Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Talentové skúšky do ZUŚVytlačiť
 

zus.jpg


 
 

Občianska hliadka v Matejovciach sa osvedčila, samospráva bude v projekte pokračovaťVytlačiť
 

V Matejovciach bude opäť pôsobiť občianska hliadka. Mesto Poprad uspelo s projektom občianskej hliadky, ktorý bude realizovaný v rámci Národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení trhu práce“ finančne podporovaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny UPSVR Poprad. Poslaním štvorčlennej občianskej hliadky bude ochrana verejného poriadku a životného prostredia v časti mesta Matejovce. Občianske hliadky začnú pracovať 3.apríla a v rámci trvania projektu budú v nasadení do 31.decembra 2017.

Mesto Poprad sa do tohto programu rozhodlo vstúpiť na základe potreby zintenzívnenia ochrany verejného poriadku ako aj na základe požiadaviek obyvateľov tejto časti mesta, ktorí sa na samosprávu obracali s požiadavkami na riešenie problémov v spolunažívaní s miestnym rómskym obyvateľstvom.

Počas realizácie projektu v roku 2016 členovia občianskej hliadky najčastejšie pomáhali pri riešení týchto činností:

- zabezpečovanie bezpečnosti žiakov pri prechode pre chodcov počas cesty do školy a zo školy,

- fyzické útoky v marginalizovanej rómskej komunite,

- zabezpečovanie ochrany verejného majetku,

- kontrola športovísk a ihrísk,

- kontrola maloletých detí a mladistvých z rómskej komunity na verejnom priestranstve bez dozoru rodičov po 22.00 hodine.

V rámci spolupráce s odborom sociálnym MsÚ v Poprade členovia občianskej hliadky participovali na konkrétnych prípadoch riešenia problémov v rómskej komunite ( organizovali a dohliadali na upratovacie brigády okolia Staničnej ulice v Matejovciach a boli prítomní aj počas deratizácií a dezinsekcií v tejto lokalite).

„Zriadenie a činnosť občianskych hliadok prispeli k zlepšovaniu sociálnych vzťahov na lokálnej úrovni a hlavnou výhodou je to, že členovia občianskych hliadok mali prirodzenú autoritu, dobrú miestnu a osobnú znalosť komunity (rodinné väzby, spolunažívanie jednotlivých členov komunity a pod), čo napomáhalo k identifikácii problémov a naopak, komunita poznala členov hliadky a dôverovala im. Taktiež je možné konštatovať, že aj ostatné zložky záchranného systému ako sú PZ SR, mestská polícia, Hasičský a záchranný zbor SR, pracovníci samosprávy a štátnej správy a Záchranná zdravotná služba mali s činnosťou občianskych hliadok najmä dobré skúsenosti,“ informoval náčelník Mestskej polície Poprad Štefan Šipula.

Projekt „Šanca na zamestnanie“, v rámci ktorého boli vytvorené štyri pracovné miesta členov občianskej hliadky, trval do 31. 12. 2016. Mesto Poprad preto v snahe zistiť názor samotných obyvateľov Matejoviec, či aktuálna situácia v Matejovciach vyžaduje pôsobenie občianskej hliadky i v ďalšom období, zrealizovalo dotazníkový prieskum, do ktorého sa zapojilo 142 občanov, z toho 112 žien a 30 mužov vo veku od 16 do 83 rokov. Až 73% zúčastnených respondentov bolo presvedčených, že pôsobenie občianskej hliadky v Matejovciach malo význam a je potrebné, aby tam pôsobila aj naďalej.


 
 

Za posledné tri roky zmizlo z popradských ulíc 63 vrakovVytlačiť
 

Správa mestských komunikácií (SMK) v Poprade sa odstraňovaniu autovrakov venuje od roku 2014. Odvtedy bolo z ulíc mesta odstránených 63 vrakov. Spolu 52 vrakov odstránili samotní majitelia na základy výzvy, ďalších 11 vrakov bolo odtiahnutých a uskladnených. V roku 2017 sú v týchto dňoch v riešení 3 ďalšie vraky. „Dlhodobo odstavené nepojazdné automobily s neplatným osvedčením o TK a EK veľmi často nechávajú majitelia stáť v uliciach, čím ohrozujú životné prostredie a zaberajú parkovacie miesta, ktorých je stále väčší nedostatok,“ uviedol riaditeľ SMK Peter Fabian. Pri riešení nahláseného autovraku je potrebné preukázať, že vozidlo je nepojazdné, nemá napríklad EČV, má neplatné osvedčenie o TK a EK. Po nahlásení vozidla nasleduje obhliadka vraku, fotodokumentácia a zisťovanie majiteľa. „Náš právny zástupca zasiela majiteľovi vozidla výzvu na odstránenie vraku. Po jej prevzatí má majiteľ 30 dní na jeho odstránenie. Ak sa tak nestane, správca komunikácie pristúpi k odťahu vraku cez externého dodávateľa tejto služby. Všetko sa zdokumentuje a oznámenie o odťahu sa odošle majiteľovi vozidla, Okresnému úradu,odboru starostlivosti o životné prostredie,MsÚ Poprad,odbor životného prostredia a Inšpektorátu životného prostredia. Potom Okresný úrad,odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodne, či sa vrak vozidla stáva odpadom,“ doplnil Peter Fabian.
Vraky vozidiel SMK odťahuje a uskladňuje na parkovisku určenom na zber a spracovanie starých vozidiel na základe vydaného rozhodnutia Okresného úradu,odboru o životné prostredie. Na tomto mieste sú uskladnené až do rozhodnutia príslušného orgánu. Všetky náklady spojené s týmto uskladnením znáša majiteľ autovraku.
Občania mesta Poprad môžu nahlasovať vraky cez aplikáciu Citymonitor, telefonicky alebo emailom na parkovanie@smkpp.sk .


 
 

Poslanci schválili Zmenu a doplnok 2016 ÚPNVytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo najdôležitejší dokument z pohľadu ďalšieho rozvoja mesta - Zmenu a doplnok 2016 územného plánu (ÚPN) mesta Poprad, ktorá zásadným spôsobom vytvára predpoklady na zastavenie stagnácie a naštartovanie rozvoja mesta. Stalo sa tak na prvom neplánovanom zasadnutí MsZ mesta Poprad, ktoré bolo zvolané na utorok 14. marca 2017. O tomto dokumente hlasovali poslanci po prvýkrát na zasadnutí MsZ ešte vo februári 2017, kedy prijatý nebol. „Hovorili sme s viacerými poslancami, špeciálne s tými, ktorým neboli niektoré časti či pozmeňujúci návrh celkom jasné, aby sme im to vysvetlili,“ uviedol Gašper počas mimoriadne zvolaného zastupiteľstva. „Som veľmi rád, že táto Zmena a doplnok ÚPN bola prijatá, pretože to otvára cestu k ďalšiemu rozvoju a riešeniu problémov, ktoré občanov trápia. Zmena a doplnok rieši v prvom rade koncepčné veci - v rámci dopravy hlavne mestské okruhy a potom ďalšie zóny na výstavbu, špecifikuje presnejšie normatívy a regulatívy, podľa ktorých bude možné jednoznačne sa vyjadrovať k predkladanej projektovej dokumentácii jednotlivých investičných akcií,“ informoval Pavol Gašper. Viceprimátor zároveň predložil pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí o preklenutí prechodného obdobia od času, kedy žiadatelia už predložili svoje požiadavky podľa ÚPN pred schválením Zmeny a doplnku 2016. Súčasťou pozmeňujúceho návrhu bolo zafixovanie konkrétnych priemyselných zón, ktoré sa nachádzajú v kontakte s obytnými zónami tak, aby sa v nich ďalej nerozvíjal ťažký priemysel, ale prioritne sa tam rozvíjali služby, sklady a podobné menej zaťažujúce odvetvia. Príkladom takejto zóny je oblasť v časti mesta Veľká, v ktorej sídli spoločnosť Schüle. „To, že sme prijali tento strategický dokument, je dobrou správou pre všetkých obyvateľov, pretože je koncipovaný tak, aby zvýšil kvalitu života v meste Poprad. Je to tiež výborná správa pre mladých ľudí, ktorí budú radi, že môžeme pokračovať v príprave výstavby skateparku ako aj cyklistického chodníka od Veľkej Lomnice k Matejovciam a k Aquacity,“ uviedol poslanec Slavomír Božoň. Poslanec Štefan Pčola prijatie dokumentu nepodporil: „Mal som výhrady k procesnej stránke prípravy dokumentu. Som presvedčený, že mesto nepostupovalo správne, na druhej strane vnímam pozitívne schválenie územného plánu v tom smere, že obsahuje po odbornej stránke vo väčšine prípadov dobré veci.“

Práce na tomto dokumente trvali jeden a pol roka. Návrh „Zmeny a doplnku 2016 územného plánu mesta Poprad“ bol prerokovaný v súlade s ustanoveniami § 22 a § 31 stavebného zákona s príslušnými orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávy, ostatnými dotknutými subjektmi, poslancami mestského zastupiteľstva a s verejnosťou. Prerokovanie sa uskutočnilo v termíne od 1.6.2016 do 1. 7.2016. Viceprimátor Pavol Gašper, ktorý materiál predkladal, konštatoval, že do zmeny a doplnku ÚPN bolo zahrnutých aj približne 150 nových pripomienok zo strany občanov. Doteraz platný ÚPN bol schválený v roku 1998, v roku 2003-4 sa uskutočnila väčšia aktualizácia.

Obstaranie zmeny a doplnku územného plánu bolo uložené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 279/2015 zo dňa 17.12.2015. Toto rozhodnutie bolo prijaté na základe odporúčaní z preskúmania územného plánu, ktoré prebiehalo v marci až v októbri 2015. Dokumentácia bola nazvaná „Zmena a doplnok 2016 územného plánu mesta Poprad“. Územný plán mesta Poprad, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom Mesta Poprad uznesením č. 48/1998 dňa 2.7.1998, bol vypracovaný klasickou metódou ktorá sa využívala pri spracovaní jeho zmien a doplnkov až doposiaľ. Počas jeho platnosti od roku 1998 bola vykonaná iba jedna tzv. „veľká“ aktualizácia v roku 2004, kedy boli do grafickej časti zapracované už predtým schválené a aj vtom roku navrhované zmeny a doplnky. Odvtedy mesto schválilo ďalších 71 zmien a doplnkov, pričom nikdy nezabezpečilo vyhotovenie nových hlavných výkresov so zachytením právneho stavu k dátumu schválenia zmien a doplnkov. Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu nových technickým možností a všeobecných požiadaviek na vypracovávanie dokumentácie tohto druhu digitálnou metódou, bolo v rámci vypracovania „Zmeny a doplnku 2016 územného plánu mesta Poprad“ vypracované :

- digitálne spracovanie pôvodného územného plánu

- aktualizácia mapového podkladu

- boli zapracované všetky doteraz odsúhlasené zmeny a doplnky k územnému plánu

- boli navrhnuté a prerokované ďalšie zmeny a doplnky

- bolo vypracované nové znenie záväznej časti.

Výkresová časť návrhu „Zmeny a doplnku 2016 územného plánu mesta Poprad“ je vypracovaná v mierke pôvodných výkresov v rozsahu všetkých katastrálnych území mesta.

 


 
 

Mesto Poprad a Katolícka univerzita podpísali Memorandum o spolupráci s cieľom rozvíjať cestovný ruchVytlačiť
 

Mesto Poprad podpísalo s Katolíckou univerzitou v Ružomberku Memorandum o spolupráci v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a praxe. Obe strany sa deklarovali záujem rozvíjať cestovný ruch v rámci mesta Poprad a spišsko-tatranského regiónu, zároveň zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb v tejto oblasti. „Žijeme v centre cestovného ruchu. Vieme, že kvalita poskytovaných služieb vždy začína i končí v prvom rade na samotných ľuďoch a preto chceme touto spoluprácou zabezpečiť čo najlepšie podmienky na ich vzdelávanie a prípravu priamo v našom meste,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v cestovnom ruchu nie je možné bez spolupráce verejného a súkromného sektora. Katedra manažmentu Pedagogickej fakulty KU pôsobí v Poprade od roku 2003. Poskytuje akreditované vysokoškolské štúdium v bakalárskom aj magisterskom stupni v dennej ako aj externej forme. V oboch študijných programoch sú bloky predmetov so zameraním na cestovný ruch. Mesto Poprad je významný verejnoprávny subjekt a zároveň pôsobí ako garant a tvorca koncepcie v oblasti cestovného ruchu spišsko-tatranského regiónu. Zmluvné strany sa preto zaviazali spolupracovať predovšetkým v oblasti výchovy a vzdelávania študentov pre potreby kľúčových zamestnávateľov v oblasti cestovného ruchu a kooperácii pri tvorbe komunikačnej stratégie a koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Poprad a spišsko-tatranskom regióne.

Medzi prvé výsledky vzájomnej spolupráce patrí participácia členov Katedry manažmentu na riešení projektov Mesta Poprad so zameraním na cestovný ruch a organizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum 2017, ktorá sa uskutoční v októbri tohto roku. Súčasťou memoranda je aj koordinácia štruktúry a obsahu študijných programov s požiadavkami praxe. Vedúca katedry manažmentu PF KU v Poprade prof. Daňková: „Pre splnenie tohto cieľa sme iniciovali aj podpis Memoranda o spolupráci s najvýznamnejším subjektom cestovného ruchu na Slovensku, Tatry mountain resorts, a.s. Obe memorandá boli podpísané vo februári 2017 a som presvedčená, že napomôžu nielen zvýšeniu kvality vysokoškolského vzdelávania v Poprade, ale aj efektívnejšiemu využitiu potenciálu mesta Poprad a spišsko-tatranského regiónu.“


 
 
Položky 141-145 z 1323

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Dr.Max - Francisciho
Francisciho 4977/22,
058 01 Poprad

ďalšie dni

Štvrtok 26.4.
Dr.Max - Francisciho
Francisciho 4977/22,
058 01 Poprad
Piatok 27.4.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Sobota 28.4. - 29.4.
Dr.Max - Jiřího Wolkera
Jiřího Wolkera (OC Kaufland),
058 01 Poprad
Pondelok 30.4.
Schneider - Suchoňova
Suchoňova 3527/4,
05801 Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka