Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Daň za užívanie verejného priestranstva

Typ: Dane a poplatky

Popis

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Od dane za osobitné užívanie verejného priestranstva sú oslobodené:

 • Mesto Poprad, fyzické osoby a právnické osoby, ktoré osobitným spôsobom užívajú
 • verejné priestranstvo pre potreby mesta,
 • fyzické osoby a právnické osoby, ktoré osobitne užívajú verejné priestranstvo za účelom humanitných, charitatívnych a verejnoprospešných cieľov,
 • trvalé parkovanie vozidla osoby OŤZP mimo stráženého parkoviska.

Všeobecná sadzba dane za osobitne užívané verejné priestranstvo sa určuje 0,35 € za m2 a deň .

Za nepovolený záber osobitne užívaného verejného priestranstva sa určuje sadzba 3,50 € za m2 a deň .

Ostatné sadzby dane osobitne užívaného verejného priestranstva sa určujú za každý aj začatý m2 takto:

 • umiestnenie stavebného zariadenia (lešenie, výťah a pod.) 0,15 € za m2 a deň,
 • zariadenie staveniska 0,10 € za m2 a deň,
 • umiestnenie letnej terasy 0,20 € za m2 a deň,
 • umiestnenie veľko - objemového kontajnera 1,50 € na 1 deň,
 • kultúrne, športové a spoločenské podujatie bez vstupného 10 € na 1 deň,
 • propagačná a reklamná akcia 50 € na 1 deň,
 • umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení 1 € za m2 a deň,
 • ambulantný predaj v mestských častiach 4 € na 1 deň,
 • umiestnenie cirkusu 70 € na 1 deň,
 • lunapark a iné atrakcie 15 € na 1 deň,
 • umiestnenie skládky materiálu 1,50 € za m2 a deň
 • umiestnenie predajného zariadenia:
  • jedlá a nápoje na priamu konzumáciu do veľkosti 5m x 2m 50 € za m2 a deň,
  • požívatiny bez odberu elektrickej energie 20 € za m2 a deň,
  • požívatiny s odberom elektrickej energie 30 € za m2 a deň,
  • ľudovo umelecké výrobky 10 € za m2 a deň,
  • neziskové a občianské združenia, nadácie - bezplatne,
 • umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb:
  • prezentácie spojené s predajom 5 € a m2 a deň,
  • spoplatnené služby 10 € za m2 a deň,
  • verejno - prospešné služby - bezplatne.

Daň za užívanie verejného priestranstva sa vyrubuje rozhodnutím.

Súvisiaca legislatíva

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.