Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Mestské zastupiteľstvo rozdeľovalo peniaze na športVytlačiť
 

 Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo na svojom zasadnutí dňa 10. 12. 2014 podobu grantovej podpory športu v roku 2015. Cieľom Mesta Poprad v roku 2015 je naďalej podporovať športové kluby v súlade s prijatou Koncepciou rozvoja športu v meste Poprad, prioritou teda zostávajú družstvá v športoch hokej, futbal, basketbal.

Mestu Poprad bolo predložených 6 žiadostí o poskytnutie dotácií na športovú činnosť (HK Poprad, s.r.o., HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD, Basketbalová akadémia mládeže Poprad, Futbalový klub Poprad, ŽHK POPRAD). Požiadavky klubov boli v celkovej výške 710 000,–€, z toho 435 000,– € na mládežnícke kategórie a 275 000,– € na kategórie dospelých.

V rozpočte mesta Poprad na rok 2015 boli schválené finančné prostriedky na podporu športovej činnosti vo výške 128 750,– €. Poslanci navrhli, že rozpočtované prostriedky v tejto výške budú poskytnuté na mládež, aby aspoň sčasti pokryli požiadavky športových klubov. Východiskom pre rozdelenie dotácií bol rok 2013.

Poslanci napokon rozdelili prostriedky pre mládežnícky šport takto:

Hokejový klub Športový klub polície Poprad - 50 000.- €

Futbalový klub Poprad - 45 000.-€

Basketbalová akadémia mládeže Poprad - 23 000.-€

Dodatočne bola doručená aj žiadosť Basketbalového klubu mládeže Svit, ktorý požadoval dotáciu vo výške 25 tis eur. Poslanci rozhodli napokon o dotácii vo výške 2 750.- €.

Okrem týchto prostriedkov sa poslanci rozhodli ponechať rezervu vo výške 8 000,–€, pričom táto sa bude deliť v druhom kole buď podľa požiadaviek malých klubov, alebo sa rozdelí medzi veľké kluby. O rozdelení tejto rezervy bude rozhodovať komisia, prípadne mestské zastupiteľstvo (podľa výšky dotácie).

Poslanci MsZ mesta Poprad sa na tom istom zastupiteľstve venovali aj opakovanej požiadavke HK Poprad s.r.o. o finančnú podporu na záchranu extraligového hokeja. Po intenzívnej diskusii sa napokon poslanci rozhodli podporiť dotáciou na činnosť aj seniorský šport. V rámci grantovej podpory športu dostali dotácie tri seniorské športové kluby v takomto prerozdelení:

1. dotáciu na športovú činnosť pre HK Poprad, s.r.o. vo výške 80 000.-€

2.dotáciu na športovú činnosť „A“ družstva dospelých pre FK Poprad vo výške 20 000.-€

3.dotáciu na športovú činnosť kategórie ženy pre Basketbalovú akadémiu mládeže Poprad vo výške 10 000.- €.


 
 

Do popradských škôl nastúpi v septembri 498 prvákovVytlačiť
 

V 9 základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2015/16. Zápis dopadol takto: 

°počet detí s trvalým pobytom na území mesta Poprad podľa evidencie obyvateľstva 485

°počet novozapísaných detí celkom 494 // z toho z obcí                                                     106

°počet odkladov                                                                                                                            58

°počet nastúpených po odklade                                                                                                62

°predpokladaný počet detí, ktoré nastúpia do 1. ročníka                                                    498

°počet odchádzajúcich žiakov z 9. ročníkov                                                                          506

 

°počet detí skôr zaškolených 7

°počet neevidovaných detí v evidencii obyvateľstva, ktoré prišli na zápis                         28

°počet detí z evidencie obyvateľstva, ktoré v meste Poprad neprišli na zápis                  90

(môžu byť v zahraničí, mohli sa prihlásiť do školy v inom meste ......)

°počet detí, ktoré nastúpili do 1.ročníka v šk. r. 2014/15                                                      527

„V školskom roku 2014/15 ukončí 9. ročník 506 žiakov a  v školskom roku 2015/16 nastúpi 498 žiakov, čo predstavuje pokles o 8 žiakov. Do škôl teda nastúpi menej detí, ako z nich odíde. Z pohľadu dlhodobého vývoja ide o trend, ktorý bol narušený iba v minulom roku, kedy vďaka silnému populačnému ročníku nastúpilo do škôl o 75 žiakov viac ako tých, ktorí ukončili 9.ročník,“ uviedla PaedDr. Edita Pilárová, vedúca OŠMaŠ MsÚ v Poprade.

V školskom roku 2014/2015 študuje na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti popradskej samosprávy 4364 žiakov.


 
 

Zápis do popradských materských škôl Vytlačiť
 

V Poprade začal 16.2.2015 zápis do materských škôl. Zoznam materských škôl na území mesta Poprad je zverejnený na http://www.poprad.sk/skoly.phtml?id5=19962 . Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou musí byť aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre detí a dorast. Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok podľa § 3 vyhlášky 306/2008 Z. z . o materskej škole, t. j. spravidla od 15. februára do 15. marca. Materská škola musí zverejniť podmienky pre prijímanie detí do materskej školy spolu s miestom a termínom. Tieto podmienky sú zverejnené na webových sídlach jednotlivých škôl, prípadne na nástenkách či vstupoch do materských škôl. Zákonný zástupca nemá povinnosť prísť s dieťaťom na zápis, stačí poslať prihlášku a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa poštou. Mesto Poprad určilo v roku 2015 ťažiskový týždeň zápisu do materských škôl v termíne od 16. 2. do 20. 2. . Po skončení zápisu sa zosumarizujú žiadosti a rozhodne sa o prijatí detí do materskej školy pre školský rok 2015/16. Prednostne budú prijímané deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti od troch do šiestich rokov. Ostatné kritériá majú materské školy zverejnené na svojich webových sídlach. „MŠ je určená pre deti od 3 do 6 rokov, mladšie deti môžu byť prijímané, len ak sú kapacitné možnosti. V Poprade bol v posledných 3-4 rokoch stav taký, že ak dieťa v septembri dovŕšilo vek 2,5 roka, do škôlky sme ho vzali. Predpokladám, že situácia bude približne rovnaká aj v tomto roku. Úplne presne to budeme vedieť až po zápise,“ uviedla Edita Pilárová, vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade. V aktuálnom školskom roku navštevuje MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 1442 detí. 


 
 

Poprad chce zintenzívniť spoluprácu so SvitomVytlačiť
 

Mesto Poprad chce posilniť spoluprácu so susedným mestom Svit. Potvrdila to aj prvá oficiálna návšteva vedenia mesta Poprad vo Svite. „Rokovanie sa nieslo v duchu výmeny informácií, ktoré by mali do budúcnosti priniesť určitú formu spolupráce. Malo by to byť orientované na spoločný postup v oblastiach športu, kultúry, v otázke rozvoja našich miest a spoločného postupu v tejto oblasti,“ informoval primátor Svitu Miroslav Škvarek. Prvým konkrétnym výsledkom vzájomnej spolupráce Popradu a Svitu bude už koncom leta polmaratón Poprad - Svit - Poprad. „Toto bude taká skúška, kde sa stretneme a spojíme sily, aby to dopadlo dobre. Šport by mal spájať a presne toto bude aj cesta spolupráce našich miest,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. „Tak ako bude v Poprade štart a cieľ, tak vo Svite bude otočka a pri tej príležitosti tam bude sprievodný program pre občanov. Bude to priestor na to, aby sme ukázali, že chceme žiť spolu, že sa chceme stretávať a chceme si pomáhať,“ doplnil Škvarek. Vzájomná budúcnosť oboch miest by sa podľa popradského primátora mala niesť v budovaní vzájomných väzieb v podobe ciest, chodníkov, autobusovej dopravy či školstva. „Pozývame Svit aj k spolupráci pri akciách ako je Viva Italia či Made in Slovakia. Svit jednoducho patrí k Popradu a spolupráca by mala byť na rôznej úrovni,“ doplnil Švagerko. Mesto Poprad na oficiálnej návšteve Svitu zastupovali okrem primátora mesta Jozefa Švagerka aj 1.viceprimátor Igor Wzoš, 2.viceprimátor Pavol Gašper a prednosta MsÚ Róbert Bujalka.


 
 

Primátor prijal organizátorov P15 Vytlačiť
 

Primátor mesta Poprad Jozef Švagerko prijal v utorok 3.3.2015 tím organizátorov Národného stretnutia mládeže P15. Zástupcovia Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktorí akciu v meste spolu s dobrovoľníkmi organizujú na prelome júla a augusta, predstavili na pracovnom stretnutí hlavné body vzájomnej spolupráce. Rokovania sa zúčastnili aj spišský biskup Mons. Štefan Sečka a popradský dekan Anton Oparty. Samotnému rokovaniu predchádzali pracovné raňajky s lokálnymi médiami, rokovanie so zástupkyňou Mládežníckeho parlamentu a ďalšie stretnutia so zástupcami rozličných inštitúcii v meste. "Teší nás, že novozvolený primátor nadviazal na doterajšiu výbornú spoluprácu s bývalým vedením mesta Poprad," hovorí Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS. „Už v minulom roku bolo podpísané memorandum o spolupráci pri organizácii tohto významného podujatia. Na tomto stretnutí sme prešli ku konkrétnym veciam, k ubytovaniu, k stravovaniu a k technickému zabezpečeniu,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.  "Predstavili sme naše potreby, ktoré vyplývajú z organizácie P15. Nadväzujú na vlaňajšie Memorandum o spolupráci na prípravách Národného stretnutia mládeže P15 medzi mestom Poprad a Radou pre mládež a univerzity KBS. Ide napríklad o zabezpečenie pomoci pri propagácii akcie, komunikovaní s rôznymi partnermi, ako sú školy, ubytovne, zariadenia v správe mesta a ďalšie inštitúcie. Dôležitá je logistika podujatia, ktorú budeme zabezpečovať v spolupráci s viacerými organizáciami priamo v meste," dodáva hlavný zodpovedný za prípravu P15 Ondrej Chvala. Tím P15 sa zaviazal, že v najbližších dňoch pripraví a odošle oficiálnu žiadosť, v ktorej presne definuje potreby, ktoré od mesta žiada. Ide napríklad o možnosť prenájmu pódií, priestorov, námestia či škôl. Mesto bude akciu podľa svojich možností aktívne propagovať. Partneri vzájomne potvrdili plán požehnať a odhaliť pamätnú tabuľu s podobizňou svätého Jána Pavla II. pri príležitosti 20. výročia jeho návštevy v Poprade.

zdroj: Mesto Poprad a Komunikačný tím P15  

 


 
 
Položky 256-260 z 1006

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 29.7.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 30.7.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 1
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 31.7.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 1.8.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 2.8.
Benu - Tesco
Teplická cesta 4359/3,
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 3.8.
Benu - Tesco
Teplická cesta 4359/3,
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 4.8.
Lekáreň CORRIB
Levočská 26A,
058 01 Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 5.8.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka