom pozemku na zriadenie stacionárnej monitorovacej stanice na monitoring kvality ovzdušia. Samospráva aj vzhľadom na snahu riešiť situáciu v časti mesta Veľká, v ktorej niektorí obyvatelia poukazujú zníženú kvalitu ovzdušia v okolí jestvujúcich priemyselných prevádzok, rozhodla o umiestnení meracej stanice na pozemku vo vlastníctve mesta práve vo Veľkej. „Teším sa, pretože my sme po ukončení mediácie v prípade SCHULE sľúbili, že pôjdeme do monitorovania ovzdušia. Táto stanica nám pomôže nielen vo vzťahu k SCHULE ale napríklad aj k železnici a ďalším podnikom. Aby sme dokázali veci vyhodnocovať a riešiť ďalej,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

O vyčlenenie a prenájom pozemku požiadalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, Odbor ochrany ovzdušia, Námestie Ľ. Štúra 1, 812/35 Bratislava. Kvalitu ovzdušia zisťuje a hodnotí ministerstvom poverená organizácia Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý pre tento účel využíva hlavne výsledky monitorovania zariadeniami staníc Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO). Nakoľko táto sieť v súčasnosti nepokrýva celé územie SR, má SHMÚ v rámci Operačného programu pre kvalitu životného prostredia 2014-2020 príležitosť rozšíriť NMSKO o ďalšie monitorovacie stanice a Poprad by mal byť jednou z navrhovaných lokalít.


 
 

Mestskí policajti rozdávali reflexné prvkyVytlačiť
 

V súvislosti s očakávaným nárastom intenzity premávky na pozemných komunikáciách počas dní Sviatku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých a s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť účastníkov cestnej premávky počas sviatkov Mestská polícia Poprad zaradila medzi svoje preventívne akcie aj rozdávanie reflexných prvkov. V nedeľu 23.októbra tieto reflexné prvky mestskí policajti distribuovali pred kostolmi v Poprade na sídlisku Juh, vo Veľkej, Spišskej Sobote a v Matejovciach.

„Používanie reflexných prvkov u chodcov a cyklistov je v tomto období životne dôležité. Chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky. Podcenenie reflexných prvkov na oblečení prináša v niektorých prípadoch až najvyššiu cenu, čím je samotný život. Je potrebné si uvedomiť, že vidieť a byť videný je životne dôležité pre vodičov, ale najmä pre chodcov a cyklistov. Veríme, že náš dobrý úmysel zvýši povedomie chodcov a účastníkov cestnej premávky o význame nosenia reflexných prvkov a prispeje k zvýšeniu bezpečnosti občanov v našom meste,“ uviedol náčelník Mestskej polície Poprad Štefan Šipula. Pre chodcov je aj veľmi nebezpečné vchádzať na vozovku spoza stojaceho vozidla, predovšetkým na zastávkach MHD, spomedzi zaparkovaných áut a na neosvetlených miestach. Je dôležité, aby vodiči rešpektovali práva chodcov na priechode a boli predvídaví. „Rizikovými skupinami hlavne v tomto období sú starší ľudia, ktorí sa často správajú nepredvídateľne, preto opatrnosti aj v okolí cintorínov nikdy nie je dosť. Predvídanie, prechádzanie cez cestu na miestach na to určených, vyhýbanie sa rizikovým úsekom, to všetko tiež zvyšuje bezpečnosť chodcov na ceste,“ doplnil Šipula. Zároveň apelujeme na vodičov, aby boli ohľaduplní voči ostatným ľuďom na cestách.

Príslušníci Mestskej polície Poprad pripravujú na obdobie blížiacich sa sviatkov zvýšený výkon služby v okolí cintorínov so zámerom zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a zabezpečiť verejný poriadok.


 
 

Byty bude stavať víťazná firma z BardejovaVytlačiť
 

Víťazom obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Poprad – Juh IV sa po vyhodnotení komisiou menovanou primátorom na vyhodnotenie súťažných návrhov, stala spoločnosť GMT projekt z Bardejova. Do súťaže, ktorá bola ukončená v prvej polovici októbra 2016, sa prihlásili traja uchádzači, z ktorých jeden nesplnil predpísané podmienky súťaže. Viceprimátor Popradu, predseda komisie Pavol Gašper podčiarkol: „S vysokým náskokom zvíťazila firma, s ktorou teraz rokujeme o technickom doriešení samotnej stavby aj celého územia.“

Prenájom sa týka približne 3100 m2 nachádzajúcich sa v trojuholníkovom cípe pri Suchoňovej ul. na sídlisku Juh. Poslanci ho schválili na dobu určitú 50 rokov za nájomné vo výške 2 €/m2/rok v celkovej výške 6 202 € ročne. Spoločnosť GMT projekt prenájom získala za účelom výstavby a užívania bytových domov s bytmi a technickou vybavenosťou, ktoré budú spĺňať podmienky zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, takisto o Štátnom fonde rozvoja bývania, ako aj ďalšie podmienky stanovené mestom.

Poslanci Štefan Pčola a Miroslav Glevaňák by boli privítali zastavovaciu štúdiu, pretože ich zaujímalo hlavne riešenie parkovania a dostatočného priestoru pre výstavbu, keďže víťazná spoločnosť navrhla 7 podlažnú bytovku, ale sú úvahy o 4 podlažnej. O týchto podrobnostiach však bude samospráva s víťazom ešte rokovať, keďže podlažnosť nebola záväznou podmienkou obchodnej verejnej súťaže. Primátor Popradu Jozef Švagerko uviedol: „Jednoznačnou podmienkou je získanie štátnych prostriedkov zo ŠFRB, aby mesto potom mohlo ďalej disponovať s tými bytmi. Schválenie prenájmu bolo prvým krokom a ideme ďalej. Výstavba v tejto lokalite bola plánovaná už v minulosti, teraz sme vyčlenili len malú časť a budeme hľadať čo najlepšie riešenie pre ľudí, ktorí tam budú bývať, aby neprišli o zeleň a nebola to len bytovka a parkoviská.“ Poslanci vypočuli aj apel 1. viceprimátora Igora Wzoša, aby prenájom podporili, pretože s podporou ŠFRB sa v Poprade celé roky nič nepostavilo, čo sa prejavuje aj na klesajúcej demografickej krivke. (Noviny Poprad)


 
 

Dušičky na popradských cintorínochVytlačiť
 

Základné informácie k Sviatku všetkých svätých a Pamiatke zosnulých na pohrebiskách mesta Poprad v roku 2016

Otváracie hodiny všetkých pohrebísk (cintoríny Poprad - Veľká, Spišská Sobota, Matejovce a Stráže pod Tatrami) budú vyzerať takto:

28.10.2016 (piatok) 7:00 – 22:00 hod

29.10.2016 (sobota) 7:00 hod – nonstop do 3.11.2016 do 18:00

Kancelária  Pohrebno-cintorínskych služieb,  s.r.o. Poprad v Dome smútku v Poprade – Veľkej  bude  otvorená aj 1. a 2. novembra od 8.00 do 18.00 hod.

Pre návštevníkov cintorína v Poprade - Veľkej budú k dispozícii 3 ks mobilných toaliet.

Parkovanie a doprava:

Poprad - Veľká - zo stálych parkovacích plôch bude výjazd cez bočnú bránu parkoviska smerom na Jarmočnú ulicu. Vpravo pri vstupnej bráne, sú vymedzené parkovacie miesta pre ZŤP. Pri hornej bráne (pri ceste smerom na Veľký Slavkov, pred železničným priecestím) je pripravené označené dočasné parkovisko. Poľná cesta smerom k družstvu v Sp. Sobote bude mať dočasne odstránený zákaz vjazdu a bude jednosmerne sprejazdnená smerom na Brokofovu ulicu (smerom do Spišskej Soboty). Na tejto ceste bude zároveň možnosť pozdĺžneho parkovania.

Matejovce - zákaz státia na Kopernikovej ulici bude do 6. 11. dočasne zrušený, a bude tam možné parkovať.

Stráže - návštevníkom je k dispozícii parkovisko pred hornou bránou cintorína.

MHD bude od 30.10. do 1.11. na linke č.3 vychádzajúcej z autobusovej stanice a spájajúcej sídliská Západ a JUH III s mestskými časťami Spišská Sobota a Veľká posilnená o dva spoje v oboch smeroch v poludňajších a popoludňajších hodinách – presne podľa cestovného poriadku, podľa ktorého premávajú len počas týchto dvoch dní.

Žiadame všetkých návštevníkov, aby predovšetkým pri parkovaní rešpektovali pokyny hliadok mestskej a dopravnej polície ako aj pracovníkov PCS Poprad. Vzhľadom na očakávaný veľký počet návštevníkov na osobných motorových vozidlách odporúča správa PCS využiť MHD Poprad so zastávkou priamo pri cintoríne v Poprade – Veľkej (spoj č. 3)

Dňa 1. 11. na Sviatok všetkých svätých sa o 15.00h  pri hlavnom kríži na starom cintoríne v Poprade – Veľkej uskutoční  tzv. dušičková pobožnosť za účasti rímsko- a grécko-katolíckych kňazov.

V prípade akýchkoľvek informácii sa môže verejnosť obrátiť na pracovníkov PCS Poprad na telefónnych číslach 0902 600 300 a 052/77 25 250.

Na pohrebisku v Poprade-Veľkej bude navýšený počet veľkoobjemových kontajnerov(VOK) , zároveň budú posilnené ich vývozy a frekvencia kontroly. Na všetkých pohrebiskách budú pre návštevníkov k dispozícii veľkoobjemové vrecia (žochy) a plastové (120 l vrecia) určené na zber a vývoz biologického odpadu (lístia, trávy a pod.).

Mestská polícia bude počas týchto sviatočných dní vo zvýšenom nasadení najmä v okolí cintorínov, kde bude pomáhať pri riadení dopravy a zabezpečovaní verejného poriadku. V tomto kontexte bude súčinnosť aj so štátnou políciou.


 
 

Na cintorín v Strážach vedie nový bezbariérový chodníkVytlačiť
 

     

Na cintoríne v Strážach pribudol novovybudovaný bezbariérový prístup s parkovacím miestom pre imobilných a stanovišťom pre veľkoobjemový kontajner. „Chceme, aby cintoríny boli v čo najlepšom stave. V Strážach bol potrebný bezbariérový prístup a som rád, že sme sa dohodli s firmou Brantner, ktorá tieto práce dokázala zabezpečiť v rámci spolupráce s mestom. Pozrel som si aj stav oplotenia na cintoríne a stav stromov. Teší ma, že firma Brantner orezala najstaršie stromy, ktoré ohrozovali okoloidúcich aj pomníky,“ povedal primátor Popradu Jozef Švagerko.

S požiadavkou bezbariérového prístupu na strážsky cintorín prišli obyvatelia tejto mestskej časti.„Pôvodne sme chceli zrealizovať bezbariérový prístup od hlavnej brány, lenže do strmého kopca by bol problém vytlačiť invalidný vozík. Preto sme sa dohodli, že dokončíme chodník od kríža až ku zadnej bráne, kde je parkovisko pre imobilných. Orezali sme i stromy a postarali sa o hrabanie a kosenie. Na ostatných pohrebiskách je to v kompetencii Pohrebno-cintorínskych služieb Poprad,“uviedol konateľ spoločnosti Brantner Ondrej Korenko. Doplnil, že na všetkých cintorínoch vymenili veľkoobjemové kontajnery, aby boli ľahko otvárateľné a zatvárateľné.

Samospráve záleží na dobrom stave všetkých pohrebísk tak na centrálnom cintoríne vo Veľkej, ako aj na cintorínoch v Spišskej Sobote, Matejovciach a v Strážach. Tohto roku pokročili vylepšenia najmä na veľčianskom cintoríne. „Je na ňom pochovaných najviac ľudí a bol v stave, ktorý nebol dôstojný tomuto miestu úcty a piety,“ poznamenal primátor. Ako informoval František Švirloch, konateľ Pohrebno-cintorínskych služieb Poprad, vo Veľkej opravili 4 chodníky,ktoré sú už predpripravené na montáž nového osvetlenia, osvetlený je už chodník ku krížu na novom cintoríne, sú vybudované stanovištia vody vrátane stanovišťa pri hlavnej bráne a prístupového chodníka k nemu, opravené je murované oplotenie. „Na cintoríne v Strážach by sme chceli opraviť padajúci múr a urobiť ešte jedno stanovište vody. V Matejovciach je v žalostnom stave takisto murované oplotenie a márnica, v Spišskej Sobote plánujeme tiež dokončiť opravu murovaného oplotenia, natrieť plechové oplotenie a opraviť márnicu,“ uviedol F. Švirloch.

NOVINY POPRAD


 
 
Položky 141-145 z 1208

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 21.7.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 22.7.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Nedeľa 23.7.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 24.7.
Zlatý had
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 25.7.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 26.7.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Štvrtok 27.7. - 28.7.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka