Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

DO PRÁCE NA BICYKLI - zapojte sa do súťaže!Vytlačiť
 

Mesto Poprad sa po priaznivej odozve z minulého roka opäť zapojilo do celonárodnej cyklistickej súťaže „Do práce na bicykli“ . Zámerom je podporiť rozvoj cyklistickej dopravy, motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali vo svojich sídlach podmienky pre bezpečné uloženie bicykla, priestor na prezlečenie vrátane sociálneho zariadenia a tiež aby prípadnými bonusmi motivovali zamestnancov k dochádzaniu do práce na bicykli namiesto motorového vozidla. Vyhlasovateľom súťaže a zároveň odborným garantom je národný cyklokoordinátor.

Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré budú v období od 1. do 31. mája 2015 dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webe www.dopracenabicykli.eu na podstránke mesta Poprad. Evidenciu vrátane označenia všetkých jázd aj voľných dní je potrebné evidovať denne, spätne je možná evidencia najneskôr do 5 dní. Do súťaže sa môžu prihlásiť iba tímy, ktorých všetci členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie so sídlom alebo pracoviskom v danom meste. Do súťaže sa nemôžu zapojiť jednotlivci alebo tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií. Jeden tím môže mať 2 – 4 členov, ktorí sú preukázateľne v čase trvania súťaže zamestnancami firmy, pod ktorej číslom IČO je tím do súťaže registrovaný. Z jednej firmy môže pochádzať ľubovoľný počet tímov. Každý tím musí mať minimálne 2 členov, najviac však 4. Do súťaže sa započítavajú iba cesty do práce a z práce. Počítajú sa aj cesty cez víkend, ak išlo o dni, keď súťažiaci musel ísť do práce. Organizátori súťaže si vyhradzujú právo navštíviť účastníka súťaže na pracovisku s cieľom overenia jeho skutočnej existencie. Každý súťažiaci má právo svoju účasť v súťaži kedykoľvek ukončiť nahlásením usporiadateľom a jeho kilometre budú zmazané aj v evidencii na internetovej stránke.

Súťažiace tímy sa môžu prihlásiť do 27. 4. 2015 prostredníctvom formulára na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu s uvedením požadovaných údajov, termín uzávierky súťaže je 31. máj 2015. Štatút súťaže je zverejnený tu. Prihlasovanie uľahčia inštruktážne videá.

Po ukončení súťaže samospráva slávnostne vyhlási lokálnych víťazov počas podujatia VSE CITYRUN, ktoré sa uskutoční 10.júna 2015 v Poprade. Vyhlasovateľ súťaže zorganizuje aj slávnostné vyhodnotenie na celonárodnej úrovni.

Vyhodnocovať sa budú tri súťažné kategórie na lokálnej a tri na národnej úrovni. Na lokálnej úrovni budú v prvej súťažnej kategórii súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu najazdených kilometrov od 1. do 31. mája 2015. V druhej súťažnej kategórii budú súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu jázd absolvovaných od 1. do 31. mája 2015. Treťou kategóriou bude takzvaná BONUSOVÁ KATEGÓRIA. V rámci nej bude vyžrebovaný jeden súťažiaci z tímov, ktoré absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli. Na národnej úrovni budú vyhodnotené samosprávy, kde súťažiaci najazdili spolu najväčší počet kilometrov/ prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej samosprávy, ďalej samosprávy, kde sa zapojilo najväčšie množstvo tímov/prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej samosprávy/ a napokon spoločnosť, v ktorej sa zapojilo najviac tímov.

 


 
 

Mesto pripravilo anketu pre rodičov žiakov s poruchami učeniaVytlačiť
 

Mesto Poprad v nadväznosti na zvyšujúci sa počet žiadostí zo strany rodičov na vytvorenie samostatných tried pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVPP) pripravilo anketu, v ktorej sa dotknutí rodičia môžu vyjadriť, o akú formu vzdelávania ich detí majú záujem. V prebiehajúcom školskom roku je v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad 198 detí zo ŠVPP, z toho 137 s poruchami učenia. Keďže samospráva eviduje narastajúci počet žiakov s vývinovými poruchami učenia, má záujem vytvoriť pre túto skupinu žiakov čo najkvalitnejšie podmienky vo výchovno-vzdelávacom procese. „V súčasnosti sú títo žiaci v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad vzdelávaní formou integrácie/začlenenia v bežných triedach. V prípade záujmu sme však pripravení od nového školského roka zriadiť pre týchto žiakov aj špeciálne triedy. V snahe vytvoriť čo najoptimálnejšie podmienky pre vzdelávanie žiakov s vývinovými poruchami učenia sa však obraciame na rodičov, aby vyjadrili svoj názor a pomohli pri riešení tejto situácie,“ informovala vedúca oddelenia školstva MsÚ v Poprade Edita Pilárová. V prípade záujmu rodičov je mesto pripravené využiť jestvujúce kapacitné možnosti a zriadiť takéto triedy v ZŠ s MŠ Jarná a Dostojevského a súčasne pokračovať so začleňovaním týchto detí aj v bežných triedach. Anketové lístky, ktoré samospráva distribuuje v jednotlivých školách, by mali rodičia vyplniť a odovzdať do 15.mája 2015.  


 
 

Pocta Aurelovi Viliamovi ScherfeloviVytlačiť
 

Dňa 23.4.2015 uplynulo 180 rokov od narodenia a 120 rokov od úmrtia jednej z najvýraznejších osobností histórie mesta Poprad - lekárnika, chemika a botanika Aurela Viliama Scherfela. Klub Veličanov v spolupráci s mestom Poprad, Podtatranským múzeom, Štátnym archívom v Spišskej Sobote a ZŠ s MŠ v Poprade -Veľkej pripravili pri tejto príležitosti sériu podujatí a aktivít. Jednou z nich bola spomienková slávnosť pri hrobe A.V.Scherfela v Poprade - Veľkej. Následne bola v Scherfelovom dome uvedená do života publikácia „Aurel Viliam Scherfel – osobnosť na ktorú nemožno zabudnúť“. 

foto: Noviny Poprad


 
 

Mesto vytvorí pravidlá pre umiestňovanie reklamných staviebVytlačiť
 

Mesto Poprad pristúpilo k inventarizácii bilbordov v meste. Zistilo, že sa na jeho území nachádza vyše dvesto veľkých reklamných plôch. Postupne identifikuje majiteľov bilbordov, vlastníkov pozemkov, na ktorých stoja a na akú dobu sú prenajaté resp. či nejde o nelegálne stavby. Do 30. júna 2015 musia byť všetky bilbordy legalizované, inak má samospráva právo dať ich odstrániť na náklady majiteľa. Viceprimátor mesta Pavol Gašper povedal: „K inventarizácii došlo preto, že novela stavebného zákona ukladá majiteľom veľkých bilbordov povinnosť požiadať o stavebné povolenie bez ohľadu na to, či stoja na súkromných, mestských či iných pozemkoch. Menšie síce tejto povinnosti nepodliehajú, ale majú tiež určitý spôsob regulácie. Zmena stavebného zákona bola vyvolaná tlakom verejnosti a samospráv. Aj na území nášho mesta sú niektoré lokality, kde reklamné plochy nie sú vhodne umiestnené. Samospráva tak dostala možnosť regulovať miesta a množstvo bilbordov a ďalších reklamných stavieb.“ Viceprimátor podotkol, že radnica nechce mesto vyčistiť od akýchkoľvek bilbordov, čo by nebolo ani účelné napr. v miestach obchodných centier alebo v prípade orientačných tabúľ, ktoré takisto patria medzi reklamné stavby. Ale má ambíciu dobre nastaviť pravidlá pre ich umiestňovanie. V súčasnosti vydáva stavebné povolenia na bilbordy na jeden rok. V priebehu tohto roka plánuje ako súčasť územného plánu pripraviť metodiku pre umiestňovanie bilbordov a ďalších reklamných stavieb. Tá sa stane súčasťou nového územného plánu, ktorého pripomienkovanie sa v týchto dňoch už začalo. „Budú stanovené jasné pravidlá pre majiteľov pozemkov, bilbordov aj pre úradníkov tak, aby boli prijateľné pre všetkých. V prvom rade sledujeme dopravnú bezpečnosť, ako aj technickú bezpečnosť samotných reklamných zariadení, aby svojou konštrukciou a polohou nepredstavovali nejaké riziko. Samozrejme, zaváži takisto estetika a funkčnosť. Pri tvorbe pravidiel budeme brať do úvahy pripomienky verejnosti, obchodníkov a majiteľov bilbordov,“ zhrnul P. Gašper. Na pomoc si prizvali aj odborníkov. Rokovali s Asociáciou vonkajšej reklamy, ktorá zámer mesta s uznaním kvitovala a považuje spôsob, akým Poprad postupuje za dobrý. „Sme presvedčení, že mesto Poprad sa v tejto veci stane príkladom spolupráce aj pre ostatné samosprávy. Naším spoločným cieľom je vytvorenie „pasportov“ pre jestvujúce plochy a vytvorenie korektných pravidiel do budúcnosti. Hlavným cieľom je odstránenie čiernych reklamných stavieb, ktoré v meste v posledných rokoch vyrástli. Sme presvedčení, že vo jedného až dvoch rokov, keďže je to zdĺhavý administratívny proces, obyvatelia Popradu uvidia reálne kroky, ktoré znížia reklamný smog v meste. V neposlednom rade bude veľkým prínosom pre mesto Poprad aj finančné odbremenenie, pretože mesto nebude musieť znášať náklady spojené s odstránením stavieb a sprievodnou administratívou,“ uviedol Ivan Akimov z BigMedie, člena Asociácie vonkajšej reklamy. Samospráva bude rokovať i s odborníkmi z oblasti dopravy a dopravnou políciou. Po prijatí pravidiel budú musieť byť všetky bilbordy v súlade s územným plánom, inak budú odstránené. (mar)

Noviny Poprad


 
 

Poprad sa pripravuje na letnú turistickú sezónuVytlačiť
 

Mesto Poprad sa intenzívne pripravuje na letnú turistickú sezónu. Tá by mala byť v znamení viacerých noviniek. “Pracujeme na tom, aby sme do začiatku turistickej sezóny čo najviac obohatili ponuku pre návštevníkov nášho mesta. Najvýraznejšou novinkou by mal byť turistický vláčik, ďalšie budú pribúdať postupne tak, aby sme čo najlepšie predstavili Poprad a jeho zaujímavosti,” uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Ideu prevádzkovať v Poprade turistický vláčik prinieslo už pred rokom OZ Pre mesto. „Chceme, aby návštevníci nášho mesta objavili nielen Aquacity, ale aj centrum Popradu, Spišskej Soboty či Veľkej. Poprad má veľa nádherných zákutí a verím, že aj s pomocou vláčika ich turistom pomôžeme objaviť,“ informoval poslanec MsZ a predseda OZ Pre mesto Ondrej Kavka. V snahe zoznámiť sa detailnejšie so skúsenosťami z prevádzkovania turistického vláčika navštívil primátor Popradu Jozef Švagerko spolu s O. Kavkom Terchovú, kde turistický vláčik prevádzkuje tamojšie Združenie turizmu Terchová. Keďže jestvuje viacero možností prevádzkovania turistického vláčika, samospráva sa rozhodne až po ich dôkladnom zvážení. Vláčik by mal spojiť centrum mesta s Aquacity, so Spišskou Sobotou, Veľkou a ďalšími časťami mesta a ich atrakciami.

Ďalšie novinky pre návštevníkov Popradu pripravila Mestská informačná kancelária mesta Poprad(MIK). Tá vybudovala webstránku VISITPOPRAD.SK s ambíciou ponúknuť nielen turistom ale aj obyvateľom mesta Poprad a širšieho regiónu tipy na výlety v okolí a voľnočasové možnosti, informácie o možnostiach ubytovania, gastro-služieb a dopravy. Dôležitou súčasťou webovej prezentácie je kalendár podujatí, ktorý má ambíciu stať sa najkomplexnejšou databázou tohto druhu pre Poprad a okolie. Novinkou v ponuke MIK POPRAD je aj predaj poštových známok a poštová služba - poštová schránka sa nachádza priamo v kancelárii.

Zaujímavosťou v súvislosti s predajom potravinových darčekov je línia MADE IN POPRAD. Ide o výrobky vyrábané priamo v Poprade, ktoré sa budú predávať pod samostatným logom – pôjde o kávu, čaj, pivo a liehoviny. „Uvítame, ak nám v budúcnosti do tejto línie pribudnú aj ďalšie značky. Produkty majú exkluzívne darčekové balenie a môžu byť nielen suvenírom pre cudzincov prichádzajúcich k nám, ale aj vývozným artiklom reprezentujúcim naše mesto, keď sa naši obyvatelia vyberú niekam na návštevu. Tieto produkty plánujeme prezentovať aj na podujatiach ako je Made in Slovakia, Viva Italia, Vianočný jarmok a ďalších,“ uviedla riaditeľka MIK Lucia Pitoňáková.

Návštevníkov mesta určite poteší aj rozšírená ponuka nových suvenírov – vizitky Wandercard, nové typy magnetiek, vonné sviečky, odznaky. V rámci vytvárania motívov na suveníry spolupracuje MIK s viacerými profesionálnymi a amatérskymi umelcami. „Nadviazali sme aj spoluprácu so ZUŠ na Štefánikovej ulici a ZUŠ na Letnej ulici. Žiaci výtvarného odboru pre nás maľujú motívy mesta Poprad, ktoré budú použité v novej sérii darčekových predmetov – na pohľadniciach, magnetkách, hrnčekoch, možno i tričkách,“ doplnila Pitoňáková.

 


 
 
Položky 226-230 z 1025

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Dr.Max - Monaco (pri ZŠ Francisciho)
Francisciho 22,
Poprad

052/285 85 85

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Streda 31.8.
Dr.Max - Monaco (pri ZŠ Francisciho)
Francisciho 22,
Poprad

052/285 85 85

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 1.9.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 2.9.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 3.9.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 4.9.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 5.9.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 6.9.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 7.9.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka