Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Júl v Poprade prekvapilVytlačiť
 

Mestská informačná kancelária mesta Poprad vybavila počas prázdninových mesiacov na všetkých svojich pracoviskách – v centre mesta, na železničnej stanici a v Spišskej Sobote - spolu 16 555 návštevníkov. Pre zaujímavosť - len pracovisko MIK v centre Popradu obslúžilo v mesiaci júl spolu 6007 a v auguste dohromady 5077 osôb - v porovnaní s tým istým obdobím uplynulého roka ide o nárast o 954 vybavených klientov len na pracovisku na Námestí sv. Egídia. Leto v Poprade tak prinieslo z pohľadu cestovného ruchu prekvapenie – mesiac júl návštevnosťou prekonal august , čo sa v minulosti nestávalo. „Kým v júli dominovali návštevníci zo Slovenska(39%) a z Českej republiky(33%),  v auguste už prevládali Slováci(53%). Klientom sme v kancelárii v centra mesta vyšli v ústrety predĺžením prevádzkovej doby v týždni až do 20.-tej hodiny, novinkou v porovnaní s uplynulou sezónou bolo zriadenie infopointu v Spišskej Sobote, ktorý vznikol v spolupráci s Podtatranským múzeom v Poprade. Pracovníci infopointu vítali účastníkov vyhliadkových jázd turistického vláčika a pozývali ich do jednotlivých inštitúcií, ktoré je možné na Sobotskom námestí navštíviť,“ informovala riaditeľka Mestskej informačnej kancelárie mesta Poprad Lucia Pitoňáková.

Pre porovnanie – za celý rok 2015 vybavila MIK 33 331 klientov.

Mimoriadne pestré bolo národnostné zloženie klientely na pracovisku na železničnej stanici, kde počas letných mesiacov obslúžili 4200 cestovateľov z rôznych krajín – nevynímajúc návštevníkov z Brazílie, Singapúru, Hong Kongu, Indie, Turecka, Malajzie či Austrálie a Kanady.

Záujem návštevníkov Popradu sa už tradične sústreďoval na získavanie informácií o meste, o vysokých Tatrách, Slovenskom raji či aquaparkoch. Česká klientela sa často pýtala na možnosť vybaviť si preukaz na cestovanie vlakmi zdarma, či obzrieť si pôvodné miesta bývalých vojenských kasárni, kde mnoho z návštevníkov slúžilo na základnej vojenskej službe. Turisti z USA a Kanady mnohokrát spojili svoju dovolenku s hľadaním svojich koreňov aj v našom regióne. Zvykli sme si už aj na otázky ohľadom možností kúpania sa v plesách, či stanovaní vo vysokých nadmorských výškach,“ informoval Rastislav Hudec z informačnej kancelárie.

„S letom sme spokojní. Toľko ľudí v Poprade – aj čo sa týka všetkých akcií organizovaných mestom alebo pod našou záštitou – toľko ľudí na námestí si naozaj nepamätám , jedine v zime počas príchodu Mikuláša. Som rád, že sa osvedčila aj pobočka informačnej kancelárie v Spišskej Sobote , ktorá množstvom vybavených návštevníkov ukázala svoje opodstatnenie,“ zhodnotil primátor Popradu Jozef Švagerko.


 
 

Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne TatryVytlačiť
 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo v apríli 2015 Výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt, ktorý je zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2015. Združenie Euroregión Tatry bolo úspešné a získalo v rámci spomínanej výzvy podporu pre projekt pod názvom Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry. V partnerstve so Zväzkom Euroregión „Tatry“, Európskym zoskupením územnej spolupráce Tatry, Prešovským samosprávnym krajom, mestami Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš a obcou Dlhá nad Oravou začalo Združenie Euroregión Tatry s realizáciou projektu v mesiaci november 2015. Cieľom projektu je vypracovanie projektových dokumentácií na katastrálnych územiach miest Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš a obce Dlhá nad Oravou nevyhnutných na výstavbu cyklistických komunikácií. V budúcnosti budú tieto dokumentácie slúžiť na realizáciu strategického cezhraničného projektu Euroregiónu „Tatry“ pod názvom Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier, ktorá zahŕňa realizáciu viac ako 250 km cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás s cieľom vytvoriť neprerušenú, bezpečnú a priaznivú regionálnu sieť cyklotrás. Navrhovaná trasa predpokladá spájanie regiónov (Spiš, Podhalie, Orava a Liptov), zlepšenie dostupnosti a sprístupnenie unikátnych miest a lokálnych hodnôt krajinného, kultúrneho, historického a prírodného charakteru na oboch stranách hranice.

V predchádzajúcich rokoch boli v rámci viacerých výziev a projektov prostredníctvom Euroregiónu „Tatry“ a jeho členov vypracované štúdie a projektové dokumentácie nevyhnutné pre samotné budovanie jednotlivých úsekov cyklochodníka. Okrem tohto boli v uplynulom období vybudované časti dielčich cyklochodníkov, ktoré sa nachádzajú na hlavnej trase Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier alebo sú jej odbočkami. Existujúce cyklistické chodníky preukázali vysokú životaschopnosť a sú nepretržite využívané turistami a miestnymi obyvateľmi na pohybové aktivity. Priniesli podstatné oživenie turistického ruchu daného územia.

V mesiaci september prebiehajú záverečné práce jednotlivých aktivít projektu, ktorých výsledky budú v budúcnosti súčasťou výziev v rámci Programu Interreg V – A PL – SK 2014 – 2020. Cieľom je postupne poprepájať jednotlivé úseky cyklochodníka na slovenskej a poľskej strane Euroregiónu „Tatry“.

V meste Kežmarok je plánom výstavby vybudovanie obojsmerného cyklochodníka okolo historického centra mesta, ktoré zahŕňa stavebné úpravy miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, vrátane vodorovného a zvislého značenia s cieľom vytvoriť technické podmienky pre bezkolíznu dopravu v historickom centre mesta a priblížiť centrum mesta cykloturistom. Navrhovaná cyklocesta umožní prepojenie na cyklocestu spájajúcu úsek Kežmarok – Huncovce a Kežmarok – Spišská Belá, ktorú mesto na svojom katastrálnom území plánuje realizovať v rámci 2. etapy Historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier v rámci výzvy Programu Interreg V – A PL – SK 2014 – 2020.

V meste Poprad je v pláne výstavba a vybudovanie obojsmerného cyklochodníka popri rieke Poprad po jej ľavom a následne pravom brehu – korune zemnej nábrežnej hrádze. Navrhovaná cyklocesta sa bude napájať na úsek od. k. ú. Huncovce – Veľká Lomnica po k. ú. Poprad, na ktorý bola spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie v rámci projektu, ktorého žiadateľom bolo tiež naše združenie v roku 2014.

Mesto Liptovský Mikuláš má v pláne vybudovať obojsmerný cyklistický chodník spolu s pásom pre chodcov po pravom brehu rieky Váh od sútoku s potokom Smrečianka až po mostný objekt ponad Váh do obce Závažná Poruba. Navrhovaný cyklistický chodník sa bude napájať už na existujúci cyklochodník v dĺžke 3,2 km, ktorý mesto vybudovalo v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013 v rámci realizácie 1. etapy projektu historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier.

Plán výstavby v obci Dlhá nad Oravou je vybudovanie obojsmerného cyklochodníka v troch úsekoch v interviláne a extraviláne obce. Cieľom výstavby je vytvoriť technické podmienky pre bezkolíznu dopravu v obci a zvýšiť tak bezpečnosť tunajšej dopravy.

Je potrebné postupne pripravovať dokumentácie, aby bolo možné poprepájať jednotlivé úseky cyklochodníka v rámci jednotlivých regiónov. Celková výška rozpočtu projektu činí: 47.173,70 € (z toho: spolufinancovanie z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR vo výške: 40.000,00 € a vlastné zdroje: 7.173,70 €).

Ing. Radoslava Krafčíková

poverená riadením kancelárie Združenia Euroregión Tatry

         

„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“


 
 

Začínajú stavebné práce na prestavbe križovatky Vytlačiť
 

Vo štvrtok 29.septembra 2016 v ranných hodinách začnú práce na prestavbe križovatky ulíc L. Svobodu, Rázusova a Mládeže.

Od 7:00 hod začne mestská polícia usmerňovať parkujúce automobily tak, aby netvorili prekážku pri frézovaní komunikácií pri priľahlých parkovacích miestach na Rázusovej ulici.

Po 8:00 hod začne postupné frézovanie asfaltových povrchov. Dopravné obmedzenia budú vyznačené dočasným dopravným značením.

Samospráva touto cestou prosí verejnosť o trpezlivosť a porozumenie. Zámerom je prestavba súčasnej priesečnej križovatky na križovatku okružnú. Prestavbou na kruhovú križovatku dôjde k zvýšeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky v tomto úseku.

Prestavba predstavuje rozšírenie jednotlivých ramien budúcej okružnej križovatky, výstavbu stredového ostrovčeka a zvýšených dopravných ostrovčekov na ramenách budúcej okružnej križovatky. Na takto vytvorenú okružnú križovatku po úprave odvodnenia a povrchov vozoviek sa osadí nové zvislé dopravné značenie a na povrch vozoviek sa položí nové vodorovné dopravné značenie. Okolitý terén a povrch stredového ostrovčeka sa upraví zatrávnením a sadovou úpravou. Súčasťou stavebných prác bude aj prestavba existujúcej autobusovej zastávky, ochrana plynu a NN, prekládka VN a verejného osvetlenia.

Stavebné práce spojené s prestavbou križovatky budú realizované v 4 etapách. Počas stavebných prác bude zaistená bezpečnosť cestnej premávky prenosným zvislým dopravným značením. Stavba sa bude realizovať obvyklými stavebnými postupmi.

Zhotoviteľom stavby je úspešný uchádzač z verejného obstarávania – spoločnosť EUROVIA SK, a.s., Košice.

Cena diela predstavuje sumu 232 932.-Eur.

V podobnom duchu – teda v zmysle prestavby priesečnej križovatky na okružnú – bude prestavaná aj križovatka ulíc Slovenského odboja a Hraničnej pri OC Billa. Keďže ide o križovatku ciest v správe mesta a samosprávneho kraja, pôjde o združenú investíciu. V súčasnosti sa dokončuje projektová dokumentácia a do konca roka 2016 by malo byť vydané právoplatné stavebné povolenie na túto stavbu, ktorá by mala byť zrealizovaná v budúcom roku. 


 
 

Pozor na invázne rastliny!Vytlačiť
 

Mesto Poprad realizuje na území mesta odstránenie inváznych rastlín a drevín, ktoré je povinný ako vlastník pozemku odstrániť na základe § 7b Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona je vlastník, správca alebo užívateľ pozemku povinný odstraňovať invázne druhy rastlín a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. Invázne druhy predstavujú vážne riziko. Ich šírenie ohrozuje biologickú rozmanitosť pôvodných ekosystémov. Je potrebné ich odstraňovať hneď v počiatočnom štádiu ich výskytu na lokalite, pretože postupne vytláčajú pôvodné domáce druhy a vytvárajú nové typy spoločenstiev. Na území mesta sa nachádzajú tieto invázne rastliny a dreviny: sumach pálkový (Rhus Typhina), pohánkovec japonský (Fallopia japonica), zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis), boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum), ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia). Väčšina inváznych rastlín sa radí medzi silné alergény.

Zároveň chceme vyzvať vlastníkov pozemkov, aby v prípade zistenia výskytu inváznych rastlín a drevín na svojom pozemku ich bezodkladne odstránili a ďalej ich nerozširovali. Úlohou mesta Poprad je vytvárať a chrániť zdravé podmienky pre občanov mesta, a preto je jeho povinnosťou upozorniť vlastníka, správcu alebo užívateľa pozemku na výskyt inváznych druhov rastlín a povinnosť ich odstraňovania, ak sa nachádzajú v jeho katastrálnom území.

Bližšie usmernenia a metodické príručky k odstraňovaniu inváznych druhov rastlín sú k dispozícii na internetových stránkach:

http://www.sopsr.sk/publikacie/invazne/doc/Metodika_www.pdf

http://www.sopsr.sk/publikacie/invazne/index.php

    

 

   


 
 

Mestský útulok pre túlavé psy rozširuje otváracie hodiny pre verejnosťVytlačiť
 

Od soboty 1.októbra 2016 upravuje Mestský útulok pre túlavé a odchytené psy v Poprade otváracie hodiny pre verejnosť. Najvýraznejšia zmena sa týka víkendov, kedy sa prevádzkový čas predlžuje - útulok bude otvorený od 8:00 až do 16:00. Už počas najbližšieho víkendu si tak ľudia s dobrým srdcom môžu predĺžiť pobyt v spoločnosti psíkov v útulku a aj takouto formou si pripomenúť Svetový deň zvierat.

Počas pracovného týždňa je verejnosť v útulku vítaná denne okrem pondelka od 13:00 do 16:00. Mestský útulok sa obracia na verejnosť s prosbou, aby v záujme psíkov rešpektovala otváracie hodiny. Každý návštevník, ktorý si chce vybrať psíka na adopciu alebo venovať svoj čas psíkom na spoločnej prechádzke je vítaný.


 
 
Položky 146-150 z 1225

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Dr.Max - 1. Mája
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 20.10.
Dr.Max - 1. Mája
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 21.10.
Adus-centrum, Námestie sv.Egídia
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 22.10.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 23.10.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 24.10.
Dr.Max - Francisciho
Francisciho 4977/22,
058 01 Poprad
Streda 25.10.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 26.10.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 27.10.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka