Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Investície v roku 2016Vytlačiť
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Poprad na svojom mimoriadnom zasadnutí v stredu 20.januára 2016 schválili doplnenie vecnej náplne kapitálových výdavkov na rok 2016 a zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016. Schválili zároveň použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške viac ako 2,4 milióna eur na krytie viacerých kapitálových aktivít. "Máme ušetrené prostriedky ešte z roku 2015, vlani sme neminuli žiadne prostriedky z rezervného fondu a práve preto chceme časť z neho použiť teraz. Predpokladám, že vďaka ušetreným finančným prostriedkom sa nám ho podarí opäť navýšiť. Rozpočet máme vyrovnaný a ideme zatiaľ v dobrých číslach.Už teraz po roku preto môžem povedať, že to, čo som sľuboval, aj plním," informoval primátor Jozef Švagerko. Z pohľadu rozdelenia finančných prostriedkov pôjdu investície do rekonštrukcií škôl a škôlok, rekonštrukcií ciest a budovania parkovísk, novinkou je aj zámer vybudovať klientskú zónu vo vestibule MsÚ v Poprade. "Dostali sme veľmi veľa návrhov, prioritou sú investície, ktoré nám budú šetriť energie a skvalitňovať úroveň života v školách a v škôlkach – nemôžeme pripustiť, aby tam pretrvávali havarijné stavy. O ďalších investíciách ešte budeme rokovať a verím, že už v apríli budeme schvaľovať ďalšie," doplnil Švagerko.

VECNÁ NÁPLŇ KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV NA ROK 2016

V programe – Plánovanie, manažment a kontrola

15 000 € - zmeny a doplnky ÚPN – SÚ (mesta) – aktualizácia ÚPN SÚ mesta Poprad a taktiež zmena a doplnok ÚPN – SÚ mesta Poprad umiestňovanie a povoľovanie reklamných stavieb.

 

V programe – Interné služby

52000 € - rekonštrukcia sociálneho zázemia vo vestibule budovy Mestského úradu v Poprade,

76000 € - rekonštrukcia budovy Mestského úradu v Poprade za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti,

25000 € zriadenie klientskej zóny vo vestibule Mestského úradu v Poprade.

 

V programe – Odpadové hospodárstvo

35000 € - Vybudovanie váhy v zbernom centre na Ul. L. Svobodu je navrhované do investícii na rok 2016 na základe požiadavky Odboru výstavby MsÚ v Poprade. Od 01. 01. 2016 nadobudol účinnosť nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. Mesto Poprad je povinné od 01. 07. 2016 uplatňovať množstvový zber drobných stavebných odpadov, za ktorý bude občanom vyrubovať samostatný poplatok za skutočne odovzdaný drobný stavebný odpad.

 

V programe – Doprava a komunikácie

152 000 € - realizácia rekonštrukcie MK Ul. Bernolákova,

380 000 € - realizácia prestavby križovatky MK Ul. L. Svobodu – Ul. Rázusova a MK Ul. Mládeže na okružnú križovatku,

12 000 € - štúdia a prípravná a projektová dokumentácia (PaPD) Prestavba križovatky ŠC III/534 003 Ul.Slovenského odboja – MK Ul. Hraničná na okružnú križovatku,

258 000 € - realizácia vrátane PaPD Rekonštrukcia časti MK a chodníka na Ul. Velická cesta,

25 000 € - realizácia Rekonštrukcia chodníka na Ul. Francisciho,

20 000 € - realizácia vrátane PaPD Stabilizácia svahu na Ul. Kukučínovej, Stráže pod Tatrami,

37 900 € - úhrada zádržného z roku 2015 k investičnej akcii Rekonštrukcia MK Ul. Hviezdoslavova v Poprade. Z dôvodu klimatických podmienok budú drobné vady a nedorobky odstránené až v jarných mesiacoch v roku 2016 a následne bude vyplatené zádržné

14 500 € - PaPD verejného viacpodlažného parkoviska na Ul. Rastislavovej JUH III, ,

188 000 € - realizácia vrátane PaPD Parkovisko BD ERBIUM – JUH,

308 000 € - realizácia vrátane PaPD Parkovisko NTC SFZ.

15 000 € - Cyklistický chodník Poprad – Matejovce (Veľká Lomnica) – PaPD.Kapitálové výdavky v tomto prvku sú navrhované na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie stavby Cyklistický chodník Poprad – Matejovce (Veľká Lomnica).

 

V programe Verejné osvetlenie

51 000 € - výstavba verejného osvetlenia na MK Ul. Velická cesta v Poprade – Sp. Sobote.

Kapitálové výdavky v tomto prvku sú navrhované na realizáciu vrátane PaPD.

 

V programe – Vzdelávanie

160 000 € - realizácia vrátane PaPD - Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad – Materská škola, Záborského ulica 3248/13 – rekonštrukcia strechy - prestavba plochej strechy na sedlovú strechu,

25 000 € - realizácia vrátane PaPD - Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad – Materská škola, Záborského ulica 3248/13 – rekonštrukcia objektu materskej školy,

140 000 € - realizácia vrátane PaPD - Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad – Materská škola, Podtatranská ulica 136/4 - rekonštrukcia strechy – prestavba plochej strechy na sedlovú strechu,

150 000 € - realizácia vrátane PaPD - Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/14, Poprad – Materská škola, Ulica Mládeže 2349/5 – rekonštrukcia strechy –prestavba plochej strechy na sedlovú strechu,

70 000 € - realizácia - Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota – doplnenie hydroizolácie základov budovy č. súpisné 5121 (objekt materskej školy).

105 000 € - realizácia - Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota - doplnenie hydroizolácie základov budovy č. súpisné 1600 a č. súpisné 5120 (objekt základnej školy a telocvične),

18 000 € - vybudovanie rýchlejšieho internetového pripojenia pre základné školy.

 

V programe – Šport

700 000 € - kapitálové výdavky vo výške 700 000 € sú navrhované na výstavbu novej tréningovej haly - táto investícia je však podmienená dotáciou zo Slovenského zväzu ľadového hokeja.

 

V programe – Prostredie pre život - Detské ihriská

12 000 € - výdavky sú navrhované na zjednodušenú projektovú dokumentáciu a realizáciu akcie detské ihrisko LIDL //Mesto Poprad sa plánuje v roku 2016 zúčastniť projektu „ LIDL detské ihriská“. Do projektu budú prihlásené tri lokality. Tvorcom a hlavným investorom bude spoločnosť LIDL. V prípade úspešnosti bude Mesto Poprad povinné zabezpečiť súčinnosť pri realizácií obslužných činností napr. (zabezpečenie vytýčenia a ochranu inžinierskych sietí, vybudovanie prístupového chodníka alebo prístupovej komunikácie, úpravu terénu po realizácii a pod.).

6 000 € - výdavky na PaPD a realizáciu zabezpečenia svahu proti zosuvu pôdy na ochranu detského ihriska na Tomášikovej ulici, ktoré bolo vybudované v roku 2014. Počas užívania bolo zistené, že prevýšenie existujúceho svahu a jeho zosúvanie pri dažďoch poškodzuje plochu ihriska. Z uvedeného dôvodu je potrebné zabezpečenie svahu proti zosuvu.

 

V programe Sociálna pomoc

12000 € - rekonštrukcia nebytového priestoru L. Svobodu 3783 na Denné centrum,

5 000 € - rezerva na kapitálové výdavky pre zapojenie sa do vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na podporu rozvoja sociálnej oblasti v zariadeniach sociálnych služieb. Pre obidve schémy podpory sa vyžaduje finančná spoluúčasť z vlastných zdrojov na ktoré sme vyčlenili 5 000 €.   


 
 

Aktuálna informácia z popradských škôlVytlačiť
 

V súvislosti s celoslovenským štrajkom učiteľov popradská samospráva informuje obyvateľov, že podľa dostupných informácií sa školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad do štrajku aktuálne zapájajú v takomto rozsahu:

1. ZŠ Francisciho – 1 učiteľ

2. ZŠ F.Kráľa – 12 učiteľov

3. Spojená škola Letná – 47 učiteľov /UT-STR 26.-27.1.2016/, od ŠTV 28.1. do PIA 29.1. -  35 učiteľov

4. ZUŠ Štefánikova – 7 učiteľov

5. ZŠ Dostojevského - 28.-29.1.2016 - 49 učiteľov

Mesto Poprad vyzvalo riaditeľov škôl, aby v prípade zapojenia sa do štrajku v maximálnej možnej miere minimalizovali dopad na žiakov a rodičov. Spojená škola na Letnej ulici zabezpečí pre deti rodičov, ktorí nemajú možnosť iného umiestenia ratolestí, náhradný program v priestoroch školy. V prípade ZŠ s MŠ Dostojevského bude škola uzatvorená z organizačných dôvodov a riaditeľ školy poskytol žiakom na tieto dva dni riaditeľské voľno. Do štrajku sa v tejto škole zapojilo 49 zamestnancov z 56. 

Informácie priebežne aktualizujeme.


 
 

Kultúrny program na mesiac február Vytlačiť
 


 
 

Počasie nepraje korčuľovaniu na mobilných plocháchVytlačiť
 

Aktuálne teplé počasie znižuje kvalitu ľadu na mobilných ľadových plochách mesta Poprad. Pri teplotách nad 5°C už chladiace zariadenie nie je schopné udržať ľad v požadovanej kvalite a aj napriek činnosti všetkých chladiacich jednotiek sa na ľadovej ploche tvorí voda. Samospráva preto upozorňuje verejnosť na zníženú kvalitu ľadu a nevyhnutnosť zvýšenej opatrnosti pri korčuľovaní. Situácia by sa podľa predpovede počasia mala stabilizovať koncom týždňa nástupom chladnejšieho počasia. 

 


 
 

Na rieke Poprad budú Majstrovstvá sveta národov v love rýbVytlačiť
 

Mesto Svit bude v máji 2016 hostiť športové podujatie svetového významu. V dňoch 26. - 29. mája 2016 sa na rieke Poprad vo Svite budú konať Majstrovstvá sveta národov v love rýb udicou na prívlač (lov dravých rýb z brehu), na ktorých očakávame účasť zástupcov približne 17 štátov z celého sveta.

Organizátorom podujatia je Slovenský rybársky zväz v spolupráci s Miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu vo Svite a podujatie zároveň prebehne s podporou Mesta Svit. 

XIV. Majstrovstvá sveta národov v love rýb udicou na prívlač budú zahájené dňa 26.5. 2016 o 17.00 hod. na Námestí J. A. Baťu vo Svite. V dňoch 28.-29.5. 2016 budú prebiehať samotné preteky na rieke Poprad so zázemím v areáli Koliby. Majstrovstvá sveta budú ukončené slávnostným vyhodnotením dňa 29.5.2016 o 18.00 hod. opäť na Námestí J. A. Baťu vo Svite.

„Pre celú Slovenskú republiku je česť usporiadať toto podujatie, ktoré je ocenením cieľavedomej práce a úspechov Slovenského rybárskeho zväzu na medzinárodnom poli. Od roku 1999 sme na našom malom Slovensku úspešne zorganizovali 9 významných medzinárodných podujatí v športovom rybolove, naposledy v tomto roku to boli 35. MS klubov v love rýb udicou na plávanú, ktoré sa konali v Žiline na rieke Váh“ uviedol Ing. Luboš Javor, tajomník Slovenského rybárskeho zväzu, Rada Žilina.

Svit už v septembri 2015 hostil medzinárodný turnaj v love pstruhov Trout union cup 2 Slovakia 2015, ktorý bol zároveň prípravou na Majstrovstvá sveta. Najlepšie sa tu darilo slovenským reprezentačným tímom, ktoré v rámci súťaže vyzbierali najviac pódiových ocenení a celkovým víťazom tour sa stal taktiež Slovák - Peter Horňák.

zdroj: www.svit.sk 


 
 
Položky 211-215 z 1166

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

ďalšie dni

Nedeľa 30.4.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka