Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Test inteligentného verejného osvetlenia v reálnych podmienkachVytlačiť
 

lamp.jpg

V Poprade začala v pondelok večer testovacia prevádzka verejného osvetlenia doplneného o ďalšie dômyselne prepojené funkcionality. Podľa dostupných informácií ide o prvý test v reálnych podmienkach v takomto rozsahu na Slovensku. Na jednom z najrušnejších peších ťahov spájajúcich centrum mesta so sídliskom JUH boli inštalované svietidlá, ktoré dokážu nielen svietiť. „Inteligentné lampy dokážu plynule meniť intenzitu osvetlenia, okoloidúcim vedia cez bluetooth ponúknuť obsah na stiahnutie alebo online prehliadanie, vybavené sú tiež snímačmi na meranie hustoty premávky – v tomto prípade počtov chodcov. V mobilnej aplikácii na ich ovládanie sú vybavené aj „panickým tlačidlom“, ktorým dokáže človek v núdzi ihneď privolať pomoc,“ informoval Richard Procik, technický riaditeľ divízie VO a ITS Siemens s. r. o. .

„S takýmto vybavením dokáže verejné osvetlenie nielen svietiť, ale byť zároveň aj zdrojom informácií. Občania môžu z takýchto inteligentných lámp získať informácie o dianí v meste, samospráva zasa dokáže z takýchto lámp získať dáta o počtoch osôb využívajúcich jednotlivé pešie trasy a dokáže tak adresnejšie riešiť ich opravy či zimnú údržbu. Žiadne politické rozhodnutia ale overiteľné fakty. Verejné osvetlenie môže byť navyše aj zdrojom wifi signálu a to je ďalší rozmer vzhľadom na to, že hovoríme o verejnom osvetlení,“ uviedol viceprimátor Igor Wzoš.

Mesto Poprad inštalovalo inteligentné lampy v spolupráci so správcom verejného osvetlenia v meste – spoločnosťou Siemens, partnerom zo Slovak Smart City Clustera - spoločnosťou Atos a nemeckým start-upom ICE Gateway. Testovacia prevádzka bude trvať do konca roka.


 
 

J.M. Hurban v uliciach mestaVytlačiť
 

hurbi.jpg

V stredu 21.6.2017 bol slávnostne uvedený do prevádzky autobus Mestskej hromadnej dopravy v Poprade oblepený podobizňou národného buditeľa Jozefa Miloslava Hurbana. Na popradské cesty ho vypravil potomok Hurbanovskej rodiny Popradčan Svetozár Hrúz. Je prapravnukom J. M. Hurbana a pravnukom Svetozára Hurbana Vajanského, ktorý bol Hurbanovým najstarším synom.

V tomto roku si pripomíname dvojsté výročie narodenia J. M. Hurbana, ktorý patril medzi štúrovcov. Prebúdzali národné povedomie a zaslúžili sa okrem iného o uchovanie nášho materinského jazyka. 1. viceprimátor Popradu Igor Wzoš sa poďakoval všetkým darcom a podporovateľom, ktorí prispeli k realizácii zámeru umiestnenia portrétov národných dejateľov na autobusy. Povedal: „Z môjho pohľadu je to, že hovoríme po slovensky, zázrak. Je veľa národov, ktoré sa v dejinách stratili. Spomeniem napríklad len tie v blízkosti nás ako Moravania, Rusíni, Gorali. Oni nemajú vlastnú krajinu, vlastnú štátnosť. My ju máme vďaka takým osobnostiam ako bol Štúr, Hurban, Vajanský, Štefánik...“ V minulom roku po meste premával autobus s podobizňou Ľudovíta Štúra, tento rok je to J. M. Hurban, na budúci rok si samospráva vie predstaviť portrét Milana Rastislav Štefánika. Pripomenieme si totiž sté výročie skončenia 1. svetovej vojny a vznik Československa.

Na slávnosti sa zúčastnil aj Eduard Markovič, predseda krajskej organizácie SNS, ktorý je hrdý, že po Poprade bude jazdiť autobus pripomínajúci významných velikánov slovenských dejín. Poznamenal: „Teším sa, že máme spoločný projekt Matice, národniarov a mesta. Cením si, že po Poprade bude jazdiť autobus s Hurbanovým portrétom a občania ho budú denno-denne stretávať a pripomínať si nášho národného dejateľa. Je v pláne v sérii podobizní na autobusoch pokračovať a verím, že vo vedení mesta stále nájdeme pochopenie.“

Potomok Hurbanovcov S. Hrúz je takisto hrdý, že sa bude s tvárou svojho prapradeda stretávať aj v takejto podobe. Zaspomínal na niektoré príhody, ktoré sa v rodine odovzdávali z generácie na generáciu: „Moja mama hovorila o šibenici, ktorú Maďari v Hlbokom pripravili pre J. M. Hurbana. Musel sa skrývať. Tiež spomínala na viacerých významných ľudí, ktorí k nám chodievali, ako bol napríklad prezident Masaryk.“ (Noviny Poprad)


 
 

Samospráva nevylučuje vymáhanie prostriedkov od firmy, ktoré rekonštruovala toaletyVytlačiť
 

Kontrola realizácie zákazky rekonštrukcie verejných toaliet v spoločných priestoroch MsÚ našla viacero nedostatkov. Podľa správy hlavnej kontrolórky Zity Kozlerovej došlo k neefektívnemu a nehospodárnemu použitiu finančných prostriedkov, v dôsledku čoho boli porušené najmä zákony o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Porušenia sa podľa hlavnej kontrolórky týkali predovšetkým fakturácie neoprávnených položiek ako aj vykonania prác, ktoré naopak fakturované neboli. Pri rekonštrukcii, za ktorú samospráva zaplatila 88 - tisíc eur, bolo nehospodárne nakladanie kontrolórkou vyčíslené na sumu 26 295,44 eur. „Najviac ma na tom mrzí to množstvo školáckych chýb. Všetkému sa dalo predísť, ak by boli jednotliví ľudia rozmýšľali,“ uviedla Zita Kozlerová.

„Je potrebné zmeniť úradné postupy pri kontrole zakázok, aby sa takéto veci nestávali,“ uviedla poslankyňa Beáta Sichrovská, ktorú doplnil poslanec Milan Baran: „Prípravy, realizácia, následné odovzdanie a prevzatie diela bolo v tomto prípade, žiaľ, absolútne amatérske“. „Myslím si, že to bude pre všetky ďalšie zákazky veľké memento, aby sa nič takéto už nezopakovalo,“doplnila poslankyňa MsZ Alena Madzinová.

Mestský úrad v nadväznosti na zistenia hlavnej kontrolórky prijal opatrenia na nápravu nedostatkov s konkrétnymi termínmi plnenia.

„Na základe výsledkov kontroly som vyzval spoločnosť, ktorá dielo realizovala, na vysvetlenie jednotlivých skutočností a doloženie dokladov k skutočne vykonaným prácam. Systém vnútornej kontroly funguje a identifikoval nedostatky. Osobne si myslím, že došlo k jedinému pochybeniu v tom, že dodávateľská firma fakturovala podľa výmeru, ktorý bol dohodnutý len v zmluve o dielo. Pracovníkovi MsÚ zodpovednému za stavebný dozor pri tejto rekonštrukcii, ktorého práca vykazovala nedostatky, som nepredĺžil pracovný pomer, ktorý tak skončil už v decembri 2016, teda ešte predtým, ako začalo podrobné skúmanie celej rekonštrukcie,“ uviedol primátor mesta Poprad Jozef Švagerko.

Celú rekonštrukciu preveruje aj polícia. Samospráva zvažuje oslovenie súdneho znalca, ktorý celú rekonštrukciu preskúma.„Ak si znalecký posudok nevyžiada polícia, zabezpečím ho sám. Ak potvrdí nezrovnalosti, prostriedky ktorých vyúčtovanie nezodpovedalo vykonaným prácam a dodaným materiálom, budeme od dodávateľa vymáhať,“ uzavrel primátor.

 


 
 

Mesto je vo veľmi dobrej finančnej kondíciiVytlačiť
 

Záverečný účet mesta Poprad za rok 2016 ukázal, že mesto je vo veľmi dobrej finančnej kondícii. Hospodárilo s prebytkom viac ako 2,3 mil. eur, keď vlani dosiahlo príjmy viac ako 36,9 mil. eur. Výdavky činili 34,7 mil. eur. Rezervný fond mesta stúpne vďaka tomuto výsledku na 10,76 mil. eur, takisto do Mestského fondu rozvoja bývania pôjde 10 percent z prebytku, čo bude spolu s príjmu za predaj bytov v minulom roku 454 tisíc eur.

Hlavná kontrolórka Zita Kozlerová vo svojom stanovisku okrem iného konštatovala: „Mesto dosiahlo naozaj veľmi dobré výsledky. Skutočné bežné príjmy boli prekročené na 104,8 perc., bežné výdavky sa na druhej strane nevyčerpali v plnej výške, čiže aj to prispelo k tomu, že mesto dosiahlo taký vysoký prebytok. Nadmieru boli naplnené aj kapitálové príjmy. Stav dlhu mesta dosiahol 1,748 mil., čo je minimálne úverové zaťaženie, hodnota majetku stúpla v minulom roku o 7,9 perc.“ Pozitívne vníma stav a vývoj dlhu, keď zadlženosť je iba 5,21 perc. Kriticky sa však vyjadrila k tomu, ako vysoko bol postavený rozpočet kapitálových výdavkov a mestu sa podarilo naplniť rozvojové programy len na 52 percent. Odporučila, aby si stanovilo priority a dokončilo rozostavané investície. Poukázala i na záporné vlastné imanie obchodných spoločností mesta. V tejto súvislosti sa preto poslanci zaujímali osobitne o hospodárenie Pohrebno-cintorínskych služieb mesta a TV Poprad, k čomu vstúpili obaja konatelia.

Hlavná kontrolórka odporučila poslancom schváliť záverečný účet a celoročné hospodárenie mesta za rok 2016 bez výhrad, čo sa aj stalo.

Primátor Popradu Jozef Švagerko bol takisto so záverečným účtom mesta spokojný. Uviedol: „Mesto Poprad je v dobrej finančnej kondícii a hospodári veľmi dobre. Nie je to len zásluhou toho, že lepšie gazdujeme, ale zvýšil sa aj objem podielových daní. Nevyčerpané kapitálové výdavky nie sú zlým výsledkom. Keď som nastupoval na svoj post nevedel som si ani predstaviť zložitosť procesov pri realizovaní investícií. Sme a budeme v tomto smere ambiciózni.“(Noviny Poprad)


 
 

Mesto Poprad otvorilo desiate denné centrum pre seniorovVytlačiť
 

dc2.jpg   dc1.jpg

Popradskí seniori bývajúci na sídliskách JUH môžu od pondelka 26.júna 2017 navštevovať novootvorené denné centrum na Ulici Ludvíka Svobodu. Ide o v poradí desiate denné centrum, ktoré mesto pre seniorov otvorilo. „Chceme byť bližšie k ľuďom, predovšetkým k tým, ktorí to potrebujú a zároveň si to zaslúžia za všetko, čo pre spoločnosť urobili,“informoval primátor Popradu Jozef Švagerko. Nové denné centrum na sídlisku Juh si vyžiadala demografia, čo konštatoval už Komunitný plán sociálnych služieb. „V Poprade žije 7119 ľudí nad 65 rokov, z toho 3181 práve na sídliskách Juh. Sme preto radi, že sme práve v tejto lokalite mohli toto denné centrum otvoriť,“ uviedla vedúca sociálneho odboru MsÚ v Poprade Etela Lučivjanská. „Toto denné centrum by malo v prvom vytvoriť priestor na vytváranie sociálnych kontaktov. Chceme, aby tu bola uvoľnená atmosféra, v ktorej sa budú môcť seniori venovať svojim záľubám, budeme tu poskytovať sociálne poradenstvo, budú tu aj rôzne odborné prednášky. Ide aj o to, aby sa ľudia navzájom vypočuli a aj navzájom si možno poradili v rôznych životných situáciách,“ doplnila Lučivjanská. Denné centrum JUH bude na začiatok otvorené vždy v piatok a v pondelok. Následne budú otváracie dni upravené podľa potrieb samotných návštevníkov. Denné centrum bolo otvorené v nevyužitých mestských priestoroch, ktoré naposledy slúžili ako krajčírska dielňa. Rekonštrukcia priestorov spolu s vnútorným vybavením stáli samosprávu 67 tisíc eur.


 
 
Položky 16-20 z 1322

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Sobota 24.3.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 25.3.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 26.3.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Utorok 27.3.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 28.3.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 1
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 29.3.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 30.3.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Sobota 31.3.
Cyprián - L. Svobodu 2589/74 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka