Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Žiadosť o nájom pozemku

Typ: Správa majetku, byty a nebytové priestory

Popis

 • k Žiadosti o nájom pozemku je potrebné priložiť situáciu na podklade katastrálnej mapy.
 • Žiadosť o nájom pozemku musí byť podpísaná žiadateľom, podpis nie je potrebné úradne overovať
 • každá Žiadosť o nájom pozemku je riadne zaevidovaná a následne postúpená na posúdenie vedeniu mesta Poprad a komisii výstavby a majetku. Posudzovaná je v zmysle zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 • v prípade, že sa Mesto Poprad rozhodne svoj majetok prenajať, ak osobitný zákon a zákon o majetku obcí neustanovujú inak, ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 7 zákona o majetku obcí je obec povinná primerane použiť aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci okrem
  • hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur,
  • nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci,
  • pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke,
  • nájmu nehnuteľného majetku obce registrovanému sociálnemu podniku ako formy investičnej pomoci.

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Súvisiaca legislatíva

Zákon o majetku obcí

Súvisiaci obsah

Prílohy

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.