Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuality - archív

Aktuality

NAJ PEDAGÓG 2016Vytlačiť
 

  

 

 

Mesto Poprad vyhlásilo výsledky druhého ročníka ankety NAJ PEDAGÓG 2016. V rámci nej pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo najaktívnejších a  najúspešnejších pedagogických zamestnancov (učitelia MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a vychovávateľky ŠKD) zo škôl pôsobiacich na území mesta. Pôsobnosť ankety NAJ PEDAGÓG sa rozhodla samospráva v porovnaní s minulým rokom rozšíriť aj o súkromné materské a základné školy, novinkou je aj zapojenie stredných škôl.

Školy mohli po internom hlasovaní alebo výbere s možnosťou zapojenia pedagógov, žiakov o rodičov nominovať do ankety NAJ PEDAGÓG 2016 pedagogických zamestnancov v týchto kategóriách:

1. Akčný/tvorivý učiteľ/pedagogický zamestnanec – do tejto kategórie mohli byť navrhnutí pedagogickí zamestnanci bez ohľadu na vek (teda aj mladí), ktorí sú tvoriví, akční, zavádzajú do edukačného procesu inovatívne metódy, využívajú netradičné metódy a  formy práce, publikujú, pracujú v metodických združeniach a predmetových komisiách, aktívne pracujú v rôznych spoločenských organizáciách.

2. Učiteľ s  mimoriadnymi výsledkami – do tejto kategórie mohli byť navrhnutí pedagógovia, ktorí vo svojej pedagogickej praxi dosiahli mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, v projektoch, v reprezentácii školy, mesta, kraja či republiky.

3. Zaslúžilý učiteľ - do tejto kategórie mohli byť navrhnutí pedagogickí zamestnanci podľa dĺžky pedagogickej praxe - takí, ktorí pracujú v školstve, alebo  sú už na dôchodku, alebo sú v preddôchodkovom veku, ktorí svoj aktívny pedagogický život zasvätili práci s deťmi v  škole aj mimo školy. Nemuseli dosiahnuť mimoriadny úspech, ale sú z  pohľadu žiakov, vedenia školy i rodičov skvelými učiteľmi.

Odborná porota pod vedením 1.viceprimátora Igora Wzoša rozhodla, že z nominovaných boli na ocenenie vybratí títo pedagógovia.

 

Kategória: Akčný – tvorivý učiteľ

1. Mgr. Gabriela Šablaturová – učiteľka predprimárneho vzdelávania zo Základnej školy

s materskou školou na Tajovského ulici v Poprade s 10-ročnou pedagogickou praxou. Tvorivá pani učiteľka, ktorá zavádza do edukačného procesu inovatívne metódy a netradičné formy práce, zostavuje žiakom pracovné listy, pripravuje žiakov na súťaže z matematiky, vedie záujmový útvar v anglickom jazyku, robí otvorené hodiny pre kolegov aj rodičov detí, nominovaná bola do celoslovenskej ankety o najobľúbenejšieho učiteľa „Zlatý Amos“ a prebojovala sa v tejto súťaži medzi štyroch najobľúbenejších učiteľov na Slovensku.

2. Ing. Milan Hanzeli – učiteľ odborných strojárskych predmetov zo Strednej priemyselnej školy v Poprade s 23-ročnou pedagogickou praxou. Pán učiteľ je inovátorom predmetov so zameraním na vyučovanie AutoCadu. Neustále modernizuje učebné plány a zavádza vyučovanie rôznych verzií programu AutoCad, programovania CNC strojov a projektovania v 3Dprogramoch SurfCam a SolidEdge. Od roku 2011 je vedúcim predmetovej komisie mechatroniky a v spolupráci s Tatramatom Poprad a Stiebel Eltron Holzminden zabezpečuje stáže študentov školy v tejto nemeckej firme, od roku 2015 v spolupráci s Tatramatom zabezpečuje riešenie ročníkových prác a projektov s nadväznosťou na súčasné potreby tohto zamestnávateľa s predpokladom postupného prechodu na duálne vzdelávanie.

 

Kategória: Učiteľ s mimoriadnymi výsledkami

1. RNDr. Dáša Škodyová – učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov (aprobácia fyzika – chémia) zo Strednej zdravotníckej školy v Poprade so 16-ročnou praxou. Zodpovedná pani učiteľka preferujúca projektové a zážitkové vzdelávanie. Je koordinátorkou projektovej činnosti v škole a autorkou úspešných medzinárodných projektov v programe SOCRATES, COMENIUS, LEONARDO a ERASMUS+, úspešná bola aj v environmentálnych projektoch a v projektoch Konta Orange. Žiakom sa venuje aj mimo vyučovania, viedla ich v stredoškolskej odbornej činnosti, vedie záujmový útvar Putovanie za vedou, v rámci ktorého pripravuje pre žiakov exkurzie po Slovensku a aj do Cernu, do Turína, Paríža či Budapešti. Je tiež lektorkou v programoch Školské kurikulum, jeho tvorba a implementácia, Finančná gramotnosť a Inovatívne metódy vo vyučovaní.

2. Bc. Jozef Solus – učiteľ tanca zo Základnej umeleckej školy v Poprade na Štefánikovej ulici má 20-ročnú pedagogickú prax. Svoju prácu robí zo srdca a s plným nasadením, vždy je tam, kde je potrebný kreatívny nápad, ochota a pomoc. Inicioval založenie tanečného klubu Fortuna a podieľal sa na jeho prvých úspechoch. V roku 2004 založil Tanečné štúdio Super a od roku 2005 vyučuje tanec v základnej umeleckej škole. Medzi jeho najvýraznejšie pedagogické úspechy patria viacnásobné tituly majstrov a vicemajstrov Slovenska v kategóriách juniorov a mládeže v štandardných tancoch, v desiatich tancoch, v latinsko-amerických tancoch, v súťaži tanečných družstiev a v súťaži plesových choreografií, ktoré sú jeho doménou. Je úspešným organizátorom školských podujatí, víkendových tanečných worshopov, letných táborov a významných súťaží s celoslovenskou i medzinárodnou účasťou – Majstrovstiev Slovenska v 10 tancoch, Majstrovstiev Slovenska v latinsko-amerických tancoch a niekoľkokrát zorganizoval súťaže v tancoch o Slovenský pohár a o Pohár primátora mesta Poprad.

 

Kategória: Zaslúžilý pedagóg

1. Mgr. Drahomíra Gavurová – riaditeľka Centra voľného času v Poprade, pedagóg s 37-ročnou praxou. Po prvých rokoch pedagogickej praxe pani učiteľku matematiky a chémie viac zaujala mimoškolská práca s deťmi – hlavne letné tábory a záujmová činnosť. Tento koníček po čase prevážil a miesto práce za katedrou sa pani učiteľka začala naplno venovať záujmovej činnosti detí v Dome pionierov a mládeže, neskôr v centre voľného času. Ako riaditeľka centra voľného času úspešne zvládla presťahovanie Centra na sídlisko Juh, zmodernizovala jeho exteriér aj interiér, zabezpečila vybavenie herní modernou didaktickou technikou, nábytkom, novými spoločenskými hrami a športovými pomôckami, náčiním a náradím. Ťažisko riadiacej práce však zamerala na prácu s deťmi mimo vyučovania – záujmové útvary, mestské tábory, pobytové tábory, športové, vedomostné i umelecké súťaže, výcvik detí na dopravnom ihrisku, rôzne podujatia zábavné podujatia - to všetko pre tisíce detí v meste je už neoddeliteľnou náplňou činnosti Centra voľného času v Poprade pod vedením pani riaditeľky.

2. RNDr. Michal Brejčák – najskôr stredoškolský profesor chémie a biológie na Gymnáziu v Poprade, neskôr riaditeľ a potom zástupca riaditeľa Strednej priemyselnej školy v Poprade so 46-ročnou pedagogickou praxou. Vzácna osobnosť pedagogickej obce, autor viacerých pedagogických čítaní ocenených v celoštátnych kolách – dva razy 1. cenou + zlatou medailou J. A. Komenského, tri razy 2. cenou, spoluautor a recenzent učebníc, kníh a metodických príručiek z chémie, lektor metodických orgánov v oblasti vzdelávania učiteľov, dlhoročný riadiaci pracovník v školstve. V prvom rade ale vynikajúci pedagóg, ktorý v žiakoch zapaľoval túžby po neustálom vzdelávaní, vzor pri plnení si povinností, skromný, ľudský, s pevnými morálnymi postojmi.

 


 
 

V útulku vymenili psie búdy na konci životnostiVytlačiť
 

   

  

  

Mestský útulok pre túlavé a odchytené psy v Poprade pokračuje v nevyhnutných opravách zariadenia. Najnovšie bolo vymenených 18 búd v kotercoch za nové, zateplené prístrešky.

„Nové búdy už boli naozaj nevyhnutné, pretože väčšina z pôvodných búd  bola na konci svojej životnosti. Spolu s búdami sme do jednotlivých kotercov doplnili aj drevené rošty, vďaka ktorým sa zníži riziko zranenia psov a taktiež sa bude v útulku lepšie udržiavať čistota. Búdy ale aj drevené rošty sú dôležité hlavne z pohľadu prevádzky v zimných podmienkach,“ informovala Viktória Páperaková z mestského útulku. V útulku sa nachádza spolu 28 kotercov, z toho jeden slúži pre potreby mestskej polície a dva na karanténu pre novoprijatých psov. Nové psie búdy vyrobili pracovníci Odboru servisných činností MsÚ v Poprade, ktorí z materiálu v hodnote 951,22 €.-Eur zhotovili okrem búd aj drevené rošty do kotercov.

Od 1.septembra, kedy mesto prevzalo útulok pod svoju správu, sa v zariadení postupne podarilo opraviť poškodené koterce, spevniť plochy pred kotercami a sprístupniť výbeh pre šteňatá. „Od momentu prevzatia útulku sa v zariadení prestriedalo 150 psov, adoptovaných bolo 75, z toho v tomto roku 45 .  Záujem o adopcie ale aj dočasné opatery u ľudí stúpol a nás to veľmi teší. V súčasnosti sa v útulku nachádza 25 psov prevažne väčšej veľkosti, v dočasných opaterách v Poprade a okolí sa nachádza ďalších 12 psov. Sú to šteniatka alebo malé, krátkosrsté psy, ktoré by pobyt vo vonkajšom koterci nezvládli“ doplnila Páperaková.  

Mestský útulok okrem svojej prioritnej činnosti organizuje pravidelne akcie pre širokú verejnosť, ktorých cieľom je predstaviť štvornohých obyvateľov útulku, nájsť im nový domov a pútavou formou predviesť verejnosti možnosti výcviku a ďalšej socializácie psíkov. Spolu s kynologickými klubmi pôsobiacimi na území mesta Poprad organizuje tiež výchovno – vzdelávacie programy pre deti. Mestský útulok spolupracuje s dobrovoľníkmi, pravidelnými návštevníkmi sú okrem rodín s deťmi aj seniori, ktorí si prichádzajú spestriť voľný čas prechádzkami s psíkmi z útulku.

Psy v popradskom útulku sú postupne pravidelne cvičené tak, aby každý záujemca o adopciu mohol získať psíka so základnou poslušnosťou. Pri adopcii psíka z útulku ponúka mesto Poprad novému majiteľovi na 1 rok oslobodenie od platenia dane za psa.

S ponukou psíkov z popradského útulku, ktorí hľadajú nový domov, sa verejnosť môže zoznámiť prostredníctvom novej webovej stránky utulok.poprad.sk a tiež prostredníctvom facebookovej stránky útulku.

Dobre fungujúci útulok je základným pilierom pre ďalšie aktivity samosprávy v súvislosti s navrhnutou koncepciou chovu psov v meste. V Poprade je v súčasnosti evidovaných 2 393 psov.


 
 

Nočná policajná naháňačka s prekvapením v batožinovom priestoreVytlačiť
 

V noci z piatka na sobotu vyčíňal v uliciach Popradu cestný pirát. Rýchlou jazdou v protismere ohrozil dokonca aj popradských mestských policajtov v služobnom motorovom vozidle. Hliadka začala cestného piráta okamžite prenasledovať. Unikajúci vodič po rýchlej jazde v uliciach napokon odbočil na parkovisko pri rieke Poprad, kde z auta vybehol a zahodil kľúče od vozidla. Policajnej hliadke sa však vodiča podarilo zadržať. Pri kontrole bolo zistené, že 21-ročný vodič z Važca mal 0,93 Mg/l alkoholu v krvi /= 1,94 promile/. 
Ešte väčšie prekvapenie čakalo na mestských policajtov v samotnom vozidle. V ňom bolo zistených ďalších 6 osôb. Dve osoby pritom naháňačku absolvovali netradične - v batožinovom priestore motorového vozidla .
Voči vodičovi bolo vznesené obvinenie a začaté trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Prípad vyšetruje ODI OR PZ v Poprade.


 
 

Obrovský záujem o Hrnčiarsky bál Vytlačiť
 

Za prvé tri decembrové dni predaja vstupeniek na operetu Hrnčiarsky bál v podaní Štátnej opery Banská Bystrica si Popradčania kúpili už 600 lístkov. O veľkolepý darček mesta Poprad jeho obyvateľom k 70.výročiu spojenia Popradu s Veľkou a Spišskou Sobotou je tak skutočne obrovský záujem. Predstavenie sa uskutoční 3. januára 2016 o 18:00 v Aréne Poprad. Vstupenky za symbolické 1 Euro sú k dispozícii v Mestskej informačnej kancelárii mesta Poprad od 1.12.2015.

„Z dvanástich operiet Gejzu Dusíka je kvalitatívnym vrcholom Hrnčiarsky bál. Námet je zasadený do revolučných rokov 1848-1849, ktoré sú v slovenských dejinách spojené s národným hnutím Štúrovcov. Príbeh sa odohráva v prostredí slovenských hrnčiarov na Záhorí. Opereta je kompozične prepracovaná a popretkávaná slovenským folklórom. Premiéru mala na scéne košického Štátneho divadla v roku 1956 a neskôr ju hrali takmer vo všetkých slovenských divadlách, aj v zahraničí. Dnes patrí toto dielo do zlatého fondu slovenskej operetnej tvorby.“(zdroj: Štátna opera Banská Bystrica).

Mesto Poprad si významný historický medzník vo svojich novodobých dejinách – spojenie Popradu s Veľkou a Spišskou Sobotou do jedného mestského celku s názvom Poprad pripomenulo odborným programom už 23.10.2015 v kine Tatran. Vo vestibule MsÚ v Poprade v týchto dňoch prebieha putovná výstava fotografií približujúca premeny mesta a jeho častí počas uplynulých 70 rokov.

Foto: www.stateopera.sk


 
 

Ľadová plocha pri Aréne Poprad otvorenáVytlačiť
 

Mesto Poprad pripravilo pre verejnosť aj na túto zimu verejné korčuľovanie na mobilných ľadových plochách. Prvá je k dispozícii pri Aréne Poprad denne v čase od 10:00 do 20:00 hod. Ľadová plocha pri Aréne však bude každý utorok, streda, štvrtok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase na nej bude prebiehať výuka korčuľovania detí z materských škôl. Navyše v pondelok 28.12.2015 bude plocha dopoludnia uzatvorená pre premiérový ročník amatérskej súťaže v curlingu pre verejnosť - POPRADSKÝ VIANOČNÝ ŠUTER (SHOOTER), do ktorej sa bude môcť zapojiť každý nadšenec športu.

„Druhá mobilná ľadová plocha – na Námestí sv. Egídia bola na mieste inštalovaná v uplynulých dňoch. V prípade, že všetko pôjde bez problémov, korčuľovať by sme na nej mohli už čoskoro,“ uviedol Miroslav Kalnaši z Arény Poprad, ktorej technický personál prevádzku verejných klzísk zabezpečuje. Malá mobilná ľadová plocha na Námestí sv. Egídia je určená deťom do výšky 140 cm.

Vstup na verejné ľadové plochy je pre verejnosť zadarmo. Popradská samospráva zabezpečuje prevádzku bezplatných klzísk pre verejnosť ako súčasť podpory možností športového vyžitia v meste.  

VIANOCE NA ĽADE budú môcť Popradčania zažiť aj na Zimnom štadióne mesta Poprad - verejné korčuľovanie na štadióne bude k dispozícii 25. a 31.12 vždy o 15:00 hod. 


 
 
Položky 196-200 z 1158

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00ďalšie dni

Nedeľa 26.3.
Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00Pondelok 27.3.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 28.3.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 29.3.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Štvrtok 30.3.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 31.3.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka