Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Obrovský záujem o Hrnčiarsky bál Vytlačiť
 

Za prvé tri decembrové dni predaja vstupeniek na operetu Hrnčiarsky bál v podaní Štátnej opery Banská Bystrica si Popradčania kúpili už 600 lístkov. O veľkolepý darček mesta Poprad jeho obyvateľom k 70.výročiu spojenia Popradu s Veľkou a Spišskou Sobotou je tak skutočne obrovský záujem. Predstavenie sa uskutoční 3. januára 2016 o 18:00 v Aréne Poprad. Vstupenky za symbolické 1 Euro sú k dispozícii v Mestskej informačnej kancelárii mesta Poprad od 1.12.2015.

„Z dvanástich operiet Gejzu Dusíka je kvalitatívnym vrcholom Hrnčiarsky bál. Námet je zasadený do revolučných rokov 1848-1849, ktoré sú v slovenských dejinách spojené s národným hnutím Štúrovcov. Príbeh sa odohráva v prostredí slovenských hrnčiarov na Záhorí. Opereta je kompozične prepracovaná a popretkávaná slovenským folklórom. Premiéru mala na scéne košického Štátneho divadla v roku 1956 a neskôr ju hrali takmer vo všetkých slovenských divadlách, aj v zahraničí. Dnes patrí toto dielo do zlatého fondu slovenskej operetnej tvorby.“(zdroj: Štátna opera Banská Bystrica).

Mesto Poprad si významný historický medzník vo svojich novodobých dejinách – spojenie Popradu s Veľkou a Spišskou Sobotou do jedného mestského celku s názvom Poprad pripomenulo odborným programom už 23.10.2015 v kine Tatran. Vo vestibule MsÚ v Poprade v týchto dňoch prebieha putovná výstava fotografií približujúca premeny mesta a jeho častí počas uplynulých 70 rokov.

Foto: www.stateopera.sk


 
 

Ľadová plocha pri Aréne Poprad otvorenáVytlačiť
 

Mesto Poprad pripravilo pre verejnosť aj na túto zimu verejné korčuľovanie na mobilných ľadových plochách. Prvá je k dispozícii pri Aréne Poprad denne v čase od 10:00 do 20:00 hod. Ľadová plocha pri Aréne však bude každý utorok, streda, štvrtok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase na nej bude prebiehať výuka korčuľovania detí z materských škôl. Navyše v pondelok 28.12.2015 bude plocha dopoludnia uzatvorená pre premiérový ročník amatérskej súťaže v curlingu pre verejnosť - POPRADSKÝ VIANOČNÝ ŠUTER (SHOOTER), do ktorej sa bude môcť zapojiť každý nadšenec športu.

„Druhá mobilná ľadová plocha – na Námestí sv. Egídia bola na mieste inštalovaná v uplynulých dňoch. V prípade, že všetko pôjde bez problémov, korčuľovať by sme na nej mohli už čoskoro,“ uviedol Miroslav Kalnaši z Arény Poprad, ktorej technický personál prevádzku verejných klzísk zabezpečuje. Malá mobilná ľadová plocha na Námestí sv. Egídia je určená deťom do výšky 140 cm.

Vstup na verejné ľadové plochy je pre verejnosť zadarmo. Popradská samospráva zabezpečuje prevádzku bezplatných klzísk pre verejnosť ako súčasť podpory možností športového vyžitia v meste.  

VIANOCE NA ĽADE budú môcť Popradčania zažiť aj na Zimnom štadióne mesta Poprad - verejné korčuľovanie na štadióne bude k dispozícii 25. a 31.12 vždy o 15:00 hod. 


 
 

Obe mobilné ľadové plochy naplno v prevádzkeVytlačiť
 

Mobilné ľadové plochy mesta Poprad sú v plnej prevádzke. Verejnosť ich môže využiť na bezplatné verejné korčuľovanie v nasledujúcich prevádzkových časoch: 

Mobilná ľadová plocha na Námestí sv. Egídia:   

 

pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod                                                                                           sobota od 10:00 - 20:00 hod                                                                                                           nedeľa od 10:00 - 18:00 hod

počas prázdnin od 10:00 do 20:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Mobilná ľadová plocha pri Aréne Poprad: 


každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne Poprad bude každý týždeň od utorka do štvrtka do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre výuku korčuľovania detí z materských škôl.

 


 
 

Blíži sa termín podania priznania k dani z nehnuteľnostiVytlačiť
 

Mesto Poprad ako správca dane upozorňuje občanov mesta Poprad na daňové povinnosti, týkajúce sa dane z nehnuteľností, ktoré ich čakajú v roku 2016.

Ak v priebehu roka 2015 nedošlo k žiadnym zmenám vo vlastníctve nehnuteľností, daň na rok 2016 správca dane vyrubí rozhodnutím podľa údajov z posledného podaného priznania k dani z nehnuteľností.

Ak v priebehu roka 2015 došlo k zmene vlastníctva nehnuteľnosti alebo k zmene druhu, alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, daňovníkovi vzniká povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností na Mestskom úrade v Poprade najneskôr v termíne do 31.01.2016. Nakoľko koniec lehoty na podanie priznania pripadne na nedeľu, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň, t. j. 01.02.2016. K priznaniu je potrebné doložiť fotokópie dokladov, ktoré preukazujú tieto zmeny, napr. rozhodnutie o povolení vkladu z okresného úradu - katastrálneho odboru, kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie, osvedčenie o dedičstve a i.

Daňovník (fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo s ŤZP so sprievodcom), ktorému vznikol k 1. januáru 2016 nárok na zníženie dane z nehnuteľností podľa platného všeobecne záväzného nariadenia, si uplatní tento nárok v priznaní k dani z nehnuteľností najneskôr v lehote na podanie priznania na rok 2016, t. j. do 01.02.2016. Ak si daňovník nárok na zníženie dane v uvedenej lehote neuplatní, nárok na príslušné zdaňovacie obdobie mu zaniká. V uvedenej lehote daňovník, okrem fyzickej osoby staršej ako 62 rokov, predloží aj doklady preukazujúce nárok na zníženie dane. Daňovníkovi, ktorému správca dane poskytol zníženie dane v predchádzajúcom zdaňovacom období a nenastali u neho zmeny, ktoré majú vplyv na zánik nároku na zníženie dane, správca dane automaticky zníži daň v rozhodnutí.

Výška sadzieb dane z nehnuteľností sa oproti roku 2015 nezmenila.


 
 

Investície v roku 2016Vytlačiť
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Poprad na svojom mimoriadnom zasadnutí v stredu 20.januára 2016 schválili doplnenie vecnej náplne kapitálových výdavkov na rok 2016 a zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016. Schválili zároveň použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške viac ako 2,4 milióna eur na krytie viacerých kapitálových aktivít. "Máme ušetrené prostriedky ešte z roku 2015, vlani sme neminuli žiadne prostriedky z rezervného fondu a práve preto chceme časť z neho použiť teraz. Predpokladám, že vďaka ušetreným finančným prostriedkom sa nám ho podarí opäť navýšiť. Rozpočet máme vyrovnaný a ideme zatiaľ v dobrých číslach.Už teraz po roku preto môžem povedať, že to, čo som sľuboval, aj plním," informoval primátor Jozef Švagerko. Z pohľadu rozdelenia finančných prostriedkov pôjdu investície do rekonštrukcií škôl a škôlok, rekonštrukcií ciest a budovania parkovísk, novinkou je aj zámer vybudovať klientskú zónu vo vestibule MsÚ v Poprade. "Dostali sme veľmi veľa návrhov, prioritou sú investície, ktoré nám budú šetriť energie a skvalitňovať úroveň života v školách a v škôlkach – nemôžeme pripustiť, aby tam pretrvávali havarijné stavy. O ďalších investíciách ešte budeme rokovať a verím, že už v apríli budeme schvaľovať ďalšie," doplnil Švagerko.

VECNÁ NÁPLŇ KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV NA ROK 2016

V programe – Plánovanie, manažment a kontrola

15 000 € - zmeny a doplnky ÚPN – SÚ (mesta) – aktualizácia ÚPN SÚ mesta Poprad a taktiež zmena a doplnok ÚPN – SÚ mesta Poprad umiestňovanie a povoľovanie reklamných stavieb.

 

V programe – Interné služby

52000 € - rekonštrukcia sociálneho zázemia vo vestibule budovy Mestského úradu v Poprade,

76000 € - rekonštrukcia budovy Mestského úradu v Poprade za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti,

25000 € zriadenie klientskej zóny vo vestibule Mestského úradu v Poprade.

 

V programe – Odpadové hospodárstvo

35000 € - Vybudovanie váhy v zbernom centre na Ul. L. Svobodu je navrhované do investícii na rok 2016 na základe požiadavky Odboru výstavby MsÚ v Poprade. Od 01. 01. 2016 nadobudol účinnosť nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. Mesto Poprad je povinné od 01. 07. 2016 uplatňovať množstvový zber drobných stavebných odpadov, za ktorý bude občanom vyrubovať samostatný poplatok za skutočne odovzdaný drobný stavebný odpad.

 

V programe – Doprava a komunikácie

152 000 € - realizácia rekonštrukcie MK Ul. Bernolákova,

380 000 € - realizácia prestavby križovatky MK Ul. L. Svobodu – Ul. Rázusova a MK Ul. Mládeže na okružnú križovatku,

12 000 € - štúdia a prípravná a projektová dokumentácia (PaPD) Prestavba križovatky ŠC III/534 003 Ul.Slovenského odboja – MK Ul. Hraničná na okružnú križovatku,

258 000 € - realizácia vrátane PaPD Rekonštrukcia časti MK a chodníka na Ul. Velická cesta,

25 000 € - realizácia Rekonštrukcia chodníka na Ul. Francisciho,

20 000 € - realizácia vrátane PaPD Stabilizácia svahu na Ul. Kukučínovej, Stráže pod Tatrami,

37 900 € - úhrada zádržného z roku 2015 k investičnej akcii Rekonštrukcia MK Ul. Hviezdoslavova v Poprade. Z dôvodu klimatických podmienok budú drobné vady a nedorobky odstránené až v jarných mesiacoch v roku 2016 a následne bude vyplatené zádržné

14 500 € - PaPD verejného viacpodlažného parkoviska na Ul. Rastislavovej JUH III, ,

188 000 € - realizácia vrátane PaPD Parkovisko BD ERBIUM – JUH,

308 000 € - realizácia vrátane PaPD Parkovisko NTC SFZ.

15 000 € - Cyklistický chodník Poprad – Matejovce (Veľká Lomnica) – PaPD.Kapitálové výdavky v tomto prvku sú navrhované na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie stavby Cyklistický chodník Poprad – Matejovce (Veľká Lomnica).

 

V programe Verejné osvetlenie

51 000 € - výstavba verejného osvetlenia na MK Ul. Velická cesta v Poprade – Sp. Sobote.

Kapitálové výdavky v tomto prvku sú navrhované na realizáciu vrátane PaPD.

 

V programe – Vzdelávanie

160 000 € - realizácia vrátane PaPD - Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad – Materská škola, Záborského ulica 3248/13 – rekonštrukcia strechy - prestavba plochej strechy na sedlovú strechu,

25 000 € - realizácia vrátane PaPD - Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad – Materská škola, Záborského ulica 3248/13 – rekonštrukcia objektu materskej školy,

140 000 € - realizácia vrátane PaPD - Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad – Materská škola, Podtatranská ulica 136/4 - rekonštrukcia strechy – prestavba plochej strechy na sedlovú strechu,

150 000 € - realizácia vrátane PaPD - Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/14, Poprad – Materská škola, Ulica Mládeže 2349/5 – rekonštrukcia strechy –prestavba plochej strechy na sedlovú strechu,

70 000 € - realizácia - Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota – doplnenie hydroizolácie základov budovy č. súpisné 5121 (objekt materskej školy).

105 000 € - realizácia - Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota - doplnenie hydroizolácie základov budovy č. súpisné 1600 a č. súpisné 5120 (objekt základnej školy a telocvične),

18 000 € - vybudovanie rýchlejšieho internetového pripojenia pre základné školy.

 

V programe – Šport

700 000 € - kapitálové výdavky vo výške 700 000 € sú navrhované na výstavbu novej tréningovej haly - táto investícia je však podmienená dotáciou zo Slovenského zväzu ľadového hokeja.

 

V programe – Prostredie pre život - Detské ihriská

12 000 € - výdavky sú navrhované na zjednodušenú projektovú dokumentáciu a realizáciu akcie detské ihrisko LIDL //Mesto Poprad sa plánuje v roku 2016 zúčastniť projektu „ LIDL detské ihriská“. Do projektu budú prihlásené tri lokality. Tvorcom a hlavným investorom bude spoločnosť LIDL. V prípade úspešnosti bude Mesto Poprad povinné zabezpečiť súčinnosť pri realizácií obslužných činností napr. (zabezpečenie vytýčenia a ochranu inžinierskych sietí, vybudovanie prístupového chodníka alebo prístupovej komunikácie, úpravu terénu po realizácii a pod.).

6 000 € - výdavky na PaPD a realizáciu zabezpečenia svahu proti zosuvu pôdy na ochranu detského ihriska na Tomášikovej ulici, ktoré bolo vybudované v roku 2014. Počas užívania bolo zistené, že prevýšenie existujúceho svahu a jeho zosúvanie pri dažďoch poškodzuje plochu ihriska. Z uvedeného dôvodu je potrebné zabezpečenie svahu proti zosuvu.

 

V programe Sociálna pomoc

12000 € - rekonštrukcia nebytového priestoru L. Svobodu 3783 na Denné centrum,

5 000 € - rezerva na kapitálové výdavky pre zapojenie sa do vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na podporu rozvoja sociálnej oblasti v zariadeniach sociálnych služieb. Pre obidve schémy podpory sa vyžaduje finančná spoluúčasť z vlastných zdrojov na ktoré sme vyčlenili 5 000 €.   


 
 
Položky 266-270 z 1225

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Štvrtok 19.10.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 20.10.
Dr.Max - 1. Mája
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 21.10.
Adus-centrum, Námestie sv.Egídia
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 22.10.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 23.10.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 24.10.
Dr.Max - Francisciho
Francisciho 4977/22,
058 01 Poprad
Streda 25.10.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 26.10.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka