Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuality - archív

Aktuality

Mesto pravidelne monitoruje prázdninujúcich školákovVytlačiť
 

Mesto Poprad v zmysle platnej legislatívy zameriava svoju činnosť aj na sociálno-právnu ochranu detí a sociálnu kuratelu. Jednou z prevenčných aktivít sociálnych pracovníkov v spolupráci s Mestskou políciou mesta Poprad je pravidelný monitoring lokalít, v ktorých sa zdržiavajú deti a mládež za účelom požívania alkoholu. „Posledný takýto monitoring sa uskutočnil 4. augusta 2015 v čase od 17. 00 hod do 20.00 hod. Testu na alkohol sme podrobili osem maloletých nezaopatrených detí a je potešujúce, že pozitívny test nemal nikto z nich. V opačnom prípade by nasledoval pohovor s rodičmi, signalizácia mestskej polície Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Poprade o spáchaní priestupku, čo by malo za následok odňatie prídavku na dieťa na dobu troch mesiacov rodičovi. Počas tejto doby vypláca prídavok na dieťa rodičovi mesto, obec, v ktorej má dieťa trvalý pobyt. Ak by sa dieťa opakovane dopustilo priestupku (alkohol, krádež a pod.) rodičovi zaniká nárok na výplatu prídavku na dieťa na dobu troch mesiacov,“ uviedla Petra Závacká zo sociálneho odboru MsÚ v Poprade. Mesto Poprad v roku 2015 eviduje 11 detí, ktoré spáchali priestupok a z uvedeného dôvodu samospráva vykonáva inštitút osobitného príjemcu na prídavok na dieťa. „Prioritou monitoringu sociálnych pracovníkov je informovať rodičov o zistených skutočnostiach a pohovor zamerať najmä na to, aby samotný rodič prijal zodpovedajúce opatrenia v zmysle zodpovednosti za výchovu svojho dieťaťa, pretože včasná intervencia môže predchádzať vzniku závažnejších nežiadúcich javov. Samotní rodičia vnímajú z tohto pohľadu vykonávanie monitoringu skôr pozitívne a uvedomujú si, že je potrebné si dieťa všímať o čosi viac,“ doplnila Závacká. V prípade potreby a záujmu dieťaťa sociálni pracovníci spolupracujú s orgánom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý v zmysle zákona môže vykonávať ďalšie opatrenia.


 
 

Údržba detských ihrísk pokračuje aj počas prázdninVytlačiť
 

Prázdninové obdobie je časom zvýšeného vyťaženia detských ihrísk. Mesto Poprad preto detským ihriskám aj v mesiacoch júl a august venuje zvýšenú pozornosť. Okrem pravidelného monitoringu sa samospráva venuje priebežným opravám poškodených prvkov, dosiek a oplotení  detských ihrísk. Najviac práce je už tradične na miestach s najväčším výskytom detských ihrísk – na sídliskách JUH. Okrem štandardného opotrebenia jednotlivých detských prvkov musí samospráva najviac prostriedkov a energie venovať poškodeniam spôsobeným nesprávnym používaním a vandalizmom. „Len od začiatku roka 2015 takto mesto investovalo do opráv poškodených prvkov na detských ihriskách a výmen piesku v pieskoviskách viac ako 13 tisíc eur,“ uviedla Daniela Polaštiková z oddelenia životného prostredia MsÚ v Poprade. Keďže opravami zastaralých detských ihrísk nie je možné docieliť technické a bezpečnostné požiadavky kladené na takéto zariadenia, zastaralé detské ihriská, ktorých prvky sú na konci životnosti a môžu byť nebezpečné samospráva postupne odstraňuje.  Mesto chce naďalej pokračovať v alternatíve budovania účelových, oplotených a technicky dostatočne vybavených detských ihrísk na celom území Popradu.

Od roku 2006, kedy bola spracovaná koncepcia revitalizácie detských ihrísk v meste Poprad, investovalo mesto do výstavby nových ihrísk 2 732 272 eur. Medzi pilotnými projektmi bolo zrevitalizovanie plôch na sídlisku JUH III a na sídlisku JUH V, VI. V súčasnosti sú na území mesta zrevitalizované ihriská na sídlisku Západ pri bloku Luxor, pri bloku Novohrad - Považie, v časti mesta Matejovce na Ul. Allendeho, v časti mesta Spišská Sobota na Košickej ul., v centre mesta pri bytovom dome LUXOR a na Ul. J. Curie za blokom Encián, na sídlisku JUH V, VI pri Kostole Cyrila a Metoda, v časti mesta Veľká v lokalite Na letisko. Nové ihrisko vzniklo v Strážach, rozsiahlou revitalizáciou prešlo ihrisko na Tomášikovej ulici, ktoré je zaujímavou kombináciou detského ihriska, multifunkčnej hracej plochy a po prvýkrát v Poprade aj vonkajšieho fitness. Detské ihrisko je aj súčasťou zástavby nájomných bytov v Továrenskej štvrti v Matejovciach. Ďalšie ihriská boli obnovené a doplnené prvkami zo zrušeného ihriska pri OC Max. Ide o ihriská na Pavlovovej ul. za blokom Antimón, vo vnútrobloku na Uherovej ulici, na Popradskom nábreží a v časti mesta Kvetnica. Mesto prevzalo do svojej správy aj detské ihrisko pri OC Kriváň, ktoré vybudoval investor obchodného centra. Ešte v minulom roku pribudla herná zostava pre deti do 6 rokov aj na Námestí sv. Egídia. Aktuálne boli v rozpočte mesta vyčlenené prostriedky na výstavbu WORKOUT ihriska vo vytipovanej lokalite vo vnútrobloku za bytovým domom Svratka.

Hlavným cieľom revitalizácie detských ihrísk je zvýšiť bezpečnosť hrajúcich sa detí a zabezpečiť súlad hracích plôch so súčasnou platnou legislatívou. Každé detské ihrisko je označené prevádzkovými pokynmi a určené pre užívateľov - deti konkrétnej vekovej kategórie. „V súvislosti so snahou o zabezpečenie bezpečnosti prevádzky a bezproblémového užívania všetkých ihrísk sa obraciame na verejnosť, aby rešpektovala prevádzkové pokyny nachádzajúce sa pri detských ihriskách. V prípade vandalizmu alebo neprimeraného správania vedúceho k zámernému znehodnocovaniu detských zariadení na detskom ihrisku samospráva apelujeme na obyvateľov, aby o tom informovali mestskú políciu na čísle 159. Finančné prostriedky ušetrené na opravách tak budú môcť byť  investované do revitalizácie ďalších detských ihrísk,“ doplnila Polaštiková.


 
 

Opäť do školyVytlačiť
 

Začal sa nový školský rok 2015/2016. V školských laviciach základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad si našlo svoje miesto približne 4 350 žiakov, z toho 487 prvákov.

Nový školský rok prináša so sebou aj niekoľko noviniek. „Od 2. septembra otvárame technickú materskú školu v Spojenej škole na Letnej ulici v rámci projektu MŠVVaŠ SR - zavádzanie techniky do MŠ. ZŠ s MŠ na Dostojevského ulici otvára od 4. septembra v spolupráci so Správou TANAPu novú environmentálnu učebňu. V piatom ročníku ZŠ s MŠ na Jarnej ulici zasa otvárame samostatnú triedu pre žiakov s poruchami učenia,“ priblížila E. Pilárová a pokračovala: „Každá škola bude môcť dostať príspevok na žiaka na školu v prírode (100 eur/osoba) a príspevok na žiaka na lyžiarsky výcvik (150 eur/osoba). Žiak ho bude môcť dostať len raz za štúdium a škola v jednom roku len na jeden ročník. Pre žiakov 1. a 5. ročníka sa novým školským rokom začínajú uplatňovať inovované vzdelávacie programy. Zápisy do 1. ročníka budú po novom od 1. do 30. apríla príslušného roka. Testovanie žiakov 9. roč. je naplánované na 6. apríla a 25. novembra sa prvýkrát vo všetkých ZŠ uskutoční aj celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka,“doplnila Pilárová.

Mesto Poprad v prvý deň nového školského roka už tradične oceňuje najšportovejšie školy mesta. Po tretíkrát po sebe obhájila tento titul ZŠ s MŠ na Dostojevského ulici a putovný pohár získala natrvalo. V histórii športových súťaží sa to podarilo len druhej škole, prvou bola ZŠ s MŠ na Komenského ulici.


 
 

Technická škôlka - novinka v školskom roku 2015/16Vytlačiť
 

V Spojenej škole na Letnej ulici začali nový školský rok s novinkou – otvorili Technickú škôlku s dvoma triedami po 21 detí predškolského veku. Záštitu nad škôlkou prevzala Iveta Radičová, ktorá slávnostne prestrihla pásku v spoločnosti primátora mesta Poprad Jozefa Švagerka a 1. viceprimátora Igora Wzoša. Projekt technickej škôlky je pilotný na Slovensku a realizuje sa iba v Poprade a Prievidzi. Je postavený na skúsenostiach z Českej republiky, kde technická škôlka funguje už sedem rokov. „Ako ambasádor Českej manažérskej asociácie som dostal možnosť exportovať tejto projekt do zahraničia. Okamžite som si vybral Slovensko – Poprad a k nemu Prievidzu. Dnes predstavuje technická škôlka jeden z dôležitých pilierov českého školstva, v ktorom deti získavajú zručnosti. Neslúži na výchovu detí pre odborné školy, ale na to, aby deti rozumeli technike,“ vysvetlil Peter Beck, ktorý s týmto zámerom našiel pochopenie u mesta Poprad a úrodnú pôdu na realizáciu v Spojenej škole na Letnej ulici. Projekt má ambíciu zapojiť v budúcnosti do technickej škôlky každý rok 150 detí aj z okolitých miest a obcí. „Myslím, že zručnosť je veľmi dôležitá a budeme tento projekt v každom prípade podporovať,“uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. "Z detí nemusia byť inžinieri, avšak nadobudnú základný prehľad a zručnosti, ktoré sa dotýkajú každodenného života, ale samozrejme aj pre budúce možné profesie,“ uzavrela I. Radičová. 

 


 
 

Cyklojazda histórie mala zastávku v PopradeVytlačiť
 

 

Vo štvrtok 3.9.2015 mala v Poprade zastávku Cyklojazda histórie, ktorej cieľom je symbolicky spojiť dva najväčšie hradné komplexy na Slovensku – Spišský hrad a Pustý hrad nad Zvolenom. Účastníkov cyklojazdy privítali primátor Popradu Jozef Švagerko a 1.viceprimátor Igor Wzoš.

Cyklojazda s 35 cyklistami prechádza po trase: Spišský hrad – Spišské Podhradie – Spišské Vlachy – Spišská Nová Ves – Poprad – Svit – Štrba – Východná – Liptovský Ján – Liptovský Mikuláš – Partizánska Ľupča – Banská Bystrica – Sliač – Zvolen. Dĺžka celej trasy je 230 km. 

Zo Spišského hradu vyštartoval pelotón vo štvrtok ráno 3. septembra 2015, dojazd účastníkov cyklojazdy na Námestie SNP vo Zvolene je v piatok 4. septembra 2015 o 16.00 hod., spolu s cyklistami z ďalších smerov. Podpornou akciou Cyklojazdy histórie 2015 je cyklojazda na trase Graz – Zvolen,ďalší cyklisti prídu do Zvolena z mesta Štúrovo. Už tradične sa Cyklojazdy histórie zúčastňujú cyklistickí nadšenci z mesta Wisla v Poľsku. V sobotu, v rámci podujatia Výstup na Pustý hrad, cyklisti pozdravia účastníkov výstupu počas kultúrneho programu priamo v areáli hradu.

viac info: www.cyklozvolen.sk 


 
 
Položky 211-215 z 1053

Podporili by ste svojim podpisom petíciu proti hazardu a hazardným hrám v našom meste?
 
 
73

 
 
 
17

 
 
 
5

 

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Benu - Tesco
Teplická cesta 4359/3,
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Utorok 25.10.
Benu - Tesco
Teplická cesta 4359/3,
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 26.10.
Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00Štvrtok 27.10.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 28.10.
PRIMA Lekáreň
Huszova 4994/6,
Poprad

052/789 56 60

Pondelok - Nedeľa
7:00 - 19:00

Sobota 29.10.
Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00Nedeľa 30.10.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 31.10.
PRIMA Lekáreň
Huszova 4994/6,
Poprad

052/789 56 60

Pondelok - Nedeľa
7:00 - 19:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka