Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

Typ: Evidencia obyvateľstva

Popis

K vybaveniu potrebujete:

  • vyplnenú žiadosť
  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu,
  • právoplatné stavebné povolenie na stavbu, v prípade rozostavanej budovy,
  • originál geometrického plánu k nahliadnutiu a vyhotovená fotokópia
  • zameranie adresného bodu v listinnej podobe - originál
  • rozhodnutie, ktorým sa povoľuje odstránenie bytovej (nebytovej) budovy v prípade, že budete žiadať o zrušenie súpisného a orientačného čísla,

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

 

Poplatky

  • Vydanie tabuľky so súpisným číslom je bezplatné. Mesto tabuľku so súpisným číslom obstaráva na vlastné náklady.
  • Náklady na obstaranie tabuľky s orientačným číslom predstavujú sumu vo výške 5,44 €.
  • Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník.

Súvisiaca legislatíva

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o registri adries

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

Súvisiaci obsah

Prílohy

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.