Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Pozor na nepovolené zbierky!Vytlačiť
 

zbierkanelegal.jpg

Mestská polícia v Poprade zaevidovala od začiatku roka na teritóriu mesta už 9 prípadov vykonávania nelegálnych zbierok, ktoré nie sú vykonávané v zmysle zákona o verejných zbierkach.

„Túto činnosť vykonávajú najčastejšie občania Rumunska, ktorí vyberajú finančné prostriedky údajne pre nepočujúcich a telesne postihnutých ľudí a pre chudobné deti. Toto však nie je pravda a tieto osoby vyberajú finančné prostriedky pre úzke skupiny osôb, ktoré z takejto činnosti profitujú. Preukazujú sa falošným certifikátom, na ktorom sú rukou dopísané vymyslené mená ľudí, ktorí vraj dali nejaký finančný príspevok. Ide pritom iba o fintu ako zlákať ľudí na získanie finančnej čiastky,“ uviedol náčelník Metskej polície v Poprade Štefan Šipula.

Mestská polícia z tohto dôvodu preto vyzýva občanov, aby si predtým ako finančne prispejú na dobročinné účely, dôkladne preverili, či finančná zbierka spĺňa zákonom stanovené podmienky a ak vznikne podozrenie na nekalú činnosť, aby okamžite kontaktovali mestskú políciu, ktorá takýto oznam preverí a podľa okolností prijme príslušné opatrenia.

Týmito opatreniami chce popradská mestská polícia zabezpečiť, aby vykonávané zbierky boli riadne zaevidované a aby vyzbierané peniaze skutočne skončili u tých, ktorí ich naozaj potrebujú.


 
 

Nočný kľud alebo zábava?Vytlačiť
 

S prichádzajúcim letným obdobím, časom prázdnin a s tým spojeným zvýšením denných a nočných teplôt, láka ľudí hlavne v piatkovú a sobotnú noc posedieť si aj v neskorých nočných hodinách na letných terasách pohostinských zariadení alebo využiť tento čas na návštevu diskotéky resp. tanečnej zábavy, ktoré sa v Poprade nachádzajú hlavne v centre mesta. A práve tu sa stretávame s dvomi pohľadmi ľudí, kde jedna skupina sa chce venovať zábave a druhá skupina ľudí sú tí, ktorí chcú už po 22.00 hodine kľudne a nerušene oddychovať, a v tomto letnom období niekedy aj pri pootvorenom okne. Vyhovieť požiadavkám tej skupiny občanov, ktorí chcú mať po 22.00 hodine kľud a tými, ktorí sa chcú zabávať, je pre samosprávu vzhľadom k platnej legislatíve veľmi ťažké.

V mesiacoch júl a august minulého roka preverovala mestská polícia celkom 131 oznámení o rušení nočného kľudu, z ktorých väčšina bola opodstatnená. Už v minulom období neuspeli pokusy o to, aby mesto Poprad vydalo všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Poprad, kde Generálna prokuratúra Slovenskej republiky konštatovala, že platná právna úprava neumožňuje obci, aby rozhodovala individuálnym právnym aktom o konkrétnom čase predaja či prevádzky služieb u konkrétneho podnikateľa. Mesto si preto nemôže prisvojiť takúto formu rozhodovania a to ani pri riešení ojedinelých výnimiek zo štandardného stavu, ako je obmedzenie času prevádzky po 22.00 hodine. V zmysle platnej legislatívy je riešenie daného problému veľmi ťažké, nakoľko na jednej strane samospráva chce aby mesto Poprad, ako turistické centrum žilo spoločenským životom, no na druhej strane si plne uvedomujeme, že to nemôže byť na úkor druhej skupiny občanov. Takže práve tu momentálne naráža samospráva na najväčší problém. Aj v zmysle občianskeho zákonníka je obec oprávnená domáhať sa ochrany pred obťažovaním hlukom, ak sú ním pri užívaní svojich stavieb a pozemkov nad mieru primeranú pomerom obťažovaní jej občania.

Čiastočne sa danou problematikou zaoberá zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, kde je presne vymedzené, čo je verejné kultúrne podujatie, za ktoré sa v zmysle citovaného zákona považujú koncerty, hudobné a tanečné produkcie. A práve toto je problémom, kde na základe toho každé reštauračné zariadenie, ktoré má v živnostenskom oprávnení poriadanie verejných kultúrnych podujatí a má príslušnú licenciu od Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA), môže vykonávať takúto činnosť. Jedinou povinnosťou, ktorú má voči mestu majiteľ resp. prevádzkovateľ takéhoto zariadenia, je písomne oznámiť mestu zámer usporiadania podujatia, čo niektorí však sústavne porušujú a preto správny orgán Mesta Poprad vedie niekoľko správnych konaní voči porušujúcim subjektom. O tom, že právomoci samotného mesta sú dosť oklieštené svedčí to, že citovaný zákon presne vymedzuje, kedy mesto môže podujatie zakázať. Je to iba v prípadoch, ktoré sú v citovanom zákone presne uvedené, teda len vtedy ak sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie, alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva. V praxi to teda znamená, že samospráva nemá priamy vplyv na podnikateľské subjekty a ich prevádzky pri poriadaní verejných kultúrnych podujatí, čo hlavne občania, ktorí sa sťažujú na hluk často krát nechcú pochopiť a dožadujú sa obmedzenia prevádzkových hodín, zrušenia podujatia resp. aj samotnej prevádzky, čo však pri súčasnej platnej legislatíve nie je možné. Výsledkom tohoto stavu je to, že primátorovi mesta a mestskej polícií sú často krát adresované viaceré sťažností na intenzitu hudobnej produkcie v čase nočného kľudu z prevádzok nachádzajúcich sa hlavne v centre mesta a v jeho okolí a žiadajú o rázny zásah a okamžitú nápravu zo strany mestskej polície a samotného mesta.

Mesto Poprad danú problematiku sa snaží riešiť spoločne s ďalšími orgánmi a organizáciami, a to hlavne s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý má dominantné postavenie v posudzovaní intenzity hudobnej produkcie, keďže ako vyplýva zo zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je orgánom na ochranu zdravia, do pôsobnosti ktorého patrí aj problematika ochrany pred hlukom a práve tento úrad v súčinnosti s mestskou políciou vykonáva kontrolu dodržiavania citovaného zákona. Ak sa zistí porušenie predpisov ukladá usporiadateľovi hudobnej produkcie sankcie za nedodržanie limitov hluku a vibrácií, ktoré sú stanovené pre dennú a nočnú dobu príslušným nariadením vlády, a ktoré sa vzťahujú výslovne tiež na hluk z verejnej produkcie hudby. Dôležité je uviesť to, že v prípadoch kedy nie je možné zistiť usporiadateľa, zodpovedá za dodržanie limitov ten, kto stavbu, zariadenie alebo pozemok poskytol. Hlučnosťou prevádzky sa pritom rozumie nielen hlučná diskotéka či bar, ale akákoľvek podnikateľská činnosť vykonávajúca sa v prevádzke, ktorá prekračuje prípustné hodnoty, dané citovaným zákonom. Posudzovanie a meranie hluku a vibrácií vo vonkajšom prostredí v budovách, okrem posudzovania hluku a vibrácií na pracoviskách rieši vykonávacia vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 549/2007 Z. z. Na základe tejto vyhlášky môže samospráva vyžadovať od fyzických osôb – podnikateľov, či právnických osôb, ktoré usporiadajú verejné kultúrne podujatie s možným zdrojom hluku, aby svoju povinnosť zabezpečiť úroveň expozície obyvateľov a obytného prostredia hlukom bola čo najnižšia a neprekročilo prípustné hodnoty pre deň, večer a noc dokumentovanými odbornými meraniami vykonanými autorizovanými osobami RÚVZ. Ďalšou významnou organizáciou, ktorá sa podieľa na riešení danej problematiky je živnostenský úrad, ktorý okrem iného môže overiť, či má podnikateľ platné živnostenské oprávnenie k činnosti, má právo pozastaviť alebo zrušiť živnostenské oprávnenie v prípade, že podnikateľ bude pri svojej podnikateľskej činnosti porušovať závažným spôsobom živnostenský zákon alebo tiež ostatné zákony a všeobecne záväzné nariadenia obce a kraja a za ich porušenie môže ukladať sankcie. V oblasti kontroly používania hudobnej produkcie má nezastupiteľné miesto Slovenský ochranný zväz autorský ( SOZA), ktorý kontroluje a ukladá sankcie za porušenie autorského zákona a za neoprávnené použitie diel chránených autorským zákonom. V prípade, keď SOZA zistí, že usporiadateľ diskoték či zábav nemá uzatvorenú licenčnú zmluvu a neplatí autorské odmeny, začne s usporiadateľom priestupkové konanie podľa zákona o priestupkoch, prípadne dá podnet na začatie trestného stíhania pre trestný čin porušovania autorského práva podľa Trestného zákona. Súčasne môže žiadať o vydanie peňazí získaných z takéhoto bezdôvodného obohatenia.

Pri riešení problematiky rušenia nočného kľudu je dôležité uviesť to, že časté negatívne sprievodné javy, ako je hlučné správanie občanov v nočnom čase sa vracajúcich z diskotéky či zábavy resp. znečisťovanie verejných priestranstiev nie je možné spájať so zodpovednosťou prevádzok a to aj vtedy, keď sa osoba nachádza bezprostredne pred samotnou prevádzkou. V takomto prípade sa osoba môže dopustiť priestupku proti verejnému poriadku. Napriek tomu, že postavenie samosprávy je pri riešení danej problematiky ťažké, a táto nemá všetko pri povoľovaní a konaní verejných zábav a hudobných produkcií vo svojich rukách, v spolupráci s dotknutými orgánmi a organizáciami, prácou s usporiadateľmi akcií a v opodstatnených prípadoch aj represívnymi opatreniami zo strany Mestskej polície Poprad, sa bude usilovať o dosiahnutie prijateľného stavu v súlade s doposiaľ platnou legislatívou.

                                                                                  Mgr. Štefan Šipula náčelník mestskej polície


 
 

Test inteligentného verejného osvetlenia v reálnych podmienkachVytlačiť
 

lamp.jpg

V Poprade začala v pondelok večer testovacia prevádzka verejného osvetlenia doplneného o ďalšie dômyselne prepojené funkcionality. Podľa dostupných informácií ide o prvý test v reálnych podmienkach v takomto rozsahu na Slovensku. Na jednom z najrušnejších peších ťahov spájajúcich centrum mesta so sídliskom JUH boli inštalované svietidlá, ktoré dokážu nielen svietiť. „Inteligentné lampy dokážu plynule meniť intenzitu osvetlenia, okoloidúcim vedia cez bluetooth ponúknuť obsah na stiahnutie alebo online prehliadanie, vybavené sú tiež snímačmi na meranie hustoty premávky – v tomto prípade počtov chodcov. V mobilnej aplikácii na ich ovládanie sú vybavené aj „panickým tlačidlom“, ktorým dokáže človek v núdzi ihneď privolať pomoc,“ informoval Richard Procik, technický riaditeľ divízie VO a ITS Siemens s. r. o. .

„S takýmto vybavením dokáže verejné osvetlenie nielen svietiť, ale byť zároveň aj zdrojom informácií. Občania môžu z takýchto inteligentných lámp získať informácie o dianí v meste, samospráva zasa dokáže z takýchto lámp získať dáta o počtoch osôb využívajúcich jednotlivé pešie trasy a dokáže tak adresnejšie riešiť ich opravy či zimnú údržbu. Žiadne politické rozhodnutia ale overiteľné fakty. Verejné osvetlenie môže byť navyše aj zdrojom wifi signálu a to je ďalší rozmer vzhľadom na to, že hovoríme o verejnom osvetlení,“ uviedol viceprimátor Igor Wzoš.

Mesto Poprad inštalovalo inteligentné lampy v spolupráci so správcom verejného osvetlenia v meste – spoločnosťou Siemens, partnerom zo Slovak Smart City Clustera - spoločnosťou Atos a nemeckým start-upom ICE Gateway. Testovacia prevádzka bude trvať do konca roka.


 
 

J.M. Hurban v uliciach mestaVytlačiť
 

hurbi.jpg

V stredu 21.6.2017 bol slávnostne uvedený do prevádzky autobus Mestskej hromadnej dopravy v Poprade oblepený podobizňou národného buditeľa Jozefa Miloslava Hurbana. Na popradské cesty ho vypravil potomok Hurbanovskej rodiny Popradčan Svetozár Hrúz. Je prapravnukom J. M. Hurbana a pravnukom Svetozára Hurbana Vajanského, ktorý bol Hurbanovým najstarším synom.

V tomto roku si pripomíname dvojsté výročie narodenia J. M. Hurbana, ktorý patril medzi štúrovcov. Prebúdzali národné povedomie a zaslúžili sa okrem iného o uchovanie nášho materinského jazyka. 1. viceprimátor Popradu Igor Wzoš sa poďakoval všetkým darcom a podporovateľom, ktorí prispeli k realizácii zámeru umiestnenia portrétov národných dejateľov na autobusy. Povedal: „Z môjho pohľadu je to, že hovoríme po slovensky, zázrak. Je veľa národov, ktoré sa v dejinách stratili. Spomeniem napríklad len tie v blízkosti nás ako Moravania, Rusíni, Gorali. Oni nemajú vlastnú krajinu, vlastnú štátnosť. My ju máme vďaka takým osobnostiam ako bol Štúr, Hurban, Vajanský, Štefánik...“ V minulom roku po meste premával autobus s podobizňou Ľudovíta Štúra, tento rok je to J. M. Hurban, na budúci rok si samospráva vie predstaviť portrét Milana Rastislav Štefánika. Pripomenieme si totiž sté výročie skončenia 1. svetovej vojny a vznik Československa.

Na slávnosti sa zúčastnil aj Eduard Markovič, predseda krajskej organizácie SNS, ktorý je hrdý, že po Poprade bude jazdiť autobus pripomínajúci významných velikánov slovenských dejín. Poznamenal: „Teším sa, že máme spoločný projekt Matice, národniarov a mesta. Cením si, že po Poprade bude jazdiť autobus s Hurbanovým portrétom a občania ho budú denno-denne stretávať a pripomínať si nášho národného dejateľa. Je v pláne v sérii podobizní na autobusoch pokračovať a verím, že vo vedení mesta stále nájdeme pochopenie.“

Potomok Hurbanovcov S. Hrúz je takisto hrdý, že sa bude s tvárou svojho prapradeda stretávať aj v takejto podobe. Zaspomínal na niektoré príhody, ktoré sa v rodine odovzdávali z generácie na generáciu: „Moja mama hovorila o šibenici, ktorú Maďari v Hlbokom pripravili pre J. M. Hurbana. Musel sa skrývať. Tiež spomínala na viacerých významných ľudí, ktorí k nám chodievali, ako bol napríklad prezident Masaryk.“ (Noviny Poprad)


 
 

Samospráva nevylučuje vymáhanie prostriedkov od firmy, ktoré rekonštruovala toaletyVytlačiť
 

Kontrola realizácie zákazky rekonštrukcie verejných toaliet v spoločných priestoroch MsÚ našla viacero nedostatkov. Podľa správy hlavnej kontrolórky Zity Kozlerovej došlo k neefektívnemu a nehospodárnemu použitiu finančných prostriedkov, v dôsledku čoho boli porušené najmä zákony o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Porušenia sa podľa hlavnej kontrolórky týkali predovšetkým fakturácie neoprávnených položiek ako aj vykonania prác, ktoré naopak fakturované neboli. Pri rekonštrukcii, za ktorú samospráva zaplatila 88 - tisíc eur, bolo nehospodárne nakladanie kontrolórkou vyčíslené na sumu 26 295,44 eur. „Najviac ma na tom mrzí to množstvo školáckych chýb. Všetkému sa dalo predísť, ak by boli jednotliví ľudia rozmýšľali,“ uviedla Zita Kozlerová.

„Je potrebné zmeniť úradné postupy pri kontrole zakázok, aby sa takéto veci nestávali,“ uviedla poslankyňa Beáta Sichrovská, ktorú doplnil poslanec Milan Baran: „Prípravy, realizácia, následné odovzdanie a prevzatie diela bolo v tomto prípade, žiaľ, absolútne amatérske“. „Myslím si, že to bude pre všetky ďalšie zákazky veľké memento, aby sa nič takéto už nezopakovalo,“doplnila poslankyňa MsZ Alena Madzinová.

Mestský úrad v nadväznosti na zistenia hlavnej kontrolórky prijal opatrenia na nápravu nedostatkov s konkrétnymi termínmi plnenia.

„Na základe výsledkov kontroly som vyzval spoločnosť, ktorá dielo realizovala, na vysvetlenie jednotlivých skutočností a doloženie dokladov k skutočne vykonaným prácam. Systém vnútornej kontroly funguje a identifikoval nedostatky. Osobne si myslím, že došlo k jedinému pochybeniu v tom, že dodávateľská firma fakturovala podľa výmeru, ktorý bol dohodnutý len v zmluve o dielo. Pracovníkovi MsÚ zodpovednému za stavebný dozor pri tejto rekonštrukcii, ktorého práca vykazovala nedostatky, som nepredĺžil pracovný pomer, ktorý tak skončil už v decembri 2016, teda ešte predtým, ako začalo podrobné skúmanie celej rekonštrukcie,“ uviedol primátor mesta Poprad Jozef Švagerko.

Celú rekonštrukciu preveruje aj polícia. Samospráva zvažuje oslovenie súdneho znalca, ktorý celú rekonštrukciu preskúma.„Ak si znalecký posudok nevyžiada polícia, zabezpečím ho sám. Ak potvrdí nezrovnalosti, prostriedky ktorých vyúčtovanie nezodpovedalo vykonaným prácam a dodaným materiálom, budeme od dodávateľa vymáhať,“ uzavrel primátor.

 


 
 
Položky 21-25 z 1329

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Nedeľa 27.5.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 28.5.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 29.5.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 30.5.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 31.5.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka