Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Chodníky pripravené na veľké opravyVytlačiť
 

Leto v meste sa vyznačuje nielen mnohými kultúrnymi a športovými podujatiami, ale neodmysliteľne k nemu patria aj opravy ciest a komunikácií. Primátor Popradu Jozef Švagerko uviedol, že mesto okrem prípravy troch najvýznamnejších investičných akcií – kruhovej križovatky na Ul. L. Svobodu, rekonštrukcie ulice Staré ihrisko a Velická cesta, venuje v tomto čase veľkú pozornosť veľkoplošným opravám ciest a chodníkov. V najkritickejšom stave sú chodníky s povrchom z liateho asfaltu, ktorý nie je taký trvácny ako klasický cestný asfalt.

„Opravy chodníkov, mestských komunikácií, opravy a vyčistenie kanalizačných vpustov a ďalšie práce realizuje Správa mestských komunikácií. Pri väčších investičných akciách by sme chceli dosiahnuť, aby sa zladili s prácami vlastníkov sietí, najmä vodárov a energetikov,“ podotkol primátor. Celkovo SMK plánuje do konca septembra opraviť 15 500 m2 chodníkov a približne 2 tisíc m2 mestských ciest. Riaditeľ SMK Peter Fabian povedal: „Momentálne pripravujeme chodníky pred veľkoplošnými opravami, teda odstraňujeme starý liaty asfalt. Firma Strabag, ktorá vyhrala túto zákazku nastúpi koncom augusta robiť pokládky nových kobercov. Verím, že občania budú zhovievaví, pri takom veľkom rozsahu prác sme museli odstraňovať starý asfalt v predstihu kvôli príprave pred realizáciou prác ak chceme, aby tieto opravy boli do konca septembra hotové. Na jednej strane to znížilo komfort chodcov pred samotnou pokládkou nových povrchov, na strane druhej to ale zabezpečí plynulú a rýchlu pokládku nových povrchov zo strany zhotoviteľa.“ Výber chodníkov a komunikácií bol vypracovaný SMK Poprad na základe požiadaviek a podnetov občanov a schválený vedením mesta a MsZ.

Okrem opráv chodníkov v rôznych častiach mesta sa budú robiť aj opravy 3 mestských komunikácií – ku základnej škole vo Veľkej, na Ul. Fraňa Kráľa k obytnému domu a napojenie na rekonštrukciu cesty na Ul. staré ihrisko. Termín ukončenia týchto prác je do konca septembra. „Záleží to aj od počasia, čím skôr, tým lepšie, aby sme sa mohli venovať ďalším rozbehnutým prácam ako sú opravy schodov na sídliskách – pri Výkriku, na Šoltésovej ul., oprave lávky na 1. mája, dostriekavaniu parkovacích boxov na sídliskách, čisteniu vpustov, z ktorých mnohé sú vpadnuté a musíme ich opravovať a ďalším,“ zrekapituloval P. Fabian. 


 
 

Lepšia orientácia v prímestských rekreačných lesochVytlačiť
 

Mesto Poprad v spolupráci so spoločnosťou Mestské lesy, s.r.o. Poprad osadilo v miestnej časti Kvetnica dve exteriérové tabule s turistickou mapou prímestských rekreačných lesov mesta Poprad.

Mapa obsahuje vyznačené okruhy, náučné chodníky, cyklistické chodníky, studničky, altánky a ohniská. Cieľom osadenia týchto tabúľ je zabezpečiť domácim a zahraničným turistom lepšiu orientáciu v teréne. Jedna z tabúľ sa nachádza v blízkosti odpočívadla pri cyklistickom chodníku, druhá na mieste bývalej starej Tančiarne.


 
 

Kontrola nočných podnikovVytlačiť
 

Dňa 19. 08. 2016 v čase od 22.00 do 01.00 hod. sa uskutočnila na teritóriu mesta Poprad preventívno – bezpečnostná akcia zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 219/96 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov ako aj pátrania po hľadaných osobách a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti.

Kontrola bola vykonaná v dvoch prevádzkach na teritóriu mesta Poprad. Počas akcie bolo vykonaných celkom 37 dychových skúšok zameraných na zistenie požívania alkoholických nápojov, pričom nebolo zistené porušenie zákona NR SR č. 219/96 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov. Na Mestskú políciu v Poprade bolo v zmysle § 9 ods. 2 Zákona č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov predvedených celkom 5 osôb za účelom zistenia totožnosti.

Mestská polícia v Poprade bude aj naďalej pokračovať v takýchto preventívno – bezpečnostných akciách na teritóriu mesta.


 
 

Poslanci schválili peniaze na prípravu viacerých investičných aktivítVytlačiť
 

Rozsiahlu časť augustového zasadania Mestského zastupiteľstva v Poprade zabrali majetkovo-právne záležitosti. Pripomienky boli okrem iného k návrhu na predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Stráže pod Tatrami pre spoločnosť Zizak. Poslankyňu Annu Schlosserovú prekvapilo nesúhlasné stanovisko obyvateľov z Jilemnického ul., s ktorými sa touto vecou niekoľkokrát zaoberala. Poslanci návrh na predaj neschválili. Takisto neschválili zámenu pozemkov pri OC Forum. Ako podotkol poslanec Vladimír Lajčák, zdá sa mu to pre mesto nevýhodné. Primátor Popradu Jozef Švagerko bol v tomto prípade za odpredaj, nie zámenu pozemkov. Z rokovania bol stiahnutý návrh na predaj Tenisového areálu Spišská Sobota.

Ostatné body programu v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom MsZ schválilo (viac na www.poprad.sk). Patrí medzi ne i darovanie umeleckého diela – smaltovanej kompozície umelca Jozefa Kornucika z budovy Zimného štadióna v Poprade občianskemu združeniu Art factory Elektráreň Poprad. Ako uviedla poslankyňa Anna Ondrušeková, zároveň riaditeľka Tatranskej galérie, dielo pozostáva zo sústavy samostatných smaltovaných dielcov: „Celé dielo nebude možné inštalovať vzhľadom na jeho stav. Chceme však využiť, zachrániť a zrecyklovať čo sa bude dať.“ Riaditeľka pred piatimi rokmi, keď sa dozvedela, že dielo dávajú stavbári dole z priečelia zimného štadióna, urobila všetko pre jeho záchranu. Kompozícia významného slovenského výtvarného umelca J. Kornucika bola následne uložená do skladu v Spišskej Sobote. Ten musí byť vyprataný a keďže mesto nepočíta s osadením na pôvodné miesto, oslovili riaditeľku TG. Galéria o dielo prejavila záujem a poslanci darovanie schválili. Ďalej poslanci schválili zámer prenájmu pozemkov vhodných na výstavbu bytových domov na Suchoňovej ulici v Poprade a podmienky obchodnej verejnej súťaže k tomuto zámeru.

MsZ schválilo aj zmenu a doplnok územného plánu mesta Poprad v katastrálnom území Matejovce, stiahnutá bola zmena a doplnok ÚPN – SÚ na Ul. 29. augusta. Schválilo tiež financie na zabezpečenie projektovej dokumentácie pre budúci Skatepark vo výške 6 500 eur, pre Komunitné centrum Matejovce vo výške 33 000 eur, pre oplotenie futbalového ihriska Stráže pod Tatrami vo výške 2 500 eur, pre cyklistický chodník Matejovce vo výške 25 tisíc eur a na finančné zabezpečenie stavebnej úpravy - odvodnenie časti pozemku v k.ú. Matejovce vo výške 40 000 eur. Poslanci tiež schválili doplnenie vecnej náplne a finančného zabezpečenia pre realizáciu investičnej akcie Parkovisko NTC vo výške 536 tisíc eur, pre rekonštrukciu časti mestskej komunikácie a chodníkov na Ul. staré ihrisko vo výške 114 tisíc eur a zaradili do nových investičných akcií architektonickú súťaž Vyhliadková veža Kvetnica. Primátor J. Švagerko zastáva názor, že by malo ísť o dobovú rozhľadňu. O vytvorenie súboru rozhľadní majú záujem aj iné okolité mestá a obce.

Diskusia sa rozvinula k novej investičnej akcii – oploteniu Zariadenia pre seniorov na Komenského ulici, pre ktoré poslanci schválili na zabezpečenie projektovej dokumentácie 3 500 eur. Poslankyňa A. Schlosserová poznamenala, že sa zdvihla vlna odporu od obyvateľov bloku Šípka a okolia. Poslanec Š. Pčola dúfa, že nepôjde o štandardný plot a poslanec P. Gápa poukázal na to, koľko ľudí využíva tamojší parčík a „ohrada“ by nebola vhodná. V zariadení sa však nachádzajú aj seniori s ťažkým zdravotným stavom a kvôli ich bezpečnosti a súkromiu je vhodné vyčleniť časť plochy pre potreby tohto objektu kultivovaným oddelením od verejného priestoru.

Pred záverom augustového MsZ vystúpil prednosta MsÚ Róbert Bujalka s informatívnou správou o zavedení Digitálneho zastupiteľstva, ktoré má prispieť k zefektívneniu komunikácie pre poslancov a úradníkov. V septembri budú pre nich pripravené školenia o využívaní tohto systému.

V bode Rôzne poslanci neschválili zámenu nehnuteľností – pozemkov pri garážach pri Kauflande, po tom, čo poslanec, predseda komisie výstavby a majetku Slavomír Božoň vysvetlil, prečo komisia výstavby túto zámenu neodporúča. Poslanci ďalej schválili spolufinancovanie mesta Poprad vlastnými zdrojmi pri realizácii projektu osadenia meračov rýchlosti motorových vozidiel. Náčelník Mestskej polície v Poprade Štefan Šipula uviedol, že mesto sa môže uchádzať o poskytnutie dotácie na tento zámer, ale súčasťou žiadosti o dotáciu z Ministerstva vnútra SR je doklad o zabezpečení spolufinancovania vo výške najmenej 5 perc. z celkových predpokladaných výdavkov. Vo finančnom vyjadrení ide o 1200 eur z maximálnej sumy dootácie 24 tisíc eur. Zámerom je v záujme bezpečnosti obyvateľov osadiť 4 merače rýchlosti v rizikových úsekoch na miestne komunikácie na Vagonárskej ul., Ul. Ludvíka Svobodu, Slovenského odboja a Železničnej ul.

NOVINY POPRAD,  (mar)


 
 

Na Podtatranskom polmaratóne sme spoznali bežeckého kráľa i kráľovnú TatierVytlačiť
 

Nádherné slnečné počasie privítalo počas prvého septembrového dňa viac ako 700 nadšencov na športových súťažiach v rámci 2. ročníka Podtatranského polmaratónu.

Na trate hlavných bežeckých a nordic walking disciplín sa postavilo 595 štartujúcich, ďalšie desiatky detí a dospelých súťažili v športovom rodinnom súboji MAMA, TATO ŠPORTUJTE S NAMI, v behu budúcich prváčikov či v tatranskej chôdzi pre seniorov. Podujatie bolo súčasťou kalendára Tatry v pohybe a každý účastník dlhších tratí získal účastnícku medailu zo série Tatry v pohybe Prestige Tour 2016.

Na polmaratónskej trati, ktorá viedla z Popradu do Svitu a späť cez Spišskú Teplicu, bol najrýchlejší Marián Zimmermann, ktorý 21,1 km zdolal v čase 1:14:48. Druhé miesto obsadil Tomáš Michalec, tretí skončil Peter Gallik. Medzi ženami bola s časom 1:29:11 najrýchlejšia Zuzana Gejdošová pred Ivanou Liškovou a Danicou Božovou. Na rovnakej trati prebiehali aj preteky v Nordic Walking, v ktorých zvíťazil Tomáš Fianta s časom 2:27:06 a Zuzana Šucová s časom 2:34:28.

Trať Primátorskej desiatky spojila mesto Poprad so Spišskou Teplicou a medzi mužmi bol najrýchlejší Jozef Dubašák s časom 34:22. Druhý skončil Pavol Orolín a tretí najrýchlejší čas dosiahol Tomáš Kamas. V ženskej kategórii zvíťazila Timea Mihoková s časom 42:20. Druhá skončila Alena Stevens a Monika Chovanová.

Primátor mesta Poprad Jozef Švagerko, mesta Svit Miroslav Škvarek a starosta Spišskej Teplice Radoslav Šeliga ocenili víťazov jednotlivých vekových kategórii a udelili ocenenie najrýchlejším bežcom z ich obce, ktoré získali Jozef Dubašák (Poprad), Tomáš Kačmarčík (Svit) a Tomáš Švagerko (Spišská Teplica).

Podtatranský polmaratón a Primátorská desiatka boli finálovým podujatím bežeckej série Tatry v pohybe Prestige Tour 2016, ktorým predchádzali preteky City Trail Vysoké Tatry, Tatry Running Tour, Malý štrbský maratón a Memoriál Jána Stilla v Novej Lesnej. Titul Bežecký kráľ Tatier získal Marián Zimmermann a Bežeckou kráľovnou Tatier sa stala Zuzana Gejdošová.

Spolu s hlavným štartom v Poprade vyštartovalo zo Svitu 57 pretekárov na 10 km dlhú trať, ktorá bola zároveň 4. kolom Slovak Nordic Walking Tour. Medzi mužmi sa najlepšie darilo Jozefovi Šoltésovi, ktorý absolvoval trať v čase 1:07:03. Druhý najrýchlejší muž bol Martin Polák pred Vladimírom Vlčkom. Prvá žena Simona Šimová dorazila do cieľa v čase 1:10:02. Druhá prišla Hana Gallová a tretia Mária Oberhauserová.

Medzi štartom a dobehnutím prvého bežca z Primátorskej desiatky sa v Poprade odohrávali súboje na mini polmaratónskej trati, ktorá bola situovaná medzi rodinnými domami v blízkosti rieky Poprad. Zároveň v priestoroch štartu a cieľa bežali budúci prváci 300 metrový úsek počas FORUM Behu prvákov.


Počas športového dňa v Poprade aj vo Svite prebiehalo množstvo sprievodných podujatí. Rodiny s deťmi sa v Poprade zapojili do súťaže MAMA, TATO, ŠPORTUJTE S NAMI, pred štartom pretekárov v spoločnej rozcvičke zahriali hokejisti HK Poprad a hudobnú produkciu vytváral DJ Spectra. Vo Svite prebehla súťaž seniorov v Nordic Walking, do ktorej sa zapojilo 40 skôr narodených walkerov. Predškoláci a žiaci súťažili v behu na 60-400 metrov, na ihrisku prebiehala Svitská futbalová jedenástka, Vodný hod na cieľ a Crazy volejbal.

Okrem samotných účastníkov sa do podujatia zapojilo množstvo organizácii a dobrovoľníkov z blízkeho okolia. Aj tu sa ukázalo, že vynaložená práca a výborná spolupráca mestských pracovníkov, pracovníkov obecných služieb, Mestskej polície v Poprade i Svite, štátnej polície a organizátorov s podporou sponzorov môže vyústiť do nádherného podujatia, ktoré priláka stovky aktívnych športovcov a obrovské množstvo divákov. Organizátori už teraz pozývajú všetkých športovcov na tretí ročník Podtatranského polmaratónu a Primátorskej desiatky, ktorý sa uskutoční 1. septembra 2017.

Kompletné výsledky:

polmaraton.tatryvpohybe.sk/vysledky/


 
 
Položky 186-190 z 1225

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Dr.Max - 1. Mája
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 20.10.
Dr.Max - 1. Mája
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 21.10.
Adus-centrum, Námestie sv.Egídia
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 22.10.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 23.10.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 24.10.
Dr.Max - Francisciho
Francisciho 4977/22,
058 01 Poprad
Streda 25.10.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 26.10.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 27.10.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka