Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Mestská polícia v Poprade oslavuje 25 rokovVytlačiť
 

Mestská polícia(MsP) v Poprade si 1.februára pripomenula 25.výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti vedenie mesta a MsP odmenilo 12 príslušníkov, ktorí sú v radoch MsP už rovnako 25 rokov.

   

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad zriadilo Mestskú políciu Poprad uznesením č. 1/1991 k 01.02.1991. Za prvého náčelníka bol vymenovaný Ing. Štefan Kolcún, ktorého úlohou bolo rozbehnúť činnosť mestskej polície v súlade s § 19 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý umožnil obciam a mestám zriadiť si na zabezpečovanie obecných vecí verejného poriadku a ochrany životného prostredia svoj poriadkový útvar, obecnú políciu. Prvotný plánovaný počet 20 príslušníkov sa postupne napĺňal. Sídlom Mestskej polície Poprad v čase jej zriadenia bola budova bývalého Mestského úradu v Poprade na ulici Mnoheľovej. Spočiatku svoju činnosť vykonávali príslušníci mestskej polície v jednosmennej prevádzke počas dennej služby, neskôr sa prešlo na dvojsmennú prevádzku.

Mestská polícia fungovala na základe štatútu schváleného Mestským zastupiteľstvom v Poprade bez toho, aby bola prijatá ďalšia legislatíva. Základy fungovania, úlohy, oprávnenia a kompetencie ako aj technické prostriedky stanovil zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Oporu na priame pôsobenie mala mestská polícia aj v zákone SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
V roku 1992 sa zrealizovala nepretržitá 24 hodinová prevádzka, čo si vyžadovalo pôsobenie pri zabezpečovaní verejného poriadku, ako aj činnosť novo zriadeného pultu centrálnej ochrany. Tieto zmeny vyústili do sprevádzkovania stálej služby, kde mohla verejnosť službukonajúcim policajtom oznamovať svoje podnety telefonicky na čísle 159. V tom istom roku sa mestská polícia presťahovala do budovy mestského úradu na Nábreží Jána Pavla II. 2802/3 v Poprade, kde sídli aj v súčasnosti. Postupne sa zvyšoval počet pracovných miest mestskej polície na 30.
V roku 2001 bol zriadený kamerový systém, kde bolo nainštalovaných v meste Poprad na kontrolu dodržiavania verejného poriadku prvých 6 kamier. V roku 2003 sa počet kamier rozšíril o ďalšie 3 kamery. V roku 2009 sa počet kamier v mestskom kamerovom systéme zvýšil o ďalších 11 kamier (8 statických a 3 pohyblivé), čím sa celkový počet kamier zaokrúhlil na 26. V roku 2013  a 2014 sa kamerový systém ďalej rozširoval a modernizoval a celkový počet kamier vzrástol na 40.

V súčasnosti má Mestská polícia Poprad schválený a naplnený počet pracovných miest 42, pričom z celkového počtu sú dve civilné zamestnankyne zabezpečujúce administratívnu činnosť mestskej polície a dvaja operátori zabezpečujúci obsluhu Mestského kamerového systému v rámci projektu chránenej dielne. Pôsobnosť mestských policajtov v Poprade je rozdelená do 4 okrskov.
Od roku 2003 do 31.08.2015 bol náčelníkom Mestskej polície Poprad Ing. Jaroslav Marušin. Od 01.09.2015 sa zástupcom náčelníka MsP Poprad stal Ing. Milan Slota, ktorý bol poverený riadením MsP Poprad do 31.12.2015. Od 01.01.2016 sa náčelníkom MsP Poprad stal Mgr. Štefan Šipula.
„ V nasledujúcom období jednou z hlavných priorít činnosti Mestskej polície v Poprade bude zabezpečenie bezpečnosti občanov a dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných nariadení. V mesiaci február predkladáme na zasadnutie mestského zastupiteľstva novú organizačnú štruktúru mestskej polície, ktorou chceme upraviť kompetencie jednotlivých policajtov. Širšiu pozornosť, chceme venovať preventívnym projektom ako je napríklad základný kurz sebaobrany pre ženy, ktorý chceme realizovať v období mesiacov apríl, máj, začíname venovať pozornosť prednáškam o chove a výcviku psov, kde chceme postupne osloviť deti a vysvetľovať im túto problematiku podrobne a to aj s prihliadnutím na možnosti útulku pre psov v meste Poprad a prípadnej starostlivosti o tam umiestnených psíkov a pod., kde zároveň dôjde aj k posilneniu na úseku prevencie,“ informoval náčelník Štefan Šipula.
„Spoločnými silami sa budeme aj naďalej usilovať robiť všetko pre to, aby bol občan spokojný a aby sa nám spoločným úsilím v ďalšom období podarilo prácu Mestskej polície v Poprade skvalitňovať, a tým zvýšiť jej spoľahlivosť a dôveryhodnosť v povedomí občanov a návštevníkov mesta Poprad a to zvlášť v súčasnej dobe, keď sa otázka bezpečnosti vzhľadom na vývoj vo svete rieši stále častejšie,“ uzavrel primátor Popradu Jozef Švagerko.  


 
 

Hviezdoslavovu ulica otvorená pre automobily v obmedzenom režimeVytlačiť
 

Hviezdoslavova ulica, ktorej komplexná rekonštrukcia začala v polovici júla, je od soboty po položení prvej asfaltovej vrstvy - sprístupnená pre automobily – avšak v obmedzenom režime. K tejto forme sprístupnenia pristúpila napokon samospráva po konzultácii s dopravnou políciou v snahe zachovať bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. V praxi to znamená, že automobilmi sa bude možné dostať k všetkým zásadným bodom na Hviezdoslavovej ulici – k poliklinike, hotelu, obytným domom a obchodným prevádzkam v zmysle dopravného značenia – nebude však prejazdná v celej svojej dĺžke. Dostavba chodníkov bude priebežne pokračovať ďalej. Cestu uzatvorí firma STRABAG realizujúca rekonštrukciu následne už iba krátkodobo kvôli položeniu vrchnej asfaltovej vrstvy. „Chceme zároveň upozorniť vodičov, aby do doby položenia poslednej asfaltovej vrstvy jazdili po komunikácii s maximálnou pozornosťou kvôli jestvujúcim sieťovým uzáverom, ktoré budú zatiaľ mierne nad úrovňou vozovky,“ doplnil Rusnák.

Samotná rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice zahŕňa tiež rekonštrukciu priľahlých chodníkov, ktoré budú oproti pôvodným širšie, a tým bezpečnejšie a komfortnejšie. Pribudne nový úsek chodníka pred hotelom Gerlach,dobudované budú tiež zastávky pre autobusovú dopravu a odvodnenie.

Pôvodne avizovaný termín odovzdania celej stavby – 14.október 2015 sa nepodarilo dodržať kvôli neočakávaným komplikáciám. Tie majú na svedomí dva zásadné faktory: nekvalitné podložie, ktoré bolo nevyhnutné spevniť a podzemné rozvody rôznych subjektov uložené v nesúlade s platnými normami. Kvôli vyriešeniu týchto problémov muselo mesto urobiť rokovacie konanie, aby sa dodržal zákon o verejnom obstarávaní. Pôvodné náklady vo výške 318 tisíc eur museli byť z uvedených dôvodov navýšené o viac ako 60 tisíc eur.

Aj keď podľa upravených plánov by mala byť stavba dokončená najneskôr 21.novembra, zhotoviteľ avizuje zámer odovzdať stavbu v prípade priaznivého počasia do konca októbra. 

Súbor na stiahnutie h1.jpg h1.jpg (419.7 kB)
Súbor na stiahnutie h2.jpg h2.jpg (365.4 kB)
Súbor na stiahnutie h3.jpg h3.jpg (387.7 kB)

 
 

Zimná údržba mestských komunikácií v Poprade bude transparentnejšiaVytlačiť
 

Správa mestských komunikácií (SMK) Poprad predstavila ďalšiu novinku zimnej údržby v prebiehajúcej zimnej sezóne. Po zavedení GPS monitoringu jednotlivých mechanizmov, ktorý zabezpečuje efektívnejší a adresnejší výkon zimnej údržby, je ďalším krokom k stransparentneniu zimnej údržby sprístupnenie aktuálnej polohy jednotlivých vozidiel online pre verejnosť. „Sprístupnili sme zimnú údržbu tak, aby ju Popradčania mali doslova ako na dlani. Ktokoľvek a kedykoľvek môže rýchlo a jednoducho získať aktuálny prehľad v akom nasadení a na ktorých miestach sa vozidlá zimnej údržby pohybujú,“ uviedol riaditeľ SMK Peter Fabian. „Táto funkcionalita je k dispozícii na webových stránkach SMK www.smkpp.sk od 1.februára 2016. Okrem tohto prehľadu bude v pravidelných mesačných intervaloch dopĺňaná tabuľka s výkonmi mechanizmov počas zimnej údržby spolu so spotrebou posypového materiálu,“ doplnil riaditeľ Fabian. Okrem aktuálneho prehľadu o pohybe mechanizmov získala SMK aj presnejšie informácie o realizovanej údržbe a jej rozsahu.

Mesto Poprad sa zaradilo medzi prvé mestá na Slovensku, ktoré zimnú údržbu vďaka použitým technológiám nastavili transparentnejšie a prehľadnejšie pre verejnosť.  

Aktuálnu polohu vozidiel zimnej údržby si môžete pozrieť aj TU


 
 

Mesto Poprad opäť zverejnilo dlžníkovVytlačiť
 

Mesto Poprad opätovne zverejňuje od 15. februára 2016 na svojom webovom sídle zoznam daňových dlžníkov na daniach a miestnom poplatku podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Správca dane zverejní dlžníkov, u ktorých eviduje nedoplatky na dani:

- z nehnuteľností,

- za psa,

- za užívanie verejného priestranstva,

- za ubytovanie,

- za predajné automaty,

- za nevýherné hracie prístroje,

ako aj nedoplatky na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady evidované k 31.12.2015.

Týka sa to fyzických osôb, u ktorých nedoplatok presiahol výšku 160 eur a právnických osôb, u ktorých nedoplatok presiahol výšku 1 600 eur.

Dlžníci môžu svoje nedoplatky uhradiť obvyklým spôsobom – bankovým prevodom, poštovým poukazom alebo priamo do pokladnice Mestského úradu v hotovosti, alebo platobnou kartou. Pri platbách je dôležitý variabilný symbol, ktorý je uvedený v zasielaných rozhodnutiach, alebo je možné si ho zistiť u zamestnancov oddelenia daní a poplatku na 2. poschodí Mestského úradu v Poprade.

Mesto Poprad ešete začiatkom februára prostredníctvom médií vyzvalo všetkých dlžníkov, aby svoje nedoplatky uhradili najneskôr do 12. februára 2016 a vyhli sa tak zverejneniu svojho mena, respektíve obchodného mena na webovom sídle mesta. V prípade, ak si občan alebo obchodná spoločnosť potrebuje overiť, či je dlžníkom na daniach a poplatku, môže tak urobiť na tel. čísle 0910 890 272 denne počas úradných hodín. Tí, ktorí svoje nedoplatky  neuhradili, sú zverejnení v sekcii SAMOSPRÁVA// ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ// ZOZNAM DLŽNÍKOV .


 
 

Popradčania budú voliť aj z Čile, Juhoafrickej republiky či z Jakutska Vytlačiť
 

Voliči, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb do NR SR sa budú zdržiavať mimo krajinu, mohli požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou. Do 15. januára tak v Poprade urobilo 394 obyvateľov. Najviac Popradčanov chce voliť z Českej republiky, sú však aj takí, ktorí budú voliť z exotickejších krajín - z Čile, Číny, z Juhoafrickej republiky, dokonca aj z Jakutska. 

Pre porovnanie - v roku 2012 požiadalo o voľbu poštou 153 Popradčanov.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia 5.marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

Ešte do 15. februára môžu Popradčania, ktorí sa chcú voliť mimo miesto svojho trvalého pobytu, požiadať písomne alebo elektronicky o vydanie voličského preukazu. V prípade osobnej žiadosti priamo na MsÚ v Poprade môžu obyvatelia o vydanie požiadať do 4.3.2016 v úradných hodinách obce.

Ďalšie detailné informácie pre voličov nájdete TU.  

 


 
 
Položky 251-255 z 1184

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 26.5.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 27.5.
Adus-centrum, Námestie sv.Egídia
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 28.5.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Pondelok 29.5.
Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 30.5.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka