Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Vyhodnotenie architektonickej súťažeVytlačiť
 

Víťazným návrhom vo verejnej anonymnej architektonicko -konštrukčnej súťaži návrhov na riešenie viacpodlažného parkoviska na Rastislavovej ul. na sídlisku JUH III sa stal návrh spoločnosti SPDe s.r.o. - autorského kolektívu Ing. arch.Štefan Lichvár, Ing. arch.Mária Lichvárová, Ing. arch.Michal Petráš a Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. . Rozhodla o tom 5-členná odborná porota zložená zo zástupcov mesta, stavovských organizácií, Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Mesto Poprad dostalo celkovo devätnásť návrhov. „Pracovali sme v dvoch kolách. Najskôr sme vybrali osem návrhov, ktoré postúpili do druhého kola. Ocenili sme tri návrhy sumou od tisíc do tritisíc eur, na odmeny pre zvyšné návrhy v druhom kole bolo vyčlenených 800 eur za parciálne riešenia. S víťazným návrhom sme sa stotožnili v podstate všetci. Verím, že ak sa v takejto podobe podarí zrealizovať, tak to bude jedna zo zaujímavých a funkčných architektúr,“ uviedol predseda poroty Peter Marcinko zo Slovenskej komory architektov.

Porotcovia hodnotili jednotlivé návrhy udeľovaním bodov podľa vopred stanovených kritérií: umiestnenie objektu do širších vzťahov,architektonické riešenie, konštrukčné riešenie,funkčné a prevádzkové riešenie, uplatnenie ekologického prístupu, ekonomická efektívnosť, hospodárnoť a realizovateľnosť navrhovaného riešenia. Z návrhov, ktoré postúpili do druhého kola napokon vzišlo poradie, ktoré určilo najlepších:

návrh č. 01 635 bodov

návrh č. 18 508 bodov

návrh č. 16 495 bodov

návrh č. 11 492 bodov

návrh č. 19 491 bodov

návrh č. 07 460 bodov

návrh č. 10 409 bodov

návrh č. 03 372 bodov

Predseda poroty Peter Marcinko vyzdvihol spôsob hľadania najlepšieho návrhu. „Pozitívne hodnotíme rôznorodosť riešení daného problému. Získali sme množstvo názorov a z nich budeme čerpať. Je to dobrý postup pri riešení verejných investícií. Sme však iba na začiatku, proces ďalej pokračuje. Vybrali sme víťazný návrh, riešiteľom ktorého je  kolektív, ktorý je schopný danú tému zvládnuť,“ dodal P. Marcinko.

Víťazná štúdia by mala byť pilotným projektom pre budovanie parkovacích domov v meste. „Dostali sme množstvo návrhov a bolo v nich toľko inovácií, koľko som ešte v rámci garáži nevidel. Vo víťaznom návrhu je obsiahnutých asi 260 parkovacích miest, čo na 90 percent vyrieši problém s parkovaním v tejto časti sídliska,“ povedal člen poroty a predseda komisie výstavby a majetku pri Mestskom zastupiteľstve v Poprade Slavomír Božoň. „Ide o pilotný projekt, ktorý by mal mať využitie aj v ďalších častiach mesta. Súťaž má zmysel, preto chceme pri riešení ďalších urbanistických otázok v meste pokračovať touto cestou,“ dodal primátor mesta Poprad Jozef Švagerko.

Návrhy na riešenie parkovacieho domu si bude môcť pozrieť aj verejnosť vo vestibule mestského úradu od 1. augusta, ale aj na webových stránkach mesta. „Chceme dať možnosť občanom, aby sa zoznámili s ponúknutými riešeniami a vyjadrili sa. Ich názory budeme preberať s autormi víťazného návrhu,“ doplnil vedúci odboru urbanizmu a územného plánovania MsÚ v Poprade Ľuboslav Mlynarčík.

Výsledkom rokovaní so zhotoviteľom víťazného návrhu  by mala byť Zmluva o dielo na predmet zákazky. O pridelení finančných prostriedkov budú rozhodovať popradskí poslanci zrejme ešte v tomto roku.

Detaily návrhov získate po kliknutí na obrázok. 

Pripomienky, názory a komentáre k jednotlivým návrhom môže verejnosť posielať na adresu parkovacidom@poprad.sk 

--------------------------------------------------------

Výsledky verejnej anonymnej architektonicko konštrukčnej súťaže návrhov

„Verejné viacpodlažné parkovisko na Ul. Rastislavovej JUH III, Poprad“

1.cena 3 000,- €

Návrh č. 01:

SPDe s.r.o., Obchodná 41, 811 06 Bratislava 1

Autorský kolektív: Ing. arch. Štefan Lichvár

Ing. arch. Mária Lichvárová

Ing. arch. Michal Petráš

Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.

 

Spolupráca: Ing. arch. Marek Šeregi, PhD.

Ing. arch. Martina Valentová

Ing. arch. Lenka Petrová

Ing. arch. Martin Vachálek

 

hodnotenie poroty:

„kvalitné prevádzkovo-konštrukčné riešenie, čistý architektonický výraz podporený ekologickými prvkami, možnosť použitia v iných lokalitách, kvalita urbanisticko-architektonického začlenenia do územia“

-

2. cena 2 000,- €

Návrh č. 18:

OSA atelier s.r.o., Kuzmányho 5100/3, 058 01 Poprad

Autori: Ing. arch. Branislav Rzyman

Ing. arch. Miloslav Dulík

hodnotenie poroty: „kvalitné prevádzkové riešenie s odozvou vo výtvarno- hmotovom vyjadrení“

-

3. cena 1 000,- €

Návrh č. 16:

Autori: Ing. arch. Benjamín Brádňanský,

Mgr. art. Vít Halada, ArtD.,

 

Spolupráca: Maroš Greš

Zuzana Jurčišinová

Ernest Bevilaqua

hodnotenie poroty: „čisté konštrukčné a prevádzkové riešenie, priestorové zakomponovanie do charakteru existujúcej zástavby“

- - -

odmena 200,- €

Návrh č. 11:

Architektonické štúdio Atrium, s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice

hodnotenie poroty: „výrazné ekologické riešenie severnej časti objektu“

- - -

odmena 200,- €

Návrh č. 19:

OSA atelier s.r.o., Kuzmányho 5100/3, 058 01 Poprad

Autori: Ing. arch. Branislav Rzyman

Ing. arch. Miloslav Dulík

 

hodnotenie poroty: „nápadité urbanisticko- priestorové riešenie“

- - -

odmena 200,- €

Návrh č. 07:

Autori: Ing. Dezider Rakšány, M.A.Sc. B.Arch.,

Ing. Vojtech Krumpolec,

Ing. arch. Juraj Krumpolec,

Ing. arch. Peter Derevenec,

Ing. arch. Vladimír Vodný,

 

hodnotenie poroty: „výrazné zakomponovanie doplnkových funkcií do objektu“

- - -

odmena 100,- €

Návrh č. 10:

zerozero, s.r.o., Čsl. Armády 29, 080 01 Prešov

Autori: Ing. arch. Irakli Eristavi

Ing. arch. Pavol Šilla

 

Spolupráca: Ing. arch. Dominika Hricová

Ing. arch. Juraj Červený

Bc. Martin Ortuta

Ing. Martin Ratkoš

Ing. Juraj Marton

 

hodnotenie poroty: „kvalitne riešený nástupný priestor do objektu“

- - -

odmena 100,- €

Návrh č. 03:

Autor: Ing. arch. Ladislav Vikartovský,

FKF design s.r.o., Hlavná 14a, 945 04 Komárno-Nová Stráž

Spoluautor: Ing. arch. Gábor Nagy,

Spolupráca: Ing. Jozef Nagy,

hodnotenie poroty: „čistota architektonického riešenia fasád“


 


 
 

Vyhliadkový vláčik vo štvrtok a v piatok mimo prevádzkyVytlačiť
 

 
V sobotu 27.8.2016 nebude vyhliadkový vláčik z technických príčin premávať. Návštevníkom mesta odporúčame v piatok na prehliadku mesta využiť vyhliadkovú linku MHD č.8 DISCOVER POPRAD s audiosprievodcom. 


 
 

Mesto získalo 19 návrhov parkovacích domovVytlačiť
 

Mesto Poprad dostalo 19 návrhov na riešenie parkovacieho domu na sídlisku JUH III. Ich autori sa zapojili do verejnej anonymnej architektonicko-konštrukčnej súťaže návrhov na riešenie viacpodlažného parkoviska na Rastislavovej ulici. Súťaž vyhodnotila porota zložená zo zástupcov mesta a stavovských organizácií – Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných inžinierov.

„Porota pracovala v dvoch kolách, na prvom stretnutí sme vybrali prvých sedem návrhov, ktoré postúpili do druhého kola. Okrem troch najlepších sme ocenili aj ďalších piatich autorov za parciálne riešenia jednotlivých návrhov,“ informoval predseda poroty Peter Marcinko zo Slovenskej komory architektov. Ten vyzdvihol spôsob, ktorým sa mesto Poprad rozhodlo najlepší návrh na parkovací dom hľadať. „Musím konštatovať, že je to veľmi dobrý postup pri riešení verejných investícií. Toto je potrebné chápať ako súťaž, v ktorej sa vyprofilovali názory na riešenie danej témy v danom priestore. Ďalej musí prebehnúť niekoľko ďalších stupňov prípravy projektovej dokumentácie, kde sa bude spresňovať – budú sa zbierať názory verejnosti, zapracujú sa finančné požiadavky a možnosti mesta. Vybrali sme taký víťazný návrh a kolektív, ktorý je podľa nás schopný danú tému zvládnuť a priviesť ju do úspešného konca,“ uzavrel Marcinko. Mená víťazov ako aj samotné návrhy predstaví samospráva hneď po tom, čo o výsledkoch súťaže informuje jednotlivých účastníkov.

„Ide o pilotný projekt, ktorý by mal mať využitie nielen na sídlisku ale aj v ďalších častiach mesta, kde boli parkovacie domy už v minulosti naplánované. Malo by to zapadnúť do prostredia a podľa možností skrášliť daný priestor,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. „Členovia poroty ma ubezpečili, že súťaž má zmysel, návrhy boli zmysluplné a vieme ich využiť aj v praxi. Toto je podstatná informácia a argument, prečo chceme pri riešení ďalších urbanistických otázok v meste pokračovať touto cestou,“ informoval Švagerko.

„Som veľmi rád, že prišlo toľko návrhov. Bolo v nich toľko inovácií, ktoré som za svoj profesný život v rámci garáží ešte nevidel,“ uviedol člen poroty a predseda komisie výstavby a majetku MsZ mesta Poprad Slavomír Božoň. „Navrhovaný garážový dom rieši približne 260 parkovacích miest. Je to síce kvapka v mori z pohľadu potrieb celého sídliska, ale v danej lokalite to vyrieši parkovacie problémy na 90 percent,“ doplnil Božoň.

Všetky návrhy budú od 1.augusta 2016 vystavené v priestoroch vestibulu MsÚ v Poprade ako aj na webových stránkach mesta.

„Chceme dať možnosť aj občanom, aby sa v rámci verejného prezentovania všetkých návrhov zoznámili s ponúknutými riešeniami a dali nám spätnú väzbu. Získané názory potom budeme komunikovať s autormi víťazného návrhu,“ doplnil Ľuboslav Mlynarčík, vedúci odboru urbanizmu a územného plánovania MsÚ v Poprade.

Mesto Poprad vyhlásilo verejnú anonymnú architektonicko-konštrukčnú súťaž návrhov v polovici apríla, uzávierka prijímania súťažných návrhov bola 30.júna. Cieľom súťaže bolo získať najlepší architektonicko-konštrukčný návrh, ktorý by okrem kvalitného dispozičného riešenia, konštrukčno-stavebnej a ekonomickej efektívnosti a ekologickej vhodnosti bol originálnym architektonickým dielom, ako prvým tohto druhu v meste a zostal v povedomí širokej verejnosti.


 
 

Rekonštrukcia Bernolákovej ulice napredujeVytlačiť
 

Rekonštrukcia Bernolákovej ulice v Poprade pokračuje pieskovaním chodníkov so zhutnením, rovnako tak vypĺňaním špár na parkovacích miestach kamenivom so zhutnením. Na komunikácii bol už položený asfaltový koberec. Pripravuje sa inštalácia dopravných značiek, vodorovného dopravného značenia, terénne úpravy. Predpokladaný termín odovzdania stavby bol stanovený na 5.august 2016.

  

- - -

V Poprade pokračuje komplexná rekonštrukcia Bernolákovej ulice - od vyústenia z parkoviska za hotelom Poprad až po Alžbetinu ulicu. Celková dĺžka rekonštruovaného úseku je 114,57m. Niekdajšie pozdĺžne státie bude nahradené šikmým pod uhlom 45°. Týmto riešením sa zabezpečí možnosť parkovania pre 20 osobných vozidiel, čím sa zvýši kapacita v porovnaní s pozdĺžnym státím o 6 vozidiel.  Jednosmerný pruh komunikácie bude živičný, parkovací pruh bude z drenážnej dlažby. Zo zámkovej dlažby budú obojstranné chodníky. Predpokladané ukončenie stavebných prác je do 15.08.2016.

   

  


 
 

Rozšírená ľadová plocha v Poprade bude spĺňať parametre na podujatia IIHFVytlačiť
 

Zimný štadión mesta Poprad sa pripravuje na rozšírenie ľadovej plochy. Z pôvodných minimálnych povolených rozmerov - dĺžky 56 m a šírky 26 m na nové rozmery – dĺžku 60 a šírku 29m. „Súvisí to s tým, že na podujatia IIHF sú rozmery stanovené na dĺžku 60 m a šírku 26 až 30 m. Keďže Poprad bude hostiť majstrovstvá sveta hokejistov do 18 rokov v roku 2017, rozšírenie ľadovej plochy bolo nevyhnutné, uviedol Pavol Kubičko, vedúci Správy športových zariadení MsÚ v Poprade.

S úpravou rozmerov ľadovej plochy súvisia aj ďalšie úkony:

- demontáž starých mantinelov a montáž nových mantinelov na rozmery: dĺžka 60 m a

šírka 29 m,

- úprava ochranných sietí za bránkami,

- prekrytie priestoru za mantinelom z tribúny C,

- nastavenie bočného osvetlenia ľadovej plochy,

- rozšírenie osvetlenia nad plochou,

- doplnenie chladiaceho média,

- vyregulovanie technológie chladenia,

- úprava schodiska, prechod z tribún do priestoru za mantinelmi vzhľadom na rozšírenie

plochy v súvislosti s únikovými východmi.

Ďalšie zmeny sa týkajú rozmerov mantinelov a ochranných skiel. Na základe zmeny pravidiel ľadového hokeja (IIHF – 2014)týkajúcich sa rozmerov mantinelov a ochranných skiel, bol Slovenský zväz ľadového hokeja povinný tieto zmeny zapracovať do svojich pravidiel. To viedlo k tomu, že na zimných štadiónoch,na ktorých sa hrá TIPSPORT LIGA a 1. hokejová liga SR, bola vykonaná kontrola za účelom preverenia typov osadených mantinelov a ich vhodnosť pre prispôsobenie novým pravidlám o rozmeroch mantinelov a ochranných skiel po obvode hracej plochy. Na základe vyhodnotenia výsledkov kontroly je na zimnom štadióne v Poprade potrebné vykonať výmenu ochranných skiel. SZĽH na základe uznesenia Výkonného výboru SZĽH poskytne na túto výmenu 50 % z celkových kalkulovaných nákladov (t. j. 13 000 €). „Pôvodná výška mantinelov bola 1200 mm okolo celého obvodu. Nový mantinel bude mať výšku 1100 mm. Pôvodná výška ochranných skiel bola 2000 mm okolo celého obvodu ihriska. Nové sklá majú výšku v oblúkoch a za bránami  2500 mm a po oboch krajoch ľadovej plochy 1900 mm. Oproti pôvodnému stavu budú doplnené sklá aj v priestore medzi striedačkami,“ doplnil Kubičko.

„Mesto Poprad sa snaží riadiť úpravy tak, aby mohli hokejisti vykorčuľovať na rozšírenú ľadovú plochu čo najskôr. Dopĺňa sa chladenie, rozbiehajú sa práce na rozšírení osvetlenia, následne prídu na rad nové mantinely a inštalácia skiel. Robíme všetko preto, aby sme chladenie mohli spustiť začiatkom augusta,“ uviedol primátor Popradu Ing. Jozef Švagerko. V rozpočte mesta Poprad boli na vyššie uvedené zmeny vyčlenené finančné prostriedky 110 000 €.


 
 
Položky 306-310 z 1329

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Corrib
Levočská 26/A,
058 01 Poprad

ďalšie dni

Štvrtok 24.5.
Corrib
Levočská 26/A,
058 01 Poprad
Piatok 25.5.
Dr.Max - Jiřího Wolkera
Jiřího Wolkera (OC Kaufland),
058 01 Poprad
Sobota 26.5.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 27.5.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 28.5.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 29.5.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 30.5.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 31.5.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka