Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuality - archív

Aktuality

Mestskí policajti pripravení zachraňovať životy s AEDVytlačiť
 

 

Mestskí policajti v Poprade absolvovali školenie k používaniu automatického defibrilátora. Zariadenie známe aj pod skratkou AED pomáha pri poskytovaní prvej pomoci tak, že prostredníctvom elektrického výboja dokáže obnoviť správny srdcový rytmus. Základné funkcie a možnosti použitia AED predstavil mestským policajtom Ján Zoričák z OZ Záchrana. „Automatický defibrilátor zachraňuje životy. Jedna vec je pritom samotná záchrana života, ďalším našim cieľom je znížiť neurologický deficit. Tým, že bude táto pomoc poskytnutá čo najrýchlejšie a zároveň na čo najvyššej úrovni, zvyšuje sa šanca na to, aby sa pacient po srdcovom zlyhaní dokázal čo najskôr vrátiť do plnohodnotného života,“ vysvetlil Zoričák.

„Naši policajti sa už viackrát v minulosti ocitli v situáciách, kedy vďaka ich rýchlemu zásahu pomohli zachrániť ľudský život. Keďže aj v Poprade nám už pribudol prvý verejne dostupný defibrilátor, chceme byť naozaj čo najlepšie pripravení dokázať zachraňovať aj s jeho pomocou,“ doplnil náčelník Mestskej polície v Poprade Štefan Šipula.

Prvý verejne dostupný defibrilátor, ktorý bol nainštalovaný pri Mestskej informačnej kancelárii, venovalo mestu OZ Záchrana. Defibrilátor bude pomáhať a zároveň pripomínať záchranárov, ktorí pri výkone svojho povolania prišli o život pri havárii záchranárskeho vrtuľníka.

Mesto Poprad už v predchádzajúcich rokoch inštalovalo defibrilátory v priestoroch MsÚ, v Aréne Poprad, na zimnom štadióne a v dome kultúry.


 
 

Rekonštrukcia sociálneho zázemia pri zasadacích sálach MsÚVytlačiť
 

Rekonštrukcia sociálneho zázemia určeného pre verejnosť na MsÚ v Poprade sa v posledných hodinách ocitla v centre záujmu diskutujúcich na sociálnych sieťach i médií. Keďže informácie, ktoré sú sprostredkúvané, nie sú úplné, prinášame fakty týkajúce sa uvedenej rekonštrukcie. Všetky ostatné dokumenty(zmluva, dodatok, faktúra) sú uverejnené v zmysle zákona v sekcii Zverejňovanie informácií.

Predpokladaná hodnota zákazky „Rekonštrukcia sociálneho zázemia vo vestibule MsÚ pri zasadačkách“ bola 60 238,96 EUR bez DPH.

Predmetom zákazky bola rekonštrukcia jestvujúcich toaliet a vybudovanie úplne nových priestorov sociálneho zázemia v podobe toalety pre imobilných občanov a samostatnej miestnosti s prebaľovacím pultom pre mamičky s deťmi.

Samospráva oslovila 6 firiem z celého Slovenska zaoberajúcich sa touto činnosťou.

Odbor urbanizmu a priestorového plánovania zadal požiadavku na prieskum trhu referátu verejného obstarávania a po jej schválení bola všetkým osloveným uchádzačom odoslaná   výzva na predloženie ponuky vrátane príloh, kde bol aj  výkaz výmer na ocenenie. 

Projektová dokumentácia stavby vrátane neoceneného výkazu výmer bola spracovaná projektantom stavby.

Mesto obdržalo 3 cenové ponuky: 59 984,92.-Eur bez DPH, 65 049,52 bez DPH a 68 493,17.-Eur bez DPH. Na realizáciu zvolilo tú najlacnejšiu. Výber uchádzača bol realizovaný ako zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde je limit do 70 000 eur bez DPH.

Stavba „Rekonštrukcia sociálneho zázemia vo vestibule MsÚ“ predstavovala tieto súčasti:

1. demontáž pôvodných toaliet, nevyhnutné búracie práce, stavebné úpravy, stavebné práce,

2. realizácia nových pánskych a dámskych toaliet,

3. vybudovanie úplne nového sociálneho zariadenia pre imobilných občanov,

4. vybudovanie úplne novej samostatnej miestnosti pre mamičky s deťmi – s prebaľovacím pultom a nevyhnutným zázemím,

5. kompletná výmena elektroinštalácie, vrátane samostatného el. rozvádzača

6. vybudovanie nového odvetrania priestorov pomocou vzduchotechniky

To všetko na reprezentatívnej úrovni zodpovedajúcej predchádzajúcim rekonštrukciám okolitých priestorov – obradnej sály a zasadacích sál – aj s ohľadom na podujatia celoslovenského i medzinárodného charakteru usporadúvané v priestoroch oboch zasadacích sál.

V priebehu búracích prác a otvorením častí doposiaľ nedostupných priestorov sa zistilo, že bude nutné vykonať naviac práce, ktoré sa nedali obsiahnuť v projekte. Jednalo sa hlavne o stavebno-konštrukčné práce, ako výmenu ležatej kanalizácie v suteréne, ktorá bola v havarijnom stave , úpravu dažďového zvodu a náhradu za nový, doplnenie vzduchotechniky, zmena napojenia vykurovacích telies a niektoré úpravy v elektroinštalácii. Tieto práce boli súčasťou dodatku č. 1 a boli doplnené o doplnkové zariaďovacie predmety.

 

  

  

   


 
 

Cyklotrasa cez mesto povedie z východu na západ Vytlačiť
 

Mesto Poprad pokračuje v budovaní cyklistických chodníkov, ktoré podporia cyklodopravu ako jeden z najdostupnejších a najekologickejších spôsobov dopravy. Zámerom je vybudovať cyklochodník od západu na východ popri rieke Poprad - od napojenia na jestvujúci cyklochodník pri vodnej kaskáde na sídlisku Západ až po čističku odpadových vôd na východnej hranici katastra mesta.

Výstavba nového cyklochodníka je rozdelená do 4 etáp:

1.etapa: ČOV - čerpacia stanica OKTAN,

2.etapa: čerpacia stanica – Aquacity Poprad,

3.etapa: Aquacity Poprad - veľká kruhová križovatka,

4.etapa: veľká kruhová križovatka – napojenie na jestvujúcu cyklotrasu pri vodnej kaskáde.

Projekt cyklochodníka bol spracovaný v zmysle prerokovaných zmien a doplnkov územného plánu. Ako prvý by sa mal dočkať realizácie úsek od veľkej kruhovej križovatky pri mestskom úrade po Aquacity. „Túto časť sme vybrali zámerne, pretože z hľadiska technického aj majetkovo-právneho sa javí ako najrýchlejšie realizovateľná a predpokladáme, že bude aj najviac využívaná obyvateľmi. Máme už spracovaný projekt pre územné rozhodnutie aj stavebné povolenie, momentálne prebieha inžinierska činnosť, ktorá zabezpečuje všetky dokladové časti , aby sme projekt mohli podať na vydanie územného rozhodnutia,“ uviedol vedúci odboru urbanizmu a priestorového plánovania MsÚ Ľuboslav Mlynarčík.

Požiadavka na finančné prostriedky na budovanie prvej časti cyklochodníka bola zahrnutá už do návrhu rozpočtu na rok 2017 s tým, že samospráva sa bude uchádzať aj o prostriedky zo zdrojov EÚ.

Celá trasa cyklistického chodníka je vedená v blízkosti rieky Poprad. Súčasťou jeho výstavby budú aj vyvolané investície - revitalizácia peších trás okolo rieky, revitalizácia osvetlenia, revitalizácia jestvujúcich detských ihrísk pri trase, ktoré by mali byť riešené formou odpočinkových zón. „Chceme, aby cyklochodník cez mesto bol osvetlený, preto to budeme riešiť nielen rekonštrukciou jestvujúceho osvetlenia, ale aj doplnením nových osvetľovacích telies,“ doplnil Ľ.Mlynarčík.

„Tento cyklochodník by mal slúžiť nielen na aktívny oddych, ale zároveň by to mala byť aj bezpečná trasa pre tých, ktorí bicykel používajú ako dopravný prostriedok do práce či do školy. Chodník z východu na západ bude strategickou osou, na ktorú sa postupne môžu pripájať ďalšie trasy a napojenia. Už teraz riešime napojenie na hlavnú stanicu, napojenie na Námestie sv.Egídia, do Spišskej Soboty a ďalšie,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

Popradský cyklochodník zo západu na východ by sa mal pri čističke odpadových vôd na východnej hranici katastra mesta Poprad napojiť na plánovaný cyklochodník z Veľkej Lomnice a stať sa súčasťou cyklotrasy okolo Tatier.


 
 

Mesto Poprad podporí športové kluby dotáciami vo výške 470 000.-EurVytlačiť
 

Mesto Poprad podporí športové kluby v meste dotáciami vo výške 470 000.-Eur. Podporu v tejto výške schválili poslanci na svojom zasadnutí 23.februára 2017.Mestu bolo doručených celkom 32 žiadostí.

Mestu Poprad bolo predložených 7 žiadostí o poskytnutie dotácií na športovú činnosť prioritných klubov pre žiacke a mládežnícke kategórie a kategórie dospelých (HK Poprad, s.r.o., HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD, Basketbalová akadémia mládeže Poprad, Futbalový klub Poprad, ŽHK POPRAD ). Basketbalová akadémia mládeže Poprad požiadala o dotácie pre mládež a pre družstvo žien dvoma samostatnými žiadosťami a Futbalový klub Poprad požiadal o dotácie pre športovú činnosť družstiev dospelých a športovú činnosť mládeže tiež dvoma samostatnými žiadosťami.

Okrem uvedených športových klubov požiadalo o dotáciu aj občianske združenie KROKUS EXTREM SPORT TEAM na projekt slovenského horolezca Petra Hámora Himalayadventure MMXVII, ktorého hlavným cieľom je výstup na poslednú ním nezdolanú osemtisícovku, siedmu najvyššiu horu sveta Dhaulágiri Himal. Jeho neprehliadnuteľné úspechy sa neoddeliteľne spájajú s mestom Poprad, ktoré úspešne reprezentuje doma i v zahraničí.

Jednotlivé žiadosti posudzovali členovia komisie školstva, športu a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad. Požiadavky športových klubov boli v celkovej výške 1 265 000,–€ (HK Poprad, s.r.o., HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD, Basketbalová akadémia mládeže Poprad, Futbalový klub Poprad, ŽHK POPRAD) a 90 890,–€ na ostatné športové kluby. Rozpočet na činnosť športových klubov bol schválený vo výške 470 000,– €. Na základe tejto analýzy členovia komisie školstva, mládeže a športu navrhli rozdeliť túto sumu v súlade so zásadami rozdeľovania finančných prostriedkov pre športové kluby v roku 2017 nasledovným spôsobom:

HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 59 000,– €  na žiacke a mládež.kategórie

HK Poprad, s.r.o. 137 500,– €  družstvo dospelých

Futbalový klub Poprad   136 500,– €

- v tom žiacke a mládežnícke kategórie 89 000,– €

- v tom družstvá dospelých 47 500,– €

Basketbalová akadémia mládeže Poprad 80 500,– €

- v tom žiacke a mládežnícke kategórie 41 000,– €

- v tom družstvo žien 39 500,– €

ŽHK POPRAD 10 000,– €

KROKUS EXTREM SPORT TEAM 5 000,– €

Ostatné športové kluby 41 500,– €

SPOLU 470 000,– €

Cieľom Mesta Poprad v roku 2017 je naďalej podporovať športové kluby v súlade s prijatou Koncepciou rozvoja športu v meste Poprad. Podporovaním športových klubov sa vytvára u mládeže vzťah k  zdravému životnému štýlu,  pohybovým aktivitám a vytvárajú sa podmienky pre rast budúcich úspešných mladých reprezentantov. Športovci jednotlivých športových klubov reprezentujú nielen svoje kluby, ale aj Poprad doma i v zahraničí. V porovnaní s uplynulým rokom bolo malým klubom vyčlenených 15% z prerozdelenej sumy, čo v praxi znamená nárast o viac ako 100%. O konkrétnom prerozdelení súm pre malé športové kluby rozhodne komisia školstva, športu a mládeže pri MsÚ.


 
 

Zmenu a doplnok ÚPN 2016 poslanci MsZ neschválili!Vytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad neschválilo najdôležitejší dokument z pohľadu ďalšieho rozvoja mesta - Zmenu a doplnok 2016 Územného plánu (ÚPN) 2016 mesta Poprad, ktorá zásadným spôsobom vytvárala predpoklady na zastavenie stagnácie a naštartovanie rozvoja mesta.. Práce na tomto dokumente trvali jeden a pol roka. Samospráva ho prerokovávala s inštitúciami, ale podrobne aj s verejnosťou. Viceprimátor Pavol Gašper, ktorý materiál predkladal, konštatoval, že do zmeny a doplnku ÚPN bolo zahrnutých aj približne 150 nových pripomienok zo strany občanov. Doteraz platný ÚPN bol schválený v roku 1998, v roku 2003-4 sa uskutočnila väčšia aktualizácia.

Na zastupiteľstvo prišli i občania, ktorí mali výhrady k dokumentu. Poslanci im udelili slovo. Denisa Vozáková zo Spišskej Soboty hovorila predovšetkým o problémoch v lokalite Walltech,Štefan Péter poukazoval na preťaženú lokalitu bývalých Stavomontáží, Teplickej a Stavbárskej ulice, Ján Vaľko z OZ Popradčania za čistejšie životné prostredie popísal krok, ktoré OZ podniklo a zdôraznil: „Návrh zmeny a doplnku ÚPN nerieši problémy občanov z tejto lokality, hrozí ďalšie rozširovanie Schule.“ Dodatočne v priebehu rokovania vystúpil s pripomienkami aj zástupca záhradkárov.

Svoj názor vyjadrili tiež poslanci. Vladimír Lajčák povedal: „Je to obrovský materiál, zdá sa mi celkovo dobrý a v podstate zostalo veľmi málo nevyriešeného. Nepozdáva sa mi pre 3-4 malé veci neprijať takýto zásadný materiál.“ 1. viceprimátor Igor Wzoš vypracovanú zmenu a doplnok pokladá za kvalitné a posúvajúce mesto v plánovaní o 10-20 rokov: „Mesto Poprad už dlhé roky bojuje so stagnáciou, počet obyvateľov dlhodobo klesá. Tento návrh aktualizácie ÚPN mohol byť jedným z vážnych nástrojov, ako tento stav zmeniť. To, že nebol prijatý v plnom znení je veľmi veľká škoda pre občanov mesta.“ Štefan Pčola objasnil, prečo hlasoval proti: „Mne sa nepozdávali procesné postupy, na naše otázky neboli jasné odpovede. Vážim si prácu tímu, ktorý na zmene a doplnku pracoval, ale môj názor je, že v tejto chvíli stačila digitalizácia ÚPN a riešenie dopravy a hlavne venovanie sa podrobne po určitých častiach, nie v takom veľkom celku.“

Konečné hlasovanie bolo 11 hlasov za, 8 proti. Viceprimátor P. Gašper uviedol: „Je mi ľúto, že dnes poslanci neschválili predkladaný materiál a hlavne boli proti tí poslanci, ktorí sedeli v laviciach, keď sa odsúhlasili problémové záležitosti, voči ktorým vystúpili občania na dnešnom rokovaní. V podstate zakonzervovali existujúci stav.“

Primátor Popradu Jozef Švagerko považuje situáciu za patovú, nechce v nej nechať občanov a verí, že sa poslanci k dokumentu ešte vrátia.

Ďalšie podrobnosti k tejto téme čítajte v najbližšom vydaní týždenníka Noviny Poprad. 

(mar)


 
 
Položky 31-35 z 1161

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Štvrtok 30.3.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 31.3.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 1.4.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 2.4.
PRIMA Lekáreň
Huszova 4994/6,
Poprad

052/789 56 60

Pondelok - Nedeľa
7:00 - 19:00

Pondelok 3.4.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 1
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 4.4.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 5.4.
Adus-centrum, Námestie sv.Egídia
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 6.4.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka