Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuality - archív

Aktuality

JOJ-ka v PopradeVytlačiť
 

Program:

13:00 Miro Jaroš - koncert pre deti s TV RiK
14:30 Robo Patejdl Band (koncert)
15:00 Metropolis (koncert)
15:45 King Shaolin (koncert)
16:30 JOJKA Z MESTA (relácia s hosťami, hudobníkmi a kapelami, vysielaná na PLUS) 
17:15 Desmod (koncert)
18:15 HEX (koncert)
19:30 NOVINY NAŽIVO 
20:30 Richard Müller (koncert)

Ďalšie podrobnosti tu

 

 


 
 

Propagácia mesta Poprad na letiskuVytlačiť
 

Mesto Poprad pokračuje v postupných krokoch na podporu cestovného ruchu.  Dôkazom toho sú dva billboardy na letisku Poprad – Tatry, ktoré samospráva využila na propagáciu Popradu ako turisticky atraktívnej destinácie. „Našim zámerom je, aby bol Poprad prítomný na letisku viac ako len v jeho názve. Preto sme pre pravidelné linky z Londýna zaviedli infopoint s brigádnikmi, ktorí zabezpečujú informačný servis pre turistov, z rovnakého dôvodu sme vďaka korektnej spolupráci s vedením letiska využili jeho billboardové plochy na propagáciu mesta. Pracujeme tiež na intenzívnejšej prítomnosti mesta Poprad v letiskovom časopise. Keďže cestovný ruch je pre nás jednou z priorít, snažíme o jeho podporu aj takýmto spôsobom,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Samospráva v snahe zvýšiť komfort pre cestujúcich z letiska zaviedla tiež pravidelnú linku MHD, ktorá zabezpečuje spojenie letiska s autobusovou stanicou.

Na billboardoch umiestnených vedľa príletovej a odletovej haly popradského letiska sú fotografie s kompozíciou rozsvieteného zimného Popradu s panorámou Vysokých Tatier a pohľad na dominantu Spišskej Soboty – Kostol sv. Juraja. Autormi fotografií sú Roman Šimko a Richard Gerenyi. „V oboch prípadoch sme použili grafické spracovanie so sloganom Objav Poprad/Discover Poprad, ktorý sa objavil už pri komunikácii vyhliadkovej linky MHD s poschodovým autobusom a tiež pri spustení prevádzky vyhliadkového vláčika,“ doplnil primátor Švagerko. Rovnako ako na letisku zriadilo mesto Poprad sezónny informačný bod aj na železničnej stanici Poprad – Tatry. V oboch prípadoch tvoria jeho personál jazykovo vybavení brigádnici z radov VŠ študentov, ktorí boli zaškolení Cechom sprievodcov Tatry- Spiš. Informačné centrá boli zriadené od 1.7.2015 a ich úlohou je poskytovať informácie o meste a regióne prichádzajúcim turistom a cestujúcej verejnosti.


 


 
 

Rekonštrukcia MK HviezdoslavovaVytlačiť
 

Dňa 20.7. 2015 začala plánovaná rekonštrukcia mestskej komunikácie Hviezdoslavova. Rekonštrukcia zahŕňa výmenu celého podložia približne do hĺbky 50 cm, pokládku nových podkladných vrstiev, pokládku nového asfaltu a odvodnenie. Rekonštrukcia sa bude týkať aj obidvoch chodníkov a zástavok MHD, súčasťou bude aj úprava inžinierskych sietí (predpoklad je, že sa tam budú nachádzať zvyšky starých koľají a sietí).

Rekonštrukcia vo faktoch:

- realizovať práce bude:  STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 62/A, 825 18 Bratislava

- termín ukončenia: do 90 dní od prevzatia staveniska 

- náklady: 318 074,42 Eur

Dopravné obmedzenia: uzavretá bude celá ulica s tým, že vjazdy k Poliklinike ADUS, BD Solisko a jestvujúcim RD budú sprístupnené (k Adusu stále, ostatné s nevyhnutnými obmedzeniami), sanitky budú mať prístup k poliklinike od parkoviska pri žel. stanici neobmedzene. Autobusové zastávky na Hviezdoslavovej ulici nebudú v čase rekonštrukcie obsluhované. Podrobnosti o úpravách v MHD nájdete tu

 

 


 
 

Mesto pravidelne monitoruje prázdninujúcich školákovVytlačiť
 

Mesto Poprad v zmysle platnej legislatívy zameriava svoju činnosť aj na sociálno-právnu ochranu detí a sociálnu kuratelu. Jednou z prevenčných aktivít sociálnych pracovníkov v spolupráci s Mestskou políciou mesta Poprad je pravidelný monitoring lokalít, v ktorých sa zdržiavajú deti a mládež za účelom požívania alkoholu. „Posledný takýto monitoring sa uskutočnil 4. augusta 2015 v čase od 17. 00 hod do 20.00 hod. Testu na alkohol sme podrobili osem maloletých nezaopatrených detí a je potešujúce, že pozitívny test nemal nikto z nich. V opačnom prípade by nasledoval pohovor s rodičmi, signalizácia mestskej polície Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Poprade o spáchaní priestupku, čo by malo za následok odňatie prídavku na dieťa na dobu troch mesiacov rodičovi. Počas tejto doby vypláca prídavok na dieťa rodičovi mesto, obec, v ktorej má dieťa trvalý pobyt. Ak by sa dieťa opakovane dopustilo priestupku (alkohol, krádež a pod.) rodičovi zaniká nárok na výplatu prídavku na dieťa na dobu troch mesiacov,“ uviedla Petra Závacká zo sociálneho odboru MsÚ v Poprade. Mesto Poprad v roku 2015 eviduje 11 detí, ktoré spáchali priestupok a z uvedeného dôvodu samospráva vykonáva inštitút osobitného príjemcu na prídavok na dieťa. „Prioritou monitoringu sociálnych pracovníkov je informovať rodičov o zistených skutočnostiach a pohovor zamerať najmä na to, aby samotný rodič prijal zodpovedajúce opatrenia v zmysle zodpovednosti za výchovu svojho dieťaťa, pretože včasná intervencia môže predchádzať vzniku závažnejších nežiadúcich javov. Samotní rodičia vnímajú z tohto pohľadu vykonávanie monitoringu skôr pozitívne a uvedomujú si, že je potrebné si dieťa všímať o čosi viac,“ doplnila Závacká. V prípade potreby a záujmu dieťaťa sociálni pracovníci spolupracujú s orgánom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý v zmysle zákona môže vykonávať ďalšie opatrenia.


 
 

Údržba detských ihrísk pokračuje aj počas prázdninVytlačiť
 

Prázdninové obdobie je časom zvýšeného vyťaženia detských ihrísk. Mesto Poprad preto detským ihriskám aj v mesiacoch júl a august venuje zvýšenú pozornosť. Okrem pravidelného monitoringu sa samospráva venuje priebežným opravám poškodených prvkov, dosiek a oplotení  detských ihrísk. Najviac práce je už tradične na miestach s najväčším výskytom detských ihrísk – na sídliskách JUH. Okrem štandardného opotrebenia jednotlivých detských prvkov musí samospráva najviac prostriedkov a energie venovať poškodeniam spôsobeným nesprávnym používaním a vandalizmom. „Len od začiatku roka 2015 takto mesto investovalo do opráv poškodených prvkov na detských ihriskách a výmen piesku v pieskoviskách viac ako 13 tisíc eur,“ uviedla Daniela Polaštiková z oddelenia životného prostredia MsÚ v Poprade. Keďže opravami zastaralých detských ihrísk nie je možné docieliť technické a bezpečnostné požiadavky kladené na takéto zariadenia, zastaralé detské ihriská, ktorých prvky sú na konci životnosti a môžu byť nebezpečné samospráva postupne odstraňuje.  Mesto chce naďalej pokračovať v alternatíve budovania účelových, oplotených a technicky dostatočne vybavených detských ihrísk na celom území Popradu.

Od roku 2006, kedy bola spracovaná koncepcia revitalizácie detských ihrísk v meste Poprad, investovalo mesto do výstavby nových ihrísk 2 732 272 eur. Medzi pilotnými projektmi bolo zrevitalizovanie plôch na sídlisku JUH III a na sídlisku JUH V, VI. V súčasnosti sú na území mesta zrevitalizované ihriská na sídlisku Západ pri bloku Luxor, pri bloku Novohrad - Považie, v časti mesta Matejovce na Ul. Allendeho, v časti mesta Spišská Sobota na Košickej ul., v centre mesta pri bytovom dome LUXOR a na Ul. J. Curie za blokom Encián, na sídlisku JUH V, VI pri Kostole Cyrila a Metoda, v časti mesta Veľká v lokalite Na letisko. Nové ihrisko vzniklo v Strážach, rozsiahlou revitalizáciou prešlo ihrisko na Tomášikovej ulici, ktoré je zaujímavou kombináciou detského ihriska, multifunkčnej hracej plochy a po prvýkrát v Poprade aj vonkajšieho fitness. Detské ihrisko je aj súčasťou zástavby nájomných bytov v Továrenskej štvrti v Matejovciach. Ďalšie ihriská boli obnovené a doplnené prvkami zo zrušeného ihriska pri OC Max. Ide o ihriská na Pavlovovej ul. za blokom Antimón, vo vnútrobloku na Uherovej ulici, na Popradskom nábreží a v časti mesta Kvetnica. Mesto prevzalo do svojej správy aj detské ihrisko pri OC Kriváň, ktoré vybudoval investor obchodného centra. Ešte v minulom roku pribudla herná zostava pre deti do 6 rokov aj na Námestí sv. Egídia. Aktuálne boli v rozpočte mesta vyčlenené prostriedky na výstavbu WORKOUT ihriska vo vytipovanej lokalite vo vnútrobloku za bytovým domom Svratka.

Hlavným cieľom revitalizácie detských ihrísk je zvýšiť bezpečnosť hrajúcich sa detí a zabezpečiť súlad hracích plôch so súčasnou platnou legislatívou. Každé detské ihrisko je označené prevádzkovými pokynmi a určené pre užívateľov - deti konkrétnej vekovej kategórie. „V súvislosti so snahou o zabezpečenie bezpečnosti prevádzky a bezproblémového užívania všetkých ihrísk sa obraciame na verejnosť, aby rešpektovala prevádzkové pokyny nachádzajúce sa pri detských ihriskách. V prípade vandalizmu alebo neprimeraného správania vedúceho k zámernému znehodnocovaniu detských zariadení na detskom ihrisku samospráva apelujeme na obyvateľov, aby o tom informovali mestskú políciu na čísle 159. Finančné prostriedky ušetrené na opravách tak budú môcť byť  investované do revitalizácie ďalších detských ihrísk,“ doplnila Polaštiková.


 
 
Položky 251-255 z 1096

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Utorok 24.1.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 25.1.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Štvrtok 26.1.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 27.1.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 28.1.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 29.1.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Pondelok 30.1.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 1
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 31.1.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:
Pri Aréne od 6.12.2016:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka