Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuality - archív

Aktuality

Počas letnej údržby venuje SMK pozornosť cestám, lávkam i námestiuVytlačiť
 

Pracovníci Správy mestských komunikácií(SMK) v Poprade využívajú letné mesiace na nevyhnutnú údržbu mestských ciest a chodníkov. „Našich pracovníkov je možné počas leta stretnúť na viacerých miestach. Opravujeme chodníky, schody, lávky, jednoducho všetko to, čo si vyžaduje aktuálna situácia. Snažíme sa postupovať systematicky tak, aby sme dokázali prioritne opraviť tie miesta, ktoré sú využívané chodcami či motoristami čo najviac,“ uviedol riaditeľ SMK Peter Fabian. Na hlavnom pešom ťahu zo železničnej stanice do centra mesta takto začala rekonštrukcia lávky cez rieku Poprad, na ktorej budú pôvodné skorodované plechy nahradené pevnejšou konštrukciou s novými oceľovými platňami. Viacero opráv zrealizovali pracovníci SMK aj na Námestí sv. Egídia – opravené boli schody pri zvonici ako aj na viacerých miestach rozpadnuté palisády. Tie sa dočkali výmeny aj v okolí dospelých stromov na Mnoheľovej ulici. Z ďalších činností je potrebné spomenúť lokálne opravy ciest, kosbu krajníc mestských komunikácií, striekanie vodorovného dopravného značenia, priebežné čistenie kanalizačných šácht. V jednom prípade pristúpila SMK k reklamácii už hotového diela – na cyklochodníku v smere na Kvetnicu došlo na jednom mieste k čiastočnému sieťovému rozpadu, čo zhotoviteľ opraví v rámci záručnej doby diela.

Najväčšou opravou miestnej komunikácie v roku 2015 je rekonštrukcia MK Hviezdoslavova v hodnote 318 074,42 Eur, ktorú bude realizovať spoločnosť STRABAG. 


 
 

Kvetnica odkrýva svoju bohatú banskú minulosťVytlačiť
 

 

 

Opakované poškodzovanie miestnej komunikácie prívalovými vodami a hrozba prevalenia hrádze zo sutiny, ktorá zadržiavala vodu v starom banskom diele boli dôvodom, prečo mesto Poprad požiadalo Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi o inšpekčnú prehliadku a zabezpečenie starého banského diela v Poprade – Kvetnici. Starú štôlňu Strieborná a jamu nachádzajúcu sa v údolí tzv. Filického chodníka prehliadol obvodný banský inšpektor a vydal záväzné stanovisko pre Rudné bane š.p., aby toto banské dielo sanoval a zabezpečil vchod a odtok banských vôd tak, aby nepoškodzovali miestnu komunikáciu.

Vďaka tomuto postupu sa následne podarilo urobiť nový portál z dreva, ktorý pripomína historický vchod do bane. Samotný vstup do bane je zamrežovaný a zberný odtokový rigol vyčistený tak, aby bol odtok banských vôd usmernený bez poškodzovania komunikácie.

„V prvom rade sme potrebovali vyriešiť a zabezpečiť spodnú vodu. Preto sme požiadali Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi o pomoc. Myšlienka bola postavená tiež na tom, že tu máme historické banské dielo, ktorými bola Kvetnica v minulosti známa. Aby sme si mohli pripomenúť, čo tu bolo v 12. a 13. storočí, že sa tu ťažila medená ruda, striebro a dokonca aj zlato. Radi by sme to mladým generáciám ukázali. Toto banské dielo je ukážkou toho, ako vyzeral vstupný portál v minulosti, ako sa tam vstupovalo. Do budúcnosti by sme chceli na povrchu bane vybudovať aj gápeľ, teda zariadenie na vyberanie rudy z bane,“ informoval primátor Popradu Jozef Švagerko. V súčasnosti je vstup do bane pre verejnosť zatvorený, samospráva by však v budúcnosti chcela časť bane v zmysle zákonných možností sprístupniť – záležať bude predovšetkým od investičných finančných prostriedkov potrebných na toto sprístupnenie.

Významnú iniciatívu pri riešení situácie s baňou Strieborná vyvinul nadšenec mineralógie, geológie a zároveň člen Baníckeho cechu Rudňany Slavomír Kyseľa. „Mojím cieľom je touto aktivitou pozdvihnúť Kvetnicu na piedestál medzi banské mestá a obce, aby jej význam nezanikol. Povolenie na ťažbu v bani na Kvetnici dal poľský kráľ v roku 1562, ktorý mal vtedy obce a mestá na Spiši v zálohu. Ťažilo sa tu však iba dva roky, keďže v tom čase neexistovalo zariadenie, ktoré by stíhalo vyťahovať rudu aj vodu a tak baňu zalialo,“ uviedol Kyseľa. 


 
 

Pri letných športoch pozor na úrazy!Vytlačiť
 

Lekári Oddelenia centrálneho príjmu Nemocnice Poprad, a.s. zaznamenali v  poslednom mesiaci zvýšený počet úrazov , ktoré vznikli v súvislosti so športom, a to najmä pri cyklistike a in-line korčuľovaní, informuje o tom web popradskej nemocnice. Lekári podľa tohto zdroja ošetrili výrazne viac poranení hlavy, tiež zlomeniny kľúčnej kosti, zlomeniny zápästia a členku. Podľa skúseností zdravotníkov jedným z dôvodov je aj fakt, že kým zákon nasadil prilby na hlavy cyklistom, v prípade korčuliarov sa ešte stále dá hovoriť o nedostatočnom používaní ochranných prostriedkov.

V nadväznosti na tieto informácie sa rozhodla konať aj samospráva. „Je pekné počasie, veľa ľudí športuje vonku, najmä na cyklistických chodníkoch či na cestách. Chceme pôsobiť preventívne a upozorňovať na ľahkovážnosť ľudí, niektorí tam chodia a nemajú tam čo robiť, ako napr. chodci, či mamičky s kočíkmi. Ďalší zase chodia veľmi rýchlo a jazdia bezohľadne,“ konštatoval primátor Popradu Jozef Švagerko. „Mestská polícia má aj v tomto roku pripravené preventívne akcie, ktorých cieľom je pripomenúť cyklistom povinnú výbavu pri zdržiavaní sa na území mesta ako aj mimo jeho územia. Ide predovšetkým o používanie ochranných prilieb u dospelých osôb ako aj u detí. V prípade korčuliarov  odporúčame rozšíriť výbavu najmä u najmenších o rôzne druhy chráničov, ktoré ochránia ruky, kolená, lakte. Taktiež vyzývame verejnosť na rešpektovanie značenia na cyklochodníku s tým, že pohyb chodcov je tam zakázaný. Všetky osoby na cyklochodníku  sa musia správať ohľaduplne, aby svojim konaním nespôsobili zbytočné kolízie s inými osobami,“ doplnil náčelník MsP Jaroslav Marušin.


 
 

Program rozvoja mesta bude odrážať budúce potreby mesta i regiónuVytlačiť
 

Tvorba rozvojovej stratégie mesta je jedným z podstatných krokov samosprávy výrazne ovplyvňujúcich budúci rozvoj mesta a s ním spojenú kvalitu života obyvateľov. Mesto Poprad ako zodpovedná samospráva pristupuje k tomu kroku veľmi zodpovedne a i preto sa rozhodlo tvorbu Programu rozvoja mesta Poprad (PRO) zobrať do svojich vlastných rúk a v spolupráci s odborníkmi z viacerých oblastí pripravuje Program rozvoja mesta pre roky 2016-2022.

„Ak chceme rásť a byť významným centrom, tak potom musí PRO odrážať budúce potreby mesta a regiónu ako aj potreby jeho obyvateľov vo všetkých oblastiach života. Základným predpokladom je dobré formulovanie vízie na obdobie minimálne 25 – 30 rokov. S touto víziou sa musíme všetci stotožniť a musí vznikať v prostredí verejnej diskusie,“ uviedol viceprimátor Igor Wzoš. Program rozvoja mesta je kľúčovým rozvojovým dokumentom mesta, ktorý definuje rozvojovú stratégiu na najbližších 7 rokov s výhľadom do roku 2040. Slúži na definovanie vízie a stratégie rozvoja mesta, ako i na manažment k nemu potrebných zdrojov. “Odhodlanie mesta Poprad mať tvorbu PRO vo vlastných rukách je významným pozitívnym signálom, že mesto chce svoj rozvoj stavať na znalosti lokálnych potenciálov a miestnych špecifík a ich kapitalizáciou naštartovať rozvoj územia v udržateľnom režime. Jedným z takýchto potenciálov sú i samotní obyvatelia mesta Poprad, preto stratégia rozvoja mesta  musí v čo najväčšej miere  reflektovať na požiadavky obyvateľov. Z tohto dôvodu, jedným zo základných princípov tvorby PRO je  participácia verejnosti, či už vo forme účasti na verejných diskusiách a verejnom prerokovaní, alebo zapojenia sa do prieskumu,” uviedol Vladimír Ondrejička, odborný konzultant zo SPECTRA - Centra excelencie EÚ pri STU v Bratislave.

Program rozvoja mesta Poprad definuje základné priority, na ktorých mesto stavia svoj ďalší rozvoj a v spolupráci s verejnosťou, ako i ostatnými dotknutými skupinami definuje opatrenia a aktivity vedúce k naplneniu stanovených cieľov a priorít. Základnými princípmi, ktoré mesto Poprad pri tvorbe rozvojovej stratégie rešpektuje sú:

- participácia stakeholderov,

- využitie lokálnych potenciálov,

- partnerstvo,

- integrovaný prístup

- otvorená komunikácia.

Proces tvorby Programu rozvoja mesta Poprad je riadený a koordinovaný prostredníctvom pracovnej skupiny ako poradného orgánu primátora mesta, ktorá je zložená zo zástupcov mesta, mestského zastupiteľstva a odborníkov. Tento prístup k tvorbe rozvojového dokumentu mesta je inovatívny a prináša aj ďalšie novinky, ktoré sú v podmienkach slovenských samospráv ojedinelé. Ide predovšetkým o nasledujúce skutočnosti:

1.Tvorcom strategického rozvojového dokumentu je samotné mesto Poprad.

2. Partnerstvo s odbornou verejnosťou, ktorá je podporou mesta pri tvorbe dokumentu.

3. Prepojenie stratégie rozvoja mesta Poprad na ostatné strategické rozvojové dokumenty ako je územný plán a ďalšie - pre dosiahnutie synergie v rozvoji mesta.

4. Participácia ako základný princíp tvorby stratégie. Mesto Poprad rešpektuje významnú úlohu stakeholderov pri definovaný budúceho rozvoja mesta a to hlavne prostredníctvom verejných diskusií v jednotlivých mestských častiach, dotazníkového prieskumu ako aj verejným prerokovaním s verejnosťou.

5. Integrácia nových oblastí s významným vplyvom na kvalitu života obyvateľov mesta do rozvojovej stratégie mesta. Ide napríklad o oblasť ekosystémových služieb, adaptability územia na klimatickú zmenu a urbánnej bezpečnosti a pocitu bezpečia v území.

Program rozvoja mesta Poprad by mal byť schválený do konca roka 2015.


 
 

Poprad odmení darcov krviVytlačiť
 

Darcovia krvi, ktorí sú držiteľmi diamantovej Jánskeho plakety alebo Kňazovického medaily a majú trvalý pobyt v Poprade, dostanú od samosprávy zaujímavé benefity. Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Poprad rozhodli o tom, že darcovia krvi spĺňajúci vyššie uvedené podmienky si budú môcť vybrať medzi bezplatným parkovaním alebo bezplatnou návštevou kultúrnych podujatí. "Cieľom mesta je ponúknuť darcom krvi dôstojné a hodnotné benefity v rámci portfólia mesta -  buď parkovanie na parkoviskách bez rampového systému v správe SMK alebo bezplatnú návštevu 10 kultúrnych podujatí organizovaných mestom," uviedol prednosta Mestského úradu Róbert Bujalka.

Darcovia krvi, ktorí majú záujem o bezplatné parkovanie na parkoviskách bez rampového systému, môžu o vydanie parkovacej karty požiadať priamo v sídle Správy mestských komunikácií Poprad v zmysle schváleného VZN.

V prípade záujmu o návštevu kultúrnych podujatí organizovaných mestom sa darcovia musia zaregistrovať v Mestskej informačnej kancelárii Poprad.

V rokoch 1994–2015 bolo v Poprade evidovaných 29 držiteľov diamantovej Janského plakety a štyroch držiteľov Kňazovického medaily.

"Je to jeden z najlepších modelov oceňovania darcov krvi v rámci slovenských samospráv. Je nadštandardný a myslím si, že bude aj vzorom pre ďalšie mestá," povedal viceprimátor Igor Wzoš.

 


 
 
Položky 266-270 z 1091

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Pondelok 5.12.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 6.12.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Streda 7.12.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 8.12.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 9.12.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:

Na námestí od .....12.2016:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 19:00 hod
nedeľa od 10:00 - 19:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 19:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne od .....12.2016:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka