Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Daň za nevýherné hracie prístroje

Typ: Dane a poplatky

Popis

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Nevýherné hracie prístroje sú:

 • elektronické prístroje na počítačové hry,
 • mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Sadzba dane je:

 • 300,00 € za jeden elektronický prístroj a kalendárny rok,
 • 450,00 € za jeden prístroj - bowling, kolky a kalendárny rok,
 • 200,00 € za jeden mechanický prístroj a kalendárny rok.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

Daňovník je povinný na účely dane viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu o počte prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov. Evidencia prevádzkovaných prístrojov musí obsahovať:

 • obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO
 • miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,
 • výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
 • druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
 • deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
 • deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.

Daň za nevýherné hracie prístroje sa vyrubuje spoločným rozhodnutím

Súvisiaca legislatíva

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Súvisiaci obsah

Prílohy

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.