Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Poplatok za rozvoj

Typ: Dane a poplatky

Popis

Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce uvedená v:

 • právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len „stavebné povolenie“),
 • oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe,
 • právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,
 • právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby.

Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe.

Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať.

Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je ako stavebník uvedená v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo ktorej bolo doručené oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe. Postúpenie práv a povinností stavebníka a prevod vlastníckeho práva k stavbe a k projektovej dokumentácii nemá vplyv na zmenu osoby poplatníka; to neplatí, ak poplatník má právneho nástupcu.

 • Ak uskutočňuje stavbu viac stavebníkov uvedených v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo v oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe, poplatníkom je každý stavebník v rovnakom pomere, ak sa nedohodnú inak. Ak sa všetci poplatníci dohodnú, poplatníkov zastupuje jeden z nich (ďalej len „zástupca“) a ostatní poplatníci ručia za poplatok za rozvoj v rovnakom pomere, pričom túto skutočnosť zástupca písomne oznámi obci najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti.
 • Ak uskutočňujú stavbu manželia v rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, poplatníkmi sú obaja manželia, ktorí ručia za poplatok za rozvoj spoločne a nerozdielne.

Základom poplatku za rozvoj je výmera podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby v m2.

Sadzby poplatku za rozvoj sa ustanovujú za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby vo všetkých katastrálnych územiach mesta Poprad v členení podľa druhu stavby nasledovne:

 • stavby na bývanie 10,00 €
 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 20,00 €
 • priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 20,00 €
 • stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 20,00 €
 • ostatné stavby 20,00 €

Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku znížený o 60 m2 a sadzby poplatku za rozvoj určenej podľa druhu stavby platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti.

Súvisiaca legislatíva

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad

Zákon o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.