Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Verejné toalety v centre Popradu prevádzkuje od 1.septembra mesto Vytlačiť
 

Verejné toalety na Námestí sv. Egídia začalo od 1.9.2016 prevádzkovať mesto. Prevzatie toaliet do nájmu od vlastníka objektu schválilo MsZ. Hlavným dôvodom bolo zabezpečenie týchto služieb v rozsahu zodpovedajúcom potrebám návštevníkov centra mesta.

Otváracie hodiny boli oproti pôvodnému času prevádzky rozšírené – verejné toalety sú tak k dispozícii denne od 9:00 do 18:00, v sobotu od 9:00 do 17:00, novinkou je aj prevádzka v nedeľu v čase od 10:00 do 17:00.

Počas kultúrno-spoločenských podujatí v centre mesta bude prevádzková doba toaliet prispôsobená podľa konkrétnych požiadaviek. 


 
 

V Poprade zasadal Banícky cech horného SpišaVytlačiť
 

Mesto Poprad bolo miestom zasadnutia Valného zhromaždenia Baníckeho cechu horného Spiša(BCHS)! Valné zhromaždenie si zvolilo predsedníctvo, dozornú radu, schválený bol rovnako aj erb cechu. Na rok 2016 si BCHS stanovil tento plán aktivít:

1.Vypracovanie informačnej tabule pri štôlni Strieborná v Poprade- Kvetnici.

2.Zorganizovanie prezentácie banských diel na hornom Spiši formou prednášky 3D projektov, na ktorú budú pozvaní starostovia a primátori miest a obcí na hornom Spiši.

3.Príprava podkladov na výstavbu banského gápľa.

Primátor Popradu Ing. Jozef Švagerko informoval Valné zhromaždenie o podpísanom Memorande o vzájomnej spolupráci a porozumení medzi mestom Poprad a Združením banských spolkov a cechov, banských miest a obcí Slovenska. Podpredseda Baníckych spolkov a cechov, banských miest a obcí Slovenska Ing. Norbert Werner navrhol, aby bolo mesto Poprad v r.2019 organizátorom celonárodného stretnutia baníkov z celého Slovenska a okolitých štátov. Mesto POPRAD má podľa jeho slov na takéto podujatie nadnárodného významu jedinečné podmienky a môže tak dôstojne reprezentovať Poprad a celé Slovensko vo svete.

Predseda Baníckeho cechu horného Spiša Slavomír Kyseľa odovzdal primátorovi Popradu Ing. Jozefovi Švagerkovi pamätnú medenú rudu CHALKOPYRIT z lokality od bane Strieborná s popisom dňa 04.08.2016, kedy bol Banícky cech horného Spiša prijatý medzi banské mesta a obce Slovenska.


 
 

Počas letných prázdnin našlo 19 psíkov z popradského útulku nový domovVytlačiť
 

Letné mesiace júl a august boli v mestskom útulku pre túlavé a odchytené psy v znamení pravidelných návštev malých i veľkých milovníkov psov. Tie pokračujú aj v septembri, ale už v menšom rozsahu. „Počas prázdnin sme mali v útulku skutočne plno, ľudia chodili prakticky od rána do večera, denne sa u nás vystriedalo aj 30 dobrých ľudí, ktorí prišli vyvenčiť psíkov,“ informoval vedúci útulku Peter Greňa. Počas leta zorganizoval útulok spolu s mestom Poprad podujatie „Namaľuj si svojho psíka“, vďaka ktorému bol plot útulku spestrený desiatkami malieb vysnívaných psíkov predovšetkým detí a ich rodičov.

„Tou najlepšou správou je fakt, že počas letných mesiacov sa nám podarilo pre 19 psíkov nájsť nový domov, od začiatku septembra sme takto potešili ďalších 6 štvornohých obyvateľov útulku,“ doplnil Greňa. V súčasnosti je v útulku 28 psov a sedem šteniatok, 15 psov je umiestnených v dočasnej opatere.

Popradský útulok ponúka pre verejnosť možnosť prísť vziať psíkov na prechádzku prakticky každý deň okrem pondelka. „Medzi pravidelnými návštevníkmi nechýbajú okrem rodín s deťmi ani organizované skupiny seniorov z Popradu, prihlásili sa nám dokonca ďalšie z blízkeho okolia, z čoho máme naozaj radosť“ uzavrel Peter Greňa. Otváracie hodiny pre verejnosť sú v utorok, stredu, štvrtok a v piatok -každý deň v čase od 13:00 do 16:00, cez víkendy od 8:00 do 14:00. Od 1.októbra bude otváracia doba pre verejnosť predĺžená cez víkendy až do 16:00.


 
 

Jesenné upratovanie v meste Vytlačiť
 

Mesto Poprad, ako každoročne, aj v roku 2016 organizuje na obvyklých miestach jesenné upratovanie. Pristavené veľkoobjemové kontajnery VOK sú určené pre občanov mesta, nie pre podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné zbavovať sa odpadov zo svojej činnosti v súlade so zákonom a na vlastné náklady.

VOK-y  sú  určené  pre občanov,  ktorí  sa   prostredníctvom nich môžu bezplatne zbavovať drobného stavebného odpadu (obklady s udržiavacích prác a pod.), objemového odpadu (napr. staré nábytky, okná dvere a pod). Počas jesenného upratovania sa môžu občania mesta bezplatne zbavovať aj konárov z údržby záhrad,  ktoré   však   nesmú   byť  ukladané  do VOK-v, ale vedľa nich, nakoľko sú následne drvené a drevná štiepka zhodnocovaná pri údržbe verejnej zelene.  Do  VOK-ov  nesmú  byť ukladané stavebné odpady (tie musí stavebník   v  súlade so stavebným rozhodnutím na vlasné náklady uložiť na riadenej skládke a mať doklad o jeho likvidácii), elektroodpad, tráva, lístie, nebezpečný odpad a pod. Veľkoobjemných odpadov, drobných stavebných odpadov, elektroodpadov, trávy, lístia,  skla a pod.  sa  môžu  občania celoročne zbavovať v zberných centrách - na Hraničnej ulici a na Ul.L.Svobodu.

Ukladanie odpadu na stanovištiach VOK-ov po skončení jesenného upratovania je považované za tvorbu divokej skládky. Dodržiavanie termínov a pravidiel pri nakladaní s odpadmi v čase jesenného upratovania bude pravidelne monitorovať Mestská polícia Poprad a v prípade ich nerešpektovania bude vyvodzovať dôsledky formou blokových pokút. Lokality, kde budú umiestnené VOK-y:

Od 23. do 30. septembra 2016 na Juhu V, VI - Ul. L. Svobodu (bytový dom Labe), Ul. Šrobárova (bytový dom Sázava), Ul. Šrobárova (pri OSBD), bytový dom Amur (parkovisko) a v Strážach - ul. P. Jilemnického (pri záhradkách), pri ihrisku, v parku, ul. Fr. Hečku, ul. Štefánska, Ul. Švermova.

Od 30. septembra do 7. októbra vo Veľkej - na uliciach Na letisko (potraviny Fresh a pri viadukte), Vodárenskej, Scherfelovej, Novej, Širokej pri učilišti, Stavbárskej, Jarmočnej a pri futbalovom štadióne a v Kvetnici pri klzisku.

Od 7. do 14. októbra na Juhu I a II - parkovisko bytový dom Antimón, za bytovým domom Váh a Bárium a v Spišskej Sobote na Ul. B. Němcovej, pri ZŠ, na Košickej ul., pri cintoríne, na Sobotskom námestí, na Nižanoch pri mostíku a na Ul. Gattingerovej.

Od 14. do 21. októbra na sídlisku Západ - na Ul. 29. augusta, pred bytovým domom Šípka, za cestnými stavbami, pri garážach (pri hoteli Olympia) a v Matejovciach na Ul. Puškinovej, Bezručovej/ J. Kráľa, v Továrenskej štvrti, Ul. Allendeho pri garážach, na Matejovskom námestí a na Lidickej ul.

Od 21. do 28. októbra v centre mesta na Hviezdoslavovej, Levočskej, Sadovej, Baníckej, Bernolákovej, Murgašovej, Okružnej ulici a na Ul. Popradskej brigády a na Juhu III na Suchoňovej, Jesennej a Záborského ul.


 
 

Mestskí policajti v Poprade si posvietili na konzumáciu alkoholu maloletými a mladistvými Vytlačiť
 

Dňa 24. 09. 2016 v čase od 22.00 hod. do 01.00 hod. dňa 25. 09. 2016 sa v Poprade uskutočnila veľká preventívno – bezpečnostná akcia zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 219/96 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a zákona č. 96/1991 Zb. o konaní verejných kultúrnych podujatí. Akcia bola vykonaná aj v spolupráci s pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, pracovníkmi Colného úradu Prešov – stanica Colného úradu Poprad a s príslušníkmi Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade.

„Kontrola bola vykonaná v 2 prevádzkach, kde bolo vykonaných celkom 27 orientačných dychových skúšok na požívanie alkoholických nápojov. Počas akcie boli na Mestskú políciu v Poprade predvedené tri mladistvé osoby pod vplyvom alkoholických nápojov, kde najvyššie požitie alkoholických nápojov bolo zistené u osoby a to 0,85 mg/l /cca 1,77 promile. Po zistení totožnosti a zadokumentovaní protiprávnych konaní boli osoby prepustené. Vec bude ďalej riešená orgánmi príslušných obcí podľa miesta trvalého pobytu v správnom konaní za účasti pracovníkov sociálnej kurately príslušných ÚPSVaR,“ uviedol náčelník Mestskej polície v Poprade Štefan Šipula.

Okrem samotných maloletých a mladistvých venovali zasahujúce zložky pozornosť aj jednotlivým prevádzkam. V jednej prevádzke boli za porušenie zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, príslušníkmi mestskej polície uložené 3 blokové pokuty vo výške 75,- €, za umožnenie požívania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov. V tej istej prevádzke bolo pracovníkmi RÚVZ so sídlom v Poprade zistené porušenie zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, za čo bola na mieste uložená sankcia a zároveň v tejto prevádzke bolo pracovníkmi Colného úradu Prešov – stanica Colného úradu Poprad zistené porušenie § 3 ods. 1 Zákona č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Aj vzhľadom k zisteným okolnostiam bude Mestská polícia v Poprade v takýchto rozsiahlych preventívno – bezpečnostných akciách naďalej pokračovať.


 
 
Položky 251-255 z 1336

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

ďalšie dni

Utorok 19.6.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Streda 20.6.
Cyprián - L. Svobodu 2589/74 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 21.6.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 22.6.
Benu - Moyzesova
Moyzesova ul. 3 (Juh,
Kaufland),
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 23.6.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 24.6.
Dr.Max - 1. Mája
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 25.6.
Dr.Max - 1. Mája
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 26.6.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka