Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Anketa NAJ PEDAGÓG 2016Vytlačiť
 

Mesto Poprad vyhlasuje druhý ročník ankety NAJ PEDAGÓG. V rámci nej chce pri príležitosti Dňa učiteľov oceniť najaktívnejších a  najúspešnejších pedagogických zamestnancov (učitelia MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a vychovávateľky ŠKD) zo škôl pôsobiacich na území mesta. Pôsobnosť ankety NAJ PEDAGÓG sa rozhodla samospráva v porovnaní s minulým rokom rozšíriť aj o súkromné materské a základné školy, novinkou je aj zapojenie stredných škôl.

„Poslaním ankety je nielen vyzdvihnúť prácu a poslanie pedagógov, ale tiež symbolická snaha spájať školy, ktoré sa starajú o popradské deti. Školstvu venujeme maximálnu pozornosť a táto anketa je len jednou z foriem, ako dať školám najavo, aké dôležité sú pre ďalší rozvoj nášho mesta,“ uviedol 1.viceprimátor Popradu Igor Wzoš.

Školy môžu po internom hlasovaní alebo výbere s možnosťou zapojenia pedagógov, žiakov o rodičov nominovať do ankety NAJ PEDAGÓG 2016 pedagogických zamestnancov v týchto kategóriách:

1. Akčný/tvorivý učiteľ/pedagogický zamestnanec – do tejto kategórie môžu byť navrhnutí pedagogickí zamestnanci bez ohľadu na vek (teda aj mladí), ktorí sú tvoriví, akční, zavádzajú do edukačného procesu inovatívne metódy, využívajú netradičné metódy a  formy práce, publikujú, pracujú v metodických združeniach a predmetových komisiách, aktívne pracujú v rôznych spoločenských organizáciách.

2. Učiteľ s  mimoriadnymi výsledkami – do tejto kategórie môžu byť navrhnutí pedagógovia, ktorí vo svojej pedagogickej praxi dosiahli mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, v projektoch, v reprezentácii školy, mesta, kraja či republiky.

3. Zaslúžilý učiteľ - do tejto kategórie môžu byť navrhnutí pedagogickí zamestnanci podľa dĺžky pedagogickej praxe - takí, ktorí pracujú v školstve, alebo  sú už na dôchodku, alebo sú v preddôchodkovom veku, ktorí svoj aktívny pedagogický život zasvätili práci s deťmi v  škole aj mimo školy. Nemuseli dosiahnuť mimoriadny úspech, ale sú z  pohľadu žiakov, vedenia školy i rodičov skvelými učiteľmi.

Každá škola môže nominovať do jednotlivých kategórií maximálne jedného pedagóga. Riaditelia škôl zašlú spracované nominácie s najúspešnejšími pedagógmi oddeleniu školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade najneskôr do 16.3.2016 na adresu najpedagog@poprad.sk. Odborná porota následne z predložených návrhov určí víťazov v jednotlivých kategóriách. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety NAJ PEDAGÓG 2016 sa uskutoční počas galavečera pri príležitosti Dňa učiteľov v Dome kultúry v Poprade dňa 1.4.2016.


 
 

760 rokov prvej písomnej zmienky o Poprade a Spišskej SoboteVytlačiť
 

Bohatý stredoveký archívny materiál uchovaný v popradskom archíve skrýva mnohé tajomstvá. Dozvieme sa z neho o živote našich predkov, ale aj o tom, čo sa nachádzalo na miestach, kde teraz stojí moderné mesto pod Tatrami – POPRAD.

Medzi najstaršie a najvzácnejšie archívne dokumenty viažúce sa k histórii nášho mesta patrí listina kráľa Bela IV. zo 16. marca 1256, v ktorej sa po prvý krát spomínajú Poprad a Spišská Sobota. Listina sa zachovala v odpise Spišskej Kapituly zo 16. decembra 1314. Takýto zachovaný prameň spravidla iba dokazuje, že v čase vydania už spomínané osady existovali, iné doklady o ich vzniku nemáme.

O čom hovorí vzácna listina?

„Bela, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Haliče, Vladimírska, Kumánska a Bulharska, zasiela pozdrav v mene Spasiteľa všetkým, ktorí budú čítať túto listinu. Dáva ňou všetkým na vedomie, že daruje svojmu vernému poddanému Filovmu synovi Filovi v zemi „Sceek“ tri poplužia zeme...“ V metácii (opise darovaného územia) sa uvádza: „Prvá hranica začína na lúke vychádzajúc zo Sobotného trhu (Foro Sabati – Spišskej Soboty) na cestu, vedie cez hradný kopec, klesá k potôčiku Melpotok, odkiaľ sa otáča k Sasom z Popradu (Saxones de Poprad) na lúke a od tejto lúky sa tiahne potokom do močiara, odkiaľ smeruje na začiatok a vracia sa na hranicu vpredu menovanú.“ Kráľ vydal túto listinu na pamiatku a večnú platnosť a potvrdil ju dvojitou pečaťou. Listina je datovaná takto: „Dané rukami magistra Smaragda, stoličnobelehradského prepošta, vicekancelára našej kancelárie, roku Pána 1256, XVII. kalendy aprílové (16. marca), v dvadsiatom prvom roku nášho panovania.“

Takto získali naše súčasné mestské časti Poprad a Spišská Sobota svoj „rodný list“, a oslavujú už 760. narodeniny.

PhDr. Božena Malovcová, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad

"História Popradu je nesmierne bohatá. Je preto povinnosťou samosprávy urobiť všetko preto, aby sme ju dokázali v čo najväčšej miere Popradčanom sprístupniť. Naša história predstavuje bohatstvo, ktoré si musíme vážiť, zveľaďovať ho a využiť v prospech ďalšieho rozvoja mesta a cestovného ruchu. Nášmu mestu i jeho obyvateľom prajem do ďalších 760 rokov len to najlepšie. "

Ing.Jozef Švagerko

primátor mesta Poprad


 
 

Petícia za rozšírenie kapacity MŠ Tajovského Vytlačiť
 

Mesto Poprad vybavilo petíciu o prinavrátení pavilónu v areáli MŠ pri ZŠ Tajovského v Poprade ako neopodstatnenú. „Petícia za rozšírenie kapacity MŠ Tajovského Poprad a navrátenie pavilónu v areáli Materskej školy pri ZŠ Tajovského 3015/20 v Poprade“ bola samospráve doručená 15.1.2016.

V uvedenom pavilóne v súčasnosti sídli Súkromná materská škola(SMŠ) Centra pre rodinu.

Samospráva po predĺžení lehoty na vybavenie petície a prerokovaní s petičným výborom rozhodla o neopodstatnenosti petície na základe týchto základných argumentov:

1.princíp pluralitného vzdelávania

- táto povinnosť je zakotvená v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v Dohovore o právach dieťaťa,                                                                                                                  

- v meste Poprad majú rodičia možnosť si vybrať okrem tradičnej pedagogiky aj iné alternatívne vzdelávacie programy,

- celková kapacita všetkých miest v materských školách (MŠ) v meste Poprad je 1 650 miest, z toho 201 miest je v súkromných MŠ a 1449 miest v mestských MŠ,

- v súčasnosti je v SMŠ Centra pre rodinu umiestnených 65 detí a táto materská škola poskytuje služby vrátane nadštandardnej starostlivosti v individuálnom prístupe deťom s rôznymi vzdelávacími problémami, ktorú mestské materské školy zabezpečiť nedokážu,

- zo zákona platí rovnoprávnosť vzdelávania.

2.všetky žiadosti rodičov o prijatie detí do mestskej MŠ boli uspokojené

- kapacita MŠ (mestských aj súkromných) pôsobiacich na území mesta Poprad je postačujúca,

- na rozdiel od iných miest dokáže mesto v MŠ umiestniť aj deti vo veku od 2 do 3 rokov – je ich 41,

- MŠ navštevujú aj deti, ktorých mamičky sú na materskej dovolenke a deti, ktorých rodičia pracujú v meste Poprad, hoci majú trvalé bydlisko v okolitých obciach.

3.demografický vývoj

- podľa štatistických údajov za posledné 3 roky je zaznamenaný pokles narodených detí a teda kapacita v MŠ vrátane súkromných MŠ pôsobiacich na území mesta v najbližšom období bude postačujúca;

- v ďalšom šk. roku 2017/2018 je pokles detí o 70,

- treba prihliadnuť na to, že nie všetky narodené deti v meste Poprad nastúpia do niektorej MŠ na území mesta,

- štatistická demografia obsadenosti MŠ - týka sa detí mesta Poprad vo veku od 3 - 6 rokov:

v šk. roku 2016/2017 - evidujeme 110 voľných miest,                                                                                             v šk. roku 2017/2018 - evidujeme 112 miest,                                                                                              v šk. roku 2018/2019 - 149 voľných miest.

 

Petičný výbor na prerokovaní petície, ktoré mesto zvolalo podľa § 5d ods. 2 zákona o petičnom práve, opieral svoje požiadavky o nasledujúce argumenty:

- list z mesta oznamujúci zámer ukončiť nájom súkromnej škôlke,

- rozdielnosť situácie celkovo v meste Poprad a  na sídlisku Juh, kde má bydlisko preukázateľne viac detí ako je miest v MŠ,

- povinnosť mesta vytvoriť čo najlepšie podmienky v MŠ a ZŠ, ktorých je zriaďovateľom, najmä ak o to žiadajú občania mesta a dokonca aj samotná ZŠ s MŠ,

- petičný výbor odmietol tvrdenie, že sa snaží zrušiť SMŠ Centra pre rodinu - naopak, navrhovaným riešením sa petičný výbor tejto MŠ snaží pomôcť vytvoriť stabilné prostredie, kde im nebude každoročne hroziť odchod z doterajších priestorov a súhlasí so snahou mesta pomôcť tomuto súkromnému subjektu s hľadaním iných priestorov.

„Mesto Poprad po prešetrení a prerokovaní petície a zvážení všetkých argumentov vrátane faktu, že SMŠ Centra pre rodinu navštevuje momentálne 65 detí a ZŠ s MŠ Tajovského by v najbližšom školskom roku podľa informácií petičného výboru otvorila v pavilóne len jednu novú triedu, rozhodlo o neopodstatnenosti petície. Aj napriek tomu však samospráva bude pokračovať v hľadaní takého riešenia, ktorého cieľom bude definitívne prinavrátenie pavilónu ZŠ s MŠ Tajovského a nájdenie iných vhodných priestorov pre SMŠ Centra pre rodinu Poprad. Chceme nájsť také systémové riešenie, vďaka ktorému budú môcť existovať a starať sa o popradské deti škôlky mestské i tie ostatné,“ informoval 1.viceprimátor Igor Wzoš.


 
 

Whirlpool Slovakia podpísal dohodu s popradskými školamiVytlačiť
 

Spoločnosť Whirlpool Slovakia podpísala Dohodu o spolupráci a partnerstve s dvomi popradskými školami – Strednou odbornou školou elektrotechnickou v Poprade – Matejovciach a so Strednou odbornou školou technickou na Kukučínovej ulici. „Znamená to náš záväzok podporovať tieto školy tak, aby sme dokázali vytvoriť absolventov, ktorí sa uplatnia či už v našej alebo v iných fabrikách. Školy by nemali produkovať absolventov pre úrad práce ale absolventov pre firmy, ktoré ich potrebujú,“ informoval Michal Major, konateľ spoločnosti Whirlpool Slovakia. „Minulý rok sme darovali jednej zo škôl 3D meracie centrum, ktoré je veľmi drahé. Ak sa na ňom ale naučia absolventi robiť, to znamená naprogramovať ho a porozumieť spôsobu, akým sa dajú merať jednotlivé komponenty, tak majú dvere otvorené do akýchkoľvek meracích laboratórií – či už automobiliek alebo dodávateľov v automobilovom alebo v akomkoľvek inom segmente,“ doplnil M. Major.

Intenzívnejšiu spoluprácu s veľkým výrobným závodom renomovanej spoločnosti obe školy privítali. „Tá spolupráca by mala dostať vzdelávanie na vyššiu úroveň, aby žiaci našli uplatnenie na trhu práce, aby sme učili to, čo je potrebné. Jednoducho aby sme šli s dobou,“ uviedla Anna Lorencovičová, riaditeľka SOŠ elektrotechnickej v Poprade - Matejovciach. „My už túto dohodu napĺňame. Veľa našich absolventov pracuje vo Whirlpoole, sú to väčšinou programátori obrábacích a zváracích zariadení. Naozaj to uplatnenie tu je a malo by byť tým pádom ešte väčšie,“ doplnila Beáta Bodišová, riaditeľka SOŠT na Kukučínovej ulici, podľa ktorej v poslednej dobe zaznamenali nárast počtu žiakov hlásiacich sa práve na strojárske a IT odbory.

K podpisu memoranda došlo na pôde Mestského úradu v Poprade a jeho garantom sa stal primátor Popradu Jozef Švagerko. „Som veľmi rád, že táto veľká firma komunikuje so školami a dáva slovám o duálnom vzdelávaní konkrétny rozmer. Práve toto je spôsob, ako si dokážu firmy a školy pomôcť nielen vzájomne ale v konečnom dôsledku pomáhajú aj celému mestu,“ uviedol Švagerko.

Ako doplnil Michal Major, podpisom memoranda je návratom k tomu, čo tu už raz bolo. „Úprimne povedané, jedna z najlepších vecí, ktoré sme v histórii mali, bolo učňovské školstvo alebo školstvo previazané s veľkými výrobnými závodmi, ktoré tu boli pred rokom 1989. Bohužiaľ, v 90-tych rokoch veľa týchto vecí zaniklo a čuduj sa svete, vymysleli sme teplú vodu a vraciame sa k tomu istému, pretože to ozaj fungovalo,“ uzavrel M. Major.


 
 

Pietna spomienka na pamiatku obetí prvého transportu židovských dievčatVytlačiť
 

 

Pietna spomienka na pamiatku obetí prvého transportu tisícky židovských dievčat, ktorý odišiel z popradskej železničnej stanice do koncentračného tábora v Auschwitzi 25. marca 1942, sa uskutočnila v pondelok 21.3.2016 v Poprade.

Pavol Mešťan, riaditeľ SNM – Múzea židovskej kultúry zdôraznil: „Je dôležité pripomínať si holokaust a je povinnosťou Židov túto skúsenosť, ktorou prešli, odovzdávať ďalej. Som hrdý na obyvateľov Popradu, že každý rok na tomto mieste zaznieva, aby sa takéto hrôzy neopakovali.“ Osobne ako dieťa rodičov, ktorí prežili holokaust, zvlášť bolestne preciťuje túto tragickú historickú udalosť. Dodal, že sa dlhé roky zaoberá problémami antisemitizmu a žiaľ, vidí, že spolu s extrémizmom opäť narastá. Považuje to za veľmi smutné, a preto apeluje na učiteľov i rodičov, aby mladých pravdivo oboznamovali s minulosťou. Odporúča, aby mládež navštevovala miesta dosvedčujúce zverstvá páchané počas holokaustu.

Viceprimátor Pavol Gašper za mesto Poprad osobitne vyzdvihol, aby sa ľudstvo poučilo. Veď zahynula nielen väčšina dievčat transportovaných z Popradu, ale podobný osud postihol počas 2. svetovej vojny i ďalších ľudí. Bolo vyvraždených približne 6 miliónov Židov a ďalšie milióny príslušníkov iných národov a skupín. Na tieto obete sa nedá nikdy zabudnúť.

Súčasťou podujatia na pamiatku obetí prvého transportu bola i vernisáž výstavy Prach si a v prach sa obrátiš autorky Anny Hausovej, ktorú otvorili v Tatranskej galérii v Poprade.

Ďalšie detaily pietnej spomienky i výpovede osôb, ktoré prežili holokaust, nájdete v aktuálnom vydaní týždenníka NOVINY POPRAD.

(mar) FOTO – Marta Marová


 
 
Položky 261-265 z 1208

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Sobota 29.7. - 30.7.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 31.7.
Benu - Moyzesova
Moyzesova ul. 3 (Juh,
Kaufland),
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 1.8.
Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00Streda 2.8.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 3.8.
PRIMA Lekáreň
Huszova 4994/6,
Poprad

052/789 56 60

Pondelok - Nedeľa
7:00 - 19:00

Piatok 4.8.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka