Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Zápisy do materských a základných škôl v PopradeVytlačiť
 

Zápis detí do materskej školy

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sa uskutoční v  materských školách: na Záborského ulici, Jarnej ulici, Tajovského ulici, Dostojevského ulici, Podtatranskej ulici, Letnej ulici, na Okružnej ulici, Ulici mládeže I, Ulici mládeže II, v Matejovciach na Lidickej ulici, vo Veľkej na Ulici Tranovského, v Spišskej Sobote na Vagonárskej ulici v termíne od 11. apríla do 15. apríla pre školský rok 2016/2017.

Deti sa môžu prijímať aj priebežne, t. j. počas celého školského roka,

Zákonní zástupcovia detí zapisujú svoje deti vo veku od 3 do 6 rokov, prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.
K zápisu dieťaťa do materskej školy sú potrebné doklady: - písomná žiadosť zákonného zástupcu, - potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, - vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Zápis detí do základnej školy

Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2016/17 sa v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad uskutoční v prvý aprílový týždeň v súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 17/2015 takto:

05. apríla  2016 - utorok           od 12.00 hod. do 17. 00 hod.,
06. apríla  2016 - streda            od 12.00 hod. do 17. 00 hod.,
07. apríla  2016 - štvrtok          od 12.00 hod. do 17. 00 hod.

Vo výnimočných prípadoch na základe žiadosti zákonného zástupcu po dohode s riaditeľom školy môže byť dieťa zapísané aj v náhradnom termíne.

Miesto zápisu v príslušnej základnej škole je zverejnené na webovom sídle školy, v priestoroch materských škôl, na dverách hlavného vchodu do budovy školy a na iných verejne prístupných miestach (obchody, zdravotné strediská, vchody do bytových domov a pod.).

K zápisu dieťaťa do 1. ročníka požadujú základné školy podľa § 20 ods.4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné údaje: - meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne     občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, - meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov a ďalšie špecifické údaje požadované konkrétnou školou.


 


 
 

Pracovná cesta primátora Popradu do KrakovaVytlačiť
 

 

 

Primátor Popradu Jozef Švagerko navštívil Krakov. V spoločnosti slovenského diplomata v Krakove Adriána Kromku a viceprimátora Pavla Gašpera  absolvoval viacero pracovných rokovaní, ktorých cieľom bolo nadviazanie resp. zintenzívnenie vzájomnej cezhraničnej spolupráce v rôznych oblastiach – od cestovného ruchu, cez dopravu, školstvo až po oblasť hospodárstva.

Primátora mesta Poprad prijal vojvoda Malopoľského vojvodstva Jozef Pilch. Najväčšou výzvou pre Krakov a celé vojvodstvo je v aktuálnom roku návšteva pápeža Františka v Čenstochovej a jeho účasť na Svetových dňoch mládeže Krakov 2016. V Krakowe sa pripravujú na príchod 2,5 milióna mladých ľudí z celého sveta. „Ponúkol som vojvodovi pomoc v podobe tímov dobrovoľníkov, ktorí pripravovali celoslovenské stretnutie mládeže P-15 v Poprade. Naopak vojvoda nás požiadal o spoluprácu pri informovaní občanov nášho mesta i regiónu o všetkých nevyhnutných organizačno – bezpečnostných opatreniach, ktoré návšteve pápeža v Poľsku budú predchádzať,“ informoval primátor Jozef Švagerko. „Svetové dni mládeže budú nielen príležitosťou stretnúť sa s pápežom, ale tiež navštíviť malebné kúty Tatier na poľskej i slovenskej strane. Kroky pútnikov môžu potom zhodne so stopami Svätého Otca Jána Pavla II. pokračovať na Slovensko,“ doplnil vojvoda Pilch. Vzťahy Malopoľska s mestom Poprad by tak vďaka spoločnému úsiliu mohli prispieť k lepšej organizácii a priebehu júlového stretnutia pápeža Františka s pútnikmi.

Dôležité rokovania absolvoval primátor Popradu aj s prezidentom Poľsko- slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Piotrom Cebulskim. Ten ho informoval o prebiehajúcich rokovaniach medzi poľskými firmami a spoločnosťami z Popradu, ktorých výsledkami by už čoskoro mohli byť aj prvé kontrakty. Rovnako dôležitá bola aj informácia o pripravovaných možnostiach podpory cezhraničnej hromadnej dopravy, o ktoré sa primátor Popradu podrobne zaujímal. „Verejná doprava medzi Popradom a Zakopaným či Krakovom sú veľmi dôležitým predpokladom pre intenzívnejšie vzájomné spoznávanie obyvateľov našich miest a regiónov,“ doplnil Švagerko. Cebulski ďalej požiadal samosprávu o sprostredkovateľskú pomoc pri vzájomných rokovaniach ďalších poľských a popradských obchodných partnerov. Primátor prisľúbil komore v tomto smere plnú podporu.

Prezentácia Popradu ako destinácie cestovného ruchu, predstavenie remeselníkov z nášho mesta a regiónu ako aj prezentácia tradičných popradských potravín boli predmetom rokovaní s Jozefom Spiszakom, riaditeľom krakovskej Nadácie ľudového umenia Cepelia. Nadácia, ktorá každoročne v centre Krakowa organizuje medzinárodné trhy ľudového umenia ako aj prezentáciu turisticky atraktívnych regiónov, ponúkla mestu možnosť účasti a bližšej spolupráce.

Stretnutia primátora Popradu Jozefa Švagerka organizačne zabezpečil Generálny konzulát SR v Krakove, kde sa primátor stretol aj s  generálnym konzulom Ivanom Škorupom. „Sme pripravení aj takouto formou podporovať naše regióny a samosprávy pri nadväzovaní a rozvoji slovensko-poľskej spolupráce . Verím, že spolupráca Popradu s poľskými partnermi naberie na intenzite a bude prospešná pre obe strany,“ informoval konzul Adrián Kromka. Ďalším konkrétnym výsledkom vzájomnej spolupráce by mala byť aj konferencia o cestovnom ruchu a podnikaní, ktorú pripravuje konzulát v spolupráci s mestom Poprad a ďalšími partnermi na Slovensku a v Poľsku.  


 
 

Anketa NAJ PEDAGÓG 2016Vytlačiť
 

Mesto Poprad vyhlasuje druhý ročník ankety NAJ PEDAGÓG. V rámci nej chce pri príležitosti Dňa učiteľov oceniť najaktívnejších a  najúspešnejších pedagogických zamestnancov (učitelia MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a vychovávateľky ŠKD) zo škôl pôsobiacich na území mesta. Pôsobnosť ankety NAJ PEDAGÓG sa rozhodla samospráva v porovnaní s minulým rokom rozšíriť aj o súkromné materské a základné školy, novinkou je aj zapojenie stredných škôl.

„Poslaním ankety je nielen vyzdvihnúť prácu a poslanie pedagógov, ale tiež symbolická snaha spájať školy, ktoré sa starajú o popradské deti. Školstvu venujeme maximálnu pozornosť a táto anketa je len jednou z foriem, ako dať školám najavo, aké dôležité sú pre ďalší rozvoj nášho mesta,“ uviedol 1.viceprimátor Popradu Igor Wzoš.

Školy môžu po internom hlasovaní alebo výbere s možnosťou zapojenia pedagógov, žiakov o rodičov nominovať do ankety NAJ PEDAGÓG 2016 pedagogických zamestnancov v týchto kategóriách:

1. Akčný/tvorivý učiteľ/pedagogický zamestnanec – do tejto kategórie môžu byť navrhnutí pedagogickí zamestnanci bez ohľadu na vek (teda aj mladí), ktorí sú tvoriví, akční, zavádzajú do edukačného procesu inovatívne metódy, využívajú netradičné metódy a  formy práce, publikujú, pracujú v metodických združeniach a predmetových komisiách, aktívne pracujú v rôznych spoločenských organizáciách.

2. Učiteľ s  mimoriadnymi výsledkami – do tejto kategórie môžu byť navrhnutí pedagógovia, ktorí vo svojej pedagogickej praxi dosiahli mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, v projektoch, v reprezentácii školy, mesta, kraja či republiky.

3. Zaslúžilý učiteľ - do tejto kategórie môžu byť navrhnutí pedagogickí zamestnanci podľa dĺžky pedagogickej praxe - takí, ktorí pracujú v školstve, alebo  sú už na dôchodku, alebo sú v preddôchodkovom veku, ktorí svoj aktívny pedagogický život zasvätili práci s deťmi v  škole aj mimo školy. Nemuseli dosiahnuť mimoriadny úspech, ale sú z  pohľadu žiakov, vedenia školy i rodičov skvelými učiteľmi.

Každá škola môže nominovať do jednotlivých kategórií maximálne jedného pedagóga. Riaditelia škôl zašlú spracované nominácie s najúspešnejšími pedagógmi oddeleniu školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade najneskôr do 16.3.2016 na adresu najpedagog@poprad.sk. Odborná porota následne z predložených návrhov určí víťazov v jednotlivých kategóriách. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety NAJ PEDAGÓG 2016 sa uskutoční počas galavečera pri príležitosti Dňa učiteľov v Dome kultúry v Poprade dňa 1.4.2016.


 
 

760 rokov prvej písomnej zmienky o Poprade a Spišskej SoboteVytlačiť
 

Bohatý stredoveký archívny materiál uchovaný v popradskom archíve skrýva mnohé tajomstvá. Dozvieme sa z neho o živote našich predkov, ale aj o tom, čo sa nachádzalo na miestach, kde teraz stojí moderné mesto pod Tatrami – POPRAD.

Medzi najstaršie a najvzácnejšie archívne dokumenty viažúce sa k histórii nášho mesta patrí listina kráľa Bela IV. zo 16. marca 1256, v ktorej sa po prvý krát spomínajú Poprad a Spišská Sobota. Listina sa zachovala v odpise Spišskej Kapituly zo 16. decembra 1314. Takýto zachovaný prameň spravidla iba dokazuje, že v čase vydania už spomínané osady existovali, iné doklady o ich vzniku nemáme.

O čom hovorí vzácna listina?

„Bela, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Haliče, Vladimírska, Kumánska a Bulharska, zasiela pozdrav v mene Spasiteľa všetkým, ktorí budú čítať túto listinu. Dáva ňou všetkým na vedomie, že daruje svojmu vernému poddanému Filovmu synovi Filovi v zemi „Sceek“ tri poplužia zeme...“ V metácii (opise darovaného územia) sa uvádza: „Prvá hranica začína na lúke vychádzajúc zo Sobotného trhu (Foro Sabati – Spišskej Soboty) na cestu, vedie cez hradný kopec, klesá k potôčiku Melpotok, odkiaľ sa otáča k Sasom z Popradu (Saxones de Poprad) na lúke a od tejto lúky sa tiahne potokom do močiara, odkiaľ smeruje na začiatok a vracia sa na hranicu vpredu menovanú.“ Kráľ vydal túto listinu na pamiatku a večnú platnosť a potvrdil ju dvojitou pečaťou. Listina je datovaná takto: „Dané rukami magistra Smaragda, stoličnobelehradského prepošta, vicekancelára našej kancelárie, roku Pána 1256, XVII. kalendy aprílové (16. marca), v dvadsiatom prvom roku nášho panovania.“

Takto získali naše súčasné mestské časti Poprad a Spišská Sobota svoj „rodný list“, a oslavujú už 760. narodeniny.

PhDr. Božena Malovcová, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad

"História Popradu je nesmierne bohatá. Je preto povinnosťou samosprávy urobiť všetko preto, aby sme ju dokázali v čo najväčšej miere Popradčanom sprístupniť. Naša história predstavuje bohatstvo, ktoré si musíme vážiť, zveľaďovať ho a využiť v prospech ďalšieho rozvoja mesta a cestovného ruchu. Nášmu mestu i jeho obyvateľom prajem do ďalších 760 rokov len to najlepšie. "

Ing.Jozef Švagerko

primátor mesta Poprad


 
 

Petícia za rozšírenie kapacity MŠ Tajovského Vytlačiť
 

Mesto Poprad vybavilo petíciu o prinavrátení pavilónu v areáli MŠ pri ZŠ Tajovského v Poprade ako neopodstatnenú. „Petícia za rozšírenie kapacity MŠ Tajovského Poprad a navrátenie pavilónu v areáli Materskej školy pri ZŠ Tajovského 3015/20 v Poprade“ bola samospráve doručená 15.1.2016.

V uvedenom pavilóne v súčasnosti sídli Súkromná materská škola(SMŠ) Centra pre rodinu.

Samospráva po predĺžení lehoty na vybavenie petície a prerokovaní s petičným výborom rozhodla o neopodstatnenosti petície na základe týchto základných argumentov:

1.princíp pluralitného vzdelávania

- táto povinnosť je zakotvená v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v Dohovore o právach dieťaťa,                                                                                                                  

- v meste Poprad majú rodičia možnosť si vybrať okrem tradičnej pedagogiky aj iné alternatívne vzdelávacie programy,

- celková kapacita všetkých miest v materských školách (MŠ) v meste Poprad je 1 650 miest, z toho 201 miest je v súkromných MŠ a 1449 miest v mestských MŠ,

- v súčasnosti je v SMŠ Centra pre rodinu umiestnených 65 detí a táto materská škola poskytuje služby vrátane nadštandardnej starostlivosti v individuálnom prístupe deťom s rôznymi vzdelávacími problémami, ktorú mestské materské školy zabezpečiť nedokážu,

- zo zákona platí rovnoprávnosť vzdelávania.

2.všetky žiadosti rodičov o prijatie detí do mestskej MŠ boli uspokojené

- kapacita MŠ (mestských aj súkromných) pôsobiacich na území mesta Poprad je postačujúca,

- na rozdiel od iných miest dokáže mesto v MŠ umiestniť aj deti vo veku od 2 do 3 rokov – je ich 41,

- MŠ navštevujú aj deti, ktorých mamičky sú na materskej dovolenke a deti, ktorých rodičia pracujú v meste Poprad, hoci majú trvalé bydlisko v okolitých obciach.

3.demografický vývoj

- podľa štatistických údajov za posledné 3 roky je zaznamenaný pokles narodených detí a teda kapacita v MŠ vrátane súkromných MŠ pôsobiacich na území mesta v najbližšom období bude postačujúca;

- v ďalšom šk. roku 2017/2018 je pokles detí o 70,

- treba prihliadnuť na to, že nie všetky narodené deti v meste Poprad nastúpia do niektorej MŠ na území mesta,

- štatistická demografia obsadenosti MŠ - týka sa detí mesta Poprad vo veku od 3 - 6 rokov:

v šk. roku 2016/2017 - evidujeme 110 voľných miest,                                                                                             v šk. roku 2017/2018 - evidujeme 112 miest,                                                                                              v šk. roku 2018/2019 - 149 voľných miest.

 

Petičný výbor na prerokovaní petície, ktoré mesto zvolalo podľa § 5d ods. 2 zákona o petičnom práve, opieral svoje požiadavky o nasledujúce argumenty:

- list z mesta oznamujúci zámer ukončiť nájom súkromnej škôlke,

- rozdielnosť situácie celkovo v meste Poprad a  na sídlisku Juh, kde má bydlisko preukázateľne viac detí ako je miest v MŠ,

- povinnosť mesta vytvoriť čo najlepšie podmienky v MŠ a ZŠ, ktorých je zriaďovateľom, najmä ak o to žiadajú občania mesta a dokonca aj samotná ZŠ s MŠ,

- petičný výbor odmietol tvrdenie, že sa snaží zrušiť SMŠ Centra pre rodinu - naopak, navrhovaným riešením sa petičný výbor tejto MŠ snaží pomôcť vytvoriť stabilné prostredie, kde im nebude každoročne hroziť odchod z doterajších priestorov a súhlasí so snahou mesta pomôcť tomuto súkromnému subjektu s hľadaním iných priestorov.

„Mesto Poprad po prešetrení a prerokovaní petície a zvážení všetkých argumentov vrátane faktu, že SMŠ Centra pre rodinu navštevuje momentálne 65 detí a ZŠ s MŠ Tajovského by v najbližšom školskom roku podľa informácií petičného výboru otvorila v pavilóne len jednu novú triedu, rozhodlo o neopodstatnenosti petície. Aj napriek tomu však samospráva bude pokračovať v hľadaní takého riešenia, ktorého cieľom bude definitívne prinavrátenie pavilónu ZŠ s MŠ Tajovského a nájdenie iných vhodných priestorov pre SMŠ Centra pre rodinu Poprad. Chceme nájsť také systémové riešenie, vďaka ktorému budú môcť existovať a starať sa o popradské deti škôlky mestské i tie ostatné,“ informoval 1.viceprimátor Igor Wzoš.


 
 
Položky 256-260 z 1205

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

ďalšie dni

Nedeľa 25.6.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Pondelok 26.6.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 27.6.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Streda 28.6.
Cyprián - L. Svobodu 2589/74 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 29.6.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 30.6.
Benu - Moyzesova
Moyzesova ul. 3 (Juh,
Kaufland),
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka