Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Strážske námestie bezpečnejšie pre chodcovVytlačiť
 

Strážske námestie je pre chodcov bezpečnejšie. Prispelo k tomu dobudovanie chodníka s priechodom pre chodcov a jeho nasvietením, vybudovanie deliaceho pásu pri autobusovej zastávke, premiestnenie prístrešku zastávky MHD a realizácia samotnej nástupnej plochy, úprava schodiska a vjazdu pri požiarnej zbrojnici zámkovou dlažbou. Samospráva investovala do týchto prác 49 tisíc eur. „Prioritou tejto investície bolo zvýšenie bezpečnosti. Sme radi, že sme dodržali to, čo sme Strážanom sľúbili. Vyšli sme v ústrety aj mamičkám, ktoré požiadali o doplnenie o rampu pre kočiare, ktorá je tak už súčasťou novovybudovaných schodov,“ informoval primátor Popradu Anton Danko. „Na Strážskom námestí sme zároveň dobudovali aj 6 parkovacích miest zo zámkovej dlažby, ktoré by mali poslúžiť najmä návštevníkom radnice a kostola. V tomto prípade predstavovala investícia sumu 12,5 tisíc eur,“ uviedla Kristína Horáková z odboru výstavby MsÚ v Poprade.

 


 
 

Mesto Poprad opäť zverejnilo zoznam daňových dlžníkov Vytlačiť
 

Mesto Poprad zverejnilo na svojom webovom sídle opäť zoznam daňových dlžníkov podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Mesto ako správca dane zverejnilo daňových dlžníkov, u ktorých eviduje nedoplatky na dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie a nedoplatky na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady evidované k 31.12.2014. V zozname daňových dlžníkov sú uvedené fyzické osoby, vrátane fyzických osôb - podnikateľov u ktorých nedoplatok presiahol výšku 160 eur a právnické osoby, u ktorých nedoplatok presiahol výšku 1 600 eur.

„V zozname dlžníkov bolo celkovo zverejnených 1 151 fyzických a právnických osôb, u ktorých sú evidované nedoplatky v celkovej výške 556.723,93 eur. Na celkovej výške zverejnených nedoplatkov sa fyzické osoby podieľajú čiastkou 504.338,81 eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2013 o 36.243,44 eur, právnické osoby sa podieľajú sumou 52.385,12 eur, čo predstavuje oproti roku 2013 pokles o 35.362,38 eur,“ uviedla Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ v Poprade.

Zverejnených daňových dlžníkov správca dane eviduje predovšetkým na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to vo výške 429.312,73 eur, čo predstavuje 77,11% z celkovej sumy zverejnených nedoplatkov. Nedoplatky vo výške 100.955,40 eur sa týkajú daňových dlžníkov, ktorí sú evidovaní na meste Poprad, bez presnej adresy trvalého bydliska a ktorým správca dane podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je povinný poplatok každoročne vyrubovať, aj keď rozhodnutie nie je možné doručiť a poplatok ostáva každoročne nezaplatený.

Nárast zverejnených nedoplatkov na miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oproti roku 2013 predstavuje čiastku 22.339,51 eur. Mesto Poprad vynaložilo v roku 2014 celkovo výdavky na vývoz komunálneho odpadu vo výške 1.700.279,06 eur, pričom výber poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2014 predstavoval čiastku 1.496.117,20 eur. Rozdiel vo výške 204.161,86 eur uhrádzalo mesto z iných vlastných zdrojov, teda neprenáša na svojich obyvateľov všetky náklady na zabezpečenie činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi aj napriek skutočnosti, že mu to zákon umožňuje.

Zverejnené nedoplatky na dani z nehnuteľností u právnických osôb a fyzických osôb sú celkovo vo výške 97.506,74 eur, čo predstavuje 17,51% podiel z celkovej sumy zverejnených nedoplatkov. Jedná sa najmä o staršie nedoplatky, ktoré sú vo veľkej miere vymáhané v exekučnom konaní.

Ďalej sú to nedoplatky na dani za psa vo výške 12.730,77 eur, na dani za ubytovanie vo výške 5.861,28 eur a nedoplatky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 7.273,88 eur.

V porovnaní so zverejneným zoznamom daňových dlžníkov za predchádzajúci rok dochádza k zvýšeniu ich počtu celkovo o 67 osôb, pričom nárast bol zaznamenaný len u fyzických osôb.


 
 

Časť Lidickej ulice s obojsmernou prevádzkou Vytlačiť
 

Od utorka 3.marca 2015 bude z dôvodu zefektívnenia dynamickej dopravy zobojsmernená časť Lidickej ulice v Poprade – Matejovciach. Obojsmerná prevádzka bude v úseku od križovatky Lidickej ulice s cestou I/67 po napojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu pri RD s popisným číslom 1610/13. K tejto úprave dochádza na základe požiadaviek obyvateľov a majiteľov prevádzok so sídlom v blízkosti riešeného úseku komunikácie.

 

 

 


 
 

Prácu Etely Lučivjanskej ocenil aj ministerVytlačiť
 

Popradčanka Etela Lučivjanská, vedúca sociálneho odboru MsÚ v Poprade, bola spolu s ďalšími 33 osobnosťami zo Slovenska ocenená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za svoju výnimočnú, ľudsky prínosnú sociálnu prácu a aktivity, ktorými napomáha rozvoju sociálnej politiky na Slovensku. Ocenenie v podobe bronzovej medaily si prevzala z rúk rezortného ministra Jána Richtera. „Dobrá sociálna práca pomáha sociálnej zmene, pomáha riešiť problémy v medziľudských vzťahoch, chráni jednotlivcov, ale zachraňuje aj rodiny, čo prispieva k dosiahnutiu kvalitnejšieho života,“ zdôraznil pri odovzdávaní ocenení minister Richter.  “Cena poteší, ale nepatrí len mne,” hovorí skromne Etela Lučivjanská. “V živote som mala šťastie na kolegov, ktorým toto ocenenie takisto patrí. Sama by som v tomto prípade nedokázala nič. Som rada, že za nami vidno kus práce. Ale poznáte to, človek vždy pochybuje, nemohol som urobiť aj viac? Práca s ľuďmi je ťažká. Číslo vymažete, ale pohľad, slovo, to dá len ťažko vziať späť. Robíme to s dobrou vierou, každý občan je pre nás dôležitý, robíme pre konkrétnych ľudí, ktorí sa ocitli v konkrétnych životných situáciách,” vymenúva Lučivjanská. Pre vedúcu sociálneho odboru MsÚ v Poprade je najväčšou odmenou, ak dokážu pomôcť klientom zvládnuť ťažké chvíle a dať ich životu novú kvalitu. A nielen to. “Viem, že pre niektoré mestá a obce slúžime už ako príklad, obracajú sa na mňa s prosbou o pomoc aj moji bývalí kolegovia. Je to dobrý pocit. Je mi samozrejme jasné, že vždy sa dá robiť viac, pretože sociálna oblasť je veľmi široká a tých, ktorí potrebujú pomoc, je veľa. A preto sa nebojíme ani kritiky, pretože vieme, že ak je opodstatnená, posúva vás ďalej,” uzatvára Lučivjanská. Ocenenej osobne poďakoval aj primátor Popradu Jozef Švagerko. „Som hrdý na to, že v radoch zamestnancov mesta je človek, ktorého prácu ocenil na celoslovenskej úrovni aj minister,“ uviedol Švagerko.Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ocenilo zlatými, striebornými a bronzovými medailami a ďakovnými listami spolu 34 osobností zo Slovenska.

Slávnostný akt sa uskutočnil pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti, ktorý OSN vyhlásilo na 20.február. 

foto: MPSVR


 
 

Mesto pripravuje nový komunitný plán sociálnych služiebVytlačiť
 

Mesto Poprad začalo s prípravou komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2015 – 2020. Pri tejto príležitosti zorganizovalo stretnutie so všetkými poskytovateľmi sociálnych služieb na území mesta ako aj so zástupcami ďalších neziskových organizácií a občianskych združení pôsobiacich v tejto oblasti v Poprade. „Naším spoločným cieľom bude zmapovať miestne potreby sociálnych služieb a porovnať ich s miestnymi zdrojmi, resp, budeme zisťovať, aké druhy sociálnych služieb nám chýbajú a na základe výsledkov si stanovíme priority budúceho rozvoja sociálnych služieb. Verím, že spoločnými silami splníme náš hlavný cieľ a to bude uspokojenie potrieb obyvateľov nášho mesta,“ uviedol na stretnutí viceprimátor Pavol Gašper.

„Komunitný plán bude vychádzať z národných priorít rozvoja sociálnych služieb a bude spracovaný v spolupráci s inými poskytovateľmi, ktorí pôsobia na území mesta Poprad a v spolupráci s občanmi mesta. Mal by nám ukázať cestu, ako ďalej skvalitňovať sociálne služby práve na území mesta Poprad,“ informovala Etela Lučivjanská zo sociálneho odboru MsÚ v Poprade. Medzi národné priority rozvoja sociálnych služieb patrí predovšetkým dostupnosť sociálnych služieb a zotrvávanie klientov z dotknutých skupín v prirodzenom rodinnom prostredí, do ktorého by sa mali vracať z pobytových zariadení. Ďalšou prioritou je pomáhať marginalizovaným skupinám /predovšetkým rómskym/, ktoré žijú na hranici chudoby, a to zriaďovaním nízkoprahových centier. Ďalšou prioritou je kvalita poskytovaných služieb.

„Tieto priority sú zamerané na skupiny, ktoré sú vylúčené z komunity. Na základe požiadaviek poskytovateľov však nami pripravovaný komunitný plán vyplavil aj nové cieľové skupiny – týrané ženy, závislých. A práve v tých nízkoprahových centrách by sa s nimi malo ďalej pracovať,“ doplnila Lučivjanská. Okrem týraných žien a detí, občanov žijúcich na hranici chudoby, okrem segregovaných skupín či zdravotne postihnutých, musí komunitný plán zahŕňať aj služby pre stále početnejšiu skupinu seniorov. „Z celkového počtu obyvateľov mesta Poprad je viac ako 7 tisíc obyvateľov vo veku nad 65 rokov. Index starnutia /percentuálny podiel občanov starších ako 65 rokov k celkovému počtu obyvateľov/ vychádza na 13,9% , kým v roku 2004 bol vyše 8%. Populácia starne aj v Poprade a mesto sa musí zaoberať starostlivosťou o týchto občanov nakoľko je predpoklad, že bude stúpať dopyt po týchto službách,“ uzavrela Etela Lučivjanská.  


 
 
Položky 256-260 z 1023

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

ďalšie dni

Utorok 30.8.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Streda 31.8.
Dr.Max - Monaco (pri ZŠ Francisciho)
Francisciho 22,
Poprad

052/285 85 85

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 1.9.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 2.9.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 3.9.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 4.9.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 5.9.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 6.9.
Styrax - Juh 3 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka