Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Ďalšia kruhová križovatka na Juhu naberá reálne kontúryVytlačiť
 

  

   Prestavba priesečnej križovatky ulíc L.Svobodu, Rázusova a Mládeže na kruhovú križovatku pokračuje budovaním posledného nájazdu. V prípade, že nenastanú nepredvídané okolnosti, do dvoch týždňov by mali byť na križovatke položené všetky asfaltové vrstvy. 

Prestavba predstavuje rozšírenie jednotlivých ramien budúcej okružnej križovatky, výstavbu stredového ostrovčeka a zvýšených dopravných ostrovčekov na ramenách budúcej okružnej križovatky. Na takto vytvorenú okružnú križovatku po úprave odvodnenia a povrchov vozoviek sa osadí nové zvislé dopravné značenie a na povrch vozoviek sa položí nové vodorovné dopravné značenie.

Zhotoviteľom stavby je úspešný uchádzač z verejného obstarávania – spoločnosť EUROVIA SK, a.s., Košice.

Cena diela predstavuje sumu 232 932.-Eur.

 


 
 

Podpor UMENIE V PODCHODE, hlasuj za projekt mesta Poprad!Vytlačiť
 

   

Mesto Poprad sa zapojilo do výzvy Nadácie VÚB v rámci grantovej schémy Komunitné granty s projektom Umenie v podchode, ktorým by chcelo skrášliť podchod spájajúci centrum mesta so sídliskom Juh. Projekt bol po prvom kole hodnotiaceho procesu vybraný odbornou komisiou do druhého kola, kde bol zaradený do verejného hlasovania. Nadácia finančne podporí tri projekty z každého kraja, ktoré získajú vo verejnom hlasovaní najvyšší počet hlasov.

Do projektu bude zapojená komunita sprejerov, ktorá bude môcť obhájiť grafity ako typ hodnotného umenia, nie pouličného vandalizmu. Príležitosť zapojiť sa dostanú aj dobrovoľníci.

Ak chcete podporiť tento projekt, na nasledujúcom linku https://www.nadaciavub.sk/komunitne-granty/ si vyberte Prešovský kraj a hlasujte za UMENIE V PODCHODE!


 


 
 

Z ulíc mesta vyhrabali už 26 ton lístia Vytlačiť
 

Pracovníci menších obecných služieb (MOS) už takmer mesiac čistia verejné priestranstvá v Poprade od lístia padajúceho zo stromov. Spolu 40 pracovníkov MOS vyhrabáva jednotlivé lokality opakovane v závislosti od množstva postupne opadávajúceho lístia.

Práce sa začali zametaním najviac lístím pokrytých úsekov chodníkov, postupne prišli na rad jednotlivé lokality, v prvom rade námestie v centre, námestia v jednotlivých mestských častiach, plochy na Nábreží Jána Pavla II., parčík pri Dome kultúry, úseky na Ul. Dominika Tatarku, Murgašovej, Mnoheľovej, Curie, pri Nemocnici Poprad, na Tranovského a Širokej vo Veľkej, v parku na Sobotskom námestí, na námestí v Matejovciach a inde. Koordinátorka menších obecných služieb Iveta Hazroliová z MsÚ uviedla: „Od začiatku prác na odstraňovaní lístia do začiatku tohto týždňa sme vyhrabali takmer 26 ton. Do toho nie je zarátané lístie, ktoré sme pomohli pohrabať niekoľko dni pred Pamiatkou zosnulých na cintoríne vo Veľkej.“

Vyhrabané lístie odváža spoločnosť Brantner. Kompostuje sa a vzniknutý humus sa spätne používa pri výsadbe kvetín a zelene v meste Poprad. Kým nenapadne sneh a pretrvá vhodné počasie, budú môcť odstraňovať napadané listy ešte aj v nasledujúcich týždňoch. V niektorých lokalitách spolupracovali MOS pri vyhrabávaní so  Správou mestských komunikácií a pomocníkmi z Úradu práce.

Noviny Poprad


 
 

Vianočnú výzdobu mesta Poprad skrášlia stromčeky ozdobené popradskými školamiVytlačiť
 

Vianočná výzdoba mesta Poprad bude aj tento rok bohatšia o vianočné stromčeky ozdobené vlastnoručne vyrobenými ozdobami žiakov popradských základných škôl. Malí Popradčania tak rovnako prispejú k tomu, aby ich mesto patrilo počas Vianoc k najkrajším mestám na Slovensku a aby v ňom sviatočnú atmosféru precítili všetci - domáci i turisti.

Každá základná škola (vrátane základných umeleckých škôl), pôsobiaca na území mesta Poprad, môže do tejto prehliadky zručnosti prihlásiť a vyzdobiť jeden vianočný stromček. Výzdoba môže byť individuálnym alebo kolektívnym výtvorom, pričom jednotlivé ozdoby môžu byť vytvorené ľubovoľnými technikami s prihliadnutím na ich exteriérové využitie. Na výzdobu stromčekov nemôžu byť použité priemyselne vyrábané ozdoby dostupné v obchodnej sieti. Na stromčeky môžu školy zároveň zavesiť aj želania, čo by pre ne a pre popradské deti mohlo mesto urobiť. Zdobenie stromčekov sa uskutoční priamo na Námestí sv. Egídia pod dozorom pedagogických zamestnancov dňa 9.decembra 2016 od 9:00 hod. do 12:00 hod. Stromčeky budú súčasťou výzdoby popradského námestia až do 21.decembra, kedy budú kreatívne tímy z jednotlivých škôl odmenené vecnými cenami, ktoré im venuje mesto Poprad a OZ Pre mesto. Po tomto ocenení si zapojené školy budú môcť ozdobené stromčeky previezť do svojich priestorov.


 
 

STANOVISKO NÁČELNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE V POPRADE Vytlačiť
 

STANOVISKO NÁČELNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE V POPRADE 

alebo čo neodznelo v reportáži „Pranierovali starenku“

Dňa 9.11.2016 odvysielala TV Markíza v spravodajskej relácii TV NOVINY reportáž pod názvom PRANIEROVALI STARENKU. Keďže v tejto reportáži došlo podľa nášho názoru k neobjektívnemu vykresleniu zákroku príslušníkov Mestskej polície Poprad, pre objektívne posúdenie zákroku podrobnejšie popíšeme činnosť hliadky v danej veci :

Počas hliadkovej činnosti, ktorá bola vykonávaná okrem iného aj za účelom predchádzania nedovoleného predaja, ku ktorému dochádza hlavne pred vstupom do nákupných centier ako aj na základe častého oznamovania takejto činnosti pracovníkmi dotknutých nákupných centier, bola pred vchodom do NC BILLA zistená osoba, ktorá mala rozložené orechy. Hliadka vzhľadom k tomu, že s vozidlom označenom príslušnosťou k Mestskej polícií Poprad zastavila pred vchodom do predajne na priamom výjazde od nákupného centra, kde je vysoká frekvencia vozidiel, za účelom zabezpečenia maximálnej bezpečnosti osôb použila svetelné výstražné znamenie v zmysle platných právnych predpisov. Následne prišla k staršej osobe, ktorú vyzvala na preukázanie totožnosti a preukázanie povolenia na predaj plodov z vlastnej produkcie. Hliadka MP Poprad jednala s osobou bez negatívnych emócií a s ľudským prístupom, vzhľadom k pokročilému veku a po zistení, že táto predáva svoje produkty na nepovolenom mieste, ju vyzvala, aby si zabezpečila povolenie na Mestskom úrade v Poprade a následne predávala svoje produkty na určenom trhovom mieste. Hliadka MP Poprad jej zároveň ponúkla, že ju odvezie na vozidle na Mestský úrad Poprad, za účelom vybavenia predmetného povolenia, na čo táto uviedla, že nikam nejde a radšej pôjde domov a tam predá orechy, nakoľko uznala, že má povolenie iba od mesta Košice. Počas celého rozhovoru a jednania hliadky MP Poprad nebol dôvod na zvyšovanie hlasu, nikto na ňu nekričal a jednanie s ňou bolo slušné a bol dodržaný ľudský princíp pri jednaní. Vzhľadom na vek osoby ako aj povahu priestupku bola celá vec aj vyriešená pohovorom a v kľude.

Na základe odvysielanej reportáže verejnosť nadobudla dojem, že tento zásah bol vedený neadekvátne. Skutočný priebeh udalostí by však mal poukázať na rozdiel medzi realitou a spôsobom jej spracovania pre potreby spravodajstva komerčnej televízie. Nechávame na vecnom zhodnotení verejnosti, aby si z týchto informácií vytvorila obraz o priebehu zásahu sama. Ja ako náčelník vediem svojich podriadených k slušnému jednaniu a dodržiavaniu etického kódexu pri jednaní so všetkými občanmi počas výkonu služby. Na druhej strane však zároveň vyžadujem aj plnenie úloh ako aj dodržiavanie zákonov, nariadení a iných platných právnych predpisov ako príslušníkmi MP Poprad tak aj zo strany občanov, nakoľko ako aj v tomto prípade je potrebné, aby bol uplatnený rovnaký princíp ku konaniu, nakoľko v prípade benevolentného prístupu, resp. výberu osôb, ktoré sa môžu dopúšťať protiprávnej činnosti by boli poškodení tí občania, ktorí si pri predaji svojich produktov splnia svoju povinnosť a zakúpia si za svoje peniaze povolenie a predávajú tovar na určených miestach v meste Poprad.

Zároveň ako náčelník vediem svojich podriadených k tomu, že nie je nič horšie ako keď tí, ktorí majú dohliadať na dodržiavanie zákonov, prechádzajú nevšímavo okolo miesta, kde k takémuto konaniu dochádza, čo hlavne verejnosť vníma vždy negatívne a práve na takéto nevšímavé konanie občania často kriticky poukazujú. Preto ak hliadka dôsledne vykonávala službu a všímala si aj protiprávne konania, tak to považujem za správne a ako zodpovedný výkon služby, za ktorým si plne stojím a aj priamo nesiem zodpovednosť za to, že hliadka pristúpila k jeho riešeniu. Taktiež je potrebné si uvedomiť, že ak by sme boli tolerantní k staršej osobe, ktorej by sme dovolili predávať tovar mimo určených miest, potom by aj iní mohli poukazovať, že takú činnosť chcú vykonávať aj oni a viedlo by to k podporovaniu protiprávneho konania, kde by sme za dostali znova do začarovaného kruhu, nakoľko potom by nás opätovne volali občania za účelom riešenia porušovania predpisov a zákonov.

Je dôležité poukázať aj na vyjadrenie ústrednej riaditeľky Slovenskej obchodnej inšpekcie RNDr. Machútovej, ktorá v odvysielanom príspevku informovala, že „pri kontrole by sa mal dodržať ľudský princíp“. Ako sme sa po telefonickom rozhovore dozvedeli od ústrednej riaditeľky SOI, redaktorovi TV Markíza okrem iného poskytla aj vyjadrenie, že aj SOI vykonáva kontroly osôb bez rozdielu veku ( tak ako tomu bolo aj v tomto prípade ) a taktiež, že pri riešení prihliadajú na ľudský princíp ( tak ako tomu bolo aj v tomto prípade a osoba bola riešená napomenutím a nie sankciou ), avšak toto jej vyjadrenie nebolo v reportáži odvysielané. Ako nás informovala, vyznelo to tak, ako keby SOI neriešila staršie osoby, čo v skutočnosti nie je pravda.

Toto vysvetlenie má za cieľ aspoň čiastočne poukázať na skutočné konanie príslušníkov Mestskej polície Poprad, ktorí si iba riadne a zodpovedne plnili svoje úlohy, za plného rešpektovania individuálneho a ľudského prístupu k prejednávaniu veci. Podľa nášho názoru tento obsahovo neúplný a melodramaticky vyskladaný príspevok s emotívnou hudobnou podhrávkou by nemal negovať ostatnú prospešnú prácu, ktorú príslušníci Mestskej polície Poprad každý deň odvádzajú pre zabezpečenie bezpečnosti obyvateľov ako aj návštevníkov mesta Poprad.

Štefan Šipula

náčelník Mestskej polície Poprad


 
 
Položky 261-265 z 1321

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Nedeľa 18.2.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 19.2.
Adus-centrum, Námestie sv.Egídia
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 20.2.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 21.2.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 22.2.
Styrax - L. Svobodu 3782 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 23.2.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 24.2.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 25.2.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka