Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Žiadosť na osobitné užívanie verejného priestranstva

Typ: Dane a poplatky

Popis

Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva je:

 • umiestnenie stavebného zariadenia (lešenie, výťah a pod.),
 • zariadenie staveniska,
 • umiestnenie letnej terasy,
 • umiestnenie veľkoobjemového kontajnera,
 • kultúrne, športové a spoločenské podujatie,
 • propagačná a reklamná akcia,
 • umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení,
 • mobilné predajné miesto v mestských častiach,
 • umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcii,
 • podujatia konané na území mesta Poprad,
 • charitatívne a verejnoprospešné akcie,
 • umiestnenie skládky materiálu (za skládku materiálu sa nepovažuje, ak zložený materiál bude odstránený v deň zloženia, najneskôr do 24 hodín a zložený materiál nebude tvoriť prekážku a nebude ohrozovať plynulosť a bezpečnosť premávky motorových vozidiel na komunikácii, ani bezpečnosť chodcov na chodníkoch),
 • umiestnenie predajného zariadenia,
 • umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
 • trvalé parkovanie vozidla fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím mimo stráženého parkoviska (ďalej len OŤZP).

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva a požiadať Mesto Poprad o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva 10 dní pred vznikom daňovej povinnosti,

Sadzba dane:

Všeobecná sadzba dane za užívaného verejného priestranstva sa určuje 0,35 € za m2 a deň (aj začatý m2).
Za nepovolený záber užívaného verejného priestranstva sa určuje sadzba 3,50 € za m2 a deň (aj začatý m2).
Ostatné sadzby dane osobitne užívaného verejného priestranstva sa určujú za každý, aj začatý m2 takto:

 • umiestnenie stavebného zariadenia (lešenie, výťah a pod.) 0,15 € za m2 a deň
 • zariadenie staveniska 0,10 € za m2 a deň
 • umiestnenie letnej terasy 0,20 € za m2 a deň
 • umiestnenie veľko-objemového kontajnera 1,50 € na 1 deň
 • kultúrne, športové a spoločenské podujatie bez vstupného 10 € na 1 deň
 • propagačná a reklamná akcia 50 € na 1 deň
 • umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení 1 € za m2 a deň
 • ambulantný predaj v mestských častiach 4 € na 1 deň
 • umiestnenie cirkusu 70 € na 1 deň
 • lunapark a iné atrakcie 15 € na 1 deň
 • umiestnenie skládky materiálu 1,50 € za m2 a deň
 • umiestnenie predajného zariadenia:
  • jedlá a nápoje na priamu konzumáciu do veľkosti 5 m x 2 m 50 € za m2 a deň
  • požívatiny bez odberu elektrickej energie 20 € za m2 a deň
  • požívatiny s odberom elektrickej energie 30 € za m2 a deň
  • ľudovo umelecké výrobky 10 € za m2 a deň
  • neziskové a občianské združenia, nadácie bezplatne
 • umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb:
  • prezentácie spojené s predajom 5 € za m2 a deň
  • spoplatnené služby 10 € za m2 a deň
  • verejno – prospešné služby bezplatne

Súvisiaci obsah

Prílohy

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.