Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Poprad chce vyrábať a dodávať teplo vo vlastnej réžiiVytlačiť
 

Dôležité rozhodnutie padlo na pondelkovom mimoriadne zvolanom mestskom zastupiteľstve. Desiatimi hlasmi za, jedným proti a piatimi, ktorí sa zdržali, poslanci schválili významnú zmenu v zabezpečení výroby dodávky tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV). Z troch alternatív – predĺžení existujúcej zmluvy so spoločnosťou Veolia Energia Poprad, výbere prevádzkovateľa centrálneho zásobovania teplom a TÚV súťažou, sa rozhodli pre tretiu, novátorskú – zabezpečovať výrobu a dodávky tepla a TÚV vlastnými kapacitami. Keďže 31. decembra 2016 sa končí zmluva s Veolia Energia, už od 1. januára 2017 by malo mesto zabezpečovať dodávku tepla a TÚV vo vlastnej réžii.

Závažné rozhodnutie sa nezaobišlo bez búrlivejšej diskusie, vystúpení predstaviteľov doterajšieho dodávateľa tepla v Poprade Veolia Energia a nezávislých odborníkov na energetiku. Ľuboš Kertész, predseda predstavenstva Veolia Energia (na foto), ktorá sa v Poprade stará o teplo už dvadsať rokov a dúfala, že mesto s ňou predĺži zmluvu na ďalších dvadsať, povedal: „Naša spoločnosť sa v Poprade vyvíjala od úplnej nuly a vypracovali sme z nej supermodernú bonitnú firmu. Mestu sme ponúkli v konkrétnom pláne technického rozvoja vybudovanie 269 domových odovzdávacích staníc tepla, rekonštrukciu tepelných rozvodov predizolovaného potrubia za približne 14 mil. eur s DPH, z toho by bol mestský podiel približne 3 mil. eur, zvyšok by dala Veolia Energia. Ponúkli sme aj balík v sume 500 tis. eur ako nájomné vyplatené dopredu, ako aj systémovú podporu kultúrneho a športového života v meste.“ Ľ. Kertésza mrzí, že sa objavili podľa neho skreslené informácie o cene tepla v Poprade: „V Poprade je jedna z najnižších cien tepla na Slovensku.“ Generálny riaditeľ skupiny Veolia Miroslav Kot podotkol, že spoločnosť sa úspešne stará o tepelné hospodárstvo v 27 mestách a obciach v SR, čím im uvoľňuje priestor na starostlivosť o svoj rozvoj v iných oblastiach.

Prvý viceprimátor Igor Wzoš, ktorý sa oblasti energetiky dlhodobo venuje, objasnil: „Teplárenský majetok, ktorý je v meste, patrí mestu a jeho občanom. Z toho plynulo rozhodnutie uchopiť ho do rúk a spravovať teplo sami. To, čo nám dnes ponúka Veolia Energia za 20 rokov je približne vo výške 5 mil. eur. Keď si to budeme robiť sami, zodpovedne a hospodárne, benefit môže byť až vyše 12 mil. eur. Z tohto pohľadu niet nad čím rozmýšľať. To, čo v oblasti investícií do domových odovzdávacích staníc tepla a rekonštrukcie tepelných rozvodov ponúkla Veolia Energia za približne 14 mil. eur s DPH, to si vieme zrealizovať aj sami. Zdroje na túto investíciu pochádzajú od odberateľov tepla, občanov, teda chcú nám dať prakticky naše vlastné peniaze.“

Väčšina poslancov podporila zámer mesta, aby sa vo vlastnej réžii staralo o lukratívnu a nesporne ziskovú výrobu a dodávky tepla a TÚV. Primátor Jozef Švagerko je presvedčený, že občanom Popradu tento krok prinesie úsporu. Mesto očakáva takmer trojnásobný zisk, než by získalo predĺžením zmluvy s Veoliou. Podľa predbežných údajov za minulý rok dosiahne Veolia Energia Poprad zisk viac ako 428 tis. eur. Mesto Poprad v nej doteraz vlastnilo 25 perc. a malo s ňou nájomnú zmluvu na prevádzku 52 mestských kotolní a rozvodov tepla. J. Švagerko konštatoval: „Mesto si bude vyrábať teplo samé pre svojich obyvateľov tak, aby mali čo najväčší komfort. Zdôrazňujem – ľudí bez tepla v Poprade nenecháme. Urobím maximum pre to, aby sme dokázali vyrábať teplo pre domácnosti vlastnou stopercentnou mestskou spoločnosťou. Vidíme možnosti úspor, vieme zabezpečiť odborníkov a aj to, aby sa získané peniaze „neprejedli“, ale investovali.“

Jeho postoj privítal i Peter Lukošík zo Cityenergy, nezávislej poradenskej firmy pre energie: „Teším sa, že mestské zastupiteľstvo prijalo takéto rozhodnutie. Od začiatku sme boli za vytvorenie Popradskej energetickej spoločnosti, a to, že sa Poprad rozhodol riešiť energetiku komplexne, nielen teplo, ale aj elektrinu a zemný plyn, je ďalší bonus.“

V rozsiahlej rozprave vyslovili svoj názory za aj proti viacerí poslanci – Beáta Sichrovská, Milan Baran, Pavol Gašper, Rudolf Kubus, Anna Schlosserová, Slavomír Božoň, Miroslav Glevaňák, Ondrej Kavka, Alena Madzinová a poslanec Štefan Pčola vyjadril niektoré pochybnosti týkajúce sa garancií a chýbajúceho biznis plánu PES. Jeho protinávrh, aby bol v meste Poprad realizovaný audit dodávky tepla nezávislou odborne spôsobilou inštitúciou neprešiel.

Mesto teraz do konca roka čaká náročné obdobie, kedy bude postupovať podľa prísneho harmonogramu, aby zvládlo všetky právne, ekonomické, technické a technologické veci zabezpečenia výroby a a dodávky tepla vlastnou spoločnosťou pre 14 tisíc odberných miest v Poprade, ako aj školy a školské zariadenia.

***pôvodná správa

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad poverilo primátora mesta Poprad Jozefa Švagerka, aby prijal potrebné opatrenia a vykonal všetky nevyhnutné úkony na zabezpečenie výroby a dodávky tepla a TÚV od 01.01.2017 v mene mesta ako aj prostredníctvom obchodnej spoločnosti Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.  Tá by tak mala nahradiť spoločnosť Veolia Energia Poprad, a.s. (do 01.09.2015 Dalkia Poprad, a.s.), ktorá dodávky tepla zabezpečuje v súčasnosti na základe Zmluvy č.37/2002 s mestom Poprad. V spoločnosti mesto ovláda 25 percent akcií, zvyšok kontroluje Veolia. 
Mesto Poprad Zmluvou č. 37/2002 o nájme nehnuteľností a technologických zariadení zo dňa 21.10.2002 prenechalo spoločnosti Dalkia Poprad a.s. hnuteľný a nehnuteľný majetok k výrobe a rozvodu tepla a teplej úžitkovej vody na území mesta Poprad. Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2016. Na základe  tejto  zmluvy  nájomca  zabezpečuje  aj technické  zhodnotenie,  rekonštrukciu  a modernizáciu technologických zariadení. Z dôvodu ukončenia termínu  platnosti uvedenej zmluvy  ako aj z dôvodu zabezpečenia plynulej výroby a rozvodu tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV) v meste Poprad bolo nevyhnutné zodpovedne   a dôsledne   zhodnotiť   všetky   možné   alternatívy   zabezpečenia   centrálneho zásobovania   teplom   a TÚV   tak,   aby   bol   zabezpečený   čo   najefektívnejší   a zároveň i najvýhodnejší spôsob využitia majetku mesta Poprad. Reálne možnosti zabezpečenia riešenia výroby a rozvodu tepla a teplej úžitkovej vody v meste Poprad sú limitované ako existujúcou legislatívou, tak i reálnymi  možnosťami poskytovateľov takýchto služieb na existujúcom trhu. V rámci riešenia vzniknutej situácie boli k dispozícii tri riešenia:
1.predĺženie existujúcej zmluvy, 
2.výber prevádzkovateľa centrálneho zásobovania teplom a TÚV súťažou a
3.zabezpečovanie výroby a dodávky tepla a TÚV vlastnými kapacitami. 
Poslanci MSZ sa napokon rozhodli pre tretiu možnosť. Ďalšie podrobnosti už čoskoro. 


 
 

HOVOR S MESTOM 2016Vytlačiť
 

Mesto Poprad pripravilo na jún opäť sériu stretnutí vedenia mesta s obyvateľmi pod názvom HOVOR S MESTOM. Stretnutia sa uskutočnia podľa nasledujúceho harmonogramu:

02.06.2016 – Kvetnica, administratívna budova ústavu, 18:00

07.06.2016 – Stráže, radnica, 16:00

08.06.2016 – Veľká, Kino Máj, 16:00

09.06.2016 – MsÚ Poprad, malá zasadačka, 16:00

14.06.2016 – Spišská Sobota, divadelná sála 16:00

15.06.2016 – ZŠ Letná, jedáleň, 16:00

16.06.2015 – Matejovce, pracovisko MsÚ, 16:00

HOVOR S MESTOM sa po prvýkrát uskutoční aj v Kvetnici, kde bude vedenie mesta hovoriť predovšetkým o každodenných problémoch tamojších obyvateľov a ich možných riešeniach. Stretnutia v ďalších častiach mesta, v ktorých boli v minulom roku predstavené možnosti pripomienkovania územného plánu, budú v znamení predstavenia zapracovaných návrhov zmien a doplnkov Územného plánu mesta Poprad. „Po roku sa opäť vydávame na cestu k občanom, aby sme ich informovali o dôležitých veciach z pohľadu ďalšieho rozvoja mesta. Chceme, aby dostali informácie priamo z prvej ruky a my sme na druhej strane mali možnosť získať bezprostrednú spätnú väzbu. Toto je jeden zo spôsobov participácie občanov na riadení mesta,“ informoval primátor Popradu Jozef Švagerko.


 
 

Zmena a doplnok 2016 ÚPN mesta PopradVytlačiť
 

Mesto Poprad ako príslušný orgán územného plánovania a obstarávateľ v zmysle § 22 ods. 1. zák. Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), oznamuje širokej verejnosti, dotknutým fyzickým a právnickým osobám majúcim vlastnícke, iné práva a aktivity na území mesta Poprad, v katastrálnych územiach: Matejovce, Poprad, SpišskáSobota, Stráže pod Tatrami, Veľká, prerokovanie dokumentácie

„Zmena a doplnok 2016 ÚPN mesta Poprad“.

Elaborát návrhu Zmeny a doplnku ÚPN mesta Poprad (ZaD) obsahuje zdigitalizovaný platný stav územného plánu, návrh zmien v rámci celého územia mesta a nový návrh záväznej časti UPN.

S kompletnou dokumentáciou sa môžete oboznámiť na Mestskom úrade Poprad, vo vestibule na prízemí, počas úradných hodín: pondelok, utorok, štvrtok: 7:30 15:30 hod., streda 7:00 17:00hod. a v piatok 7:30 – 14:00hod., na internetovej stránke mesta www.poprad.sk v časti samospráva—zverejňovanie informácií— *elektronická úradná tabuľa. Link TU.

Mesto k návrhu zvoláva aj verejné prerokovanie s výkladom spracovateľa Ing. arch. Martina Balogu, Phd., na ktoré Vás pozýva. Toto prerokovanie sa uskutoční nasledovne:

7.6.2016 o 16.00hod. - Stráže - radnica,Strážske námestie 536/16

8.6.2016 o16.00hod.- Veľká, Kino Máj, Scherfelova 1308

9.6.2016 o 16.00hod. - Poprad, malá zasadačka MsÚ Poprad, Nábrežie Jána PavlaII. 2802/3

14.6.2016 o16.00hod. - Spišská Sobota, Divadelná sála, Sobotské námestie 1744/38

15.6.2016 o 16.00hod. - Juh III, jedáleň ZŠ Letná

16.6.2016 o 16.00hod. - Matejovce, pracovisko MsÚ, Matejovské námestie1547/22

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky do1.7.2016. Pripomienky je potrebné doručiť na adresu: Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05842Poprad.


 
 

Novinkou letnej turistickej sezóny v Spišskej Sobote je informačný systémVytlačiť
 

Novinkou letnej turistickej sezóny v Spišskej Sobote je statický informačný systém. Jeho oficiálne predstavenie sa uskutočnilo 11.06.2016 počas kultúrno – spoločenského podujatia venovaného významným výročiam a osobnostiam Spišskej Soboty a Popradu.

Statický informačný systém " PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA Spišská Sobota" pozostáva z 10 informačných panelov. "Úvodný poskytuje informácie o PR Sp. Sobota a je umiestnený v parku na námestí. Ďalších 8 panelov vytvára okruh po námestí, ktorý postupne podáva informácie o jednotlivých významných budovách a meštianskych domoch. Uvedené sú dôležité historické udalosti a osobnosti, ktoré k jednotlivým domom historicky prislúchajú. Posledný z panelov sa nachádza pri Národnej kultúrnej pamiatke Cintorín," uviedla Marta Kurpašová z oddelenia Strategického rozvojového manažmentu MsÚ v Poprade.

„Začínajúca letná turistická sezóna bude podľa mnohých prognóz priať domácim destináciám cestovného ruchu. Preto sme sa na to pripravili a tento informačný systém je jednou z noviniek, ktorými by sme chceli turistom naše mesto a jeho kultúrne bohatstvo a ďalšie benefity predstaviť,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

Informačný systém je určený pre domácich a zahraničných návštevníkov Spišskej Soboty, ktorí majú záujem dozvedieť sa historické fakty o tejto vzácnej časti Popradu. Rovnako ho môžu využívať turistickí sprievodcovia, ktorí sprevádzajú Spišskou Sobotou organizované skupiny návštevníkov. Texty sú uvedené v slovenčine, angličtine a v nemeckom jazyku. Na každej z tabuliek je zároveň uvedený QR kód, ktorý návštevníkom modernou formou sprostredkuje ďalšie informácie o tejto mestskej časti prostredníctvom webovej stránky www.poprad.sk.

Autorkou textov je PHDr. Zuzana Kollárová PhD, autorom ilustrácií, ktoré dotvárajú informačnú časť je výtvarník, Sobotčan Kamil Leštach. Projekt sa podarilo zrealizovať mestu Poprad vďaka spolupráci s ďalšími kultúrnymi inštitúciami, ktoré pôsobia v Poprade:

– Štátny okresný archív v Prešove – pracovisko Archív Poprad,

- Podtatranská knižnica Poprad,

- Podtatranské múzeum v Poprade,

- Podtatranské osvetové stredisko.


 
 

Turistický vláčik opäť v uliciach PopraduVytlačiť
 

Do ulíc Popradu sa opäť vracia turistický vláčik. Premávať bude počas letnej turistickej sezóny na trase Námestie sv. Egídia, OC Forum > Aquacity > Spišská Sobota a späť. Novinkou je, že vláčik bude zachádzať k Tatranskej galérii. Vláčik bude premávať v hodinových intervaloch denne okrem stredy v čase od 10:00 do 13:00 a od 15:00 do 18:00. Vláčik nebude premávať 8.- 10.júla. 

vlaacik2016.jpg


 
 
Položky 226-230 z 1229

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Utorok 21.11.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 22.11.
Benu - Moyzesova
Moyzesova ul. 3 (Juh,
Kaufland),
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 23.11.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Piatok 24.11. - 25.11.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 26.11. - 27.11.
Benu - Moyzesova
Moyzesova ul. 3 (Juh,
Kaufland),
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 28.11.
Benu - Teplická cesta
Teplická cesta 4359/3 (Tesco),
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka