Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Žiadosť o kúpu pozemku

Typ: Správa majetku, byty a nebytové priestory

Popis

 • k Žiadosti o kúpu pozemku je potrebné priložiť situáciu na podklade katastrálnej mapy.
 • Žiadosť o kúpu pozemku musí byť podpísaná žiadateľom, podpis nie je potrebné úradne overovať
 • každá Žiadosť o kúpu pozemku je riadne zaevidovaná a následne postúpená na posúdenie vedeniu mesta Poprad a komisii výstavby a majetku. Posudzovaná je v zmysle zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 • v prípade, že sa Mesto Poprad rozhodne svoj majetok previesť, ak osobitný zákon a zákon o majetku obcí neustanovujú inak, prevod vlastníctva majetku obce sa musí vykonať v zmysle § 9a zákona o majetku obcí, a to
  • na základe obchodnej verejnej súťaže
  • dobrovoľnou dražbou
  • priamym predajom najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom
  • Z uvedených spôsobov prevodu vlastníctva si obec môže zvoliť ten najvhodnejší. Rozhodnutie o spôsobe prevodu nehnuteľného majetku obce zveruje zákon o majetku obcí do pôsobnosti obecného zastupiteľstva.
  • Pri prevode majetku obce existujú výnimky z postupu podľa § 9a ods. 1 až 7 zákona o majetku obcí, ktoré sú citované v § 9a ods. 8 zákona o majetku obcí. Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to
  • nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný prevod podľa osobitného predpisu
  • pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
  • podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo
  • hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3500 eur
  • pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke
  • Pri prevode nehnuteľného majetku obce do vlastníctva registrovaného sociálneho podniku ako formy investičnej pomoci.

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Súvisiaca legislatíva

Zákon o majetku obcí

Súvisiaci obsah

Prílohy

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.