Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

STANOVISKO NÁČELNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE V POPRADE Vytlačiť
 

STANOVISKO NÁČELNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE V POPRADE 

alebo čo neodznelo v reportáži „Pranierovali starenku“

Dňa 9.11.2016 odvysielala TV Markíza v spravodajskej relácii TV NOVINY reportáž pod názvom PRANIEROVALI STARENKU. Keďže v tejto reportáži došlo podľa nášho názoru k neobjektívnemu vykresleniu zákroku príslušníkov Mestskej polície Poprad, pre objektívne posúdenie zákroku podrobnejšie popíšeme činnosť hliadky v danej veci :

Počas hliadkovej činnosti, ktorá bola vykonávaná okrem iného aj za účelom predchádzania nedovoleného predaja, ku ktorému dochádza hlavne pred vstupom do nákupných centier ako aj na základe častého oznamovania takejto činnosti pracovníkmi dotknutých nákupných centier, bola pred vchodom do NC BILLA zistená osoba, ktorá mala rozložené orechy. Hliadka vzhľadom k tomu, že s vozidlom označenom príslušnosťou k Mestskej polícií Poprad zastavila pred vchodom do predajne na priamom výjazde od nákupného centra, kde je vysoká frekvencia vozidiel, za účelom zabezpečenia maximálnej bezpečnosti osôb použila svetelné výstražné znamenie v zmysle platných právnych predpisov. Následne prišla k staršej osobe, ktorú vyzvala na preukázanie totožnosti a preukázanie povolenia na predaj plodov z vlastnej produkcie. Hliadka MP Poprad jednala s osobou bez negatívnych emócií a s ľudským prístupom, vzhľadom k pokročilému veku a po zistení, že táto predáva svoje produkty na nepovolenom mieste, ju vyzvala, aby si zabezpečila povolenie na Mestskom úrade v Poprade a následne predávala svoje produkty na určenom trhovom mieste. Hliadka MP Poprad jej zároveň ponúkla, že ju odvezie na vozidle na Mestský úrad Poprad, za účelom vybavenia predmetného povolenia, na čo táto uviedla, že nikam nejde a radšej pôjde domov a tam predá orechy, nakoľko uznala, že má povolenie iba od mesta Košice. Počas celého rozhovoru a jednania hliadky MP Poprad nebol dôvod na zvyšovanie hlasu, nikto na ňu nekričal a jednanie s ňou bolo slušné a bol dodržaný ľudský princíp pri jednaní. Vzhľadom na vek osoby ako aj povahu priestupku bola celá vec aj vyriešená pohovorom a v kľude.

Na základe odvysielanej reportáže verejnosť nadobudla dojem, že tento zásah bol vedený neadekvátne. Skutočný priebeh udalostí by však mal poukázať na rozdiel medzi realitou a spôsobom jej spracovania pre potreby spravodajstva komerčnej televízie. Nechávame na vecnom zhodnotení verejnosti, aby si z týchto informácií vytvorila obraz o priebehu zásahu sama. Ja ako náčelník vediem svojich podriadených k slušnému jednaniu a dodržiavaniu etického kódexu pri jednaní so všetkými občanmi počas výkonu služby. Na druhej strane však zároveň vyžadujem aj plnenie úloh ako aj dodržiavanie zákonov, nariadení a iných platných právnych predpisov ako príslušníkmi MP Poprad tak aj zo strany občanov, nakoľko ako aj v tomto prípade je potrebné, aby bol uplatnený rovnaký princíp ku konaniu, nakoľko v prípade benevolentného prístupu, resp. výberu osôb, ktoré sa môžu dopúšťať protiprávnej činnosti by boli poškodení tí občania, ktorí si pri predaji svojich produktov splnia svoju povinnosť a zakúpia si za svoje peniaze povolenie a predávajú tovar na určených miestach v meste Poprad.

Zároveň ako náčelník vediem svojich podriadených k tomu, že nie je nič horšie ako keď tí, ktorí majú dohliadať na dodržiavanie zákonov, prechádzajú nevšímavo okolo miesta, kde k takémuto konaniu dochádza, čo hlavne verejnosť vníma vždy negatívne a práve na takéto nevšímavé konanie občania často kriticky poukazujú. Preto ak hliadka dôsledne vykonávala službu a všímala si aj protiprávne konania, tak to považujem za správne a ako zodpovedný výkon služby, za ktorým si plne stojím a aj priamo nesiem zodpovednosť za to, že hliadka pristúpila k jeho riešeniu. Taktiež je potrebné si uvedomiť, že ak by sme boli tolerantní k staršej osobe, ktorej by sme dovolili predávať tovar mimo určených miest, potom by aj iní mohli poukazovať, že takú činnosť chcú vykonávať aj oni a viedlo by to k podporovaniu protiprávneho konania, kde by sme za dostali znova do začarovaného kruhu, nakoľko potom by nás opätovne volali občania za účelom riešenia porušovania predpisov a zákonov.

Je dôležité poukázať aj na vyjadrenie ústrednej riaditeľky Slovenskej obchodnej inšpekcie RNDr. Machútovej, ktorá v odvysielanom príspevku informovala, že „pri kontrole by sa mal dodržať ľudský princíp“. Ako sme sa po telefonickom rozhovore dozvedeli od ústrednej riaditeľky SOI, redaktorovi TV Markíza okrem iného poskytla aj vyjadrenie, že aj SOI vykonáva kontroly osôb bez rozdielu veku ( tak ako tomu bolo aj v tomto prípade ) a taktiež, že pri riešení prihliadajú na ľudský princíp ( tak ako tomu bolo aj v tomto prípade a osoba bola riešená napomenutím a nie sankciou ), avšak toto jej vyjadrenie nebolo v reportáži odvysielané. Ako nás informovala, vyznelo to tak, ako keby SOI neriešila staršie osoby, čo v skutočnosti nie je pravda.

Toto vysvetlenie má za cieľ aspoň čiastočne poukázať na skutočné konanie príslušníkov Mestskej polície Poprad, ktorí si iba riadne a zodpovedne plnili svoje úlohy, za plného rešpektovania individuálneho a ľudského prístupu k prejednávaniu veci. Podľa nášho názoru tento obsahovo neúplný a melodramaticky vyskladaný príspevok s emotívnou hudobnou podhrávkou by nemal negovať ostatnú prospešnú prácu, ktorú príslušníci Mestskej polície Poprad každý deň odvádzajú pre zabezpečenie bezpečnosti obyvateľov ako aj návštevníkov mesta Poprad.

Štefan Šipula

náčelník Mestskej polície Poprad


 
 

Poprad má za sebou doposiaľ najväčšie opravy chodníkovVytlačiť
 

Veľkoplošné opravy mestských komunikácií a chodníkov v Poprade sa podarilo dokončiť do konca októbra. Opravených bolo viac ako 16 tisíc m2 chodníkov, čo v dĺžke predstavuje 6,5 km. Vzhľadom na rozsah opráv začali pracovníci Správy mestských komunikácií v Poprade z odstraňovaním starých poškodených asfaltových povrchov už v predstihu tak, aby boli všetky práce hotové v požadovanom termíne. „Opravy chodníkov v tejto výmere boli doposiaľ najväčšie, aké sa v Poprade realizovali. Zhotoviteľ sa zároveň v rámci súťažných podmienok zaviazal k 5-ročnej záruke na dielo,“ informoval riaditeľ SMK Peter Fabian. V rámci týchto opráv bolo zrekonštruovaných aj 407 metrov mestských komunikácií. Opravy realizované externými dodávateľmi boli v hodnote 198 249,40.-Eur. Zoznam chodníkov a mestských komunikácií vznikol na základe podnetov a požiadaviek občanov.

Okrem vyššie uvedených opráv mesto v roku 2016 zrealizovalo aj ďalšie investície do ciest a chodníkov. „V tomto roku sme už zrekonštruovali Bernolákovu ulicu v širšom centre mesta, chodník na Francisciho ulici, výrazne už pokročili práce aj na kruhovej križovatke na sídlisku JUH, pripravujeme dlhoočakávanú kruhovú križovatku Slovenského odboja/Hraničná. Cesty a chodníky sú základnou infraštruktúrou, takže na jej zveľaďovaní chceme pokračovať aj naďalej,“ doplnil primátor Popradu Jozef Švagerko.

Správa mestských komunikácií Poprad sa počas uplynulých mesiacov venovala štandardnej údržbe mestských ciest a chodníkov, ktorá zahŕňala aj tieto činnosti:

 

CHODNÍKY:

- oprava poškodenej dlažby na Sobotskom námestí,

- oprava prepadnutej zámkovej dlažby a šachty na Velickom námestí,

- oprava schodov a zábradlí v Strážach pod Tatrami,

- oprava schodov a chodníka na Tajovského ulici pri BD Kriváň,

- oprava palisád a schodov na Nám. sv. Egídia,

- oprava chodníka a výmena obrubníkov na Ul.Fraňa Kráľa,

- montáž zábradlia schodov na uliciach Okružná a Pavlovova,

- bezbariérový vstup do zariadenia OZ Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím sídliaceho v mestských priestoroch,

- oprava poškodeného zábradlia po dopravnej nehode na Ul.Fraňa Kráľa,

- výmena obrubníkov v lokalite Staré ihrisko.

 

MESTSKÉ KOMUNIKÁCIE:

- oprava dlažby na príjazdovej komunikácii k Redute na Nám.sv.Egídia,

- výmena 82 poškodených spomaľovacích prahov,

- inštalácia nového spomaľovacieho prahu na Moyzesovej ulici – za supermarketom,

- inštalácia dopravného zrkadla na Lidickej ulici v Matejovciach - na základe požiadaviek občanov,

- oprava 22 ks dažďových vpustov a 10 ks revíznych kanalizačných poklopov,

- jarné a jesenné čistenie 1500 šácht a priepustov,

- čistenie rigolov 2110 m,

- kosba zelene krajníc - vyše 310 tisíc m2.

 

CYKLOCHODNÍKY:

- oprava a náter mobiliáru - lavičiek a stolov - vedľa cyklistického chodníka ,

- opravy povrchov,

- kosba viac ako 88-tisíc m2 okolia cyklochodníkov.

 

LÁVKY:

- oprava lávky cez rieku Poprad zo Štefánikovej ulice na Ul.Jána Pavla II,

- oprava lávky cez Velický potok na Ul.Fraňa Kráľa.

 

PRÍSTREŠKY:

- oprava poškodeného prístrešku SAD v časti mesta Kvetnica,

- výmena a údržba presklenia kolonády a prístreškov v Predstaničnom parku.

 

Fotodokumentácia všetkých prác realizovaných SMK je k dispozícii na webových stránkach www.smkpp.sk .

 


 
 

Úplné uzavretie križovatky na sídlisku JUHVytlačiť
 

Z dôvodu asfaltovania budúcej kruhovej križovatky bude v závislosti od počasia v stredu 23.novembra alebo vo štvrtok 24.novembra 2016 v čase od 9:00 do 13:00 úplne uzatvorená križovatka ulíc L.Svobodu, Rázusova a Mládeže.

Z Ul.L.Svobodu budú v tomto čase na 4 hodiny vytvorené dve slepé ulice končiace pri novovybudovanej kruhovej križovatke.

Vjazd a výjazd z Rázusovej ulice v tomto čase nebude možný!

Z celej Ul. L. Svobodu bude v uvedenom čase vylúčená MHD.

Dopravu v lokalite budú riadiť príslušníci štátnej a mestskej polície.

Za porozumenie ďakujeme.

 


 
 

Oznam pre cestujúcich MHDVytlačiť
 

Oznam pre cestujúcu verejnosť

V súvislosti s plánovanou uzávierkou miestnej komunikácie Ul. L. Svobodu dňa 23.11.2016 (streda), resp. 24.11.2016 (štvrtok) v čase od 09:00 h do 13:00h Vám oznamujeme informácie o presmerovaní spojov:

na linke č. 1, spoje č. 15, 17 a 19 tak, aby premávali z autobusovej zastávky PP, Nemocnica cez zastávky PP, Nové mesto, Váh a PP, Nové mesto, Antimón k autobusovej zastávke PP, Nové mesto, Kaufland.

na linke č. 4, spoje č. 17 a 19 tak, aby premávali z autobusovej zastávky PP, Nové mesto, Nádej cez zastávky PP, Nové mesto, Antimón a PP, Nové mesto, Váh k autobusovej zastávke PP, Nemocnica.

Taktiež spoje č. 16 a 18 na tejto linke presmerovať tak, aby premávali z autobusovej zastávky PP, Nemocnica cez zastávky PP, Nové mesto, Váh a PP, Nové mesto, Antimón k autobusovej zastávke PP, Nové mesto, Nádej.

na linke č. 5, spoj č. 11 tak, aby premával z autobusovej zastávky PP, Nové mesto, Kaufland cez zastávky PP, Nové mesto, Antimón a PP, Nové mesto, Váh k autobusovej zastávke PP, Nemocnica.

na linke č. 7, spoje č. 9 a 11 presmerovať tak, aby premávali z autobusovej zastávky PP, Kaufland cez zastávky PP, Nové mesto, Antimón a PP, Nové mesto, Váh k autobusovej zastávke PP, Nemocnica.

Rovnako aj spoje č. 10 a 12 na tejto linke presmerovať tak, aby premávali z autobusovej zastávky PP, Nemocnica cez zastávky PP, Nové mesto, Váh a PP, Nové mesto, Antimón k autobusovej zastávke PP, Kaufland.


 
 

Popradský šport, odkiaľ a kam...2016Vytlačiť
 


 
 
Položky 266-270 z 1322

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Sobota 24.3.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 25.3.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 26.3.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Utorok 27.3.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 28.3.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 1
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 29.3.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 30.3.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Sobota 31.3.
Cyprián - L. Svobodu 2589/74 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka